Loading...

Toàn Chức Cao Thủ

Tác giả: Hồ Điệp Lam
Thể loại: Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 02-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Phong cách độc đáo của Hồ Điệp Lam là không ai bắt chước được. Toàn Chức cao thủ mới bắt đầu khiến nhiều người chưa quen với thể loại này không thích. Nhưng với lượng fan đông đảo nó vẫn giữ top 1 nhiều tuần liền và sau đó được nhiều người chấp nhận, lượng view của nó khiến ban đầu mình cũng than thở “Thể loại Võng du vầy cũng có thể nhiều người đọc đến thế”...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 193 02-08-2019 14:48:16 Tải xuống
Chapter 192 16-07-2019 17:00:08 Tải xuống
Chapter 191 11-07-2019 09:30:12 Tải xuống
Chapter 190 24-06-2019 14:12:12 Tải xuống
Chapter 189 31-05-2019 14:06:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-02-2019 17:34:24 Tải xuống
Chapter 2 11-07-2019 00:39:20 Tải xuống
Chapter 3 12-05-2019 09:19:20 Tải xuống
Chapter 4 04-02-2019 17:34:41 Tải xuống
Chapter 5 04-02-2019 17:34:47 Tải xuống
Chapter 6 04-02-2019 17:34:53 Tải xuống
Chapter 7 04-02-2019 17:34:59 Tải xuống
Chapter 8 04-02-2019 17:35:05 Tải xuống
Chapter 9 04-02-2019 17:35:11 Tải xuống
Chapter 10 04-02-2019 17:35:18 Tải xuống
Chapter 11 04-02-2019 17:35:26 Tải xuống
Chapter 12 04-02-2019 17:35:30 Tải xuống
Chapter 13 04-02-2019 17:35:36 Tải xuống
Chapter 14 04-02-2019 17:35:42 Tải xuống
Chapter 15 28-05-2019 14:21:38 Tải xuống
Chapter 16 04-02-2019 17:35:54 Tải xuống
Chapter 17 04-02-2019 17:36:00 Tải xuống
Chapter 18 04-02-2019 17:36:06 Tải xuống
Chapter 19 04-02-2019 17:36:12 Tải xuống
Chapter 20 04-02-2019 17:36:18 Tải xuống
Chapter 21 04-02-2019 17:36:24 Tải xuống
Chapter 22 04-02-2019 17:36:29 Tải xuống
Chapter 23 04-02-2019 17:36:36 Tải xuống
Chapter 24 04-02-2019 17:36:41 Tải xuống
Chapter 25 04-02-2019 17:36:47 Tải xuống
Chapter 26 04-02-2019 17:36:53 Tải xuống
Chapter 27 04-02-2019 17:36:59 Tải xuống
Chapter 28 04-02-2019 17:37:06 Tải xuống
Chapter 29 04-02-2019 17:37:11 Tải xuống
Chapter 30 04-02-2019 17:37:18 Tải xuống
Chapter 31 04-02-2019 17:37:23 Tải xuống
Chapter 32 04-02-2019 17:37:29 Tải xuống
Chapter 33 04-02-2019 17:37:36 Tải xuống
Chapter 34 04-02-2019 17:37:42 Tải xuống
Chapter 35 04-02-2019 17:37:47 Tải xuống
Chapter 36 04-02-2019 17:37:53 Tải xuống
Chapter 37 04-02-2019 17:38:00 Tải xuống
Chapter 38 04-02-2019 17:38:05 Tải xuống
Chapter 39 04-02-2019 17:38:11 Tải xuống
Chapter 40 06-05-2019 09:41:02 Tải xuống
Chapter 41 04-02-2019 17:38:23 Tải xuống
Chapter 42 04-02-2019 17:38:29 Tải xuống
Chapter 43 04-02-2019 17:38:35 Tải xuống
Chapter 44 04-02-2019 17:38:41 Tải xuống
Chapter 45 04-02-2019 17:38:47 Tải xuống
Chapter 46 04-02-2019 17:38:53 Tải xuống
Chapter 47 04-02-2019 17:38:59 Tải xuống
Chapter 48 04-02-2019 17:39:05 Tải xuống
Chapter 49 04-02-2019 17:39:11 Tải xuống
Chapter 50 04-02-2019 17:39:17 Tải xuống
Chapter 51 04-02-2019 17:39:23 Tải xuống
Chapter 52 04-02-2019 17:39:29 Tải xuống
Chapter 53 04-02-2019 17:39:35 Tải xuống
Chapter 54 04-02-2019 17:39:41 Tải xuống
Chapter 55 04-02-2019 17:39:47 Tải xuống
Chapter 56 04-02-2019 17:39:53 Tải xuống
Chapter 57 04-02-2019 17:39:59 Tải xuống
Chapter 58 04-02-2019 17:40:05 Tải xuống
Chapter 59 04-02-2019 17:40:11 Tải xuống
Chapter 60 04-02-2019 17:40:17 Tải xuống
Chapter 61 04-02-2019 17:40:23 Tải xuống
Chapter 62 04-02-2019 17:40:29 Tải xuống
Chapter 63 04-02-2019 17:40:35 Tải xuống
Chapter 64 04-02-2019 17:40:41 Tải xuống
Chapter 65 04-02-2019 17:40:47 Tải xuống
Chapter 66 04-02-2019 17:40:53 Tải xuống
Chapter 67 04-02-2019 17:40:59 Tải xuống
Chapter 68 04-02-2019 17:41:05 Tải xuống
Chapter 69 04-02-2019 17:41:11 Tải xuống
Chapter 70 04-02-2019 17:41:17 Tải xuống
Chapter 71 04-02-2019 17:41:23 Tải xuống
Chapter 72 04-02-2019 17:41:29 Tải xuống
Chapter 73 04-02-2019 17:41:35 Tải xuống
Chapter 74 04-02-2019 17:41:41 Tải xuống
Chapter 75 04-02-2019 17:41:47 Tải xuống
Chapter 76 04-02-2019 17:41:53 Tải xuống
Chapter 77 04-02-2019 17:41:59 Tải xuống
Chapter 78 04-02-2019 17:42:05 Tải xuống
Chapter 79 04-02-2019 17:42:12 Tải xuống
Chapter 80 04-02-2019 17:42:17 Tải xuống
Chapter 81 04-02-2019 17:42:23 Tải xuống
Chapter 82 04-02-2019 17:42:29 Tải xuống
Chapter 83 04-02-2019 17:42:35 Tải xuống
Chapter 84 04-02-2019 17:42:41 Tải xuống
Chapter 84.9 04-02-2019 17:42:48 Tải xuống
Chapter 85 04-02-2019 17:42:53 Tải xuống
Chapter 86 04-02-2019 17:42:59 Tải xuống
Chapter 87 04-02-2019 17:43:05 Tải xuống
Chapter 88 04-02-2019 17:43:11 Tải xuống
Chapter 89 04-02-2019 17:43:17 Tải xuống
Chapter 90 04-02-2019 17:43:23 Tải xuống
Chapter 91 04-02-2019 17:43:29 Tải xuống
Chapter 92 04-02-2019 17:43:35 Tải xuống
Chapter 93 04-02-2019 17:43:41 Tải xuống
Chapter 94 04-02-2019 17:43:47 Tải xuống
Chapter 95 04-02-2019 17:43:53 Tải xuống
Chapter 96 04-02-2019 17:43:59 Tải xuống
Chapter 97 04-02-2019 17:44:05 Tải xuống
Chapter 98 04-02-2019 17:44:11 Tải xuống
Chapter 99 04-02-2019 17:44:17 Tải xuống
Chapter 100 04-02-2019 17:44:23 Tải xuống
Chapter 101 04-02-2019 17:44:29 Tải xuống
Chapter 102 04-02-2019 17:44:35 Tải xuống
Chapter 103 04-02-2019 17:44:41 Tải xuống
Chapter 104 04-02-2019 17:44:47 Tải xuống
Chapter 105 04-02-2019 17:44:53 Tải xuống
Chapter 106 04-02-2019 17:44:59 Tải xuống
Chapter 107 04-02-2019 17:45:05 Tải xuống
Chapter 108 04-02-2019 17:45:11 Tải xuống
Chapter 109 04-02-2019 17:45:18 Tải xuống
Chapter 110 04-02-2019 17:45:23 Tải xuống
Chapter 111 05-07-2019 03:35:21 Tải xuống
Chapter 112 04-02-2019 17:45:35 Tải xuống
Chapter 113 21-05-2019 08:14:04 Tải xuống
Chapter 114 04-02-2019 17:45:47 Tải xuống
Chapter 115 04-02-2019 17:45:53 Tải xuống
Chapter 116 04-02-2019 17:45:59 Tải xuống
Chapter 117 04-02-2019 17:46:05 Tải xuống
Chapter 118 04-02-2019 17:46:11 Tải xuống
Chapter 119 04-02-2019 17:46:17 Tải xuống
Chapter 120: 121 04-02-2019 17:46:23 Tải xuống
Chapter 121 04-02-2019 17:46:29 Tải xuống
Chapter 122 04-02-2019 17:46:35 Tải xuống
Chapter 122.1 29-11-2018 04:58:22 Tải xuống
Chapter 122.2 29-11-2018 04:58:24 Tải xuống
Chapter 122.5 04-02-2019 17:46:41 Tải xuống
Chapter 123 04-02-2019 17:46:47 Tải xuống
Chapter 124 04-02-2019 17:46:53 Tải xuống
Chapter 125 04-02-2019 17:46:59 Tải xuống
Chapter 126 04-02-2019 17:47:05 Tải xuống
Chapter 127 04-02-2019 17:47:11 Tải xuống
Chapter 128 04-02-2019 17:47:17 Tải xuống
Chapter 129 04-02-2019 17:47:23 Tải xuống
Chapter 130 04-02-2019 17:47:29 Tải xuống
Chapter 131 04-02-2019 17:47:35 Tải xuống
Chapter 132 16-05-2019 00:32:41 Tải xuống
Chapter 133 16-05-2019 00:36:51 Tải xuống
Chapter 134 14-05-2019 08:16:41 Tải xuống
Chapter 135 16-05-2019 00:41:30 Tải xuống
Chapter 136 21-05-2019 01:44:52 Tải xuống
Chapter 137 04-02-2019 17:48:11 Tải xuống
Chapter 138 18-05-2019 19:48:59 Tải xuống
Chapter 139 04-02-2019 17:48:23 Tải xuống
Chapter 140 14-05-2019 08:17:27 Tải xuống
Chapter 141 11-08-2019 22:47:43 Tải xuống
Chapter 142 04-02-2019 17:48:41 Tải xuống
Chapter 143 11-05-2019 01:50:12 Tải xuống
Chapter 144 04-02-2019 17:48:53 Tải xuống
Chapter 145 14-05-2019 08:19:25 Tải xuống
Chapter 146 14-05-2019 08:21:33 Tải xuống
Chapter 147 14-05-2019 08:23:47 Tải xuống
Chapter 148 14-05-2019 08:25:15 Tải xuống
Chapter 149 14-05-2019 08:27:06 Tải xuống
Chapter 150 14-05-2019 08:30:40 Tải xuống
Chapter 151 14-05-2019 08:33:46 Tải xuống
Chapter 152 14-05-2019 08:36:36 Tải xuống
Chapter 153 14-05-2019 08:39:48 Tải xuống
Chapter 154 14-05-2019 08:42:34 Tải xuống
Chapter 155 14-05-2019 08:45:24 Tải xuống
Chapter 156 14-05-2019 08:47:24 Tải xuống
Chapter 157 14-05-2019 08:51:09 Tải xuống
Chapter 158 14-05-2019 08:52:51 Tải xuống
Chapter 159 14-05-2019 08:55:14 Tải xuống
Chapter 160 14-05-2019 08:57:32 Tải xuống
Chapter 161 14-05-2019 08:59:56 Tải xuống
Chapter 161: 16/12/2018 14-05-2019 09:03:45 Tải xuống
Chapter 162 14-05-2019 09:04:29 Tải xuống
Chapter 163 14-05-2019 09:07:00 Tải xuống
Chapter 164 14-05-2019 09:09:24 Tải xuống
Chapter 165 04-02-2019 17:50:59 Tải xuống
Chapter 166 04-02-2019 17:51:05 Tải xuống
Chapter 167 04-02-2019 17:51:11 Tải xuống
Chapter 168 04-02-2019 17:51:18 Tải xuống
Chapter 168.1: 170 04-02-2019 13:59:47 Tải xuống
Chapter 169 04-02-2019 17:51:29 Tải xuống
Chapter 170 04-02-2019 17:51:35 Tải xuống
Chapter 171 04-02-2019 17:51:41 Tải xuống
Chapter 171.1: 173 04-02-2019 17:51:48 Tải xuống
Chapter 172 04-02-2019 17:51:54 Tải xuống
Chapter 173 04-02-2019 17:51:59 Tải xuống
Chapter 174 04-02-2019 17:52:04 Tải xuống
Chapter 175 04-02-2019 17:52:11 Tải xuống
Chapter 176 04-02-2019 17:52:17 Tải xuống
Chapter 177 04-02-2019 17:52:23 Tải xuống
Chapter 178 04-02-2019 17:52:29 Tải xuống
Chapter 179 04-02-2019 17:52:35 Tải xuống
Chapter 180 17-05-2019 21:36:11 Tải xuống
Chapter 181 04-02-2019 17:52:40 Tải xuống
Chapter 182 05-02-2019 04:56:11 Tải xuống
Chapter 183 12-03-2019 10:06:09 Tải xuống
Chapter 184 18-03-2019 11:12:05 Tải xuống
Chapter 185 17-05-2019 21:36:15 Tải xuống
Chapter 186 17-05-2019 21:36:18 Tải xuống
Chapter 187 17-05-2019 14:36:08 Tải xuống
Chapter 188 21-05-2019 01:16:14 Tải xuống
Chapter 188.2 04-02-2019 17:52:47 Tải xuống
Chapter 189 31-05-2019 14:06:09 Tải xuống
Chapter 190 24-06-2019 14:12:12 Tải xuống
Chapter 191 11-07-2019 09:30:12 Tải xuống
Chapter 192 16-07-2019 17:00:08 Tải xuống
Chapter 193 02-08-2019 14:48:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh