Linh Võ Đế Tôn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Fantasy , Manhua , Mystery , Xuyên Không , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 30-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 248 12-05-2021 09:11:07 Tải xuống
Chapter 247 12-05-2021 09:26:17 Tải xuống
Chapter 246 12-05-2021 09:13:16 Tải xuống
Chapter 245 12-05-2021 09:13:16 Tải xuống
Chapter 244 12-05-2021 09:13:35 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-01-2019 09:48:48 Tải xuống
Chapter 2 09-10-2020 20:43:20 Tải xuống
Chapter 3 05-10-2019 19:22:55 Tải xuống
Chapter 4 05-10-2019 19:11:50 Tải xuống
Chapter 5 27-04-2019 22:49:59 Tải xuống
Chapter 6 08-04-2019 12:07:03 Tải xuống
Chapter 7 08-04-2019 14:00:39 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2019 11:25:06 Tải xuống
Chapter 9 08-04-2019 14:00:42 Tải xuống
Chapter 10 08-04-2019 14:00:45 Tải xuống
Chapter 11 19-03-2019 21:59:56 Tải xuống
Chapter 12 18-06-2019 01:04:25 Tải xuống
Chapter 13 18-06-2019 01:06:14 Tải xuống
Chapter 14 08-04-2019 12:07:24 Tải xuống
Chapter 15 18-06-2019 01:07:52 Tải xuống
Chapter 16 18-06-2019 01:09:23 Tải xuống
Chapter 17 19-06-2019 00:25:44 Tải xuống
Chapter 18 08-04-2019 14:01:00 Tải xuống
Chapter 19 19-06-2019 00:28:04 Tải xuống
Chapter 20 19-06-2019 00:32:07 Tải xuống
Chapter 21 23-03-2019 17:00:08 Tải xuống
Chapter 22 23-03-2019 17:02:35 Tải xuống
Chapter 23 02-06-2019 05:52:03 Tải xuống
Chapter 24 02-06-2019 05:55:52 Tải xuống
Chapter 25 02-06-2019 05:56:05 Tải xuống
Chapter 26 02-06-2019 05:58:10 Tải xuống
Chapter 27 02-06-2019 05:58:34 Tải xuống
Chapter 28 02-06-2019 05:58:52 Tải xuống
Chapter 29 02-06-2019 06:03:15 Tải xuống
Chapter 30 02-06-2019 06:03:30 Tải xuống
Chapter 31 02-06-2019 06:03:48 Tải xuống
Chapter 32 02-06-2019 08:05:46 Tải xuống
Chapter 33 02-06-2019 08:06:15 Tải xuống
Chapter 34 02-06-2019 08:06:33 Tải xuống
Chapter 35 02-06-2019 08:10:51 Tải xuống
Chapter 36 02-06-2019 08:12:54 Tải xuống
Chapter 37 02-06-2019 08:11:17 Tải xuống
Chapter 38 02-06-2019 08:15:05 Tải xuống
Chapter 39 02-06-2019 08:11:42 Tải xuống
Chapter 40 24-04-2019 22:18:01 Tải xuống
Chapter 41 02-06-2019 08:18:07 Tải xuống
Chapter 42 02-06-2019 08:18:24 Tải xuống
Chapter 43 02-06-2019 08:22:16 Tải xuống
Chapter 44 02-06-2019 08:22:30 Tải xuống
Chapter 45 02-06-2019 08:27:42 Tải xuống
Chapter 46 03-06-2019 07:35:45 Tải xuống
Chapter 47 03-06-2019 07:35:54 Tải xuống
Chapter 48 03-06-2019 07:38:03 Tải xuống
Chapter 49 03-06-2019 07:38:16 Tải xuống
Chapter 50 08-04-2019 12:08:24 Tải xuống
Chapter 51 08-04-2019 12:08:28 Tải xuống
Chapter 52 08-04-2019 12:08:30 Tải xuống
Chapter 53 08-04-2019 14:01:15 Tải xuống
Chapter 54 08-04-2019 12:08:33 Tải xuống
Chapter 55 08-04-2019 14:01:18 Tải xuống
Chapter 56 13-04-2019 22:29:48 Tải xuống
Chapter 57 13-04-2019 22:31:35 Tải xuống
Chapter 58 08-04-2019 22:40:09 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 09:57:41 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 09:57:44 Tải xuống
Chapter 61 03-01-2019 09:57:47 Tải xuống
Chapter 62 03-01-2019 09:58:32 Tải xuống
Chapter 63 08-04-2019 12:22:48 Tải xuống
Chapter 64 03-01-2019 09:58:38 Tải xuống
Chapter 65 03-01-2019 09:58:41 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 09:58:44 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 09:58:47 Tải xuống
Chapter 68 25-04-2019 00:16:54 Tải xuống
Chapter 69 08-04-2019 14:01:30 Tải xuống
Chapter 70 04-04-2019 00:48:13 Tải xuống
Chapter 71 08-04-2019 12:22:53 Tải xuống
Chapter 72 04-04-2019 00:50:08 Tải xuống
Chapter 73 08-04-2019 12:08:42 Tải xuống
Chapter 74 08-04-2019 12:08:45 Tải xuống
Chapter 75 08-04-2019 12:22:57 Tải xuống
Chapter 76 08-04-2019 12:08:48 Tải xuống
Chapter 77 08-04-2019 12:08:51 Tải xuống
Chapter 78 08-04-2019 12:22:59 Tải xuống
Chapter 79 08-04-2019 12:23:03 Tải xuống
Chapter 80 04-04-2019 06:28:15 Tải xuống
Chapter 81 03-01-2019 10:01:36 Tải xuống
Chapter 82 03-01-2019 10:01:39 Tải xuống
Chapter 83 03-01-2019 10:01:42 Tải xuống
Chapter 84 03-01-2019 10:01:45 Tải xuống
Chapter 85 03-01-2019 10:01:48 Tải xuống
Chapter 86 03-01-2019 10:03:42 Tải xuống
Chapter 87 03-01-2019 10:03:45 Tải xuống
Chapter 88 03-01-2019 10:03:47 Tải xuống
Chapter 89 03-01-2019 10:04:32 Tải xuống
Chapter 90 03-01-2019 10:04:35 Tải xuống
Chapter 91 03-01-2019 10:04:38 Tải xuống
Chapter 92 03-01-2019 10:04:41 Tải xuống
Chapter 93 03-01-2019 10:04:44 Tải xuống
Chapter 94 03-01-2019 10:04:47 Tải xuống
Chapter 95 03-01-2019 10:05:32 Tải xuống
Chapter 96 03-01-2019 10:05:35 Tải xuống
Chapter 97 03-01-2019 10:05:38 Tải xuống
Chapter 98 03-01-2019 10:05:41 Tải xuống
Chapter 99 03-01-2019 10:05:44 Tải xuống
Chapter 100 03-01-2019 10:05:47 Tải xuống
Chapter 101 03-01-2019 10:06:33 Tải xuống
Chapter 102 03-01-2019 10:06:36 Tải xuống
Chapter 103 03-01-2019 10:06:39 Tải xuống
Chapter 104 03-01-2019 10:06:42 Tải xuống
Chapter 105 03-01-2019 10:06:45 Tải xuống
Chapter 106 03-01-2019 10:06:48 Tải xuống
Chapter 107 03-01-2019 10:07:33 Tải xuống
Chapter 108 03-01-2019 10:07:35 Tải xuống
Chapter 109 03-01-2019 10:07:39 Tải xuống
Chapter 110 03-01-2019 10:07:42 Tải xuống
Chapter 111 03-01-2019 10:07:45 Tải xuống
Chapter 112 03-01-2019 10:07:48 Tải xuống
Chapter 113 03-01-2019 10:08:32 Tải xuống
Chapter 114 03-01-2019 10:08:38 Tải xuống
Chapter 115 03-01-2019 10:08:40 Tải xuống
Chapter 116 03-01-2019 10:08:41 Tải xuống
Chapter 117 03-01-2019 10:08:44 Tải xuống
Chapter 118 03-01-2019 10:08:47 Tải xuống
Chapter 119 03-01-2019 10:09:33 Tải xuống
Chapter 120 03-01-2019 14:08:32 Tải xuống
Chapter 121 04-01-2019 00:17:41 Tải xuống
Chapter 122 05-01-2019 16:12:09 Tải xuống
Chapter 123 08-04-2019 14:01:33 Tải xuống
Chapter 124 08-04-2019 12:08:57 Tải xuống
Chapter 125 08-04-2019 14:01:36 Tải xuống
Chapter 126 08-04-2019 12:09:03 Tải xuống
Chapter 127 08-04-2019 12:09:06 Tải xuống
Chapter 128 08-04-2019 22:54:28 Tải xuống
Chapter 129 08-04-2019 23:43:03 Tải xuống
Chapter 130 12-04-2019 16:12:06 Tải xuống
Chapter 131 12-04-2019 20:12:12 Tải xuống
Chapter 132 23-04-2019 06:48:45 Tải xuống
Chapter 133 23-04-2019 07:14:24 Tải xuống
Chapter 134 23-04-2019 08:21:22 Tải xuống
Chapter 135 23-04-2019 06:03:00 Tải xuống
Chapter 136 27-04-2019 22:06:05 Tải xuống
Chapter 137 29-04-2019 22:08:29 Tải xuống
Chapter 138 10-05-2019 19:00:14 Tải xuống
Chapter 139 15-07-2019 12:06:14 Tải xuống
Chapter 140 20-07-2019 22:38:16 Tải xuống
Chapter 141 20-07-2019 22:38:19 Tải xuống
Chapter 142 21-07-2019 12:30:23 Tải xuống
Chapter 143 30-07-2019 10:02:32 Tải xuống
Chapter 144 28-07-2019 10:12:09 Tải xuống
Chapter 145 30-07-2019 05:05:12 Tải xuống
Chapter 146 13-09-2019 21:24:05 Tải xuống
Chapter 147 13-09-2019 21:24:10 Tải xuống
Chapter 148 13-09-2019 21:24:12 Tải xuống
Chapter 149 13-09-2019 21:24:15 Tải xuống
Chapter 150 13-09-2019 21:24:19 Tải xuống
Chapter 151 13-09-2019 21:24:21 Tải xuống
Chapter 152 13-09-2019 21:24:24 Tải xuống
Chapter 153 13-09-2019 21:24:27 Tải xuống
Chapter 154 13-09-2019 21:24:29 Tải xuống
Chapter 155 13-09-2019 21:24:32 Tải xuống
Chapter 156 13-09-2019 21:24:35 Tải xuống
Chapter 157 14-09-2019 23:24:10 Tải xuống
Chapter 158 13-09-2019 21:24:39 Tải xuống
Chapter 159 13-09-2019 21:36:08 Tải xuống
Chapter 160 13-09-2019 21:36:11 Tải xuống
Chapter 161 29-09-2019 20:05:02 Tải xuống
Chapter 162 04-10-2019 02:32:20 Tải xuống
Chapter 163 03-10-2019 22:44:48 Tải xuống
Chapter 164 05-10-2019 12:07:46 Tải xuống
Chapter 165 11-10-2019 18:06:42 Tải xuống
Chapter 166 13-10-2019 20:26:43 Tải xuống
Chapter 167 15-10-2019 18:07:34 Tải xuống
Chapter 168 14-11-2019 21:06:42 Tải xuống
Chapter 169 16-11-2019 21:17:17 Tải xuống
Chapter 170 27-11-2019 11:07:10 Tải xuống
Chapter 171 29-11-2019 11:07:18 Tải xuống
Chapter 172 01-12-2019 11:01:18 Tải xuống
Chapter 173 03-12-2019 11:00:50 Tải xuống
Chapter 174 05-12-2019 11:13:44 Tải xuống
Chapter 175 07-12-2019 11:07:13 Tải xuống
Chapter 176 09-12-2019 11:24:20 Tải xuống
Chapter 177 18-02-2020 21:36:08 Tải xuống
Chapter 178 20-02-2020 19:01:39 Tải xuống
Chapter 179 22-02-2020 19:23:11 Tải xuống
Chapter 180 18-04-2020 06:49:39 Tải xuống
Chapter 181 18-04-2020 06:48:38 Tải xuống
Chapter 182 18-04-2020 06:48:07 Tải xuống
Chapter 183 18-04-2020 06:57:15 Tải xuống
Chapter 184 04-07-2020 12:24:37 Tải xuống
Chapter 185 04-07-2020 12:24:08 Tải xuống
Chapter 186 04-07-2020 12:23:38 Tải xuống
Chapter 187 04-07-2020 12:23:07 Tải xuống
Chapter 188 04-07-2020 12:22:37 Tải xuống
Chapter 189 04-07-2020 12:22:08 Tải xuống
Chapter 190 04-07-2020 12:21:37 Tải xuống
Chapter 191 04-07-2020 12:21:08 Tải xuống
Chapter 192 04-07-2020 12:20:38 Tải xuống
Chapter 193 04-07-2020 12:20:18 Tải xuống
Chapter 194 04-07-2020 12:16:39 Tải xuống
Chapter 195 04-07-2020 12:16:16 Tải xuống
Chapter 196 04-07-2020 12:15:40 Tải xuống
Chapter 197 04-07-2020 12:15:14 Tải xuống
Chapter 198 04-07-2020 12:14:38 Tải xuống
Chapter 199 04-07-2020 12:13:37 Tải xuống
Chapter 200 04-07-2020 12:13:07 Tải xuống
Chapter 201 04-07-2020 12:12:11 Tải xuống
Chapter 202 04-07-2020 12:11:38 Tải xuống
Chapter 203 04-07-2020 12:10:37 Tải xuống
Chapter 204 04-07-2020 12:10:11 Tải xuống
Chapter 205 04-07-2020 12:09:42 Tải xuống
Chapter 206 04-07-2020 12:09:07 Tải xuống
Chapter 207 04-07-2020 12:19:41 Tải xuống
Chapter 208 04-07-2020 12:19:10 Tải xuống
Chapter 209 04-07-2020 12:07:39 Tải xuống
Chapter 210 04-07-2020 12:18:44 Tải xuống
Chapter 211 04-07-2020 12:06:03 Tải xuống
Chapter 212 04-07-2020 12:05:09 Tải xuống
Chapter 213 04-07-2020 12:04:46 Tải xuống
Chapter 214 04-07-2020 12:04:12 Tải xuống
Chapter 215 04-07-2020 12:03:56 Tải xuống
Chapter 216 04-07-2020 12:14:10 Tải xuống
Chapter 217 04-07-2020 12:02:50 Tải xuống
Chapter 218 04-07-2020 12:02:10 Tải xuống
Chapter 219 04-07-2020 12:01:37 Tải xuống
Chapter 220 04-07-2020 12:01:10 Tải xuống
Chapter 221 04-07-2020 12:00:09 Tải xuống
Chapter 222 04-07-2020 11:59:41 Tải xuống
Chapter 223 04-07-2020 11:59:08 Tải xuống
Chapter 224 04-07-2020 11:58:44 Tải xuống
Chapter 225 04-07-2020 11:58:07 Tải xuống
Chapter 226 04-07-2020 11:57:37 Tải xuống
Chapter 227 04-07-2020 11:57:13 Tải xuống
Chapter 228 04-07-2020 11:56:38 Tải xuống
Chapter 229 04-07-2020 11:56:12 Tải xuống
Chapter 230 04-07-2020 11:54:41 Tải xuống
Chapter 231 10-07-2020 18:44:41 Tải xuống
Chapter 232 08-10-2020 01:06:50 Tải xuống
Chapter 233 08-10-2020 01:06:50 Tải xuống
Chapter 234 08-10-2020 01:06:42 Tải xuống
Chapter 235 13-04-2021 13:18:06 Tải xuống
Chapter 236 13-04-2021 13:18:06 Tải xuống
Chapter 237 13-04-2021 13:18:06 Tải xuống
Chapter 238 13-04-2021 13:18:06 Tải xuống
Chapter 239 13-04-2021 13:18:06 Tải xuống
Chapter 240 13-04-2021 13:18:06 Tải xuống
Chapter 241 13-04-2021 13:18:06 Tải xuống
Chapter 242 13-04-2021 13:18:06 Tải xuống
Chapter 243 13-04-2021 13:18:06 Tải xuống
Chapter 244 12-05-2021 09:13:35 Tải xuống
Chapter 245 12-05-2021 09:13:16 Tải xuống
Chapter 246 12-05-2021 09:13:16 Tải xuống
Chapter 247 12-05-2021 09:26:17 Tải xuống
Chapter 248 12-05-2021 09:11:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh