Loading...

Toàn Chức Pháp Sư

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Mystery , Shounen , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 07-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội... Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 493 07-04-2020 16:06:38 Tải xuống
Chapter 492 07-04-2020 09:18:42 Tải xuống
Chapter 491 07-04-2020 09:19:13 Tải xuống
Chapter 490 01-04-2020 08:13:46 Tải xuống
Chapter 489 01-04-2020 08:14:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-01-2019 18:12:33 Tải xuống
Chapter 2 03-01-2019 18:12:36 Tải xuống
Chapter 3 03-01-2019 18:12:39 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 18:12:42 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 18:12:45 Tải xuống
Chapter 6 03-01-2019 18:12:48 Tải xuống
Chapter 7 03-01-2019 18:13:33 Tải xuống
Chapter 8 03-01-2019 18:13:35 Tải xuống
Chapter 9 03-01-2019 18:13:38 Tải xuống
Chapter 10 03-01-2019 18:13:42 Tải xuống
Chapter 11 03-01-2019 18:13:45 Tải xuống
Chapter 12 15-06-2019 09:20:35 Tải xuống
Chapter 13 03-01-2019 18:14:33 Tải xuống
Chapter 14 23-06-2019 09:14:37 Tải xuống
Chapter 15 03-01-2019 18:14:38 Tải xuống
Chapter 16 23-08-2019 21:26:09 Tải xuống
Chapter 17 15-10-2019 18:15:59 Tải xuống
Chapter 18 15-10-2019 18:15:41 Tải xuống
Chapter 19 03-01-2019 18:15:32 Tải xuống
Chapter 20 03-01-2019 18:15:36 Tải xuống
Chapter 21 03-01-2019 18:15:38 Tải xuống
Chapter 22 24-06-2019 11:28:03 Tải xuống
Chapter 23 03-01-2019 18:15:45 Tải xuống
Chapter 24 03-01-2019 18:15:47 Tải xuống
Chapter 25 24-06-2019 11:55:21 Tải xuống
Chapter 26 28-09-2019 03:06:25 Tải xuống
Chapter 27 03-01-2019 18:16:39 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 18:16:41 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 18:16:44 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 18:16:47 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 18:17:32 Tải xuống
Chapter 32 03-01-2019 18:17:35 Tải xuống
Chapter 33 03-01-2019 18:17:38 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 18:17:41 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2019 18:17:44 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 18:17:47 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 18:18:33 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 18:18:36 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 18:18:39 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 18:18:42 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 18:18:45 Tải xuống
Chapter 42 03-01-2019 18:18:48 Tải xuống
Chapter 43 03-01-2019 18:19:33 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 18:19:36 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 18:19:39 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 18:19:42 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 18:19:45 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 18:19:48 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 18:20:33 Tải xuống
Chapter 50 03-01-2019 18:20:36 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 18:20:39 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 18:20:42 Tải xuống
Chapter 53 27-06-2019 16:06:09 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 18:20:48 Tải xuống
Chapter 55 03-01-2019 18:21:33 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 18:21:36 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 18:21:39 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 18:21:42 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 18:21:45 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 18:21:48 Tải xuống
Chapter 61 24-06-2019 16:37:15 Tải xuống
Chapter 62 12-07-2019 13:42:25 Tải xuống
Chapter 63 04-05-2019 17:28:27 Tải xuống
Chapter 64 03-01-2019 18:22:41 Tải xuống
Chapter 65 03-01-2019 18:22:44 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 18:22:48 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 18:23:32 Tải xuống
Chapter 68 03-01-2019 18:23:35 Tải xuống
Chapter 69 03-01-2019 18:23:39 Tải xuống
Chapter 70 24-06-2019 20:56:21 Tải xuống
Chapter 71 18-03-2019 19:05:50 Tải xuống
Chapter 72 03-01-2019 18:23:48 Tải xuống
Chapter 73 24-06-2019 21:05:21 Tải xuống
Chapter 74 03-01-2019 18:24:35 Tải xuống
Chapter 75 03-01-2019 18:24:39 Tải xuống
Chapter 76 03-01-2019 18:24:42 Tải xuống
Chapter 77 03-01-2019 18:24:44 Tải xuống
Chapter 78 24-06-2019 21:12:24 Tải xuống
Chapter 79 08-07-2019 17:49:58 Tải xuống
Chapter 80 14-08-2019 20:09:16 Tải xuống
Chapter 81 03-01-2019 18:25:38 Tải xuống
Chapter 82 03-01-2019 18:25:41 Tải xuống
Chapter 83 06-07-2019 09:00:39 Tải xuống
Chapter 84 03-01-2019 18:25:47 Tải xuống
Chapter 85 03-01-2019 18:26:32 Tải xuống
Chapter 86 21-06-2019 09:36:22 Tải xuống
Chapter 87 02-08-2019 16:56:29 Tải xuống
Chapter 88 03-01-2019 18:26:41 Tải xuống
Chapter 89 03-01-2019 18:26:45 Tải xuống
Chapter 90 03-01-2019 18:26:47 Tải xuống
Chapter 91 15-05-2019 00:16:56 Tải xuống
Chapter 92 15-05-2019 00:22:18 Tải xuống
Chapter 93 03-01-2019 18:27:38 Tải xuống
Chapter 94 03-01-2019 18:27:41 Tải xuống
Chapter 95 03-01-2019 18:27:46 Tải xuống
Chapter 96 03-01-2019 18:27:47 Tải xuống
Chapter 97 03-01-2019 18:28:32 Tải xuống
Chapter 98 03-01-2019 18:28:35 Tải xuống
Chapter 99 03-01-2019 18:28:38 Tải xuống
Chapter 100 03-01-2019 18:28:41 Tải xuống
Chapter 101 03-01-2019 18:28:44 Tải xuống
Chapter 102 03-01-2019 18:28:47 Tải xuống
Chapter 103 03-01-2019 18:29:33 Tải xuống
Chapter 104 03-01-2019 18:29:36 Tải xuống
Chapter 105 03-01-2019 18:29:39 Tải xuống
Chapter 106 03-01-2019 18:29:42 Tải xuống
Chapter 107 03-01-2019 18:29:45 Tải xuống
Chapter 108 03-01-2019 18:29:48 Tải xuống
Chapter 109 03-01-2019 18:30:33 Tải xuống
Chapter 110 03-01-2019 18:30:36 Tải xuống
Chapter 111 03-01-2019 18:30:39 Tải xuống
Chapter 112 03-01-2019 18:30:42 Tải xuống
Chapter 113 03-01-2019 18:30:45 Tải xuống
Chapter 114 03-01-2019 18:30:48 Tải xuống
Chapter 115 03-01-2019 18:31:33 Tải xuống
Chapter 116 03-01-2019 18:31:36 Tải xuống
Chapter 117 03-01-2019 18:31:39 Tải xuống
Chapter 118 03-01-2019 18:31:42 Tải xuống
Chapter 119 03-01-2019 18:31:45 Tải xuống
Chapter 120 05-06-2019 07:13:00 Tải xuống
Chapter 121 03-01-2019 18:32:32 Tải xuống
Chapter 122 03-01-2019 18:32:35 Tải xuống
Chapter 123 03-01-2019 18:32:38 Tải xuống
Chapter 124 03-01-2019 18:32:41 Tải xuống
Chapter 125 03-01-2019 18:32:45 Tải xuống
Chapter 126 03-01-2019 18:32:47 Tải xuống
Chapter 127 03-01-2019 18:33:32 Tải xuống
Chapter 128 03-01-2019 18:33:35 Tải xuống
Chapter 129 03-01-2019 18:33:38 Tải xuống
Chapter 130 03-01-2019 18:33:41 Tải xuống
Chapter 131 03-01-2019 18:33:44 Tải xuống
Chapter 132 03-01-2019 18:33:47 Tải xuống
Chapter 133 03-01-2019 18:34:33 Tải xuống
Chapter 134 03-01-2019 18:34:36 Tải xuống
Chapter 135 03-01-2019 18:34:39 Tải xuống
Chapter 136 03-01-2019 18:34:42 Tải xuống
Chapter 137 03-01-2019 18:34:45 Tải xuống
Chapter 138 03-01-2019 18:34:48 Tải xuống
Chapter 139 03-01-2019 18:35:33 Tải xuống
Chapter 140 03-01-2019 18:35:36 Tải xuống
Chapter 141 03-01-2019 18:35:39 Tải xuống
Chapter 142 03-01-2019 18:35:42 Tải xuống
Chapter 143 03-01-2019 18:35:45 Tải xuống
Chapter 144 03-01-2019 18:35:48 Tải xuống
Chapter 145 03-01-2019 18:36:33 Tải xuống
Chapter 146 03-01-2019 18:36:36 Tải xuống
Chapter 147 03-01-2019 18:36:39 Tải xuống
Chapter 148 04-05-2019 17:28:30 Tải xuống
Chapter 149 03-01-2019 18:36:45 Tải xuống
Chapter 150 03-01-2019 18:36:48 Tải xuống
Chapter 151 03-01-2019 18:37:33 Tải xuống
Chapter 152 03-01-2019 18:37:36 Tải xuống
Chapter 153 03-01-2019 18:37:39 Tải xuống
Chapter 154 03-01-2019 18:37:42 Tải xuống
Chapter 155 03-01-2019 18:37:45 Tải xuống
Chapter 156 03-01-2019 18:37:48 Tải xuống
Chapter 157 14-09-2019 21:50:09 Tải xuống
Chapter 158 03-01-2019 18:38:36 Tải xuống
Chapter 159 03-01-2019 18:38:39 Tải xuống
Chapter 160 03-01-2019 18:38:42 Tải xuống
Chapter 161 03-01-2019 18:38:45 Tải xuống
Chapter 162 03-01-2019 18:38:48 Tải xuống
Chapter 163 03-01-2019 18:39:33 Tải xuống
Chapter 164 03-01-2019 18:39:35 Tải xuống
Chapter 165 03-01-2019 18:39:39 Tải xuống
Chapter 166 03-01-2019 18:39:42 Tải xuống
Chapter 167 03-01-2019 18:39:45 Tải xuống
Chapter 168 03-01-2019 18:39:47 Tải xuống
Chapter 169 03-01-2019 18:40:33 Tải xuống
Chapter 170 03-01-2019 18:40:36 Tải xuống
Chapter 171 03-01-2019 18:40:39 Tải xuống
Chapter 172 03-01-2019 18:40:42 Tải xuống
Chapter 173 21-06-2019 09:59:38 Tải xuống
Chapter 174 03-01-2019 18:40:48 Tải xuống
Chapter 175 03-01-2019 18:41:33 Tải xuống
Chapter 176 20-03-2019 16:36:32 Tải xuống
Chapter 177 03-01-2019 18:41:39 Tải xuống
Chapter 178 03-01-2019 18:41:42 Tải xuống
Chapter 179 03-01-2019 18:41:45 Tải xuống
Chapter 180 03-01-2019 18:41:48 Tải xuống
Chapter 181 03-01-2019 18:42:33 Tải xuống
Chapter 182 03-01-2019 18:42:35 Tải xuống
Chapter 183 03-01-2019 18:42:39 Tải xuống
Chapter 184 03-01-2019 18:42:42 Tải xuống
Chapter 185 28-09-2019 05:07:39 Tải xuống
Chapter 186 06-08-2019 11:59:25 Tải xuống
Chapter 187 03-01-2019 18:43:33 Tải xuống
Chapter 188 03-01-2019 18:43:36 Tải xuống
Chapter 189 03-01-2019 18:43:38 Tải xuống
Chapter 190 03-01-2019 18:43:42 Tải xuống
Chapter 191 03-01-2019 18:43:45 Tải xuống
Chapter 192 03-01-2019 18:43:48 Tải xuống
Chapter 193 03-01-2019 18:44:33 Tải xuống
Chapter 194 03-01-2019 18:44:36 Tải xuống
Chapter 195 03-01-2019 18:44:39 Tải xuống
Chapter 196 03-01-2019 18:44:42 Tải xuống
Chapter 197 03-01-2019 18:44:45 Tải xuống
Chapter 198 03-01-2019 18:44:48 Tải xuống
Chapter 199 03-01-2019 18:45:33 Tải xuống
Chapter 200 03-01-2019 18:45:35 Tải xuống
Chapter 201 03-01-2019 18:45:38 Tải xuống
Chapter 202 03-01-2019 18:45:42 Tải xuống
Chapter 203 03-01-2019 18:45:45 Tải xuống
Chapter 203: video 07-12-2018 11:04:13 Tải xuống
Chapter 204 04-05-2019 17:28:33 Tải xuống
Chapter 205 03-01-2019 18:46:32 Tải xuống
Chapter 206 03-01-2019 18:46:35 Tải xuống
Chapter 207 03-01-2019 18:46:38 Tải xuống
Chapter 208 03-01-2019 18:46:41 Tải xuống
Chapter 208: video 12-12-2018 11:06:38 Tải xuống
Chapter 209 03-01-2019 18:46:44 Tải xuống
Chapter 210 04-05-2019 17:28:36 Tải xuống
Chapter 211 03-01-2019 18:47:33 Tải xuống
Chapter 212 03-01-2019 18:47:36 Tải xuống
Chapter 213 03-01-2019 18:47:39 Tải xuống
Chapter 214 03-01-2019 18:47:42 Tải xuống
Chapter 215 03-01-2019 18:47:45 Tải xuống
Chapter 216 03-01-2019 18:47:48 Tải xuống
Chapter 217 03-01-2019 18:48:32 Tải xuống
Chapter 218 03-01-2019 18:48:35 Tải xuống
Chapter 219 03-01-2019 18:48:38 Tải xuống
Chapter 220 11-06-2019 14:48:43 Tải xuống
Chapter 221 03-01-2019 18:48:44 Tải xuống
Chapter 222 03-01-2019 18:48:47 Tải xuống
Chapter 223 03-01-2019 18:49:33 Tải xuống
Chapter 224 03-01-2019 18:49:35 Tải xuống
Chapter 225 03-01-2019 18:49:38 Tải xuống
Chapter 226 03-01-2019 18:49:41 Tải xuống
Chapter 227 03-01-2019 18:49:44 Tải xuống
Chapter 228 03-01-2019 18:49:47 Tải xuống
Chapter 229 03-01-2019 18:50:32 Tải xuống
Chapter 230 03-01-2019 18:50:35 Tải xuống
Chapter 231 04-01-2019 11:58:06 Tải xuống
Chapter 232 05-01-2019 16:14:06 Tải xuống
Chapter 233 06-01-2019 20:51:45 Tải xuống
Chapter 234 09-01-2019 06:30:12 Tải xuống
Chapter 235 09-01-2019 06:30:15 Tải xuống
Chapter 236 10-01-2019 10:58:07 Tải xuống
Chapter 237 18-01-2019 10:14:06 Tải xuống
Chapter 237: video 16-01-2019 10:00:05 Tải xuống
Chapter 238 18-01-2019 10:14:09 Tải xuống
Chapter 239 23-01-2019 05:40:10 Tải xuống
Chapter 239: video 20-01-2019 11:26:06 Tải xuống
Chapter 240 23-01-2019 05:40:12 Tải xuống
Chapter 241 25-01-2019 06:34:11 Tải xuống
Chapter 242 28-01-2019 15:30:12 Tải xuống
Chapter 243 16-01-2020 13:05:58 Tải xuống
Chapter 244 31-01-2019 12:02:12 Tải xuống
Chapter 245 04-02-2019 14:48:11 Tải xuống
Chapter 246 06-04-2019 02:53:06 Tải xuống
Chapter 247 15-05-2019 06:47:04 Tải xuống
Chapter 248 24-02-2019 12:03:45 Tải xuống
Chapter 249 24-02-2019 09:01:21 Tải xuống
Chapter 250 24-02-2019 11:02:05 Tải xuống
Chapter 251 24-02-2019 15:02:35 Tải xuống
Chapter 252 24-02-2019 16:01:59 Tải xuống
Chapter 253 24-02-2019 12:03:42 Tải xuống
Chapter 254 13-03-2019 03:05:38 Tải xuống
Chapter 255 13-03-2019 02:03:35 Tải xuống
Chapter 256 12-03-2019 19:09:24 Tải xuống
Chapter 257 13-03-2019 09:05:20 Tải xuống
Chapter 258 13-03-2019 05:06:17 Tải xuống
Chapter 259 13-03-2019 08:05:38 Tải xuống
Chapter 260 13-03-2019 03:05:41 Tải xuống
Chapter 261 14-09-2019 22:59:09 Tải xuống
Chapter 262 18-03-2019 19:06:43 Tải xuống
Chapter 263 18-03-2019 17:02:39 Tải xuống
Chapter 264 18-03-2019 17:02:41 Tải xuống
Chapter 265 18-03-2019 17:02:56 Tải xuống
Chapter 266 20-03-2019 16:36:35 Tải xuống
Chapter 267 24-03-2019 19:30:35 Tải xuống
Chapter 268 24-03-2019 19:30:41 Tải xuống
Chapter 269 26-03-2019 18:26:50 Tải xuống
Chapter 270 04-05-2019 17:28:39 Tải xuống
Chapter 271 06-04-2019 02:53:09 Tải xuống
Chapter 272 05-04-2019 20:14:18 Tải xuống
Chapter 273 23-09-2019 20:45:34 Tải xuống
Chapter 274 04-05-2019 17:28:45 Tải xuống
Chapter 275 04-05-2019 17:28:48 Tải xuống
Chapter 276 04-05-2019 17:28:51 Tải xuống
Chapter 277 28-09-2019 19:22:41 Tải xuống
Chapter 278 28-09-2019 19:25:22 Tải xuống
Chapter 279 04-05-2019 17:29:00 Tải xuống
Chapter 280 16-09-2019 12:51:53 Tải xuống
Chapter 281 04-05-2019 17:29:05 Tải xuống
Chapter 282 04-05-2019 17:29:08 Tải xuống
Chapter 283 04-05-2019 17:29:11 Tải xuống
Chapter 284 04-05-2019 17:29:14 Tải xuống
Chapter 285 06-05-2019 13:12:39 Tải xuống
Chapter 286 09-05-2019 07:03:29 Tải xuống
Chapter 287 10-05-2019 23:00:45 Tải xuống
Chapter 288 12-05-2019 19:12:14 Tải xuống
Chapter 289 14-05-2019 19:06:15 Tải xuống
Chapter 290 16-05-2019 13:48:09 Tải xuống
Chapter 291 18-05-2019 12:00:09 Tải xuống
Chapter 292 25-06-2019 17:12:58 Tải xuống
Chapter 293 22-05-2019 12:00:08 Tải xuống
Chapter 294 28-05-2019 10:27:06 Tải xuống
Chapter 295 28-05-2019 10:36:00 Tải xuống
Chapter 296 09-06-2019 12:50:34 Tải xuống
Chapter 297 29-09-2019 01:59:33 Tải xuống
Chapter 298 07-10-2019 05:34:01 Tải xuống
Chapter 299 07-10-2019 05:34:21 Tải xuống
Chapter 300 07-07-2019 19:00:21 Tải xuống
Chapter 301 29-11-2019 15:42:40 Tải xuống
Chapter 302 29-09-2019 02:10:12 Tải xuống
Chapter 303 29-09-2019 02:11:13 Tải xuống
Chapter 304 26-07-2019 14:02:27 Tải xuống
Chapter 305 01-08-2019 19:36:35 Tải xuống
Chapter 306 29-09-2019 02:16:07 Tải xuống
Chapter 307 15-08-2019 09:12:16 Tải xuống
Chapter 308 24-08-2019 15:24:13 Tải xuống
Chapter 309 24-08-2019 15:24:16 Tải xuống
Chapter 310 24-08-2019 15:24:18 Tải xuống
Chapter 311 24-08-2019 15:24:22 Tải xuống
Chapter 312 24-08-2019 15:24:24 Tải xuống
Chapter 313 24-08-2019 15:24:28 Tải xuống
Chapter 314 24-08-2019 15:24:30 Tải xuống
Chapter 314: Chap 313 19-02-2020 17:22:10 Tải xuống
Chapter 315 15-09-2019 08:32:29 Tải xuống
Chapter 315: Chap 313 19-02-2020 17:21:10 Tải xuống
Chapter 316 24-08-2019 15:24:37 Tải xuống
Chapter 317 24-08-2019 15:24:40 Tải xuống
Chapter 318 24-08-2019 15:24:41 Tải xuống
Chapter 319 24-08-2019 15:24:45 Tải xuống
Chapter 320 24-08-2019 15:24:48 Tải xuống
Chapter 321 24-08-2019 15:24:50 Tải xuống
Chapter 322 25-08-2019 19:53:40 Tải xuống
Chapter 323 24-08-2019 15:24:57 Tải xuống
Chapter 324 06-09-2019 10:22:12 Tải xuống
Chapter 325 24-08-2019 15:25:04 Tải xuống
Chapter 326 24-08-2019 15:25:07 Tải xuống
Chapter 327 24-08-2019 15:25:11 Tải xuống
Chapter 328 24-08-2019 15:25:12 Tải xuống
Chapter 329 24-08-2019 15:25:16 Tải xuống
Chapter 330 24-08-2019 15:25:19 Tải xuống
Chapter 331 24-08-2019 15:25:21 Tải xuống
Chapter 332 24-08-2019 15:25:25 Tải xuống
Chapter 333 24-08-2019 15:25:28 Tải xuống
Chapter 334 24-08-2019 15:25:31 Tải xuống
Chapter 335 24-08-2019 15:25:34 Tải xuống
Chapter 336 24-08-2019 15:25:36 Tải xuống
Chapter 337 24-08-2019 15:25:41 Tải xuống
Chapter 338 24-08-2019 15:25:42 Tải xuống
Chapter 339 24-08-2019 15:25:45 Tải xuống
Chapter 340 24-08-2019 15:25:48 Tải xuống
Chapter 341 24-08-2019 15:25:51 Tải xuống
Chapter 342 24-08-2019 15:25:54 Tải xuống
Chapter 343 24-08-2019 15:25:58 Tải xuống
Chapter 344 24-08-2019 15:26:00 Tải xuống
Chapter 345 24-08-2019 15:26:04 Tải xuống
Chapter 346 24-08-2019 15:26:07 Tải xuống
Chapter 347 24-08-2019 15:26:09 Tải xuống
Chapter 348 24-08-2019 15:26:12 Tải xuống
Chapter 349 24-08-2019 15:26:15 Tải xuống
Chapter 350 24-08-2019 15:26:18 Tải xuống
Chapter 351 24-08-2019 15:26:22 Tải xuống
Chapter 352 24-08-2019 15:26:25 Tải xuống
Chapter 353 24-08-2019 15:26:27 Tải xuống
Chapter 354 24-08-2019 15:26:30 Tải xuống
Chapter 355 24-08-2019 15:26:33 Tải xuống
Chapter 356 24-08-2019 15:26:36 Tải xuống
Chapter 357 24-08-2019 15:26:39 Tải xuống
Chapter 358 24-08-2019 15:26:42 Tải xuống
Chapter 359 24-08-2019 15:26:46 Tải xuống
Chapter 360 24-08-2019 15:26:49 Tải xuống
Chapter 361 17-08-2019 16:12:08 Tải xuống
Chapter 362 24-08-2019 15:26:51 Tải xuống
Chapter 363 24-08-2019 15:26:55 Tải xuống
Chapter 364 24-08-2019 15:26:58 Tải xuống
Chapter 365 24-08-2019 15:26:59 Tải xuống
Chapter 366 24-08-2019 15:27:03 Tải xuống
Chapter 367 24-08-2019 15:27:06 Tải xuống
Chapter 368 26-08-2019 07:48:12 Tải xuống
Chapter 369 27-08-2019 09:24:12 Tải xuống
Chapter 370 31-08-2019 10:42:19 Tải xuống
Chapter 371 04-09-2019 10:48:11 Tải xuống
Chapter 372 04-09-2019 10:48:15 Tải xuống
Chapter 373 06-09-2019 10:12:19 Tải xuống
Chapter 374 08-09-2019 10:00:15 Tải xuống
Chapter 375 10-09-2019 10:12:11 Tải xuống
Chapter 376 13-09-2019 20:47:55 Tải xuống
Chapter 377 14-09-2019 11:06:09 Tải xuống
Chapter 378 16-09-2019 11:00:20 Tải xuống
Chapter 379 18-09-2019 14:01:01 Tải xuống
Chapter 380 21-09-2019 09:05:07 Tải xuống
Chapter 381 22-09-2019 11:00:18 Tải xuống
Chapter 382 29-03-2020 15:27:57 Tải xuống
Chapter 383 29-09-2019 20:08:02 Tải xuống
Chapter 384 14-10-2019 18:36:44 Tải xuống
Chapter 385 24-10-2019 05:47:50 Tải xuống
Chapter 386 01-11-2019 20:14:46 Tải xuống
Chapter 387 09-11-2019 07:55:42 Tải xuống
Chapter 388 07-11-2019 21:30:49 Tải xuống
Chapter 389 10-11-2019 12:06:48 Tải xuống
Chapter 390 13-11-2019 20:01:28 Tải xuống
Chapter 391 15-11-2019 20:01:19 Tải xuống
Chapter 392 17-11-2019 20:12:48 Tải xuống
Chapter 393 22-11-2019 09:08:49 Tải xuống
Chapter 394 24-11-2019 22:53:48 Tải xuống
Chapter 395 26-11-2019 18:06:41 Tải xuống
Chapter 396 28-11-2019 18:19:42 Tải xuống
Chapter 397 30-11-2019 19:07:11 Tải xuống
Chapter 398 02-12-2019 18:09:26 Tải xuống
Chapter 399 04-12-2019 18:08:15 Tải xuống
Chapter 400 09-12-2019 19:03:21 Tải xuống
Chapter 401 15-12-2019 18:36:44 Tải xuống
Chapter 402 21-12-2019 11:28:43 Tải xuống
Chapter 403 21-12-2019 11:38:13 Tải xuống
Chapter 404 21-12-2019 12:05:12 Tải xuống
Chapter 405 21-12-2019 11:52:09 Tải xuống
Chapter 406 21-12-2019 13:55:41 Tải xuống
Chapter 407 21-12-2019 11:49:08 Tải xuống
Chapter 408 21-12-2019 11:48:39 Tải xuống
Chapter 409 21-12-2019 12:09:43 Tải xuống
Chapter 410 21-12-2019 11:36:09 Tải xuống
Chapter 411 21-12-2019 11:35:08 Tải xuống
Chapter 412 21-12-2019 11:13:15 Tải xuống
Chapter 413 21-12-2019 11:12:53 Tải xuống
Chapter 414 21-12-2019 11:12:53 Tải xuống
Chapter 415 21-12-2019 11:17:09 Tải xuống
Chapter 416 21-12-2019 11:16:46 Tải xuống
Chapter 417 21-12-2019 10:05:44 Tải xuống
Chapter 418 21-12-2019 11:32:29 Tải xuống
Chapter 419 21-12-2019 11:21:39 Tải xuống
Chapter 420 21-12-2019 11:21:09 Tải xuống
Chapter 421 21-12-2019 11:10:51 Tải xuống
Chapter 422 21-12-2019 11:20:14 Tải xuống
Chapter 423 21-12-2019 10:22:14 Tải xuống
Chapter 424 21-12-2019 10:21:16 Tải xuống
Chapter 425 21-12-2019 11:16:17 Tải xuống
Chapter 426 21-12-2019 10:54:33 Tải xuống
Chapter 427 21-12-2019 10:52:37 Tải xuống
Chapter 428 21-12-2019 11:13:15 Tải xuống
Chapter 429 21-12-2019 11:23:38 Tải xuống
Chapter 430 21-12-2019 11:23:12 Tải xuống
Chapter 431 21-12-2019 11:22:41 Tải xuống
Chapter 432 04-01-2020 11:44:46 Tải xuống
Chapter 433: Đồ phong trảm 04-01-2020 11:32:16 Tải xuống
Chapter 434: La bàn không gian , tử trục! 04-01-2020 11:55:13 Tải xuống
Chapter 435: Nhảy vào sát uyên 04-01-2020 11:43:41 Tải xuống
Chapter 436: Hành lang tâm linh 04-01-2020 11:52:13 Tải xuống
Chapter 437 21-03-2020 09:57:46 Tải xuống
Chapter 437: Video 18-02-2020 04:47:01 Tải xuống
Chapter 438 21-03-2020 09:57:26 Tải xuống
Chapter 438: Video 18-02-2020 14:35:02 Tải xuống
Chapter 438: Đột phá Cao giai 18-02-2020 14:24:02 Tải xuống
Chapter 439: Cửu tử nhất sinh cầu 19-01-2020 13:21:12 Tải xuống
Chapter 440: Tử cầu 19-01-2020 13:20:42 Tải xuống
Chapter 441: Mưa vong linh 19-01-2020 13:20:11 Tải xuống
Chapter 442: Lột xác cao cấp 19-01-2020 13:19:41 Tải xuống
Chapter 443: Chiến không chừng mực 19-01-2020 13:19:09 Tải xuống
Chapter 444: Phá diệt , bộ tộc vong linh! 19-01-2020 13:18:51 Tải xuống
Chapter 445: -Hỏa vũ thiên phá! 03-02-2020 12:21:42 Tải xuống
Chapter 446: - Trận pháp gai xương 03-02-2020 12:21:12 Tải xuống
Chapter 447: - Tử vong trừng phạt? 03-02-2020 12:20:41 Tải xuống
Chapter 448: - Vô vọng , thức tỉnh 6 hệ 03-02-2020 12:20:13 Tải xuống
Chapter 449 19-02-2020 16:36:20 Tải xuống
Chapter 450: - Sơn phong chi thi xuuất hiện 03-02-2020 12:19:40 Tải xuống
Chapter 451: - Khiêu chiến Sơn phong chi thi 03-02-2020 12:19:11 Tải xuống
Chapter 452: - Khiêu chiến Sơn phong chi thi 2 03-02-2020 12:18:41 Tải xuống
Chapter 453: - Huyết vương tọa , cổ lão vương 03-02-2020 12:17:41 Tải xuống
Chapter 454: - Tà ác khải bào! 03-02-2020 12:17:11 Tải xuống
Chapter 455: - Hồn ảnh , thành niên viêm cơ! 03-02-2020 12:16:40 Tải xuống
Chapter 456: - Vong triều rút đi 03-02-2020 12:16:10 Tải xuống
Chapter 457: - tu luyện tại Hoa Sơn 03-02-2020 12:15:42 Tải xuống
Chapter 458: - Băng cung , thực lực tuyệt đối! 03-02-2020 12:15:13 Tải xuống
Chapter 459: - Hạ sơn! 03-02-2020 12:14:40 Tải xuống
Chapter 460: - Tâm Hạ bị bắt 03-02-2020 11:34:42 Tải xuống
Chapter 461: - Oai phong huyền xà 03-02-2020 12:06:41 Tải xuống
Chapter 462: - Khổ hạnh rèn luyện 03-02-2020 12:06:10 Tải xuống
Chapter 463: - Ra biển trừ hại 03-02-2020 12:05:41 Tải xuống
Chapter 464: - Đánh cược 03-02-2020 12:05:12 Tải xuống
Chapter 465: Đóng băng toàn bộ đảo 19-02-2020 16:35:46 Tải xuống
Chapter 466: Xích Sắc Liệt Yêu 19-02-2020 16:35:17 Tải xuống
Chapter 467: Nụ hôn đầu của nàng là ta 19-02-2020 16:34:46 Tải xuống
Chapter 468: Hỏa hệ cao cấp , thiên diễm lễ tang 19-02-2020 16:34:16 Tải xuống
Chapter 469: Dung túng hải yêu? 19-02-2020 16:34:00 Tải xuống
Chapter 470: Dực ma cụ 19-02-2020 16:33:17 Tải xuống
Chapter 471 21-03-2020 10:08:40 Tải xuống
Chapter 472: - Lực Chiến Xích Yêu Thống Lĩnh 21-03-2020 10:08:13 Tải xuống
Chapter 473 21-03-2020 09:55:42 Tải xuống
Chapter 474 21-03-2020 09:55:22 Tải xuống
Chapter 474.5: Video 22-03-2020 14:00:43 Tải xuống
Chapter 475: - Bò Cạp Địa Ngục 21-03-2020 09:54:11 Tải xuống
Chapter 476 21-03-2020 09:53:39 Tải xuống
Chapter 477 21-03-2020 09:53:10 Tải xuống
Chapter 478 21-03-2020 09:52:40 Tải xuống
Chapter 479 21-03-2020 09:52:09 Tải xuống
Chapter 480 21-03-2020 09:51:39 Tải xuống
Chapter 481 21-03-2020 09:51:10 Tải xuống
Chapter 482 21-03-2020 09:50:41 Tải xuống
Chapter 483 21-03-2020 09:50:11 Tải xuống
Chapter 484 21-03-2020 09:49:40 Tải xuống
Chapter 485 25-03-2020 16:38:09 Tải xuống
Chapter 486 25-03-2020 16:46:12 Tải xuống
Chapter 487 25-03-2020 16:35:10 Tải xuống
Chapter 488 29-03-2020 08:49:48 Tải xuống
Chapter 489 01-04-2020 08:14:15 Tải xuống
Chapter 490 01-04-2020 08:13:46 Tải xuống
Chapter 491 07-04-2020 09:19:13 Tải xuống
Chapter 492 07-04-2020 09:18:42 Tải xuống
Chapter 493 07-04-2020 16:06:38 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM