Thất Chủng Binh Khí

Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
DANH SÁCH CHƯƠNG
Thất chủng vũ khí chap 1 13-04-2018 19:20:37 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 2 13-04-2018 19:19:58 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 3 13-04-2018 19:20:27 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 4 15-04-2018 14:38:56 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 5 13-04-2018 19:19:23 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 6 13-04-2018 19:19:38 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 7 13-04-2018 19:19:59 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 8 13-04-2018 19:20:47 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 9 13-04-2018 19:20:31 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 10 13-04-2018 19:20:40 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 11 13-04-2018 19:20:08 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 12 13-04-2018 19:20:20 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 13 13-04-2018 19:20:20 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 14 13-04-2018 19:21:07 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 15 13-04-2018 19:20:30 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 16 13-04-2018 19:20:39 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 17 13-04-2018 19:20:49 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 18 13-04-2018 19:20:57 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 19 13-04-2018 19:20:57 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 20 13-04-2018 19:22:04 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 21 13-04-2018 19:21:30 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 22 13-04-2018 19:21:32 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 23 13-04-2018 19:22:28 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 24 13-04-2018 19:21:50 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 25 13-04-2018 19:21:56 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 26 13-04-2018 19:21:54 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 27 13-04-2018 19:21:55 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 28 13-04-2018 19:23:25 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 30 13-04-2018 19:22:23 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 31 13-04-2018 19:22:45 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 32 13-04-2018 19:22:46 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 33 13-04-2018 19:23:19 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 34 13-04-2018 19:22:35 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 35 13-04-2018 19:22:57 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 36 13-04-2018 19:23:45 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 37 14-04-2018 08:13:29 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 38 13-04-2018 19:23:45 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 39 13-04-2018 19:24:18 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 40 13-04-2018 19:23:59 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 41 13-04-2018 19:24:08 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 42 13-04-2018 19:24:13 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 43 13-04-2018 19:24:51 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 44 13-04-2018 19:24:35 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 45 13-04-2018 19:24:39 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 46 15-04-2018 14:40:04 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 47 14-04-2018 08:13:37 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 48 15-04-2018 14:39:05 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 49 13-04-2018 19:24:55 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 50 13-04-2018 19:25:13 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 51 13-04-2018 19:25:16 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 52 13-04-2018 19:25:49 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 53 13-04-2018 19:25:36 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 54 15-04-2018 17:38:57 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 55 13-04-2018 19:26:01 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 56 13-04-2018 19:26:29 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 57 13-04-2018 19:26:06 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 58 13-04-2018 19:26:06 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 59 13-04-2018 19:26:22 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 60 13-04-2018 19:25:58 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 61 13-04-2018 19:25:48 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 62 13-04-2018 19:25:52 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 63 13-04-2018 19:26:58 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 64 14-04-2018 05:18:13 Tải xuống
Thất chủng vũ khí chap 65 15-04-2018 14:39:14 Tải xuống
^CThất chủng vũ khí chap 29 13-04-2018 19:23:35 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh