Loading...

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Tác giả: Trần Mỗ
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 28-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một bộ truyện về thời Tam Quốc, Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý. Truyện đọc từ trái qua phải.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 527 28-11-2019 10:54:49 Tải xuống
Chapter 523: 524 525 526 19-11-2019 12:45:07 Tải xuống
Chapter 522: Raw 26-07-2019 12:12:06 Tải xuống
Chapter 522 26-07-2019 12:10:48 Tải xuống
Chapter 519: 520 521 07-07-2019 12:00:40 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-02-2019 12:10:19 Tải xuống
Chapter 2 21-07-2019 18:06:31 Tải xuống
Chapter 3 08-02-2019 12:10:30 Tải xuống
Chapter 4 08-02-2019 12:10:36 Tải xuống
Chapter 5 08-02-2019 12:10:53 Tải xuống
Chapter 6 08-02-2019 12:11:06 Tải xuống
Chapter 7 08-02-2019 12:11:17 Tải xuống
Chapter 8 08-02-2019 12:11:24 Tải xuống
Chapter 9 08-02-2019 12:11:30 Tải xuống
Chapter 10 08-02-2019 12:11:36 Tải xuống
Chapter 11 08-02-2019 12:11:54 Tải xuống
Chapter 12 08-02-2019 12:12:06 Tải xuống
Chapter 13 08-02-2019 12:12:18 Tải xuống
Chapter 14 08-02-2019 12:12:24 Tải xuống
Chapter 15 08-02-2019 12:12:30 Tải xuống
Chapter 16 08-02-2019 12:12:36 Tải xuống
Chapter 17 08-02-2019 12:12:55 Tải xuống
Chapter 18 08-02-2019 12:13:06 Tải xuống
Chapter 19 08-02-2019 12:13:18 Tải xuống
Chapter 20 08-02-2019 12:13:24 Tải xuống
Chapter 21 08-02-2019 12:13:30 Tải xuống
Chapter 22 08-02-2019 12:13:36 Tải xuống
Chapter 23 08-02-2019 12:13:54 Tải xuống
Chapter 24 08-02-2019 12:14:06 Tải xuống
Chapter 25 08-02-2019 12:14:18 Tải xuống
Chapter 26 08-02-2019 12:14:24 Tải xuống
Chapter 27 08-02-2019 12:14:30 Tải xuống
Chapter 28 08-02-2019 12:14:36 Tải xuống
Chapter 29 08-02-2019 12:14:54 Tải xuống
Chapter 30 08-02-2019 12:15:06 Tải xuống
Chapter 31 08-02-2019 12:15:18 Tải xuống
Chapter 32 08-02-2019 12:15:25 Tải xuống
Chapter 33 08-02-2019 12:15:30 Tải xuống
Chapter 34 08-02-2019 12:15:36 Tải xuống
Chapter 35 08-02-2019 12:15:54 Tải xuống
Chapter 36 08-02-2019 12:16:06 Tải xuống
Chapter 37 08-02-2019 12:16:18 Tải xuống
Chapter 38 08-02-2019 12:16:23 Tải xuống
Chapter 39 08-02-2019 12:16:30 Tải xuống
Chapter 40 08-02-2019 12:16:36 Tải xuống
Chapter 41 08-02-2019 12:16:53 Tải xuống
Chapter 42 08-02-2019 12:17:06 Tải xuống
Chapter 43 08-02-2019 12:17:18 Tải xuống
Chapter 44 08-02-2019 12:17:24 Tải xuống
Chapter 45 08-02-2019 12:17:30 Tải xuống
Chapter 46 08-02-2019 12:17:36 Tải xuống
Chapter 47 08-02-2019 12:17:54 Tải xuống
Chapter 48 08-02-2019 12:18:06 Tải xuống
Chapter 49 08-02-2019 12:18:18 Tải xuống
Chapter 50 08-02-2019 12:18:24 Tải xuống
Chapter 51 08-02-2019 12:18:30 Tải xuống
Chapter 52 08-02-2019 12:18:36 Tải xuống
Chapter 53 08-02-2019 12:18:54 Tải xuống
Chapter 54 08-02-2019 12:19:06 Tải xuống
Chapter 55 08-02-2019 12:19:18 Tải xuống
Chapter 56 08-02-2019 12:19:24 Tải xuống
Chapter 57 08-02-2019 12:19:30 Tải xuống
Chapter 58 08-02-2019 12:19:36 Tải xuống
Chapter 59 08-02-2019 12:19:55 Tải xuống
Chapter 60 08-02-2019 12:20:06 Tải xuống
Chapter 61 08-02-2019 12:20:18 Tải xuống
Chapter 62 08-02-2019 12:20:24 Tải xuống
Chapter 63 08-02-2019 12:20:30 Tải xuống
Chapter 64 08-02-2019 12:20:36 Tải xuống
Chapter 65 08-02-2019 12:20:54 Tải xuống
Chapter 66 08-02-2019 12:21:06 Tải xuống
Chapter 67 08-02-2019 12:21:18 Tải xuống
Chapter 68 08-02-2019 12:21:24 Tải xuống
Chapter 69 08-02-2019 12:21:30 Tải xuống
Chapter 70 08-02-2019 12:21:36 Tải xuống
Chapter 71 08-02-2019 12:21:54 Tải xuống
Chapter 72 08-02-2019 12:22:07 Tải xuống
Chapter 73 08-02-2019 12:22:18 Tải xuống
Chapter 74 08-02-2019 12:22:24 Tải xuống
Chapter 75 08-02-2019 12:22:30 Tải xuống
Chapter 76 08-02-2019 12:22:36 Tải xuống
Chapter 77 08-02-2019 12:22:55 Tải xuống
Chapter 78 08-02-2019 12:23:06 Tải xuống
Chapter 79 08-02-2019 12:23:18 Tải xuống
Chapter 80 08-02-2019 12:23:24 Tải xuống
Chapter 81 08-02-2019 12:23:30 Tải xuống
Chapter 82 08-02-2019 12:23:36 Tải xuống
Chapter 83 08-02-2019 12:23:54 Tải xuống
Chapter 84 08-02-2019 12:24:06 Tải xuống
Chapter 85 08-02-2019 12:24:18 Tải xuống
Chapter 86 08-02-2019 12:24:24 Tải xuống
Chapter 87 08-02-2019 12:24:30 Tải xuống
Chapter 88 08-02-2019 12:24:36 Tải xuống
Chapter 89 08-02-2019 12:24:54 Tải xuống
Chapter 90 08-02-2019 12:25:06 Tải xuống
Chapter 91 08-02-2019 12:25:18 Tải xuống
Chapter 92 08-02-2019 12:25:24 Tải xuống
Chapter 93 08-02-2019 12:25:30 Tải xuống
Chapter 94 08-02-2019 12:25:36 Tải xuống
Chapter 95 08-02-2019 12:25:54 Tải xuống
Chapter 96 08-02-2019 12:26:06 Tải xuống
Chapter 97 08-02-2019 12:26:18 Tải xuống
Chapter 98 08-02-2019 12:26:24 Tải xuống
Chapter 99 08-02-2019 12:26:30 Tải xuống
Chapter 100 08-02-2019 12:26:36 Tải xuống
Chapter 101 08-02-2019 12:26:54 Tải xuống
Chapter 102 08-02-2019 12:27:06 Tải xuống
Chapter 103 08-02-2019 12:27:18 Tải xuống
Chapter 104 08-02-2019 12:27:24 Tải xuống
Chapter 105 08-02-2019 12:27:29 Tải xuống
Chapter 106 08-02-2019 12:27:36 Tải xuống
Chapter 107 08-02-2019 12:27:53 Tải xuống
Chapter 108 12-02-2019 05:06:33 Tải xuống
Chapter 109 12-02-2019 05:06:43 Tải xuống
Chapter 110 08-02-2019 12:28:24 Tải xuống
Chapter 111 08-02-2019 12:28:30 Tải xuống
Chapter 112 08-02-2019 12:28:36 Tải xuống
Chapter 113 08-02-2019 12:28:54 Tải xuống
Chapter 114 08-02-2019 12:29:06 Tải xuống
Chapter 115 12-02-2019 05:06:27 Tải xuống
Chapter 116 12-02-2019 05:06:51 Tải xuống
Chapter 117 12-02-2019 05:07:09 Tải xuống
Chapter 118 12-02-2019 05:07:18 Tải xuống
Chapter 119 08-02-2019 12:29:54 Tải xuống
Chapter 120 08-02-2019 12:30:06 Tải xuống
Chapter 121 08-02-2019 12:30:18 Tải xuống
Chapter 122 12-02-2019 05:07:28 Tải xuống
Chapter 123 12-02-2019 05:07:33 Tải xuống
Chapter 124 12-02-2019 05:07:42 Tải xuống
Chapter 125 12-02-2019 05:07:51 Tải xuống
Chapter 126 08-02-2019 12:31:07 Tải xuống
Chapter 127 08-02-2019 12:31:18 Tải xuống
Chapter 128 08-02-2019 12:31:24 Tải xuống
Chapter 129 12-02-2019 05:08:09 Tải xuống
Chapter 130 12-02-2019 05:08:18 Tải xuống
Chapter 131 12-02-2019 05:08:31 Tải xuống
Chapter 132 12-02-2019 05:08:35 Tải xuống
Chapter 133 08-02-2019 12:32:18 Tải xuống
Chapter 134 08-02-2019 12:32:24 Tải xuống
Chapter 135 08-02-2019 12:32:30 Tải xuống
Chapter 136 08-02-2019 12:32:36 Tải xuống
Chapter 137 08-02-2019 12:32:54 Tải xuống
Chapter 138 12-02-2019 05:06:18 Tải xuống
Chapter 139 12-02-2019 05:08:43 Tải xuống
Chapter 140 12-02-2019 05:08:51 Tải xuống
Chapter 141 12-02-2019 05:09:07 Tải xuống
Chapter 142 08-02-2019 12:33:36 Tải xuống
Chapter 143 08-02-2019 12:33:54 Tải xuống
Chapter 144 08-02-2019 12:34:06 Tải xuống
Chapter 145 12-02-2019 05:09:18 Tải xuống
Chapter 146 12-02-2019 05:09:30 Tải xuống
Chapter 147 12-02-2019 05:09:35 Tải xuống
Chapter 148 08-02-2019 12:34:36 Tải xuống
Chapter 149 08-02-2019 12:34:54 Tải xuống
Chapter 150 08-02-2019 12:35:06 Tải xuống
Chapter 151 12-02-2019 05:09:44 Tải xuống
Chapter 152 12-02-2019 05:09:52 Tải xuống
Chapter 153 08-02-2019 12:35:30 Tải xuống
Chapter 154 08-02-2019 12:35:37 Tải xuống
Chapter 155 08-02-2019 12:35:54 Tải xuống
Chapter 156 08-02-2019 12:36:06 Tải xuống
Chapter 157 08-02-2019 12:36:18 Tải xuống
Chapter 158 08-02-2019 12:36:24 Tải xuống
Chapter 159 12-02-2019 05:10:07 Tải xuống
Chapter 160 12-02-2019 05:06:05 Tải xuống
Chapter 161 12-02-2019 05:10:20 Tải xuống
Chapter 162 12-02-2019 05:10:28 Tải xuống
Chapter 163 12-02-2019 05:10:34 Tải xuống
Chapter 164 08-02-2019 12:37:24 Tải xuống
Chapter 165 12-02-2019 05:10:43 Tải xuống
Chapter 166 12-02-2019 05:10:52 Tải xuống
Chapter 167 08-02-2019 12:37:54 Tải xuống
Chapter 168 08-02-2019 12:38:05 Tải xuống
Chapter 169 12-02-2019 05:11:07 Tải xuống
Chapter 170 12-02-2019 05:11:19 Tải xuống
Chapter 171 12-02-2019 05:11:29 Tải xuống
Chapter 172 12-02-2019 05:11:33 Tải xuống
Chapter 173 12-02-2019 05:11:44 Tải xuống
Chapter 174 08-02-2019 12:39:06 Tải xuống
Chapter 175 08-02-2019 12:39:18 Tải xuống
Chapter 176 08-02-2019 12:39:24 Tải xuống
Chapter 177 12-02-2019 05:11:51 Tải xuống
Chapter 178 12-02-2019 05:12:07 Tải xuống
Chapter 179 12-02-2019 05:12:19 Tải xuống
Chapter 180 08-02-2019 12:40:06 Tải xuống
Chapter 181 08-02-2019 12:40:18 Tải xuống
Chapter 182 08-02-2019 12:40:24 Tải xuống
Chapter 183 08-02-2019 12:40:30 Tải xuống
Chapter 184 08-02-2019 12:40:36 Tải xuống
Chapter 185 08-02-2019 12:40:54 Tải xuống
Chapter 186 12-02-2019 05:12:27 Tải xuống
Chapter 187 08-02-2019 12:41:18 Tải xuống
Chapter 188 08-02-2019 12:41:24 Tải xuống
Chapter 189 12-02-2019 05:05:52 Tải xuống
Chapter 190 12-02-2019 05:12:34 Tải xuống
Chapter 191 08-02-2019 12:41:54 Tải xuống
Chapter 192 08-02-2019 12:42:06 Tải xuống
Chapter 193 08-02-2019 12:42:19 Tải xuống
Chapter 194 12-02-2019 05:12:42 Tải xuống
Chapter 195 08-02-2019 12:42:30 Tải xuống
Chapter 196 08-02-2019 12:42:37 Tải xuống
Chapter 197 08-02-2019 12:42:54 Tải xuống
Chapter 198 12-02-2019 05:12:56 Tải xuống
Chapter 199 12-02-2019 05:13:10 Tải xuống
Chapter 200 12-02-2019 05:13:20 Tải xuống
Chapter 201 08-02-2019 12:43:30 Tải xuống
Chapter 202 08-02-2019 12:43:36 Tải xuống
Chapter 203 08-02-2019 12:43:54 Tải xuống
Chapter 204 12-02-2019 05:13:28 Tải xuống
Chapter 205 12-02-2019 05:13:34 Tải xuống
Chapter 206 08-02-2019 12:44:24 Tải xuống
Chapter 207 08-02-2019 12:44:30 Tải xuống
Chapter 208 08-02-2019 12:44:36 Tải xuống
Chapter 209 08-02-2019 12:44:54 Tải xuống
Chapter 210 08-02-2019 12:45:06 Tải xuống
Chapter 211 12-02-2019 05:05:43 Tải xuống
Chapter 212 12-02-2019 05:13:44 Tải xuống
Chapter 213 12-02-2019 05:13:54 Tải xuống
Chapter 214 12-02-2019 05:14:07 Tải xuống
Chapter 215 08-02-2019 12:45:54 Tải xuống
Chapter 216 08-02-2019 12:46:06 Tải xuống
Chapter 217 08-02-2019 12:46:18 Tải xuống
Chapter 218 12-02-2019 05:14:19 Tải xuống
Chapter 219 12-02-2019 05:14:28 Tải xuống
Chapter 220 12-02-2019 05:14:33 Tải xuống
Chapter 221 12-02-2019 05:14:44 Tải xuống
Chapter 222 08-02-2019 12:47:07 Tải xuống
Chapter 223 08-02-2019 12:47:18 Tải xuống
Chapter 224 08-02-2019 12:47:24 Tải xuống
Chapter 225 12-02-2019 05:14:57 Tải xuống
Chapter 226 12-02-2019 05:15:08 Tải xuống
Chapter 227 12-02-2019 05:15:19 Tải xuống
Chapter 228 12-02-2019 05:15:27 Tải xuống
Chapter 229 12-02-2019 05:15:33 Tải xuống
Chapter 230 12-02-2019 05:15:42 Tải xuống
Chapter 231 08-02-2019 12:48:30 Tải xuống
Chapter 231.2 08-02-2019 12:48:42 Tải xuống
Chapter 232 08-02-2019 12:48:54 Tải xuống
Chapter 233 08-02-2019 12:49:06 Tải xuống
Chapter 234 12-02-2019 05:05:27 Tải xuống
Chapter 235 12-02-2019 05:05:33 Tải xuống
Chapter 236 12-02-2019 05:15:52 Tải xuống
Chapter 237 08-02-2019 12:49:36 Tải xuống
Chapter 238 08-02-2019 12:49:55 Tải xuống
Chapter 239 08-02-2019 12:50:06 Tải xuống
Chapter 240 12-02-2019 05:16:07 Tải xuống
Chapter 240.2 12-02-2019 05:16:24 Tải xuống
Chapter 241 12-02-2019 05:16:28 Tải xuống
Chapter 242 12-02-2019 05:16:33 Tải xuống
Chapter 243 08-02-2019 12:50:54 Tải xuống
Chapter 244 08-02-2019 12:51:06 Tải xuống
Chapter 245 08-02-2019 12:51:19 Tải xuống
Chapter 246 12-02-2019 05:16:42 Tải xuống
Chapter 247 12-02-2019 05:16:52 Tải xuống
Chapter 248 12-02-2019 05:17:06 Tải xuống
Chapter 249 12-02-2019 05:05:17 Tải xuống
Chapter 249.2 12-02-2019 05:17:21 Tải xuống
Chapter 250 08-02-2019 12:52:19 Tải xuống
Chapter 251 08-02-2019 12:52:25 Tải xuống
Chapter 252 08-02-2019 12:52:30 Tải xuống
Chapter 253 08-02-2019 12:52:37 Tải xuống
Chapter 254 08-02-2019 12:52:55 Tải xuống
Chapter 255 08-02-2019 12:53:06 Tải xuống
Chapter 256 12-02-2019 05:17:27 Tải xuống
Chapter 256.2 12-02-2019 05:17:33 Tải xuống
Chapter 257 12-02-2019 05:17:42 Tải xuống
Chapter 258 08-02-2019 12:53:36 Tải xuống
Chapter 258.2 08-02-2019 12:53:57 Tải xuống
Chapter 259 08-02-2019 12:54:06 Tải xuống
Chapter 260 08-02-2019 12:54:18 Tải xuống
Chapter 261 08-02-2019 12:54:24 Tải xuống
Chapter 262 12-02-2019 05:17:51 Tải xuống
Chapter 263 12-02-2019 05:18:06 Tải xuống
Chapter 263.1 12-02-2019 05:18:18 Tải xuống
Chapter 263.2 12-02-2019 05:18:27 Tải xuống
Chapter 264 08-02-2019 12:55:18 Tải xuống
Chapter 265 12-02-2019 06:10:45 Tải xuống
Chapter 266 08-02-2019 12:55:30 Tải xuống
Chapter 266.2 12-02-2019 05:18:36 Tải xuống
Chapter 267 12-02-2019 06:10:42 Tải xuống
Chapter 268 08-02-2019 12:56:07 Tải xuống
Chapter 269 08-02-2019 12:56:18 Tải xuống
Chapter 270 08-02-2019 12:56:25 Tải xuống
Chapter 271 08-02-2019 12:56:30 Tải xuống
Chapter 272 12-02-2019 06:10:37 Tải xuống
Chapter 273 08-02-2019 12:56:54 Tải xuống
Chapter 274 08-02-2019 12:57:06 Tải xuống
Chapter 275 12-02-2019 05:18:42 Tải xuống
Chapter 276 12-02-2019 06:10:33 Tải xuống
Chapter 277 12-02-2019 06:10:39 Tải xuống
Chapter 278 12-02-2019 06:10:48 Tải xuống
Chapter 279 12-02-2019 06:10:52 Tải xuống
Chapter 280 08-02-2019 12:58:06 Tải xuống
Chapter 281 12-02-2019 05:19:22 Tải xuống
Chapter 282 12-02-2019 05:19:27 Tải xuống
Chapter 283 12-02-2019 05:19:34 Tải xuống
Chapter 284 12-02-2019 05:19:42 Tải xuống
Chapter 285 12-02-2019 06:10:22 Tải xuống
Chapter 286 12-02-2019 06:10:25 Tải xuống
Chapter 287 08-02-2019 12:59:18 Tải xuống
Chapter 288 08-02-2019 12:59:24 Tải xuống
Chapter 289 12-02-2019 05:20:06 Tải xuống
Chapter 290 12-02-2019 05:20:22 Tải xuống
Chapter 291 12-02-2019 05:20:30 Tải xuống
Chapter 292 12-02-2019 05:20:33 Tải xuống
Chapter 293 12-02-2019 06:10:16 Tải xuống
Chapter 294 12-02-2019 06:10:19 Tải xuống
Chapter 295 12-02-2019 06:10:28 Tải xuống
Chapter 296 08-02-2019 13:00:36 Tải xuống
Chapter 297 12-02-2019 05:20:51 Tải xuống
Chapter 298 12-02-2019 06:10:13 Tải xuống
Chapter 299 12-02-2019 05:21:18 Tải xuống
Chapter 300 12-02-2019 05:21:27 Tải xuống
Chapter 301 12-02-2019 05:21:33 Tải xuống
Chapter 302 12-02-2019 06:10:07 Tải xuống
Chapter 303 12-02-2019 06:10:11 Tải xuống
Chapter 304 12-02-2019 06:10:31 Tải xuống
Chapter 305 12-02-2019 05:21:43 Tải xuống
Chapter 306 12-02-2019 06:10:03 Tải xuống
Chapter 307 12-02-2019 05:22:09 Tải xuống
Chapter 308 08-02-2019 13:04:30 Tải xuống
Chapter 309 08-02-2019 13:04:36 Tải xuống
Chapter 310 12-02-2019 06:10:55 Tải xuống
Chapter 311 12-02-2019 06:10:58 Tải xuống
Chapter 312 12-02-2019 06:11:01 Tải xuống
Chapter 313 12-02-2019 05:22:34 Tải xuống
Chapter 314 12-02-2019 05:22:43 Tải xuống
Chapter 315 08-02-2019 13:05:37 Tải xuống
Chapter 316 08-02-2019 13:06:07 Tải xuống
Chapter 317 12-02-2019 06:09:55 Tải xuống
Chapter 318 12-02-2019 06:09:57 Tải xuống
Chapter 319 12-02-2019 06:09:59 Tải xuống
Chapter 320 12-02-2019 05:23:18 Tải xuống
Chapter 321 12-02-2019 05:23:27 Tải xuống
Chapter 322 08-02-2019 13:07:06 Tải xuống
Chapter 323 08-02-2019 13:07:30 Tải xuống
Chapter 324 08-02-2019 13:07:36 Tải xuống
Chapter 325 12-02-2019 05:23:33 Tải xuống
Chapter 326 12-02-2019 05:23:43 Tải xuống
Chapter 327 12-02-2019 05:23:51 Tải xuống
Chapter 328 12-02-2019 06:09:42 Tải xuống
Chapter 329 12-02-2019 05:24:19 Tải xuống
Chapter 330 08-02-2019 13:08:36 Tải xuống
Chapter 331 08-02-2019 13:08:55 Tải xuống
Chapter 332 12-02-2019 06:09:46 Tải xuống
Chapter 333 12-02-2019 06:09:48 Tải xuống
Chapter 334 12-02-2019 05:24:33 Tải xuống
Chapter 335 12-02-2019 05:24:45 Tải xuống
Chapter 336 08-02-2019 13:09:36 Tải xuống
Chapter 337 12-02-2019 06:09:37 Tải xuống
Chapter 338 08-02-2019 13:10:06 Tải xuống
Chapter 339 12-02-2019 05:24:53 Tải xuống
Chapter 340 12-02-2019 05:25:07 Tải xuống
Chapter 341 12-02-2019 05:25:19 Tải xuống
Chapter 342 12-02-2019 05:25:27 Tải xuống
Chapter 343 12-02-2019 06:09:29 Tải xuống
Chapter 344 12-02-2019 06:09:33 Tải xuống
Chapter 345 08-02-2019 13:11:18 Tải xuống
Chapter 346 08-02-2019 13:11:24 Tải xuống
Chapter 347 12-02-2019 06:09:27 Tải xuống
Chapter 348 12-02-2019 06:09:38 Tải xuống
Chapter 349 12-02-2019 05:25:33 Tải xuống
Chapter 350 08-02-2019 13:12:07 Tải xuống
Chapter 351 08-02-2019 13:12:19 Tải xuống
Chapter 352 12-02-2019 06:09:21 Tải xuống
Chapter 353 12-02-2019 06:09:24 Tải xuống
Chapter 354 12-02-2019 06:09:50 Tải xuống
Chapter 355 08-02-2019 13:12:54 Tải xuống
Chapter 356 08-02-2019 13:13:06 Tải xuống
Chapter 357 08-02-2019 13:13:18 Tải xuống
Chapter 358 08-02-2019 13:13:24 Tải xuống
Chapter 359 12-02-2019 05:25:42 Tải xuống
Chapter 360 12-02-2019 05:25:54 Tải xuống
Chapter 361 12-02-2019 05:26:07 Tải xuống
Chapter 362 12-02-2019 05:26:21 Tải xuống
Chapter 363 12-02-2019 06:09:12 Tải xuống
Chapter 364 12-02-2019 04:03:54 Tải xuống
Chapter 365 12-02-2019 04:04:06 Tải xuống
Chapter 366 12-02-2019 04:04:19 Tải xuống
Chapter 367 12-02-2019 04:04:24 Tải xuống
Chapter 368 08-02-2019 13:15:06 Tải xuống
Chapter 369 08-02-2019 13:15:18 Tải xuống
Chapter 370 12-02-2019 06:09:00 Tải xuống
Chapter 371 12-02-2019 06:09:03 Tải xuống
Chapter 372 12-02-2019 05:26:43 Tải xuống
Chapter 373 12-02-2019 05:26:51 Tải xuống
Chapter 374 12-02-2019 06:08:58 Tải xuống
Chapter 375 12-02-2019 06:09:09 Tải xuống
Chapter 376 08-02-2019 13:16:24 Tải xuống
Chapter 377 08-02-2019 13:16:31 Tải xuống
Chapter 378 12-02-2019 06:08:54 Tải xuống
Chapter 379 12-02-2019 06:09:09 Tải xuống
Chapter 380 12-02-2019 06:09:15 Tải xuống
Chapter 381 12-02-2019 06:09:19 Tải xuống
Chapter 382 12-02-2019 06:11:03 Tải xuống
Chapter 383 08-02-2019 13:17:31 Tải xuống
Chapter 384 08-02-2019 13:17:36 Tải xuống
Chapter 385 12-02-2019 06:08:52 Tải xuống
Chapter 386 12-02-2019 06:11:06 Tải xuống
Chapter 387 12-02-2019 06:11:09 Tải xuống
Chapter 388 12-02-2019 05:28:20 Tải xuống
Chapter 389 23-04-2019 06:03:52 Tải xuống
Chapter 390 23-04-2019 08:52:37 Tải xuống
Chapter 391 23-04-2019 08:52:40 Tải xuống
Chapter 392 12-02-2019 04:06:33 Tải xuống
Chapter 393 23-04-2019 08:52:43 Tải xuống
Chapter 394 12-02-2019 06:08:49 Tải xuống
Chapter 395 08-02-2019 13:18:54 Tải xuống
Chapter 396 23-04-2019 08:52:45 Tải xuống
Chapter 397 12-02-2019 06:11:13 Tải xuống
Chapter 398 12-02-2019 05:28:27 Tải xuống
Chapter 399 12-02-2019 05:28:33 Tải xuống
Chapter 400 12-02-2019 05:28:42 Tải xuống
Chapter 401 12-02-2019 06:08:46 Tải xuống
Chapter 402 12-02-2019 06:11:15 Tải xuống
Chapter 403 12-02-2019 06:11:33 Tải xuống
Chapter 404 12-02-2019 06:08:42 Tải xuống
Chapter 405 12-02-2019 05:29:06 Tải xuống
Chapter 406 12-02-2019 05:29:18 Tải xuống
Chapter 407 12-02-2019 06:11:21 Tải xuống
Chapter 408 12-02-2019 06:11:24 Tải xuống
Chapter 409 12-02-2019 06:11:27 Tải xuống
Chapter 410 12-02-2019 06:11:31 Tải xuống
Chapter 411 12-02-2019 06:11:33 Tải xuống
Chapter 412 08-02-2019 13:21:30 Tải xuống
Chapter 413 12-02-2019 04:07:30 Tải xuống
Chapter 414 12-02-2019 06:08:39 Tải xuống
Chapter 415 12-02-2019 06:11:36 Tải xuống
Chapter 416 12-02-2019 06:11:39 Tải xuống
Chapter 417 12-02-2019 06:11:42 Tải xuống
Chapter 418 12-02-2019 05:29:34 Tải xuống
Chapter 419 12-02-2019 05:29:42 Tải xuống
Chapter 420 12-02-2019 05:29:51 Tải xuống
Chapter 421 12-02-2019 04:08:24 Tải xuống
Chapter 422 12-02-2019 04:08:30 Tải xuống
Chapter 423 12-02-2019 05:04:06 Tải xuống
Chapter 424 12-02-2019 06:08:34 Tải xuống
Chapter 425 12-02-2019 06:08:30 Tải xuống
Chapter 426 12-02-2019 06:08:37 Tải xuống
Chapter 427 12-02-2019 05:30:33 Tải xuống
Chapter 428 08-02-2019 13:24:18 Tải xuống
Chapter 429 08-02-2019 13:24:24 Tải xuống
Chapter 430 12-02-2019 06:08:28 Tải xuống
Chapter 431 12-02-2019 04:09:30 Tải xuống
Chapter 432 12-02-2019 04:09:36 Tải xuống
Chapter 433 28-03-2019 01:49:35 Tải xuống
Chapter 434 12-02-2019 04:10:05 Tải xuống
Chapter 435 12-02-2019 06:11:46 Tải xuống
Chapter 436 12-02-2019 06:11:48 Tải xuống
Chapter 436.1 12-02-2019 05:31:07 Tải xuống
Chapter 437 12-02-2019 04:10:18 Tải xuống
Chapter 438 12-02-2019 06:08:21 Tải xuống
Chapter 439 12-02-2019 06:11:51 Tải xuống
Chapter 439.1 12-02-2019 06:11:56 Tải xuống
Chapter 440 12-02-2019 06:12:00 Tải xuống
Chapter 440.1 12-02-2019 06:12:00 Tải xuống
Chapter 441 08-02-2019 13:26:55 Tải xuống
Chapter 442 08-02-2019 13:27:06 Tải xuống
Chapter 443 12-02-2019 06:08:19 Tải xuống
Chapter 444 12-02-2019 06:12:05 Tải xuống
Chapter 445 12-02-2019 05:31:51 Tải xuống
Chapter 446 12-02-2019 04:11:30 Tải xuống
Chapter 447 12-02-2019 04:11:36 Tải xuống
Chapter 448 08-02-2019 13:31:06 Tải xuống
Chapter 449 12-02-2019 05:32:07 Tải xuống
Chapter 450 12-02-2019 05:32:19 Tải xuống
Chapter 451 12-02-2019 04:03:23 Tải xuống
Chapter 452 12-02-2019 06:08:13 Tải xuống
Chapter 453 12-02-2019 05:03:51 Tải xuống
Chapter 454 12-02-2019 06:08:16 Tải xuống
Chapter 455 12-02-2019 05:32:27 Tải xuống
Chapter 456 12-02-2019 05:32:33 Tải xuống
Chapter 457: Mao Tường Tây Thi 12-02-2019 06:08:10 Tải xuống
Chapter 458 12-02-2019 06:12:11 Tải xuống
Chapter 459 12-02-2019 06:12:14 Tải xuống
Chapter 460 12-02-2019 06:12:14 Tải xuống
Chapter 461 12-02-2019 06:12:17 Tải xuống
Chapter 462 12-02-2019 06:12:29 Tải xuống
Chapter 463 12-02-2019 06:12:22 Tải xuống
Chapter 464 12-02-2019 05:33:27 Tải xuống
Chapter 465 12-02-2019 05:33:33 Tải xuống
Chapter 466 12-02-2019 05:33:42 Tải xuống
Chapter 467 12-02-2019 04:13:27 Tải xuống
Chapter 468 12-02-2019 06:08:04 Tải xuống
Chapter 469 12-02-2019 06:08:07 Tải xuống
Chapter 470 12-02-2019 06:12:24 Tải xuống
Chapter 471 12-02-2019 06:12:27 Tải xuống
Chapter 472 12-02-2019 05:34:17 Tải xuống
Chapter 473 12-02-2019 05:34:28 Tải xuống
Chapter 474 12-02-2019 05:34:33 Tải xuống
Chapter 475 12-02-2019 04:14:05 Tải xuống
Chapter 476 12-02-2019 06:08:01 Tải xuống
Chapter 477 12-02-2019 05:03:41 Tải xuống
Chapter 478 12-02-2019 06:07:58 Tải xuống
Chapter 479 12-02-2019 06:12:34 Tải xuống
Chapter 480 12-02-2019 06:12:35 Tải xuống
Chapter 481 12-02-2019 04:14:32 Tải xuống
Chapter 482 08-02-2019 13:36:36 Tải xuống
Chapter 483 08-02-2019 13:36:54 Tải xuống
Chapter 484 08-02-2019 13:37:07 Tải xuống
Chapter 485 12-02-2019 04:14:42 Tải xuống
Chapter 486 12-02-2019 04:14:51 Tải xuống
Chapter 487 12-02-2019 04:15:06 Tải xuống
Chapter 488 10-04-2019 17:57:07 Tải xuống
Chapter 489 12-02-2019 06:07:52 Tải xuống
Chapter 490 12-02-2019 06:07:56 Tải xuống
Chapter 491 12-02-2019 05:35:27 Tải xuống
Chapter 492 12-02-2019 05:35:33 Tải xuống
Chapter 493 12-02-2019 05:35:45 Tải xuống
Chapter 494 12-02-2019 05:35:51 Tải xuống
Chapter 495 12-02-2019 06:07:43 Tải xuống
Chapter 496 12-02-2019 06:07:56 Tải xuống
Chapter 497 10-04-2019 19:53:07 Tải xuống
Chapter 498 12-02-2019 05:36:07 Tải xuống
Chapter 499 12-02-2019 05:36:19 Tải xuống
Chapter 500 12-02-2019 04:16:18 Tải xuống
Chapter 501 12-02-2019 04:16:27 Tải xuống
Chapter 502 12-02-2019 06:07:58 Tải xuống
Chapter 503 12-02-2019 06:12:40 Tải xuống
Chapter 504 12-02-2019 06:12:43 Tải xuống
Chapter 505 12-02-2019 05:36:42 Tải xuống
Chapter 506 12-02-2019 06:07:36 Tải xuống
Chapter 507 12-02-2019 06:12:46 Tải xuống
Chapter 508 08-02-2019 13:41:06 Tải xuống
Chapter 509 12-02-2019 06:07:33 Tải xuống
Chapter 510 12-02-2019 06:12:49 Tải xuống
Chapter 510: Raw 29-11-2018 12:48:45 Tải xuống
Chapter 511 12-02-2019 05:37:18 Tải xuống
Chapter 512 12-02-2019 05:37:30 Tải xuống
Chapter 513 12-02-2019 06:07:31 Tải xuống
Chapter 513: Raw 01-02-2019 09:06:59 Tải xuống
Chapter 514 24-02-2019 18:04:42 Tải xuống
Chapter 514: Raw 12-02-2019 06:07:28 Tải xuống
Chapter 515 23-04-2019 08:52:49 Tải xuống
Chapter 515: Raw 03-03-2019 17:36:08 Tải xuống
Chapter 516 23-04-2019 06:03:46 Tải xuống
Chapter 517 23-04-2019 05:02:37 Tải xuống
Chapter 517: Raw 22-04-2019 22:35:54 Tải xuống
Chapter 518 28-05-2019 10:13:59 Tải xuống
Chapter 518: Raw 22-05-2019 16:30:10 Tải xuống
Chapter 519.5 28-11-2019 13:40:57 Tải xuống
Chapter 519: 520 521 07-07-2019 12:00:40 Tải xuống
Chapter 522 26-07-2019 12:10:48 Tải xuống
Chapter 522: Raw 26-07-2019 12:12:06 Tải xuống
Chapter 523: 524 525 526 19-11-2019 12:45:07 Tải xuống
Chapter 527 28-11-2019 10:54:49 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh