Hive

Tác giả: Kim Gyu Sam
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 15-11-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Hive chap 239 15-11-2018 13:17:41 Tải xuống
Hive chap 238 07-11-2018 09:39:37 Tải xuống
Hive chap 237 31-10-2018 13:45:46 Tải xuống
Hive chap 236 25-10-2018 08:34:01 Tải xuống
Hive chap 235 17-10-2018 07:30:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Hive chap 000 09-04-2018 21:53:03 Tải xuống
Hive chap 001 09-04-2018 21:53:59 Tải xuống
Hive chap 002 09-04-2018 21:54:14 Tải xuống
Hive chap 003 09-04-2018 21:54:06 Tải xuống
Hive chap 004 09-04-2018 21:54:48 Tải xuống
Hive chap 005 10-04-2018 08:54:47 Tải xuống
Hive chap 006 09-04-2018 21:55:08 Tải xuống
Hive chap 007 09-04-2018 21:55:25 Tải xuống
Hive chap 008 09-04-2018 21:56:54 Tải xuống
Hive chap 009 09-04-2018 21:55:41 Tải xuống
Hive chap 010 09-04-2018 21:56:00 Tải xuống
Hive chap 011 09-04-2018 21:56:17 Tải xuống
Hive chap 012 09-04-2018 21:56:23 Tải xuống
Hive chap 013 09-04-2018 21:56:47 Tải xuống
Hive chap 014 09-04-2018 21:56:58 Tải xuống
Hive chap 015 09-04-2018 21:57:00 Tải xuống
Hive chap 016 09-04-2018 21:56:58 Tải xuống
Hive chap 017 09-04-2018 21:57:02 Tải xuống
Hive chap 018 09-04-2018 21:57:37 Tải xuống
Hive chap 019 09-04-2018 21:57:18 Tải xuống
Hive chap 020 09-04-2018 21:57:14 Tải xuống
Hive chap 021 09-04-2018 21:57:28 Tải xuống
Hive chap 022 09-04-2018 21:57:15 Tải xuống
Hive chap 023 09-04-2018 21:57:44 Tải xuống
Hive chap 024 09-04-2018 21:57:48 Tải xuống
Hive chap 025 09-04-2018 21:57:49 Tải xuống
Hive chap 026 09-04-2018 21:57:48 Tải xuống
Hive chap 027 09-04-2018 21:57:29 Tải xuống
Hive chap 028 09-04-2018 21:57:54 Tải xuống
Hive chap 029 09-04-2018 21:57:52 Tải xuống
Hive chap 030 09-04-2018 21:57:57 Tải xuống
Hive chap 031 09-04-2018 21:57:37 Tải xuống
Hive chap 032 09-04-2018 21:57:43 Tải xuống
Hive chap 033 09-04-2018 21:58:11 Tải xuống
Hive chap 034 09-04-2018 21:58:16 Tải xuống
Hive chap 035 09-04-2018 21:58:32 Tải xuống
Hive chap 036 09-04-2018 21:58:31 Tải xuống
Hive chap 037 09-04-2018 21:58:51 Tải xuống
Hive chap 038 09-04-2018 21:59:00 Tải xuống
Hive chap 039 09-04-2018 21:59:17 Tải xuống
Hive chap 040 09-04-2018 21:59:30 Tải xuống
Hive chap 041 09-04-2018 22:00:30 Tải xuống
Hive chap 042 09-04-2018 21:59:48 Tải xuống
Hive chap 043 09-04-2018 22:00:05 Tải xuống
Hive chap 044 09-04-2018 22:00:01 Tải xuống
Hive chap 045 09-04-2018 22:00:32 Tải xuống
Hive chap 046 09-04-2018 22:00:50 Tải xuống
Hive chap 047 09-04-2018 22:01:14 Tải xuống
Hive chap 048 09-04-2018 22:01:16 Tải xuống
Hive chap 049 09-04-2018 22:01:37 Tải xuống
Hive chap 050 09-04-2018 22:01:35 Tải xuống
Hive chap 051 09-04-2018 22:04:04 Tải xuống
Hive chap 052 09-04-2018 22:04:06 Tải xuống
Hive chap 053 09-04-2018 22:04:41 Tải xuống
Hive chap 054 10-04-2018 08:54:27 Tải xuống
Hive chap 055 09-04-2018 22:02:27 Tải xuống
Hive chap 056 10-04-2018 08:57:22 Tải xuống
Hive chap 057 09-04-2018 22:03:46 Tải xuống
Hive chap 058 09-04-2018 22:06:46 Tải xuống
Hive chap 059 09-04-2018 22:04:02 Tải xuống
Hive chap 060 09-04-2018 22:04:26 Tải xuống
Hive chap 061 09-04-2018 22:04:44 Tải xuống
Hive chap 062 09-04-2018 22:06:55 Tải xuống
Hive chap 063 10-04-2018 08:55:33 Tải xuống
Hive chap 064 09-04-2018 22:06:45 Tải xuống
Hive chap 065 13-04-2018 03:32:44 Tải xuống
Hive chap 066 13-04-2018 03:32:02 Tải xuống
Hive chap 067 09-04-2018 22:07:09 Tải xuống
Hive chap 068 09-04-2018 22:07:46 Tải xuống
Hive chap 069 10-04-2018 08:57:18 Tải xuống
Hive chap 070 09-04-2018 22:07:44 Tải xuống
Hive chap 071 09-04-2018 22:07:06 Tải xuống
Hive chap 072 09-04-2018 22:06:48 Tải xuống
Hive chap 073 09-04-2018 22:08:43 Tải xuống
Hive chap 074 09-04-2018 22:09:06 Tải xuống
Hive chap 075 10-04-2018 08:56:07 Tải xuống
Hive chap 076 09-04-2018 22:08:58 Tải xuống
Hive chap 077 10-04-2018 08:57:07 Tải xuống
Hive chap 078 09-04-2018 22:09:09 Tải xuống
Hive chap 079 13-04-2018 03:32:49 Tải xuống
Hive chap 080 09-04-2018 22:10:20 Tải xuống
Hive chap 081 09-04-2018 22:10:25 Tải xuống
Hive chap 082 09-04-2018 22:09:47 Tải xuống
Hive chap 083 09-04-2018 22:10:53 Tải xuống
Hive chap 084 09-04-2018 22:10:25 Tải xuống
Hive chap 085 09-04-2018 22:11:50 Tải xuống
Hive chap 086 09-04-2018 22:11:30 Tải xuống
Hive chap 087 09-04-2018 22:12:44 Tải xuống
Hive chap 088 09-04-2018 22:12:50 Tải xuống
Hive chap 089 10-04-2018 08:56:58 Tải xuống
Hive chap 090 09-04-2018 22:13:16 Tải xuống
Hive chap 091 09-04-2018 22:13:13 Tải xuống
Hive chap 92 09-04-2018 22:14:40 Tải xuống
Hive chap 93 13-04-2018 03:32:54 Tải xuống
Hive chap 94 09-04-2018 22:14:55 Tải xuống
Hive chap 95 09-04-2018 22:15:09 Tải xuống
Hive chap 96 09-04-2018 22:14:48 Tải xuống
Hive chap 97 09-04-2018 22:16:26 Tải xuống
Hive chap 98 09-04-2018 22:15:57 Tải xuống
Hive chap 99 09-04-2018 22:16:28 Tải xuống
Hive chap 100 09-04-2018 22:16:23 Tải xuống
Hive chap 101 09-04-2018 22:16:13 Tải xuống
Hive chap 102 10-04-2018 08:57:41 Tải xuống
Hive chap 103 10-04-2018 08:57:51 Tải xuống
Hive chap 104 10-04-2018 08:57:28 Tải xuống
Hive chap 105 10-04-2018 08:57:22 Tải xuống
Hive chap 106 10-04-2018 08:58:22 Tải xuống
Hive chap 107 09-04-2018 22:14:31 Tải xuống
Hive chap 108 09-04-2018 22:15:18 Tải xuống
Hive chap 109 09-04-2018 22:15:41 Tải xuống
Hive chap 110 09-04-2018 22:15:48 Tải xuống
Hive chap 111 09-04-2018 22:17:02 Tải xuống
Hive chap 112 09-04-2018 22:18:31 Tải xuống
Hive chap 113 09-04-2018 22:18:51 Tải xuống
Hive chap 114 09-04-2018 22:17:16 Tải xuống
Hive chap 115 09-04-2018 22:17:54 Tải xuống
Hive chap 116 09-04-2018 22:18:17 Tải xuống
Hive chap 117 09-04-2018 22:19:10 Tải xuống
Hive chap 118 09-04-2018 22:19:17 Tải xuống
Hive chap 119 09-04-2018 22:19:48 Tải xuống
Hive chap 120 09-04-2018 22:21:11 Tải xuống
Hive chap 121 09-04-2018 22:19:48 Tải xuống
Hive chap 122 09-04-2018 22:19:57 Tải xuống
Hive chap 123 09-04-2018 22:20:11 Tải xuống
Hive chap 124 09-04-2018 22:20:19 Tải xuống
Hive chap 125 09-04-2018 22:20:46 Tải xuống
Hive chap 126 09-04-2018 22:21:57 Tải xuống
Hive chap 127 09-04-2018 22:22:40 Tải xuống
Hive chap 128 09-04-2018 22:22:29 Tải xuống
Hive chap 129 09-04-2018 22:23:07 Tải xuống
Hive chap 130 09-04-2018 22:22:53 Tải xuống
Hive chap 131 09-04-2018 22:23:06 Tải xuống
Hive chap 132 09-04-2018 22:23:51 Tải xuống
Hive chap 133 09-04-2018 22:23:27 Tải xuống
Hive chap 134 09-04-2018 22:23:39 Tải xuống
Hive chap 135 09-04-2018 22:23:06 Tải xuống
Hive chap 136 09-04-2018 22:24:03 Tải xuống
Hive chap 137 09-04-2018 22:23:55 Tải xuống
Hive chap 138 09-04-2018 22:23:55 Tải xuống
Hive chap 139 10-04-2018 08:58:12 Tải xuống
Hive chap 140 09-04-2018 22:24:14 Tải xuống
Hive chap 141 09-04-2018 22:25:10 Tải xuống
Hive chap 142 09-04-2018 22:25:19 Tải xuống
Hive chap 143 09-04-2018 22:25:33 Tải xuống
Hive chap 144 09-04-2018 22:26:11 Tải xuống
Hive chap 145 09-04-2018 22:26:25 Tải xuống
Hive chap 146 09-04-2018 22:26:45 Tải xuống
Hive chap 147 09-04-2018 22:26:50 Tải xuống
Hive chap 148 09-04-2018 22:27:00 Tải xuống
Hive chap 149 09-04-2018 22:26:51 Tải xuống
Hive chap 150 09-04-2018 22:27:36 Tải xuống
Hive chap 151 09-04-2018 22:28:10 Tải xuống
Hive chap 152 09-04-2018 22:28:23 Tải xuống
Hive chap 153 09-04-2018 22:28:40 Tải xuống
Hive chap 154 09-04-2018 22:29:30 Tải xuống
Hive chap 155 09-04-2018 22:29:52 Tải xuống
Hive chap 156 09-04-2018 22:30:10 Tải xuống
Hive chap 157 09-04-2018 22:30:32 Tải xuống
Hive chap 158 09-04-2018 22:31:10 Tải xuống
Hive chap 159 09-04-2018 22:31:32 Tải xuống
Hive chap 160 09-04-2018 22:31:58 Tải xuống
Hive chap 161 09-04-2018 22:31:38 Tải xuống
Hive chap 162 09-04-2018 22:31:57 Tải xuống
Hive chap 163 09-04-2018 22:31:59 Tải xuống
Hive chap 164 09-04-2018 22:32:50 Tải xuống
Hive chap 165 09-04-2018 22:32:59 Tải xuống
Hive chap 166 09-04-2018 22:33:18 Tải xuống
Hive chap 167 09-04-2018 22:33:37 Tải xuống
Hive chap 168 09-04-2018 22:33:54 Tải xuống
Hive chap 169 09-04-2018 22:34:06 Tải xuống
Hive chap 170 09-04-2018 22:33:43 Tải xuống
Hive chap 171 09-04-2018 22:35:17 Tải xuống
Hive chap 172 09-04-2018 22:34:56 Tải xuống
Hive chap 173 09-04-2018 22:36:17 Tải xuống
Hive chap 174 09-04-2018 22:35:13 Tải xuống
Hive chap 175 09-04-2018 22:36:30 Tải xuống
Hive chap 176 09-04-2018 22:36:53 Tải xuống
Hive chap 177 09-04-2018 22:36:17 Tải xuống
Hive chap 178 09-04-2018 22:38:01 Tải xuống
Hive chap 179 09-04-2018 22:38:19 Tải xuống
Hive chap 180 09-04-2018 22:38:32 Tải xuống
Hive chap 181 09-04-2018 22:39:03 Tải xuống
Hive chap 182 09-04-2018 22:39:39 Tải xuống
Hive chap 183 09-04-2018 22:39:56 Tải xuống
Hive chap 184 09-04-2018 22:40:14 Tải xuống
Hive chap 185 09-04-2018 22:41:17 Tải xuống
Hive chap 186 09-04-2018 22:41:28 Tải xuống
Hive chap 187 09-04-2018 22:40:30 Tải xuống
Hive chap 188 09-04-2018 22:41:50 Tải xuống
Hive chap 189 09-04-2018 22:41:00 Tải xuống
Hive chap 190 09-04-2018 22:41:23 Tải xuống
Hive chap 191 09-04-2018 22:41:36 Tải xuống
Hive chap 192 09-04-2018 22:42:05 Tải xuống
Hive chap 193 09-04-2018 22:42:55 Tải xuống
Hive chap 194 09-04-2018 22:42:22 Tải xuống
Hive chap 195 09-04-2018 22:42:41 Tải xuống
Hive chap 196 09-04-2018 22:42:55 Tải xuống
Hive chap 197 09-04-2018 22:43:13 Tải xuống
Hive chap 198 09-04-2018 22:43:32 Tải xuống
Hive chap 199 09-04-2018 22:44:05 Tải xuống
Hive chap 200 09-04-2018 22:43:51 Tải xuống
Hive chap 201 09-04-2018 22:44:27 Tải xuống
Hive chap 202 09-04-2018 22:44:43 Tải xuống
Hive chap 203 09-04-2018 22:44:47 Tải xuống
Hive chap 204 09-04-2018 22:45:51 Tải xuống
Hive chap 205 09-04-2018 22:46:19 Tải xuống
Hive chap 206 09-04-2018 22:46:25 Tải xuống
Hive chap 207 17-04-2018 09:11:48 Tải xuống
Hive chap 208 17-04-2018 09:11:56 Tải xuống
Hive chap 209 19-04-2018 02:09:19 Tải xuống
Hive chap 210 01-05-2018 06:50:20 Tải xuống
Hive chap 211 03-05-2018 06:39:29 Tải xuống
Hive chap 212 10-05-2018 22:30:46 Tải xuống
Hive chap 213 17-05-2018 01:27:11 Tải xuống
Hive chap 214 24-05-2018 21:45:09 Tải xuống
Hive chap 215 01-06-2018 21:28:05 Tải xuống
Hive chap 216 07-06-2018 22:40:34 Tải xuống
Hive chap 217 13-06-2018 22:36:32 Tải xuống
Hive chap 218 21-06-2018 22:36:25 Tải xuống
Hive chap 219 27-06-2018 22:40:30 Tải xuống
Hive chap 220 05-07-2018 23:33:37 Tải xuống
Hive chap 221 11-07-2018 23:41:35 Tải xuống
Hive chap 222 19-07-2018 23:58:31 Tải xuống
Hive chap 223 26-07-2018 00:15:38 Tải xuống
Hive chap 224 03-08-2018 03:31:24 Tải xuống
Hive chap 225 09-08-2018 04:37:01 Tải xuống
Hive chap 226 15-08-2018 05:15:44 Tải xuống
Hive chap 227 23-08-2018 14:47:40 Tải xuống
Hive chap 228 29-08-2018 15:52:46 Tải xuống
Hive chap 229 06-09-2018 16:41:48 Tải xuống
Hive chap 230 12-09-2018 17:53:00 Tải xuống
Hive chap 231 21-09-2018 00:42:36 Tải xuống
Hive chap 232 29-09-2018 05:20:04 Tải xuống
Hive chap 233 03-10-2018 05:57:37 Tải xuống
Hive chap 234 11-10-2018 06:54:16 Tải xuống
Hive chap 235 17-10-2018 07:30:14 Tải xuống
Hive chap 236 25-10-2018 08:34:01 Tải xuống
Hive chap 237 31-10-2018 13:45:46 Tải xuống
Hive chap 238 07-11-2018 09:39:37 Tải xuống
Hive chap 239 15-11-2018 13:17:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh