Loading...

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 12-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm ThầnBắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 267 09-10-2019 07:00:45 Tải xuống
Chapter 262 13-11-2019 15:21:22 Tải xuống
Chapter 261 01-10-2019 06:12:59 Tải xuống
Chapter 260 04-11-2019 18:08:49 Tải xuống
Chapter 259 01-11-2019 12:07:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-01-2019 19:56:03 Tải xuống
Chapter 2 14-01-2019 19:56:05 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2019 19:56:08 Tải xuống
Chapter 4 14-01-2019 19:56:11 Tải xuống
Chapter 5 14-01-2019 19:56:14 Tải xuống
Chapter 6 21-06-2019 12:14:22 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2019 19:56:20 Tải xuống
Chapter 8 14-01-2019 19:56:23 Tải xuống
Chapter 9 14-01-2019 19:56:26 Tải xuống
Chapter 10 14-01-2019 19:56:30 Tải xuống
Chapter 11 14-01-2019 19:56:32 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 19:56:35 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 19:56:38 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 19:56:41 Tải xuống
Chapter 15 14-01-2019 19:56:44 Tải xuống
Chapter 16 14-01-2019 19:56:47 Tải xuống
Chapter 17 14-01-2019 19:56:50 Tải xuống
Chapter 18 14-01-2019 19:56:53 Tải xuống
Chapter 19 14-01-2019 19:56:56 Tải xuống
Chapter 20 14-01-2019 19:56:59 Tải xuống
Chapter 21 14-01-2019 19:57:02 Tải xuống
Chapter 22 14-01-2019 19:57:06 Tải xuống
Chapter 23 14-01-2019 19:57:09 Tải xuống
Chapter 24 14-01-2019 19:57:12 Tải xuống
Chapter 25 14-01-2019 19:57:15 Tải xuống
Chapter 26 14-01-2019 19:57:18 Tải xuống
Chapter 27 14-01-2019 19:57:21 Tải xuống
Chapter 28 14-01-2019 19:57:24 Tải xuống
Chapter 29 14-01-2019 19:57:27 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2019 19:57:30 Tải xuống
Chapter 31 14-01-2019 19:57:33 Tải xuống
Chapter 32 14-01-2019 19:57:36 Tải xuống
Chapter 33 14-01-2019 19:57:39 Tải xuống
Chapter 34 14-01-2019 19:57:42 Tải xuống
Chapter 35 14-01-2019 19:57:45 Tải xuống
Chapter 36 14-01-2019 19:57:48 Tải xuống
Chapter 37 14-01-2019 19:57:51 Tải xuống
Chapter 38 14-01-2019 19:57:54 Tải xuống
Chapter 39 14-01-2019 19:57:57 Tải xuống
Chapter 40 14-01-2019 19:58:00 Tải xuống
Chapter 41 14-01-2019 19:58:03 Tải xuống
Chapter 42 14-01-2019 19:58:06 Tải xuống
Chapter 43 14-01-2019 19:58:09 Tải xuống
Chapter 44 14-01-2019 19:58:12 Tải xuống
Chapter 45 14-01-2019 19:58:15 Tải xuống
Chapter 46 14-01-2019 19:58:18 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2019 19:58:21 Tải xuống
Chapter 48 14-01-2019 19:58:24 Tải xuống
Chapter 49 13-08-2019 08:19:46 Tải xuống
Chapter 50 14-01-2019 19:58:30 Tải xuống
Chapter 51 14-01-2019 19:58:33 Tải xuống
Chapter 52 14-01-2019 19:58:36 Tải xuống
Chapter 53 14-01-2019 19:58:39 Tải xuống
Chapter 54 14-01-2019 19:58:42 Tải xuống
Chapter 55 14-01-2019 19:58:45 Tải xuống
Chapter 56 14-01-2019 19:58:48 Tải xuống
Chapter 57 14-01-2019 19:58:51 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2019 19:58:54 Tải xuống
Chapter 59 14-01-2019 19:58:57 Tải xuống
Chapter 60 14-01-2019 19:59:00 Tải xuống
Chapter 61 14-01-2019 19:59:03 Tải xuống
Chapter 62 14-01-2019 19:59:06 Tải xuống
Chapter 63 14-01-2019 19:59:09 Tải xuống
Chapter 64 14-01-2019 19:59:12 Tải xuống
Chapter 65 14-01-2019 19:59:15 Tải xuống
Chapter 66 14-01-2019 19:59:18 Tải xuống
Chapter 67 14-01-2019 19:59:21 Tải xuống
Chapter 68 14-01-2019 19:59:24 Tải xuống
Chapter 69 14-01-2019 19:59:27 Tải xuống
Chapter 70 14-01-2019 19:59:30 Tải xuống
Chapter 71 14-01-2019 19:59:33 Tải xuống
Chapter 72 14-01-2019 19:59:36 Tải xuống
Chapter 73 14-01-2019 19:59:39 Tải xuống
Chapter 74 07-08-2019 18:12:01 Tải xuống
Chapter 75 14-01-2019 19:59:45 Tải xuống
Chapter 76 21-06-2019 14:02:58 Tải xuống
Chapter 77 14-01-2019 19:59:51 Tải xuống
Chapter 78 14-01-2019 19:59:54 Tải xuống
Chapter 79 14-01-2019 19:59:57 Tải xuống
Chapter 80 14-01-2019 20:00:00 Tải xuống
Chapter 81 14-01-2019 20:00:03 Tải xuống
Chapter 82 14-01-2019 20:00:06 Tải xuống
Chapter 83 31-10-2019 16:24:36 Tải xuống
Chapter 84 14-01-2019 20:00:12 Tải xuống
Chapter 85 14-01-2019 20:00:15 Tải xuống
Chapter 86 14-01-2019 20:00:18 Tải xuống
Chapter 87 14-01-2019 20:00:21 Tải xuống
Chapter 88 14-01-2019 20:00:24 Tải xuống
Chapter 89 14-01-2019 20:00:27 Tải xuống
Chapter 90 14-01-2019 20:00:30 Tải xuống
Chapter 91 14-01-2019 20:00:33 Tải xuống
Chapter 92 14-01-2019 20:00:36 Tải xuống
Chapter 93 14-01-2019 20:00:39 Tải xuống
Chapter 94 28-09-2019 21:07:49 Tải xuống
Chapter 95 14-01-2019 20:00:45 Tải xuống
Chapter 96 14-01-2019 20:00:48 Tải xuống
Chapter 97 14-01-2019 20:00:52 Tải xuống
Chapter 98 14-01-2019 20:00:54 Tải xuống
Chapter 98: video 28-11-2018 17:32:20 Tải xuống
Chapter 99 14-01-2019 20:00:57 Tải xuống
Chapter 100 14-01-2019 20:01:00 Tải xuống
Chapter 101 14-01-2019 20:01:03 Tải xuống
Chapter 102 14-01-2019 20:01:06 Tải xuống
Chapter 103 14-01-2019 20:01:09 Tải xuống
Chapter 104 14-01-2019 20:01:12 Tải xuống
Chapter 105 14-01-2019 20:01:15 Tải xuống
Chapter 106 14-01-2019 20:01:18 Tải xuống
Chapter 107 14-01-2019 20:01:21 Tải xuống
Chapter 108 14-01-2019 20:01:24 Tải xuống
Chapter 109 14-01-2019 20:01:27 Tải xuống
Chapter 109: video 09-12-2018 05:02:44 Tải xuống
Chapter 110 14-01-2019 20:01:30 Tải xuống
Chapter 111 14-01-2019 20:01:33 Tải xuống
Chapter 112 14-01-2019 20:01:36 Tải xuống
Chapter 113 14-01-2019 20:01:40 Tải xuống
Chapter 114 28-09-2019 22:32:16 Tải xuống
Chapter 115 14-01-2019 20:01:46 Tải xuống
Chapter 116 14-01-2019 20:01:49 Tải xuống
Chapter 117 14-01-2019 20:01:55 Tải xuống
Chapter 118 14-01-2019 20:01:58 Tải xuống
Chapter 119 14-01-2019 20:02:01 Tải xuống
Chapter 120 14-01-2019 20:02:04 Tải xuống
Chapter 121 14-01-2019 20:02:06 Tải xuống
Chapter 122 14-01-2019 20:02:09 Tải xuống
Chapter 123 14-01-2019 20:02:12 Tải xuống
Chapter 124 14-01-2019 20:02:15 Tải xuống
Chapter 125 14-01-2019 20:02:18 Tải xuống
Chapter 126 14-01-2019 20:02:21 Tải xuống
Chapter 127 14-01-2019 20:02:24 Tải xuống
Chapter 128 23-01-2019 08:25:36 Tải xuống
Chapter 129 29-01-2019 06:58:12 Tải xuống
Chapter 130 29-01-2019 06:58:18 Tải xuống
Chapter 131 29-01-2019 06:58:24 Tải xuống
Chapter 132 31-01-2019 07:28:12 Tải xuống
Chapter 133 02-02-2019 19:06:11 Tải xuống
Chapter 134 04-02-2019 05:32:05 Tải xuống
Chapter 135 08-02-2019 01:24:12 Tải xuống
Chapter 136 08-02-2019 08:20:53 Tải xuống
Chapter 137 12-02-2019 06:20:44 Tải xuống
Chapter 138 16-02-2019 19:01:57 Tải xuống
Chapter 139 16-02-2019 22:02:02 Tải xuống
Chapter 140 16-02-2019 09:08:41 Tải xuống
Chapter 141 19-02-2019 22:09:24 Tải xuống
Chapter 142 24-02-2019 12:06:57 Tải xuống
Chapter 143 24-02-2019 16:03:13 Tải xuống
Chapter 144 13-03-2019 16:10:14 Tải xuống
Chapter 145 13-03-2019 11:06:59 Tải xuống
Chapter 146 12-03-2019 21:00:41 Tải xuống
Chapter 147 13-03-2019 11:06:56 Tải xuống
Chapter 148 13-03-2019 16:10:12 Tải xuống
Chapter 149 13-03-2019 11:07:03 Tải xuống
Chapter 150 13-03-2019 16:10:18 Tải xuống
Chapter 151 13-03-2019 10:02:41 Tải xuống
Chapter 152 13-03-2019 10:02:44 Tải xuống
Chapter 153 18-03-2019 15:09:26 Tải xuống
Chapter 154 18-03-2019 13:04:05 Tải xuống
Chapter 155 19-03-2019 05:48:11 Tải xuống
Chapter 156 23-03-2019 05:54:05 Tải xuống
Chapter 157 23-03-2019 05:54:08 Tải xuống
Chapter 158 25-03-2019 01:24:08 Tải xuống
Chapter 159 06-05-2019 11:24:11 Tải xuống
Chapter 160 06-05-2019 11:24:17 Tải xuống
Chapter 161 06-05-2019 11:24:22 Tải xuống
Chapter 162 06-05-2019 11:24:25 Tải xuống
Chapter 163 14-10-2019 00:46:44 Tải xuống
Chapter 164 06-05-2019 11:24:33 Tải xuống
Chapter 165 06-05-2019 11:24:38 Tải xuống
Chapter 166 29-09-2019 12:58:33 Tải xuống
Chapter 167 06-05-2019 11:24:38 Tải xuống
Chapter 168 06-05-2019 11:24:43 Tải xuống
Chapter 169 06-05-2019 11:24:44 Tải xuống
Chapter 170 06-05-2019 11:24:47 Tải xuống
Chapter 171 06-05-2019 11:24:52 Tải xuống
Chapter 172 29-09-2019 19:58:28 Tải xuống
Chapter 173 29-09-2019 20:03:01 Tải xuống
Chapter 174 06-05-2019 11:24:56 Tải xuống
Chapter 175 10-05-2019 19:24:36 Tải xuống
Chapter 176 12-05-2019 04:48:24 Tải xuống
Chapter 177 14-05-2019 04:00:19 Tải xuống
Chapter 178 16-05-2019 04:00:23 Tải xuống
Chapter 179 16-05-2019 21:30:18 Tải xuống
Chapter 180 21-05-2019 18:18:29 Tải xuống
Chapter 181 28-05-2019 13:12:59 Tải xuống
Chapter 182 28-05-2019 07:04:26 Tải xuống
Chapter 183 29-09-2019 20:43:56 Tải xuống
Chapter 184 03-07-2019 12:00:32 Tải xuống
Chapter 185 06-11-2019 19:27:33 Tải xuống
Chapter 186 29-09-2019 20:49:33 Tải xuống
Chapter 187 11-07-2019 12:06:13 Tải xuống
Chapter 188 14-07-2019 22:06:08 Tải xuống
Chapter 189 20-07-2019 22:37:36 Tải xuống
Chapter 190 29-09-2019 21:06:07 Tải xuống
Chapter 191 30-07-2019 19:00:24 Tải xuống
Chapter 192 29-09-2019 21:12:39 Tải xuống
Chapter 193 11-08-2019 21:12:10 Tải xuống
Chapter 194 29-09-2019 21:18:59 Tải xuống
Chapter 195 19-08-2019 22:30:42 Tải xuống
Chapter 196 24-08-2019 16:31:24 Tải xuống
Chapter 197 24-08-2019 16:31:27 Tải xuống
Chapter 198 24-08-2019 16:31:30 Tải xuống
Chapter 199 24-08-2019 16:31:35 Tải xuống
Chapter 200 24-08-2019 16:31:38 Tải xuống
Chapter 201 24-08-2019 16:31:40 Tải xuống
Chapter 202 24-08-2019 16:31:43 Tải xuống
Chapter 203 24-08-2019 16:31:44 Tải xuống
Chapter 204 24-08-2019 16:31:48 Tải xuống
Chapter 205 24-08-2019 16:31:51 Tải xuống
Chapter 206 24-08-2019 16:31:55 Tải xuống
Chapter 207 24-08-2019 16:31:57 Tải xuống
Chapter 208 24-08-2019 16:32:00 Tải xuống
Chapter 209 24-08-2019 22:54:16 Tải xuống
Chapter 210 24-08-2019 16:32:04 Tải xuống
Chapter 211 24-08-2019 16:32:06 Tải xuống
Chapter 212 24-08-2019 16:32:10 Tải xuống
Chapter 213 30-09-2019 08:35:39 Tải xuống
Chapter 214 30-09-2019 08:36:18 Tải xuống
Chapter 215 30-09-2019 08:39:20 Tải xuống
Chapter 216 30-09-2019 08:39:31 Tải xuống
Chapter 217 30-09-2019 08:58:50 Tải xuống
Chapter 218 30-09-2019 22:35:20 Tải xuống
Chapter 219 30-09-2019 22:35:31 Tải xuống
Chapter 220 30-09-2019 22:42:08 Tải xuống
Chapter 221 30-09-2019 22:42:15 Tải xuống
Chapter 222 24-08-2019 16:32:40 Tải xuống
Chapter 223 24-08-2019 16:32:42 Tải xuống
Chapter 224 24-08-2019 16:32:46 Tải xuống
Chapter 225 24-08-2019 16:32:50 Tải xuống
Chapter 226 24-08-2019 16:32:51 Tải xuống
Chapter 227 24-08-2019 16:32:55 Tải xuống
Chapter 228 24-08-2019 16:32:58 Tải xuống
Chapter 229 24-08-2019 16:33:02 Tải xuống
Chapter 230 24-08-2019 16:33:05 Tải xuống
Chapter 231 24-08-2019 16:33:07 Tải xuống
Chapter 232 24-08-2019 16:33:10 Tải xuống
Chapter 233 24-08-2019 16:33:14 Tải xuống
Chapter 234 24-08-2019 16:33:15 Tải xuống
Chapter 235 24-08-2019 16:33:19 Tải xuống
Chapter 236 24-08-2019 16:33:22 Tải xuống
Chapter 237 24-08-2019 18:03:14 Tải xuống
Chapter 238 24-08-2019 16:33:27 Tải xuống
Chapter 239 24-08-2019 16:33:31 Tải xuống
Chapter 240 24-08-2019 16:33:34 Tải xuống
Chapter 241 26-08-2019 09:54:53 Tải xuống
Chapter 242 25-08-2019 19:06:20 Tải xuống
Chapter 243 30-08-2019 09:24:15 Tải xuống
Chapter 244 03-09-2019 09:18:31 Tải xuống
Chapter 245 03-09-2019 09:18:34 Tải xuống
Chapter 246 06-09-2019 11:06:19 Tải xuống
Chapter 247 08-09-2019 11:06:09 Tải xuống
Chapter 248 10-09-2019 11:06:12 Tải xuống
Chapter 249 12-09-2019 11:06:22 Tải xuống
Chapter 250 14-09-2019 11:06:14 Tải xuống
Chapter 251 02-10-2019 10:39:14 Tải xuống
Chapter 252 24-09-2019 12:02:23 Tải xuống
Chapter 253 27-09-2019 12:12:16 Tải xuống
Chapter 254 29-09-2019 20:01:24 Tải xuống
Chapter 255 09-10-2019 18:13:43 Tải xuống
Chapter 256 17-10-2019 18:01:13 Tải xuống
Chapter 257 21-10-2019 10:13:00 Tải xuống
Chapter 258 23-10-2019 10:00:46 Tải xuống
Chapter 259 01-11-2019 12:07:18 Tải xuống
Chapter 260 04-11-2019 18:08:49 Tải xuống
Chapter 261 01-10-2019 06:12:59 Tải xuống
Chapter 262 13-11-2019 15:21:22 Tải xuống
Chapter 267 09-10-2019 07:00:45 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh