Loading...

Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Mystery , Shounen , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội... Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 582 18-09-2020 12:18:07 Tải xuống
Chapter 581 16-09-2020 12:00:18 Tải xuống
Chapter 580 12-09-2020 12:18:07 Tải xuống
Chapter 579 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 578 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-01-2019 18:12:33 Tải xuống
Chapter 2 03-01-2019 18:12:36 Tải xuống
Chapter 3 03-01-2019 18:12:39 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 18:12:42 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 18:12:45 Tải xuống
Chapter 6 03-01-2019 18:12:48 Tải xuống
Chapter 7 03-01-2019 18:13:33 Tải xuống
Chapter 8 03-01-2019 18:13:35 Tải xuống
Chapter 9 03-01-2019 18:13:38 Tải xuống
Chapter 10 03-01-2019 18:13:42 Tải xuống
Chapter 11 03-01-2019 18:13:45 Tải xuống
Chapter 12 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 13 03-01-2019 18:14:33 Tải xuống
Chapter 14 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 15 03-01-2019 18:14:38 Tải xuống
Chapter 16 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 17 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 18 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 19 03-01-2019 18:15:32 Tải xuống
Chapter 20 03-01-2019 18:15:36 Tải xuống
Chapter 21 03-01-2019 18:15:38 Tải xuống
Chapter 22 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 23 03-01-2019 18:15:45 Tải xuống
Chapter 24 03-01-2019 18:15:47 Tải xuống
Chapter 25 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 26 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 27 03-01-2019 18:16:39 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 18:16:41 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 18:16:44 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 18:16:47 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 18:17:32 Tải xuống
Chapter 32 03-01-2019 18:17:35 Tải xuống
Chapter 33 03-01-2019 18:17:38 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 18:17:41 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2019 18:17:44 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 18:17:47 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 18:18:33 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 18:18:36 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 18:18:39 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 18:18:42 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 18:18:45 Tải xuống
Chapter 42 03-01-2019 18:18:48 Tải xuống
Chapter 43 03-01-2019 18:19:33 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 18:19:36 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 18:19:39 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 18:19:42 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 18:19:45 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 18:19:48 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 18:20:33 Tải xuống
Chapter 50 03-01-2019 18:20:36 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 18:20:39 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 18:20:42 Tải xuống
Chapter 53 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 18:20:48 Tải xuống
Chapter 55 03-01-2019 18:21:33 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 18:21:36 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 18:21:39 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 18:21:42 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 18:21:45 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 18:21:48 Tải xuống
Chapter 61 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 62 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 63 04-05-2019 17:28:27 Tải xuống
Chapter 64 03-01-2019 18:22:41 Tải xuống
Chapter 65 03-01-2019 18:22:44 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 18:22:48 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 18:23:32 Tải xuống
Chapter 68 03-01-2019 18:23:35 Tải xuống
Chapter 69 03-01-2019 18:23:39 Tải xuống
Chapter 70 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 71 18-03-2019 19:05:50 Tải xuống
Chapter 72 03-01-2019 18:23:48 Tải xuống
Chapter 73 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 74 03-01-2019 18:24:35 Tải xuống
Chapter 75 03-01-2019 18:24:39 Tải xuống
Chapter 76 03-01-2019 18:24:42 Tải xuống
Chapter 77 03-01-2019 18:24:44 Tải xuống
Chapter 78 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 79 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 80 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 81 03-01-2019 18:25:38 Tải xuống
Chapter 82 03-01-2019 18:25:41 Tải xuống
Chapter 83 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 84 03-01-2019 18:25:47 Tải xuống
Chapter 85 03-01-2019 18:26:32 Tải xuống
Chapter 86 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 87 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 88 03-01-2019 18:26:41 Tải xuống
Chapter 89 03-01-2019 18:26:45 Tải xuống
Chapter 90 03-01-2019 18:26:47 Tải xuống
Chapter 91 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 92 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 93 03-01-2019 18:27:38 Tải xuống
Chapter 94 03-01-2019 18:27:41 Tải xuống
Chapter 95 03-01-2019 18:27:46 Tải xuống
Chapter 96 03-01-2019 18:27:47 Tải xuống
Chapter 97 03-01-2019 18:28:32 Tải xuống
Chapter 98 03-01-2019 18:28:35 Tải xuống
Chapter 99 03-01-2019 18:28:38 Tải xuống
Chapter 100 03-01-2019 18:28:41 Tải xuống
Chapter 101 03-01-2019 18:28:44 Tải xuống
Chapter 102 03-01-2019 18:28:47 Tải xuống
Chapter 103 03-01-2019 18:29:33 Tải xuống
Chapter 104 03-01-2019 18:29:36 Tải xuống
Chapter 105 03-01-2019 18:29:39 Tải xuống
Chapter 106 03-01-2019 18:29:42 Tải xuống
Chapter 107 03-01-2019 18:29:45 Tải xuống
Chapter 108 03-01-2019 18:29:48 Tải xuống
Chapter 109 03-01-2019 18:30:33 Tải xuống
Chapter 110 03-01-2019 18:30:36 Tải xuống
Chapter 111 03-01-2019 18:30:39 Tải xuống
Chapter 112 03-01-2019 18:30:42 Tải xuống
Chapter 113 03-01-2019 18:30:45 Tải xuống
Chapter 114 03-01-2019 18:30:48 Tải xuống
Chapter 115 03-01-2019 18:31:33 Tải xuống
Chapter 116 03-01-2019 18:31:36 Tải xuống
Chapter 117 03-01-2019 18:31:39 Tải xuống
Chapter 118 03-01-2019 18:31:42 Tải xuống
Chapter 119 03-01-2019 18:31:45 Tải xuống
Chapter 120 11-09-2020 14:36:02 Tải xuống
Chapter 121 03-01-2019 18:32:32 Tải xuống
Chapter 122 03-01-2019 18:32:35 Tải xuống
Chapter 123 03-01-2019 18:32:38 Tải xuống
Chapter 124 03-01-2019 18:32:41 Tải xuống
Chapter 125 03-01-2019 18:32:45 Tải xuống
Chapter 126 03-01-2019 18:32:47 Tải xuống
Chapter 127 03-01-2019 18:33:32 Tải xuống
Chapter 128 03-01-2019 18:33:35 Tải xuống
Chapter 129 03-01-2019 18:33:38 Tải xuống
Chapter 130 03-01-2019 18:33:41 Tải xuống
Chapter 131 03-01-2019 18:33:44 Tải xuống
Chapter 132 03-01-2019 18:33:47 Tải xuống
Chapter 133 03-01-2019 18:34:33 Tải xuống
Chapter 134 03-01-2019 18:34:36 Tải xuống
Chapter 135 03-01-2019 18:34:39 Tải xuống
Chapter 136 03-01-2019 18:34:42 Tải xuống
Chapter 137 03-01-2019 18:34:45 Tải xuống
Chapter 138 03-01-2019 18:34:48 Tải xuống
Chapter 139 03-01-2019 18:35:33 Tải xuống
Chapter 140 03-01-2019 18:35:36 Tải xuống
Chapter 141 03-01-2019 18:35:39 Tải xuống
Chapter 142 03-01-2019 18:35:42 Tải xuống
Chapter 143 03-01-2019 18:35:45 Tải xuống
Chapter 144 03-01-2019 18:35:48 Tải xuống
Chapter 145 03-01-2019 18:36:33 Tải xuống
Chapter 146 03-01-2019 18:36:36 Tải xuống
Chapter 147 03-01-2019 18:36:39 Tải xuống
Chapter 148 04-05-2019 17:28:30 Tải xuống
Chapter 149 03-01-2019 18:36:45 Tải xuống
Chapter 150 03-01-2019 18:36:48 Tải xuống
Chapter 151 03-01-2019 18:37:33 Tải xuống
Chapter 152 03-01-2019 18:37:36 Tải xuống
Chapter 153 03-01-2019 18:37:39 Tải xuống
Chapter 154 03-01-2019 18:37:42 Tải xuống
Chapter 155 03-01-2019 18:37:45 Tải xuống
Chapter 156 03-01-2019 18:37:48 Tải xuống
Chapter 157 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 158 03-01-2019 18:38:36 Tải xuống
Chapter 159 03-01-2019 18:38:39 Tải xuống
Chapter 160 03-01-2019 18:38:42 Tải xuống
Chapter 161 03-01-2019 18:38:45 Tải xuống
Chapter 162 03-01-2019 18:38:48 Tải xuống
Chapter 163 03-01-2019 18:39:33 Tải xuống
Chapter 164 03-01-2019 18:39:35 Tải xuống
Chapter 165 03-01-2019 18:39:39 Tải xuống
Chapter 166 03-01-2019 18:39:42 Tải xuống
Chapter 167 03-01-2019 18:39:45 Tải xuống
Chapter 168 03-01-2019 18:39:47 Tải xuống
Chapter 169 03-01-2019 18:40:33 Tải xuống
Chapter 170 03-01-2019 18:40:36 Tải xuống
Chapter 171 03-01-2019 18:40:39 Tải xuống
Chapter 172 03-01-2019 18:40:42 Tải xuống
Chapter 173 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 174 03-01-2019 18:40:48 Tải xuống
Chapter 175 03-01-2019 18:41:33 Tải xuống
Chapter 176 20-03-2019 16:36:32 Tải xuống
Chapter 177 03-01-2019 18:41:39 Tải xuống
Chapter 178 03-01-2019 18:41:42 Tải xuống
Chapter 179 03-01-2019 18:41:45 Tải xuống
Chapter 180 03-01-2019 18:41:48 Tải xuống
Chapter 181 03-01-2019 18:42:33 Tải xuống
Chapter 182 03-01-2019 18:42:35 Tải xuống
Chapter 183 03-01-2019 18:42:39 Tải xuống
Chapter 184 03-01-2019 18:42:42 Tải xuống
Chapter 185 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 186 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 187 03-01-2019 18:43:33 Tải xuống
Chapter 188 03-01-2019 18:43:36 Tải xuống
Chapter 189 03-01-2019 18:43:38 Tải xuống
Chapter 190 03-01-2019 18:43:42 Tải xuống
Chapter 191 03-01-2019 18:43:45 Tải xuống
Chapter 192 03-01-2019 18:43:48 Tải xuống
Chapter 193 03-01-2019 18:44:33 Tải xuống
Chapter 194 03-01-2019 18:44:36 Tải xuống
Chapter 195 03-01-2019 18:44:39 Tải xuống
Chapter 196 03-01-2019 18:44:42 Tải xuống
Chapter 197 03-01-2019 18:44:45 Tải xuống
Chapter 198 03-01-2019 18:44:48 Tải xuống
Chapter 199 03-01-2019 18:45:33 Tải xuống
Chapter 200 03-01-2019 18:45:35 Tải xuống
Chapter 201 03-01-2019 18:45:38 Tải xuống
Chapter 202 03-01-2019 18:45:42 Tải xuống
Chapter 203 03-01-2019 18:45:45 Tải xuống
Chapter 203: video 07-12-2018 11:04:13 Tải xuống
Chapter 204 04-05-2019 17:28:33 Tải xuống
Chapter 205 03-01-2019 18:46:32 Tải xuống
Chapter 206 03-01-2019 18:46:35 Tải xuống
Chapter 207 03-01-2019 18:46:38 Tải xuống
Chapter 208 03-01-2019 18:46:41 Tải xuống
Chapter 208: video 12-12-2018 11:06:38 Tải xuống
Chapter 209 03-01-2019 18:46:44 Tải xuống
Chapter 210 04-05-2019 17:28:36 Tải xuống
Chapter 211 03-01-2019 18:47:33 Tải xuống
Chapter 212 03-01-2019 18:47:36 Tải xuống
Chapter 213 03-01-2019 18:47:39 Tải xuống
Chapter 214 03-01-2019 18:47:42 Tải xuống
Chapter 215 03-01-2019 18:47:45 Tải xuống
Chapter 216 03-01-2019 18:47:48 Tải xuống
Chapter 217 03-01-2019 18:48:32 Tải xuống
Chapter 218 03-01-2019 18:48:35 Tải xuống
Chapter 219 03-01-2019 18:48:38 Tải xuống
Chapter 220 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 221 03-01-2019 18:48:44 Tải xuống
Chapter 222 03-01-2019 18:48:47 Tải xuống
Chapter 223 03-01-2019 18:49:33 Tải xuống
Chapter 224 03-01-2019 18:49:35 Tải xuống
Chapter 225 03-01-2019 18:49:38 Tải xuống
Chapter 226 03-01-2019 18:49:41 Tải xuống
Chapter 227 03-01-2019 18:49:44 Tải xuống
Chapter 228 03-01-2019 18:49:47 Tải xuống
Chapter 229 03-01-2019 18:50:32 Tải xuống
Chapter 230 03-01-2019 18:50:35 Tải xuống
Chapter 231 04-01-2019 11:58:06 Tải xuống
Chapter 232 05-01-2019 16:14:06 Tải xuống
Chapter 233 06-01-2019 20:51:45 Tải xuống
Chapter 234 09-01-2019 06:30:12 Tải xuống
Chapter 235 09-01-2019 06:30:15 Tải xuống
Chapter 236 10-01-2019 10:58:07 Tải xuống
Chapter 237 18-01-2019 10:14:06 Tải xuống
Chapter 237: video 16-01-2019 10:00:05 Tải xuống
Chapter 238 18-01-2019 10:14:09 Tải xuống
Chapter 239 23-01-2019 05:40:10 Tải xuống
Chapter 239: video 20-01-2019 11:26:06 Tải xuống
Chapter 240 23-01-2019 05:40:12 Tải xuống
Chapter 241 25-01-2019 06:34:11 Tải xuống
Chapter 242 28-01-2019 15:30:12 Tải xuống
Chapter 243 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 244 31-01-2019 12:02:12 Tải xuống
Chapter 245 04-02-2019 14:48:11 Tải xuống
Chapter 246 06-04-2019 02:53:06 Tải xuống
Chapter 247 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 248 24-02-2019 12:03:45 Tải xuống
Chapter 249 24-02-2019 09:01:21 Tải xuống
Chapter 250 24-02-2019 11:02:05 Tải xuống
Chapter 251 24-02-2019 15:02:35 Tải xuống
Chapter 252 24-02-2019 16:01:59 Tải xuống
Chapter 253 24-02-2019 12:03:42 Tải xuống
Chapter 254 13-03-2019 03:05:38 Tải xuống
Chapter 255 13-03-2019 02:03:35 Tải xuống
Chapter 256 12-03-2019 19:09:24 Tải xuống
Chapter 257 13-03-2019 09:05:20 Tải xuống
Chapter 258 13-03-2019 05:06:17 Tải xuống
Chapter 259 13-03-2019 08:05:38 Tải xuống
Chapter 260 13-03-2019 03:05:41 Tải xuống
Chapter 261 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 262 18-03-2019 19:06:43 Tải xuống
Chapter 263 18-03-2019 17:02:39 Tải xuống
Chapter 264 18-03-2019 17:02:41 Tải xuống
Chapter 265 18-03-2019 17:02:56 Tải xuống
Chapter 266 20-03-2019 16:36:35 Tải xuống
Chapter 267 24-03-2019 19:30:35 Tải xuống
Chapter 268 24-03-2019 19:30:41 Tải xuống
Chapter 269 26-03-2019 18:26:50 Tải xuống
Chapter 270 04-05-2019 17:28:39 Tải xuống
Chapter 271 06-04-2019 02:53:09 Tải xuống
Chapter 272 05-04-2019 20:14:18 Tải xuống
Chapter 273 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 274 04-05-2019 17:28:45 Tải xuống
Chapter 275 04-05-2019 17:28:48 Tải xuống
Chapter 276 04-05-2019 17:28:51 Tải xuống
Chapter 277 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 278 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 279 04-05-2019 17:29:00 Tải xuống
Chapter 280 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 281 04-05-2019 17:29:05 Tải xuống
Chapter 282 04-05-2019 17:29:08 Tải xuống
Chapter 283 04-05-2019 17:29:11 Tải xuống
Chapter 284 04-05-2019 17:29:14 Tải xuống
Chapter 285 06-05-2019 13:12:39 Tải xuống
Chapter 286 09-05-2019 07:03:29 Tải xuống
Chapter 287 10-05-2019 23:00:45 Tải xuống
Chapter 288 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 289 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 290 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 291 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 292 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 293 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 294 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 295 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 296 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 297 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 298 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 299 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 300 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 301 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 302 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 303 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 304 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 305 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 306 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 307 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 308 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 309 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 310 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 311 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 312 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 313 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 314 24-08-2019 15:24:30 Tải xuống
Chapter 314: Chap 313 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 315 15-09-2019 08:32:29 Tải xuống
Chapter 315: Chap 313 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 316 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 317 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 318 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 319 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 320 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 321 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 322 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 323 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 324 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 325 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 326 12-09-2020 19:31:52 Tải xuống
Chapter 327 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 328 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 329 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 330 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 331 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 332 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 333 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 334 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 335 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 336 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 337 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 338 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 339 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 340 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 341 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 342 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 343 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 344 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 345 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 346 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 347 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 348 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 349 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 350 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 351 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 352 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 353 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 354 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 355 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 356 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 357 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 358 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 359 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 360 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 361 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 362 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 363 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 364 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 365 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 366 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 367 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 368 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 369 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 370 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 371 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 372 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 373 11-09-2020 14:36:03 Tải xuống
Chapter 374 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 375 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 376 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 377 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 378 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 379 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 380 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 381 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 382 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 383 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 384 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 385 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 386 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 387 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 388 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 389 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 390 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 391 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 392 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 393 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 394 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 395 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 396 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 397 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 398 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 399 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 400 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 401 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 402 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 403 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 404 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 405 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 406 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 407 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 408 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 409 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 410 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 411 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 412 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 413 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 414 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 415 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 416 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 417 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 418 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 419 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 420 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 421 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 422 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 423 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 424 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 425 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 426 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 427 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 428 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 429 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 430 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 431 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 432 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 433: Đồ phong trảm 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 434: La bàn không gian , tử trục! 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 435: Nhảy vào sát uyên 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 436: Hành lang tâm linh 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 437 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 437: Video 18-02-2020 04:47:01 Tải xuống
Chapter 438 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 438: Video 18-02-2020 14:35:02 Tải xuống
Chapter 438: Đột phá Cao giai 18-02-2020 14:24:02 Tải xuống
Chapter 439: Cửu tử nhất sinh cầu 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 440: Tử cầu 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 441: Mưa vong linh 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 442: Lột xác cao cấp 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 443: Chiến không chừng mực 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 444: Phá diệt , bộ tộc vong linh! 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 445: -Hỏa vũ thiên phá! 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 446: - Trận pháp gai xương 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 447: - Tử vong trừng phạt? 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 448: - Vô vọng , thức tỉnh 6 hệ 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 449 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 450: - Sơn phong chi thi xuuất hiện 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 451: - Khiêu chiến Sơn phong chi thi 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 452: - Khiêu chiến Sơn phong chi thi 2 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 453: - Huyết vương tọa , cổ lão vương 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 454: - Tà ác khải bào! 11-09-2020 14:36:04 Tải xuống
Chapter 455: - Hồn ảnh , thành niên viêm cơ! 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 456: - Vong triều rút đi 03-02-2020 12:16:10 Tải xuống
Chapter 456: - Vong triều rút đi 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 457: - tu luyện tại Hoa Sơn 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 458: - Băng cung , thực lực tuyệt đối! 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 459: - Hạ sơn! 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 460: - Tâm Hạ bị bắt 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 461: - Oai phong huyền xà 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 462: - Khổ hạnh rèn luyện 03-02-2020 12:06:10 Tải xuống
Chapter 462: - Khổ hạnh rèn luyện 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 463: - Ra biển trừ hại 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 464: - Đánh cược 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 465: Đóng băng toàn bộ đảo 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 466: Xích Sắc Liệt Yêu 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 467: Nụ hôn đầu của nàng là ta 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 468: Hỏa hệ cao cấp , thiên diễm lễ tang 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 469: Dung túng hải yêu? 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 470: Dực ma cụ 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 471 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 472: - Lực Chiến Xích Yêu Thống Lĩnh 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 473 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 474 21-03-2020 09:55:22 Tải xuống
Chapter 474.5 30-07-2020 16:00:46 Tải xuống
Chapter 474.5: Video 22-03-2020 14:00:43 Tải xuống
Chapter 474: Video 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 475: - Bò Cạp Địa Ngục 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 476 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 477 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 478 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 479 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 480 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 481 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 482 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 483 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 484 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 485 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 486 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 487 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 488 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 489 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 490 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 491 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 492 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 493 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 494 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 495 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 496 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 497: - Chiến Thắng Áp Đảo 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 498: - Quái Vật Biển Sâu 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 499 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 500 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 501: - Nhà Tù Cấp S 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 502: - Cơ Hội Tật Tinh Lang Tiến Cấp 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 503: - Gây Đại Họa Rồi! 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 504: - Kí Sinh Tà Ma 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 505: - Xông một hồng ma 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 506: - Đời Thứ Nhất Hồng Ma 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 507 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 508 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 509 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 510 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 511 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 512 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 513 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 514 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 515 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 516 11-09-2020 14:47:02 Tải xuống
Chapter 517 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 518 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 519 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 520 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 521 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 522 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 523 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 524 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 525 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 526 11-09-2020 14:36:05 Tải xuống
Chapter 527 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 528 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 529 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 530 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 531 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 532 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 533 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 534 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 535 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 536 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 537 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 538 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 539 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 540 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 541 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 542 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 543: - Căn cứ hắc giáo đình 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 544: - Bảy đại giáo chủ 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 545: - Khu biệt thự 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 546: - Quái sự 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 547 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 548: - Thẩm phán hội có nội gián 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 549 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 550 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 551 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 552 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 553 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 554 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 555 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 556 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 557 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 558 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 559 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 560 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 561 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 562 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 563 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 564 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 565 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 566 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 567 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 568 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 569 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 570 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 571 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 572 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 573 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 574 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 575 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 576 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 577 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 578 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 579 11-09-2020 14:36:06 Tải xuống
Chapter 580 12-09-2020 12:18:07 Tải xuống
Chapter 581 16-09-2020 12:00:18 Tải xuống
Chapter 582 18-09-2020 12:18:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh