Loading...

Huyết Ma Nhân

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Manhua , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 28-11-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 697 28-11-2020 15:48:09 Tải xuống
Chapter 696 25-11-2020 23:06:15 Tải xuống
Chapter 695 22-11-2020 06:54:12 Tải xuống
Chapter 694 18-11-2020 06:00:34 Tải xuống
Chapter 693 16-11-2020 06:06:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-09-2020 13:17:35 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2020 13:17:30 Tải xuống
Chapter 3 25-09-2020 13:17:15 Tải xuống
Chapter 4 25-09-2020 13:17:14 Tải xuống
Chapter 5 09-01-2019 12:26:29 Tải xuống
Chapter 6 25-09-2020 13:17:11 Tải xuống
Chapter 7 25-09-2020 13:17:11 Tải xuống
Chapter 8 25-09-2020 13:17:07 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 16:24:29 Tải xuống
Chapter 10 25-09-2020 13:17:07 Tải xuống
Chapter 11 25-09-2020 13:17:04 Tải xuống
Chapter 12 25-09-2020 13:17:04 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 16:24:43 Tải xuống
Chapter 14 25-09-2020 13:17:00 Tải xuống
Chapter 15 25-09-2020 13:17:00 Tải xuống
Chapter 16 09-01-2019 12:27:02 Tải xuống
Chapter 17 25-09-2020 13:16:55 Tải xuống
Chapter 18 09-01-2019 12:27:08 Tải xuống
Chapter 19 25-09-2020 13:16:51 Tải xuống
Chapter 20 09-01-2019 12:27:14 Tải xuống
Chapter 21 25-09-2020 13:16:47 Tải xuống
Chapter 22 09-01-2019 12:27:20 Tải xuống
Chapter 23 25-09-2020 13:27:56 Tải xuống
Chapter 24 25-09-2020 13:16:28 Tải xuống
Chapter 25 25-09-2020 13:16:25 Tải xuống
Chapter 26 25-09-2020 13:16:25 Tải xuống
Chapter 27 25-09-2020 13:16:21 Tải xuống
Chapter 28 25-09-2020 13:16:21 Tải xuống
Chapter 29 09-01-2019 12:27:42 Tải xuống
Chapter 30 09-01-2019 12:27:44 Tải xuống
Chapter 31 05-05-2019 16:24:53 Tải xuống
Chapter 32 09-01-2019 12:27:50 Tải xuống
Chapter 33 09-01-2019 12:27:53 Tải xuống
Chapter 34 05-05-2019 16:24:56 Tải xuống
Chapter 35 05-05-2019 16:24:58 Tải xuống
Chapter 36 09-01-2019 12:28:02 Tải xuống
Chapter 37 09-01-2019 12:28:06 Tải xuống
Chapter 38 09-01-2019 12:28:09 Tải xuống
Chapter 39 09-01-2019 12:28:12 Tải xuống
Chapter 40 09-01-2019 12:28:15 Tải xuống
Chapter 41 09-01-2019 12:28:18 Tải xuống
Chapter 42 09-01-2019 12:28:21 Tải xuống
Chapter 43 09-01-2019 12:28:24 Tải xuống
Chapter 44 09-01-2019 12:28:27 Tải xuống
Chapter 45 09-01-2019 12:28:30 Tải xuống
Chapter 46 09-01-2019 12:28:33 Tải xuống
Chapter 47 09-01-2019 12:28:36 Tải xuống
Chapter 48 09-01-2019 12:28:39 Tải xuống
Chapter 49 09-01-2019 12:28:42 Tải xuống
Chapter 50 09-01-2019 12:28:45 Tải xuống
Chapter 51 09-01-2019 12:28:48 Tải xuống
Chapter 52 05-05-2019 16:25:01 Tải xuống
Chapter 53 05-05-2019 16:25:04 Tải xuống
Chapter 54 09-01-2019 12:28:57 Tải xuống
Chapter 55 05-05-2019 16:25:06 Tải xuống
Chapter 56 05-05-2019 16:25:10 Tải xuống
Chapter 57 05-05-2019 16:25:13 Tải xuống
Chapter 58 03-04-2019 18:33:02 Tải xuống
Chapter 59 03-04-2019 18:33:04 Tải xuống
Chapter 60 09-01-2019 12:29:15 Tải xuống
Chapter 61 05-05-2019 16:25:14 Tải xuống
Chapter 62 05-05-2019 16:25:19 Tải xuống
Chapter 63 05-05-2019 16:25:22 Tải xuống
Chapter 64 05-05-2019 16:25:25 Tải xuống
Chapter 65 05-05-2019 16:25:28 Tải xuống
Chapter 66 05-05-2019 16:25:29 Tải xuống
Chapter 67 05-05-2019 16:25:36 Tải xuống
Chapter 68 05-05-2019 16:25:40 Tải xuống
Chapter 69 05-05-2019 16:25:43 Tải xuống
Chapter 70 05-05-2019 16:25:45 Tải xuống
Chapter 71 05-05-2019 16:25:47 Tải xuống
Chapter 72 09-01-2019 12:29:51 Tải xuống
Chapter 73 09-01-2019 12:29:54 Tải xuống
Chapter 74 09-01-2019 12:29:57 Tải xuống
Chapter 75 09-01-2019 12:30:00 Tải xuống
Chapter 76 09-01-2019 12:30:03 Tải xuống
Chapter 77 09-01-2019 12:30:06 Tải xuống
Chapter 78 09-01-2019 12:30:09 Tải xuống
Chapter 79 09-01-2019 12:30:12 Tải xuống
Chapter 80 09-01-2019 12:30:15 Tải xuống
Chapter 81 09-01-2019 12:30:18 Tải xuống
Chapter 82 09-01-2019 12:30:21 Tải xuống
Chapter 83 09-01-2019 12:30:24 Tải xuống
Chapter 84 09-01-2019 12:30:27 Tải xuống
Chapter 85 09-01-2019 12:30:30 Tải xuống
Chapter 86 05-05-2019 16:25:50 Tải xuống
Chapter 87 05-05-2019 16:25:54 Tải xuống
Chapter 88 05-05-2019 16:25:53 Tải xuống
Chapter 89 05-05-2019 16:25:57 Tải xuống
Chapter 90 09-01-2019 12:30:45 Tải xuống
Chapter 91 09-01-2019 12:30:48 Tải xuống
Chapter 92 09-01-2019 12:30:51 Tải xuống
Chapter 93 05-05-2019 16:25:59 Tải xuống
Chapter 94 05-05-2019 16:26:04 Tải xuống
Chapter 95 09-01-2019 12:31:00 Tải xuống
Chapter 96 09-01-2019 12:31:03 Tải xuống
Chapter 97 09-01-2019 12:31:06 Tải xuống
Chapter 98 09-01-2019 12:31:09 Tải xuống
Chapter 99 09-01-2019 12:31:12 Tải xuống
Chapter 100 09-01-2019 12:31:15 Tải xuống
Chapter 101 09-01-2019 12:31:18 Tải xuống
Chapter 102 09-01-2019 12:31:21 Tải xuống
Chapter 103 05-05-2019 16:26:07 Tải xuống
Chapter 104 09-01-2019 12:31:27 Tải xuống
Chapter 105 09-01-2019 12:31:30 Tải xuống
Chapter 106 09-01-2019 12:31:33 Tải xuống
Chapter 107 09-01-2019 12:31:36 Tải xuống
Chapter 108 09-01-2019 12:31:39 Tải xuống
Chapter 109 09-01-2019 12:31:43 Tải xuống
Chapter 110 09-01-2019 12:31:45 Tải xuống
Chapter 111 09-01-2019 12:31:48 Tải xuống
Chapter 112 09-01-2019 12:31:51 Tải xuống
Chapter 113 09-01-2019 12:31:54 Tải xuống
Chapter 114 09-01-2019 12:31:57 Tải xuống
Chapter 115 09-01-2019 12:32:00 Tải xuống
Chapter 116 09-01-2019 12:32:03 Tải xuống
Chapter 117 09-01-2019 12:32:06 Tải xuống
Chapter 118 09-01-2019 12:32:09 Tải xuống
Chapter 119 05-05-2019 16:26:09 Tải xuống
Chapter 120 05-05-2019 16:26:11 Tải xuống
Chapter 121 09-01-2019 12:32:18 Tải xuống
Chapter 122 09-01-2019 12:32:21 Tải xuống
Chapter 123 09-01-2019 12:32:24 Tải xuống
Chapter 124 09-01-2019 12:32:27 Tải xuống
Chapter 125 09-01-2019 12:32:30 Tải xuống
Chapter 126 09-01-2019 12:32:33 Tải xuống
Chapter 127 09-01-2019 12:32:36 Tải xuống
Chapter 128 09-01-2019 12:32:39 Tải xuống
Chapter 129 09-01-2019 12:32:42 Tải xuống
Chapter 130 09-01-2019 12:32:45 Tải xuống
Chapter 131 09-01-2019 12:32:48 Tải xuống
Chapter 132 09-01-2019 12:32:51 Tải xuống
Chapter 133 09-01-2019 12:32:54 Tải xuống
Chapter 134 09-01-2019 12:32:57 Tải xuống
Chapter 135 09-01-2019 12:33:00 Tải xuống
Chapter 136 09-01-2019 12:33:03 Tải xuống
Chapter 137 09-01-2019 12:33:06 Tải xuống
Chapter 138 09-01-2019 12:33:09 Tải xuống
Chapter 139 09-01-2019 12:33:12 Tải xuống
Chapter 140 09-01-2019 12:33:15 Tải xuống
Chapter 141 09-01-2019 12:33:18 Tải xuống
Chapter 142 09-01-2019 12:33:21 Tải xuống
Chapter 143 09-01-2019 12:33:24 Tải xuống
Chapter 144 09-01-2019 12:33:27 Tải xuống
Chapter 145 09-01-2019 12:33:30 Tải xuống
Chapter 146 09-01-2019 12:33:33 Tải xuống
Chapter 147 09-01-2019 12:33:36 Tải xuống
Chapter 148 09-01-2019 12:33:39 Tải xuống
Chapter 149 09-01-2019 12:33:42 Tải xuống
Chapter 150 09-01-2019 12:33:45 Tải xuống
Chapter 151 09-01-2019 12:33:48 Tải xuống
Chapter 152 09-01-2019 12:33:51 Tải xuống
Chapter 153 09-01-2019 12:33:54 Tải xuống
Chapter 154 09-01-2019 12:33:57 Tải xuống
Chapter 155 09-01-2019 12:34:00 Tải xuống
Chapter 156 09-01-2019 12:34:03 Tải xuống
Chapter 157 09-01-2019 12:34:06 Tải xuống
Chapter 158 09-01-2019 12:34:09 Tải xuống
Chapter 159 09-01-2019 12:34:12 Tải xuống
Chapter 160 09-01-2019 12:34:15 Tải xuống
Chapter 161 09-01-2019 12:34:18 Tải xuống
Chapter 162 09-01-2019 12:34:21 Tải xuống
Chapter 163 09-01-2019 12:34:24 Tải xuống
Chapter 164 09-01-2019 12:34:27 Tải xuống
Chapter 165 09-01-2019 12:34:30 Tải xuống
Chapter 166 09-01-2019 12:34:33 Tải xuống
Chapter 167 09-01-2019 12:34:36 Tải xuống
Chapter 168 09-01-2019 12:34:39 Tải xuống
Chapter 169 09-01-2019 12:34:42 Tải xuống
Chapter 170 09-01-2019 12:34:45 Tải xuống
Chapter 171 09-01-2019 12:34:48 Tải xuống
Chapter 172 09-01-2019 12:34:51 Tải xuống
Chapter 173 09-01-2019 12:34:54 Tải xuống
Chapter 174 09-01-2019 12:34:57 Tải xuống
Chapter 175 09-01-2019 12:35:00 Tải xuống
Chapter 176 09-01-2019 12:35:03 Tải xuống
Chapter 177 09-01-2019 12:35:06 Tải xuống
Chapter 178 09-01-2019 12:35:09 Tải xuống
Chapter 179 09-01-2019 12:35:12 Tải xuống
Chapter 180 09-01-2019 12:35:15 Tải xuống
Chapter 181 09-01-2019 12:35:18 Tải xuống
Chapter 182 05-05-2019 16:26:16 Tải xuống
Chapter 183 09-01-2019 12:35:24 Tải xuống
Chapter 184 09-01-2019 12:35:27 Tải xuống
Chapter 185 09-01-2019 12:35:30 Tải xuống
Chapter 186 09-01-2019 12:35:33 Tải xuống
Chapter 187 09-01-2019 12:35:36 Tải xuống
Chapter 188 09-01-2019 12:35:39 Tải xuống
Chapter 189 09-01-2019 12:35:42 Tải xuống
Chapter 190 09-01-2019 12:35:45 Tải xuống
Chapter 191 09-01-2019 12:35:48 Tải xuống
Chapter 192 09-01-2019 12:35:51 Tải xuống
Chapter 193 09-01-2019 12:35:54 Tải xuống
Chapter 194 09-01-2019 12:35:57 Tải xuống
Chapter 195 09-01-2019 12:36:00 Tải xuống
Chapter 196 09-01-2019 12:36:03 Tải xuống
Chapter 197 09-01-2019 12:36:06 Tải xuống
Chapter 198 09-01-2019 12:36:09 Tải xuống
Chapter 199 09-01-2019 12:36:12 Tải xuống
Chapter 200 09-01-2019 12:36:15 Tải xuống
Chapter 201 09-01-2019 12:36:18 Tải xuống
Chapter 202 09-01-2019 12:36:21 Tải xuống
Chapter 203 09-01-2019 12:36:24 Tải xuống
Chapter 204 09-01-2019 12:36:27 Tải xuống
Chapter 205 09-01-2019 12:36:30 Tải xuống
Chapter 206 09-01-2019 12:36:33 Tải xuống
Chapter 207 09-01-2019 12:36:36 Tải xuống
Chapter 208 09-01-2019 12:36:39 Tải xuống
Chapter 209 09-01-2019 12:36:43 Tải xuống
Chapter 210 09-01-2019 12:36:54 Tải xuống
Chapter 211 09-01-2019 12:36:57 Tải xuống
Chapter 212 09-01-2019 12:36:58 Tải xuống
Chapter 213 09-01-2019 12:36:59 Tải xuống
Chapter 214 09-01-2019 12:37:00 Tải xuống
Chapter 215 09-01-2019 12:37:01 Tải xuống
Chapter 216 09-01-2019 12:37:03 Tải xuống
Chapter 217 09-01-2019 12:37:06 Tải xuống
Chapter 218 09-01-2019 12:37:09 Tải xuống
Chapter 219 09-01-2019 12:37:12 Tải xuống
Chapter 220 09-01-2019 12:37:15 Tải xuống
Chapter 221 09-01-2019 12:37:18 Tải xuống
Chapter 222 09-01-2019 12:37:21 Tải xuống
Chapter 223 09-01-2019 12:37:24 Tải xuống
Chapter 224 09-01-2019 12:37:27 Tải xuống
Chapter 225 09-01-2019 12:37:30 Tải xuống
Chapter 226 09-01-2019 12:37:33 Tải xuống
Chapter 227 09-01-2019 12:37:36 Tải xuống
Chapter 228 09-01-2019 12:37:39 Tải xuống
Chapter 229 09-01-2019 12:37:42 Tải xuống
Chapter 230 09-01-2019 12:37:45 Tải xuống
Chapter 231 09-01-2019 12:37:48 Tải xuống
Chapter 232 09-01-2019 12:37:51 Tải xuống
Chapter 233 09-01-2019 12:37:54 Tải xuống
Chapter 234 09-01-2019 12:37:57 Tải xuống
Chapter 235 09-01-2019 12:38:00 Tải xuống
Chapter 236 09-01-2019 12:38:03 Tải xuống
Chapter 237 09-01-2019 12:38:06 Tải xuống
Chapter 238 09-01-2019 12:38:09 Tải xuống
Chapter 239 09-01-2019 12:38:11 Tải xuống
Chapter 240 09-01-2019 12:38:14 Tải xuống
Chapter 241 09-01-2019 12:38:18 Tải xuống
Chapter 242 09-01-2019 12:38:21 Tải xuống
Chapter 243 09-01-2019 12:38:24 Tải xuống
Chapter 244 09-01-2019 12:38:27 Tải xuống
Chapter 245 09-01-2019 12:38:29 Tải xuống
Chapter 246 09-01-2019 12:38:33 Tải xuống
Chapter 247 09-01-2019 12:38:36 Tải xuống
Chapter 248 09-01-2019 12:38:39 Tải xuống
Chapter 249 09-01-2019 12:38:42 Tải xuống
Chapter 250 09-01-2019 12:38:45 Tải xuống
Chapter 251 09-01-2019 12:38:48 Tải xuống
Chapter 252 09-01-2019 12:38:50 Tải xuống
Chapter 253 09-01-2019 12:38:53 Tải xuống
Chapter 254 09-01-2019 12:38:57 Tải xuống
Chapter 255 09-01-2019 12:38:59 Tải xuống
Chapter 256 09-01-2019 12:39:03 Tải xuống
Chapter 257 09-01-2019 12:39:06 Tải xuống
Chapter 258 09-01-2019 12:39:09 Tải xuống
Chapter 259 09-01-2019 12:39:12 Tải xuống
Chapter 260 09-01-2019 12:39:15 Tải xuống
Chapter 261 09-01-2019 12:39:18 Tải xuống
Chapter 262 09-01-2019 12:39:21 Tải xuống
Chapter 263 09-01-2019 12:39:24 Tải xuống
Chapter 264 09-01-2019 12:39:27 Tải xuống
Chapter 265 09-01-2019 12:39:30 Tải xuống
Chapter 266 09-01-2019 12:39:33 Tải xuống
Chapter 267 09-01-2019 12:39:36 Tải xuống
Chapter 268 09-01-2019 12:39:39 Tải xuống
Chapter 269 09-01-2019 12:39:42 Tải xuống
Chapter 270 09-01-2019 12:39:45 Tải xuống
Chapter 271 09-01-2019 12:39:48 Tải xuống
Chapter 272 09-01-2019 12:39:51 Tải xuống
Chapter 273 09-01-2019 12:39:54 Tải xuống
Chapter 274 09-01-2019 12:39:57 Tải xuống
Chapter 275 09-01-2019 12:40:00 Tải xuống
Chapter 276 09-01-2019 12:40:03 Tải xuống
Chapter 277 09-01-2019 12:40:06 Tải xuống
Chapter 278 09-01-2019 12:40:09 Tải xuống
Chapter 279 09-01-2019 12:40:12 Tải xuống
Chapter 280 09-01-2019 12:40:15 Tải xuống
Chapter 281 09-01-2019 12:40:18 Tải xuống
Chapter 282 09-01-2019 12:40:21 Tải xuống
Chapter 283 09-01-2019 12:40:24 Tải xuống
Chapter 284 09-01-2019 12:40:27 Tải xuống
Chapter 285 09-01-2019 12:40:30 Tải xuống
Chapter 286 09-01-2019 12:40:33 Tải xuống
Chapter 287 09-01-2019 12:40:36 Tải xuống
Chapter 288 09-01-2019 12:40:39 Tải xuống
Chapter 289 09-01-2019 12:40:42 Tải xuống
Chapter 290 09-01-2019 12:40:45 Tải xuống
Chapter 291 09-01-2019 12:40:48 Tải xuống
Chapter 292 09-01-2019 12:40:51 Tải xuống
Chapter 293 09-01-2019 12:40:54 Tải xuống
Chapter 294 09-01-2019 12:40:57 Tải xuống
Chapter 295 09-01-2019 12:41:00 Tải xuống
Chapter 296 09-01-2019 12:41:03 Tải xuống
Chapter 297 09-01-2019 12:41:06 Tải xuống
Chapter 298 09-01-2019 12:41:09 Tải xuống
Chapter 299 09-01-2019 12:41:12 Tải xuống
Chapter 300 09-01-2019 12:41:15 Tải xuống
Chapter 301 09-01-2019 12:41:18 Tải xuống
Chapter 302 09-01-2019 12:41:21 Tải xuống
Chapter 303 09-01-2019 12:41:24 Tải xuống
Chapter 304 09-01-2019 12:41:27 Tải xuống
Chapter 305 09-01-2019 12:41:30 Tải xuống
Chapter 306 09-01-2019 12:41:33 Tải xuống
Chapter 307 09-01-2019 12:41:36 Tải xuống
Chapter 308 09-01-2019 12:41:39 Tải xuống
Chapter 309 09-01-2019 12:41:42 Tải xuống
Chapter 310 09-01-2019 12:41:45 Tải xuống
Chapter 311 09-01-2019 12:41:48 Tải xuống
Chapter 312 09-01-2019 12:41:51 Tải xuống
Chapter 313 09-01-2019 12:41:54 Tải xuống
Chapter 314 09-01-2019 12:41:57 Tải xuống
Chapter 315 09-01-2019 12:42:00 Tải xuống
Chapter 316 09-01-2019 12:42:03 Tải xuống
Chapter 317 09-01-2019 12:42:06 Tải xuống
Chapter 318 09-01-2019 12:42:09 Tải xuống
Chapter 319 09-01-2019 12:42:12 Tải xuống
Chapter 320 09-01-2019 12:42:15 Tải xuống
Chapter 321 09-01-2019 12:42:18 Tải xuống
Chapter 322 09-01-2019 12:42:21 Tải xuống
Chapter 323 09-01-2019 12:42:24 Tải xuống
Chapter 324 09-01-2019 12:42:27 Tải xuống
Chapter 325 09-01-2019 12:42:30 Tải xuống
Chapter 326 09-01-2019 12:42:33 Tải xuống
Chapter 327 09-01-2019 12:42:36 Tải xuống
Chapter 328 09-01-2019 12:42:39 Tải xuống
Chapter 329 09-01-2019 12:42:42 Tải xuống
Chapter 330 09-01-2019 12:42:45 Tải xuống
Chapter 331 09-01-2019 12:42:48 Tải xuống
Chapter 332 09-01-2019 12:42:51 Tải xuống
Chapter 333 09-01-2019 12:42:54 Tải xuống
Chapter 334 09-01-2019 12:42:57 Tải xuống
Chapter 335 09-01-2019 12:43:00 Tải xuống
Chapter 336 09-01-2019 12:43:03 Tải xuống
Chapter 337 09-01-2019 12:43:06 Tải xuống
Chapter 338 09-01-2019 12:43:09 Tải xuống
Chapter 339 09-01-2019 12:43:12 Tải xuống
Chapter 340 09-01-2019 12:43:15 Tải xuống
Chapter 341 09-01-2019 12:43:18 Tải xuống
Chapter 342 09-01-2019 12:43:21 Tải xuống
Chapter 343 09-01-2019 12:43:24 Tải xuống
Chapter 344 09-01-2019 12:43:27 Tải xuống
Chapter 345 09-01-2019 12:43:30 Tải xuống
Chapter 346 09-01-2019 12:43:33 Tải xuống
Chapter 347 09-01-2019 12:43:36 Tải xuống
Chapter 348 09-01-2019 12:43:39 Tải xuống
Chapter 349 09-01-2019 12:43:42 Tải xuống
Chapter 350 09-01-2019 12:43:45 Tải xuống
Chapter 351 09-01-2019 12:43:48 Tải xuống
Chapter 352 09-01-2019 12:43:51 Tải xuống
Chapter 353 09-01-2019 12:43:54 Tải xuống
Chapter 354 09-01-2019 12:43:57 Tải xuống
Chapter 355 09-01-2019 12:44:00 Tải xuống
Chapter 356 09-01-2019 12:44:03 Tải xuống
Chapter 357 09-01-2019 12:44:05 Tải xuống
Chapter 358 09-01-2019 12:44:08 Tải xuống
Chapter 359 09-01-2019 12:44:12 Tải xuống
Chapter 360 09-01-2019 12:44:14 Tải xuống
Chapter 361 09-01-2019 12:44:17 Tải xuống
Chapter 362 09-01-2019 12:44:20 Tải xuống
Chapter 363 09-01-2019 12:44:23 Tải xuống
Chapter 364 09-01-2019 12:44:26 Tải xuống
Chapter 365 09-01-2019 12:44:29 Tải xuống
Chapter 366 09-01-2019 12:44:32 Tải xuống
Chapter 367 09-01-2019 12:44:35 Tải xuống
Chapter 368 09-01-2019 12:44:39 Tải xuống
Chapter 369 09-01-2019 12:44:41 Tải xuống
Chapter 370 09-01-2019 12:44:44 Tải xuống
Chapter 371 09-01-2019 12:44:47 Tải xuống
Chapter 372 09-01-2019 12:44:51 Tải xuống
Chapter 373 09-01-2019 12:44:54 Tải xuống
Chapter 374 09-01-2019 12:44:56 Tải xuống
Chapter 375 05-05-2019 16:26:19 Tải xuống
Chapter 376 09-01-2019 12:45:03 Tải xuống
Chapter 377 09-01-2019 12:45:06 Tải xuống
Chapter 378 09-01-2019 12:45:10 Tải xuống
Chapter 379 09-01-2019 12:45:13 Tải xuống
Chapter 380 09-01-2019 12:45:16 Tải xuống
Chapter 381 09-01-2019 12:45:18 Tải xuống
Chapter 382 09-01-2019 12:45:22 Tải xuống
Chapter 383 09-01-2019 12:45:25 Tải xuống
Chapter 384 09-01-2019 12:45:27 Tải xuống
Chapter 385 09-01-2019 12:45:30 Tải xuống
Chapter 386 09-01-2019 12:45:34 Tải xuống
Chapter 387 09-01-2019 12:45:36 Tải xuống
Chapter 388 09-01-2019 12:45:39 Tải xuống
Chapter 389 09-01-2019 12:45:43 Tải xuống
Chapter 390 09-01-2019 12:45:46 Tải xuống
Chapter 391 09-01-2019 12:45:48 Tải xuống
Chapter 392 09-01-2019 12:45:51 Tải xuống
Chapter 393 09-01-2019 12:45:54 Tải xuống
Chapter 394 09-01-2019 12:45:58 Tải xuống
Chapter 395 09-01-2019 12:46:01 Tải xuống
Chapter 396 09-01-2019 12:46:04 Tải xuống
Chapter 397 09-01-2019 12:46:06 Tải xuống
Chapter 398 09-01-2019 12:46:09 Tải xuống
Chapter 399 09-01-2019 12:46:12 Tải xuống
Chapter 400 09-01-2019 12:46:15 Tải xuống
Chapter 401 09-01-2019 12:46:18 Tải xuống
Chapter 402 09-01-2019 12:46:21 Tải xuống
Chapter 403 09-01-2019 12:46:24 Tải xuống
Chapter 404 09-01-2019 12:46:27 Tải xuống
Chapter 405 09-01-2019 12:46:30 Tải xuống
Chapter 406 09-01-2019 12:46:33 Tải xuống
Chapter 407 09-01-2019 12:46:36 Tải xuống
Chapter 408 09-01-2019 12:46:39 Tải xuống
Chapter 409 09-01-2019 12:46:42 Tải xuống
Chapter 410 09-01-2019 12:46:45 Tải xuống
Chapter 411 09-01-2019 12:46:48 Tải xuống
Chapter 412 09-01-2019 12:46:51 Tải xuống
Chapter 413 09-01-2019 12:46:54 Tải xuống
Chapter 414 09-01-2019 12:46:57 Tải xuống
Chapter 415 09-01-2019 12:47:00 Tải xuống
Chapter 416 09-01-2019 12:47:03 Tải xuống
Chapter 417 09-01-2019 12:47:06 Tải xuống
Chapter 418 09-01-2019 12:47:09 Tải xuống
Chapter 419 09-01-2019 12:47:12 Tải xuống
Chapter 420 09-01-2019 12:47:15 Tải xuống
Chapter 421 09-01-2019 12:47:18 Tải xuống
Chapter 422 09-01-2019 12:47:21 Tải xuống
Chapter 423 09-01-2019 12:47:24 Tải xuống
Chapter 424 09-01-2019 12:47:27 Tải xuống
Chapter 425 09-01-2019 12:47:30 Tải xuống
Chapter 426 09-01-2019 12:47:33 Tải xuống
Chapter 427 09-01-2019 12:47:36 Tải xuống
Chapter 428 09-01-2019 12:47:39 Tải xuống
Chapter 429 09-01-2019 12:47:42 Tải xuống
Chapter 430 09-01-2019 12:47:45 Tải xuống
Chapter 431 09-01-2019 12:47:48 Tải xuống
Chapter 432 09-01-2019 12:47:51 Tải xuống
Chapter 433 09-01-2019 12:47:54 Tải xuống
Chapter 434 09-01-2019 12:47:57 Tải xuống
Chapter 435 09-01-2019 12:48:00 Tải xuống
Chapter 436 09-01-2019 12:48:03 Tải xuống
Chapter 437 09-01-2019 12:48:06 Tải xuống
Chapter 437: video 09-01-2019 08:01:59 Tải xuống
Chapter 438 15-01-2019 09:21:36 Tải xuống
Chapter 439 15-01-2019 09:21:39 Tải xuống
Chapter 440 17-01-2019 10:14:51 Tải xuống
Chapter 441 29-01-2019 10:10:24 Tải xuống
Chapter 442 29-01-2019 10:10:30 Tải xuống
Chapter 443 29-01-2019 10:10:36 Tải xuống
Chapter 444 29-01-2019 10:10:42 Tải xuống
Chapter 445 02-02-2019 13:10:30 Tải xuống
Chapter 446 02-02-2019 13:10:37 Tải xuống
Chapter 447 04-02-2019 12:07:05 Tải xuống
Chapter 448 05-05-2019 16:26:22 Tải xuống
Chapter 448: Raw 09-05-2019 19:45:39 Tải xuống
Chapter 449 05-05-2019 16:26:25 Tải xuống
Chapter 449: Raw 20-02-2019 08:42:08 Tải xuống
Chapter 450 05-05-2019 16:26:26 Tải xuống
Chapter 450: Raw 20-02-2019 08:42:11 Tải xuống
Chapter 451 05-05-2019 16:26:31 Tải xuống
Chapter 451: Raw 20-02-2019 08:42:14 Tải xuống
Chapter 452 05-05-2019 16:26:32 Tải xuống
Chapter 452: Raw 20-02-2019 08:42:17 Tải xuống
Chapter 453 05-05-2019 16:26:37 Tải xuống
Chapter 453: Raw 20-02-2019 08:42:20 Tải xuống
Chapter 454 05-05-2019 16:26:40 Tải xuống
Chapter 454: Raw 20-02-2019 08:42:23 Tải xuống
Chapter 455 05-05-2019 16:26:41 Tải xuống
Chapter 455: Raw 20-02-2019 08:42:26 Tải xuống
Chapter 456 05-05-2019 16:26:46 Tải xuống
Chapter 456: Raw 20-02-2019 08:42:29 Tải xuống
Chapter 457 05-05-2019 16:26:49 Tải xuống
Chapter 458 05-05-2019 16:26:50 Tải xuống
Chapter 459 05-05-2019 16:26:53 Tải xuống
Chapter 460 05-05-2019 16:26:57 Tải xuống
Chapter 461 05-05-2019 16:27:01 Tải xuống
Chapter 462 05-05-2019 16:27:04 Tải xuống
Chapter 463 05-05-2019 16:27:06 Tải xuống
Chapter 464 05-05-2019 16:27:10 Tải xuống
Chapter 465 05-05-2019 16:27:12 Tải xuống
Chapter 466 05-05-2019 16:27:15 Tải xuống
Chapter 467 05-05-2019 16:27:19 Tải xuống
Chapter 468 05-05-2019 16:27:21 Tải xuống
Chapter 469 05-05-2019 16:27:24 Tải xuống
Chapter 470 05-05-2019 16:27:27 Tải xuống
Chapter 471 05-05-2019 16:27:30 Tải xuống
Chapter 472 25-09-2020 13:16:17 Tải xuống
Chapter 473 05-05-2019 16:27:35 Tải xuống
Chapter 474 05-05-2019 16:27:39 Tải xuống
Chapter 475 05-05-2019 16:27:41 Tải xuống
Chapter 476 05-05-2019 16:27:45 Tải xuống
Chapter 477 05-05-2019 16:27:48 Tải xuống
Chapter 478 05-05-2019 16:27:50 Tải xuống
Chapter 479 08-05-2019 00:07:11 Tải xuống
Chapter 480 09-05-2019 16:12:37 Tải xuống
Chapter 481 12-05-2019 00:36:11 Tải xuống
Chapter 482 30-05-2019 10:03:33 Tải xuống
Chapter 483 30-05-2019 10:03:36 Tải xuống
Chapter 484 30-05-2019 10:03:39 Tải xuống
Chapter 485 30-05-2019 10:03:42 Tải xuống
Chapter 486 30-05-2019 10:03:45 Tải xuống
Chapter 487 30-05-2019 10:03:48 Tải xuống
Chapter 488 30-05-2019 10:03:51 Tải xuống
Chapter 489 30-05-2019 10:03:54 Tải xuống
Chapter 490 30-05-2019 10:03:57 Tải xuống
Chapter 491 25-09-2020 13:16:13 Tải xuống
Chapter 492 25-09-2020 13:16:13 Tải xuống
Chapter 493 25-09-2020 13:16:08 Tải xuống
Chapter 494 25-09-2020 13:16:03 Tải xuống
Chapter 495 25-09-2020 13:15:57 Tải xuống
Chapter 496 25-09-2020 13:15:52 Tải xuống
Chapter 497 25-09-2020 13:15:47 Tải xuống
Chapter 498 25-09-2020 13:15:42 Tải xuống
Chapter 499 25-09-2020 13:15:37 Tải xuống
Chapter 500 25-09-2020 13:15:05 Tải xuống
Chapter 501 25-09-2020 13:14:59 Tải xuống
Chapter 502 25-09-2020 13:14:54 Tải xuống
Chapter 503 25-09-2020 13:14:48 Tải xuống
Chapter 504 25-09-2020 13:14:31 Tải xuống
Chapter 505 25-09-2020 13:14:31 Tải xuống
Chapter 506 25-09-2020 13:14:27 Tải xuống
Chapter 507 25-09-2020 13:14:27 Tải xuống
Chapter 508 25-09-2020 13:14:23 Tải xuống
Chapter 509 25-09-2020 13:14:23 Tải xuống
Chapter 510 25-09-2020 13:14:19 Tải xuống
Chapter 511 25-09-2020 13:14:19 Tải xuống
Chapter 512 25-09-2020 13:14:14 Tải xuống
Chapter 513 25-09-2020 13:14:09 Tải xuống
Chapter 514 25-09-2020 13:14:09 Tải xuống
Chapter 515 25-09-2020 13:14:02 Tải xuống
Chapter 516 25-09-2020 13:13:57 Tải xuống
Chapter 517 25-09-2020 13:13:52 Tải xuống
Chapter 518 25-09-2020 13:13:38 Tải xuống
Chapter 519 25-09-2020 13:13:38 Tải xuống
Chapter 520 25-09-2020 13:13:33 Tải xuống
Chapter 521 25-09-2020 13:13:28 Tải xuống
Chapter 522 25-09-2020 13:13:23 Tải xuống
Chapter 523 25-09-2020 13:13:17 Tải xuống
Chapter 524 25-09-2020 13:13:17 Tải xuống
Chapter 525 25-09-2020 13:13:12 Tải xuống
Chapter 526 25-09-2020 13:13:12 Tải xuống
Chapter 527 25-09-2020 13:13:08 Tải xuống
Chapter 528 25-09-2020 13:13:07 Tải xuống
Chapter 529 25-09-2020 13:13:03 Tải xuống
Chapter 530 25-09-2020 13:13:03 Tải xuống
Chapter 531 25-09-2020 13:12:58 Tải xuống
Chapter 532 25-09-2020 13:12:58 Tải xuống
Chapter 533 25-09-2020 13:12:53 Tải xuống
Chapter 534 25-09-2020 13:12:48 Tải xuống
Chapter 535 25-09-2020 13:12:48 Tải xuống
Chapter 536 25-09-2020 13:12:43 Tải xuống
Chapter 537 25-09-2020 13:12:36 Tải xuống
Chapter 538 25-09-2020 13:24:28 Tải xuống
Chapter 539 25-09-2020 13:12:00 Tải xuống
Chapter 540 25-09-2020 13:11:55 Tải xuống
Chapter 541 25-09-2020 13:11:42 Tải xuống
Chapter 542 25-09-2020 13:11:41 Tải xuống
Chapter 543 25-09-2020 13:11:29 Tải xuống
Chapter 544 25-09-2020 13:11:17 Tải xuống
Chapter 545 25-09-2020 13:11:13 Tải xuống
Chapter 546 25-09-2020 13:11:07 Tải xuống
Chapter 547 25-09-2020 13:11:07 Tải xuống
Chapter 548 25-09-2020 13:11:02 Tải xuống
Chapter 549 25-09-2020 13:10:57 Tải xuống
Chapter 550 25-09-2020 13:10:52 Tải xuống
Chapter 551 25-09-2020 13:10:47 Tải xuống
Chapter 552 25-09-2020 13:10:41 Tải xuống
Chapter 553 25-09-2020 13:10:36 Tải xuống
Chapter 554 25-09-2020 13:10:30 Tải xuống
Chapter 555 25-09-2020 13:10:25 Tải xuống
Chapter 556 25-09-2020 13:10:11 Tải xuống
Chapter 557 25-09-2020 13:10:11 Tải xuống
Chapter 558 25-09-2020 13:09:03 Tải xuống
Chapter 559 25-09-2020 13:08:58 Tải xuống
Chapter 560 25-09-2020 13:08:52 Tải xuống
Chapter 561 25-09-2020 13:08:52 Tải xuống
Chapter 562 25-09-2020 13:08:43 Tải xuống
Chapter 563 25-09-2020 13:08:43 Tải xuống
Chapter 564 25-09-2020 13:08:39 Tải xuống
Chapter 565 25-09-2020 13:08:39 Tải xuống
Chapter 566 25-09-2020 13:08:34 Tải xuống
Chapter 567 25-09-2020 13:08:30 Tải xuống
Chapter 568 25-09-2020 13:08:30 Tải xuống
Chapter 569 25-09-2020 13:08:25 Tải xuống
Chapter 570 25-09-2020 13:08:25 Tải xuống
Chapter 571 25-09-2020 13:08:21 Tải xuống
Chapter 572 25-09-2020 13:08:21 Tải xuống
Chapter 573 25-09-2020 13:08:16 Tải xuống
Chapter 574 25-09-2020 13:08:12 Tải xuống
Chapter 575 25-09-2020 13:08:06 Tải xuống
Chapter 576 25-09-2020 13:08:01 Tải xuống
Chapter 577 25-09-2020 13:08:01 Tải xuống
Chapter 578 25-09-2020 13:07:56 Tải xuống
Chapter 579 25-09-2020 13:07:51 Tải xuống
Chapter 580 25-09-2020 13:07:46 Tải xuống
Chapter 581 25-09-2020 13:07:41 Tải xuống
Chapter 582 25-09-2020 13:07:35 Tải xuống
Chapter 583 25-09-2020 13:07:35 Tải xuống
Chapter 584 25-09-2020 13:07:30 Tải xuống
Chapter 585 25-09-2020 13:07:30 Tải xuống
Chapter 586 25-09-2020 13:07:25 Tải xuống
Chapter 587 25-09-2020 13:07:25 Tải xuống
Chapter 588 25-09-2020 13:07:20 Tải xuống
Chapter 589 25-09-2020 13:07:20 Tải xuống
Chapter 590 25-09-2020 13:07:15 Tải xuống
Chapter 591 25-09-2020 13:07:11 Tải xuống
Chapter 592 25-09-2020 13:07:04 Tải xuống
Chapter 593 25-09-2020 13:07:04 Tải xuống
Chapter 594 25-09-2020 13:06:54 Tải xuống
Chapter 595 25-09-2020 13:06:54 Tải xuống
Chapter 596 25-09-2020 13:06:49 Tải xuống
Chapter 597 25-09-2020 13:06:49 Tải xuống
Chapter 598 25-09-2020 13:06:46 Tải xuống
Chapter 599 25-09-2020 13:06:45 Tải xuống
Chapter 600 25-09-2020 13:06:42 Tải xuống
Chapter 601 25-09-2020 13:06:42 Tải xuống
Chapter 602 25-09-2020 13:06:38 Tải xuống
Chapter 603 25-09-2020 13:06:33 Tải xuống
Chapter 604 25-09-2020 13:06:33 Tải xuống
Chapter 605 25-09-2020 13:06:27 Tải xuống
Chapter 606 25-09-2020 13:06:22 Tải xuống
Chapter 607 25-09-2020 13:06:16 Tải xuống
Chapter 608 25-09-2020 13:06:09 Tải xuống
Chapter 609 25-09-2020 13:06:03 Tải xuống
Chapter 610 25-09-2020 13:05:57 Tải xuống
Chapter 611 25-09-2020 13:05:51 Tải xuống
Chapter 612 25-09-2020 13:05:46 Tải xuống
Chapter 613 25-09-2020 13:05:41 Tải xuống
Chapter 614 25-09-2020 13:05:37 Tải xuống
Chapter 615 25-09-2020 13:05:31 Tải xuống
Chapter 616 25-09-2020 13:05:27 Tải xuống
Chapter 617 25-09-2020 13:05:22 Tải xuống
Chapter 618 25-09-2020 13:05:17 Tải xuống
Chapter 619 25-09-2020 13:05:10 Tải xuống
Chapter 620 25-09-2020 13:05:10 Tải xuống
Chapter 621 25-09-2020 13:05:02 Tải xuống
Chapter 622 25-09-2020 13:05:02 Tải xuống
Chapter 623 25-09-2020 13:04:58 Tải xuống
Chapter 624 25-09-2020 13:04:55 Tải xuống
Chapter 625 25-09-2020 13:04:55 Tải xuống
Chapter 626 25-09-2020 13:04:50 Tải xuống
Chapter 627 25-09-2020 13:04:46 Tải xuống
Chapter 628 25-09-2020 13:04:42 Tải xuống
Chapter 629 25-09-2020 13:04:37 Tải xuống
Chapter 630 25-09-2020 13:04:37 Tải xuống
Chapter 631 25-09-2020 13:04:32 Tải xuống
Chapter 632 25-09-2020 13:04:27 Tải xuống
Chapter 633 25-09-2020 13:04:22 Tải xuống
Chapter 634 25-09-2020 13:04:22 Tải xuống
Chapter 635 25-09-2020 13:04:17 Tải xuống
Chapter 636 25-09-2020 13:04:12 Tải xuống
Chapter 637 25-09-2020 13:04:12 Tải xuống
Chapter 638 25-09-2020 13:04:06 Tải xuống
Chapter 639 25-09-2020 13:04:06 Tải xuống
Chapter 640 25-09-2020 13:04:02 Tải xuống
Chapter 641 25-09-2020 13:03:57 Tải xuống
Chapter 642 25-09-2020 13:03:57 Tải xuống
Chapter 643 25-09-2020 13:03:04 Tải xuống
Chapter 644 25-09-2020 13:03:04 Tải xuống
Chapter 645 25-09-2020 13:03:00 Tải xuống
Chapter 646 25-09-2020 13:03:00 Tải xuống
Chapter 647 25-09-2020 13:02:56 Tải xuống
Chapter 648 25-09-2020 13:02:51 Tải xuống
Chapter 649 25-09-2020 13:02:51 Tải xuống
Chapter 650 25-09-2020 13:02:46 Tải xuống
Chapter 651 25-09-2020 13:02:40 Tải xuống
Chapter 652 25-09-2020 13:02:33 Tải xuống
Chapter 653 25-09-2020 13:02:29 Tải xuống
Chapter 654 25-09-2020 13:02:25 Tải xuống
Chapter 655 25-09-2020 13:02:25 Tải xuống
Chapter 656 25-09-2020 13:02:20 Tải xuống
Chapter 657 25-09-2020 13:02:20 Tải xuống
Chapter 658 25-09-2020 13:02:15 Tải xuống
Chapter 659 25-09-2020 13:02:10 Tải xuống
Chapter 660 25-09-2020 13:02:10 Tải xuống
Chapter 661 25-09-2020 13:02:03 Tải xuống
Chapter 662 25-09-2020 13:02:03 Tải xuống
Chapter 663 25-09-2020 13:01:58 Tải xuống
Chapter 664 25-09-2020 13:01:58 Tải xuống
Chapter 665 25-09-2020 13:01:53 Tải xuống
Chapter 666 25-09-2020 13:01:47 Tải xuống
Chapter 667 25-09-2020 13:01:40 Tải xuống
Chapter 668 25-09-2020 13:01:40 Tải xuống
Chapter 669 25-09-2020 13:01:34 Tải xuống
Chapter 670 25-09-2020 13:01:34 Tải xuống
Chapter 671 25-09-2020 13:01:27 Tải xuống
Chapter 672 25-09-2020 13:01:22 Tải xuống
Chapter 673 25-09-2020 13:01:17 Tải xuống
Chapter 674 22-09-2020 19:57:11 Tải xuống
Chapter 675 22-09-2020 19:57:12 Tải xuống
Chapter 676 22-09-2020 19:57:01 Tải xuống
Chapter 677 22-09-2020 20:04:10 Tải xuống
Chapter 678 26-09-2020 18:48:13 Tải xuống
Chapter 679 30-09-2020 07:25:53 Tải xuống
Chapter 680 03-10-2020 09:50:12 Tải xuống
Chapter 681 04-10-2020 08:18:26 Tải xuống
Chapter 682 07-10-2020 09:00:12 Tải xuống
Chapter 683 10-10-2020 21:48:11 Tải xuống
Chapter 684 13-10-2020 19:12:59 Tải xuống
Chapter 685 18-10-2020 08:54:14 Tải xuống
Chapter 686 21-10-2020 21:30:21 Tải xuống
Chapter 687 26-10-2020 07:30:13 Tải xuống
Chapter 688 31-10-2020 01:24:12 Tải xuống
Chapter 689 31-10-2020 19:07:26 Tải xuống
Chapter 690 05-11-2020 07:30:26 Tải xuống
Chapter 691 10-11-2020 06:45:57 Tải xuống
Chapter 692 11-11-2020 06:06:57 Tải xuống
Chapter 693 16-11-2020 06:06:31 Tải xuống
Chapter 694 18-11-2020 06:00:34 Tải xuống
Chapter 695 22-11-2020 06:54:12 Tải xuống
Chapter 696 25-11-2020 23:06:15 Tải xuống
Chapter 697 28-11-2020 15:48:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh