Loading...

Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Dịch giả: Hamtruyen
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 23-05-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 157 04-04-2018 03:42:48 Tải xuống
Chapter 156 04-04-2018 03:41:57 Tải xuống
Chapter 155 04-04-2018 03:42:40 Tải xuống
Chapter 154 04-04-2018 03:41:46 Tải xuống
Chapter 153 04-04-2018 03:41:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Bàn Long Chap 1 04-04-2018 03:19:06 Tải xuống
Bàn Long Chap 2 04-04-2018 03:17:07 Tải xuống
Bàn Long Chap 3 04-04-2018 03:17:51 Tải xuống
Bàn Long Chap 4 04-04-2018 03:17:36 Tải xuống
Bàn Long Chap 5 04-04-2018 03:17:50 Tải xuống
Bàn Long Chap 6 04-04-2018 03:18:05 Tải xuống
Bàn Long Chap 7 04-04-2018 03:18:31 Tải xuống
Bàn Long Chap 8 04-04-2018 03:18:31 Tải xuống
Bàn Long Chap 9 04-04-2018 03:19:36 Tải xuống
Bàn Long Chap 10 04-04-2018 03:19:07 Tải xuống
Bàn Long Chap 11 04-04-2018 03:20:07 Tải xuống
Bàn Long Chap 12 04-04-2018 03:19:08 Tải xuống
Bàn Long Chap 13 04-04-2018 03:19:19 Tải xuống
Bàn Long Chap 14 04-04-2018 03:19:35 Tải xuống
Bàn Long Chap 15 04-04-2018 03:19:37 Tải xuống
Bàn Long Chap 16 04-04-2018 03:20:05 Tải xuống
Bàn Long Chap 17 04-04-2018 03:19:57 Tải xuống
Bàn Long Chap 18 04-04-2018 03:20:09 Tải xuống
Bàn Long Chap 19 04-04-2018 03:21:06 Tải xuống
Bàn Long Chap 20 04-04-2018 03:20:34 Tải xuống
Bàn Long Chap 21 04-04-2018 03:20:49 Tải xuống
Bàn Long Chap 22 04-04-2018 03:21:36 Tải xuống
Bàn Long Chap 23 04-04-2018 03:21:46 Tải xuống
Bàn Long Chap 24 04-04-2018 03:22:28 Tải xuống
Bàn Long Chap 25 04-04-2018 03:21:41 Tải xuống
Bàn Long Chap 26 04-04-2018 03:21:44 Tải xuống
Bàn Long Chap 27 04-04-2018 03:21:53 Tải xuống
Bàn Long Chap 28 04-04-2018 03:22:02 Tải xuống
Bàn Long Chap 29 04-04-2018 03:22:52 Tải xuống
Bàn Long Chap 30 04-04-2018 03:22:10 Tải xuống
Bàn Long Chap 31 04-04-2018 03:23:22 Tải xuống
Bàn Long Chap 32 04-04-2018 03:22:37 Tải xuống
Bàn Long Chap 33 04-04-2018 03:23:56 Tải xuống
Bàn Long Chap 34 04-04-2018 03:23:01 Tải xuống
Bàn Long Chap 35 04-04-2018 03:23:06 Tải xuống
Bàn Long Chap 36 04-04-2018 03:23:58 Tải xuống
Bàn Long Chap 37 04-04-2018 03:23:03 Tải xuống
Bàn Long Chap 38 04-04-2018 03:23:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 39 04-04-2018 03:23:31 Tải xuống
Bàn Long Chap 40 04-04-2018 03:23:48 Tải xuống
Bàn Long Chap 41 04-04-2018 03:23:56 Tải xuống
Bàn Long Chap 42 04-04-2018 03:24:09 Tải xuống
Bàn Long Chap 43 04-04-2018 03:25:11 Tải xuống
Bàn Long Chap 44 04-04-2018 03:24:30 Tải xuống
Bàn Long Chap 45 04-04-2018 03:25:28 Tải xuống
Bàn Long Chap 46 04-04-2018 03:25:45 Tải xuống
Bàn Long Chap 47 04-04-2018 03:24:52 Tải xuống
Bàn Long Chap 48 04-04-2018 03:25:28 Tải xuống
Bàn Long Chap 49 04-04-2018 03:25:49 Tải xuống
Bàn Long Chap 50 04-04-2018 03:25:49 Tải xuống
Bàn Long Chap 51 04-04-2018 03:26:54 Tải xuống
Bàn Long Chap 52 04-04-2018 03:27:47 Tải xuống
Bàn Long Chap 53 04-04-2018 03:26:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 54 04-04-2018 03:27:42 Tải xuống
Bàn Long Chap 55 04-04-2018 03:26:54 Tải xuống
Bàn Long Chap 56 04-04-2018 03:27:35 Tải xuống
Bàn Long Chap 57 04-04-2018 03:27:43 Tải xuống
Bàn Long Chap 58 04-04-2018 03:28:08 Tải xuống
Bàn Long Chap 59 04-04-2018 03:28:48 Tải xuống
Bàn Long Chap 60 04-04-2018 03:29:17 Tải xuống
Bàn Long Chap 61 04-04-2018 03:30:03 Tải xuống
Bàn Long Chap 62 04-04-2018 03:29:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 63 04-04-2018 03:30:26 Tải xuống
Bàn Long Chap 64 04-04-2018 03:29:51 Tải xuống
Bàn Long Chap 65 04-04-2018 03:29:54 Tải xuống
Bàn Long Chap 66 04-04-2018 03:30:11 Tải xuống
Bàn Long Chap 67 04-04-2018 03:30:37 Tải xuống
Bàn Long Chap 68 04-04-2018 03:30:46 Tải xuống
Bàn Long Chap 69 04-04-2018 03:30:54 Tải xuống
Bàn Long Chap 70 04-04-2018 03:31:07 Tải xuống
Bàn Long Chap 71 04-04-2018 03:31:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 72 04-04-2018 03:31:39 Tải xuống
Bàn Long Chap 73 04-04-2018 03:31:44 Tải xuống
Bàn Long Chap 74 04-04-2018 03:31:48 Tải xuống
Bàn Long Chap 75 04-04-2018 03:33:03 Tải xuống
Bàn Long Chap 76 04-04-2018 03:33:34 Tải xuống
Bàn Long Chap 77 04-04-2018 03:33:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 78 04-04-2018 03:33:52 Tải xuống
Bàn Long Chap 79 04-04-2018 03:34:38 Tải xuống
Bàn Long Chap 80 04-04-2018 03:33:57 Tải xuống
Bàn Long Chap 81 04-04-2018 03:33:49 Tải xuống
Bàn Long Chap 82 04-04-2018 03:34:48 Tải xuống
Bàn Long Chap 83 04-04-2018 03:34:30 Tải xuống
Bàn Long Chap 84 04-04-2018 03:34:24 Tải xuống
Bàn Long Chap 85 04-04-2018 03:34:27 Tải xuống
Bàn Long Chap 86 04-04-2018 03:34:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 87 04-04-2018 03:34:44 Tải xuống
Bàn Long Chap 88 04-04-2018 03:36:16 Tải xuống
Bàn Long Chap 89 04-04-2018 03:35:39 Tải xuống
Bàn Long Chap 90 04-04-2018 03:35:20 Tải xuống
Bàn Long Chap 91 04-04-2018 03:35:02 Tải xuống
Bàn Long Chap 92 04-04-2018 03:35:11 Tải xuống
Bàn Long Chap 93 04-04-2018 03:35:57 Tải xuống
Bàn Long Chap 94 04-04-2018 03:35:35 Tải xuống
Bàn Long Chap 95 04-04-2018 03:35:46 Tải xuống
Bàn Long Chap 96 04-04-2018 03:35:49 Tải xuống
Bàn Long Ngoại Truyện Đức Lâm Sư Phụ 04-04-2018 03:34:38 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 97 04-04-2018 03:36:39 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 98 04-04-2018 03:35:55 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 99 04-04-2018 03:36:02 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 100 04-04-2018 03:36:14 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 101 04-04-2018 03:36:15 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) ngoại truyện - những người bị lâm lôi làm khóc 04-04-2018 03:36:14 Tải xuống
Bàn long chapter 102 04-04-2018 03:36:30 Tải xuống
Bàn long chapter 103 04-04-2018 03:37:46 Tải xuống
Bàn long chapter 104 04-04-2018 03:37:38 Tải xuống
Bàn long chapter 105 04-04-2018 03:38:01 Tải xuống
Bàn long chapter 106 04-04-2018 03:38:10 Tải xuống
Bàn long chapter 107 04-04-2018 03:38:24 Tải xuống
Bàn long chapter 108 04-04-2018 03:37:41 Tải xuống
Bàn long chapter 109 04-04-2018 03:37:48 Tải xuống
Bàn long chapter 110 04-04-2018 03:38:36 Tải xuống
Bàn long chapter 111 04-04-2018 03:37:56 Tải xuống
Bàn long chapter 112 04-04-2018 03:38:02 Tải xuống
Bàn long chapter 113 04-04-2018 03:39:02 Tải xuống
Bàn long chapter 114 04-04-2018 03:38:12 Tải xuống
Bàn long chapter 115 04-04-2018 03:38:19 Tải xuống
Bàn long chapter 116 04-04-2018 03:38:19 Tải xuống
Bàn long chapter 117 04-04-2018 03:38:31 Tải xuống
Bàn long chapter 118 04-04-2018 03:38:37 Tải xuống
Bàn long chapter 119 04-04-2018 03:39:25 Tải xuống
Bàn long chapter 120 04-04-2018 03:38:40 Tải xuống
Bàn long chapter 121 04-04-2018 03:38:44 Tải xuống
Bàn long chapter 122 04-04-2018 03:38:49 Tải xuống
Bàn long chapter 158 04-04-2018 03:41:59 Tải xuống
Bàn long chapter 159 04-04-2018 03:43:10 Tải xuống
Bàn long chapter 160 04-04-2018 03:42:29 Tải xuống
Bàn long chapter 161 04-04-2018 03:42:43 Tải xuống
Bàn long chapter 162 04-04-2018 03:42:56 Tải xuống
Bàn long chapter 163 04-04-2018 03:42:58 Tải xuống
Bàn long chapter 164 04-04-2018 03:43:04 Tải xuống
Bàn long chapter 165 04-04-2018 03:44:02 Tải xuống
Bàn long chapter 166 04-04-2018 03:43:18 Tải xuống
Bàn long chapter 167 04-04-2018 03:44:03 Tải xuống
Bàn long chapter 168 04-04-2018 03:43:28 Tải xuống
Bàn long chapter 169 04-04-2018 03:43:32 Tải xuống
Bàn long chapter 170 04-04-2018 03:44:09 Tải xuống
Bàn long ngoại truyện 04-04-2018 03:37:47 Tải xuống
Bàn long ngoại truyện - bố lôi đi đâu! 04-04-2018 03:39:08 Tải xuống
Bàn long ngoại truyện - đại loạn chiến 04-04-2018 03:36:24 Tải xuống
Chapter 123 04-04-2018 03:39:45 Tải xuống
Chapter 124 04-04-2018 03:38:57 Tải xuống
Chapter 125 04-04-2018 03:39:56 Tải xuống
Chapter 126 04-04-2018 03:40:00 Tải xuống
Chapter 127 04-04-2018 03:39:09 Tải xuống
Chapter 128 04-04-2018 03:39:20 Tải xuống
Chapter 129 04-04-2018 03:39:23 Tải xuống
Chapter 130 04-04-2018 03:39:33 Tải xuống
Chapter 131 04-04-2018 03:40:32 Tải xuống
Chapter 132 04-04-2018 03:39:40 Tải xuống
Chapter 133 04-04-2018 03:39:47 Tải xuống
Chapter 134 04-04-2018 03:40:34 Tải xuống
Chapter 135 04-04-2018 03:39:52 Tải xuống
Chapter 136 04-04-2018 03:40:00 Tải xuống
Chapter 137 04-04-2018 03:41:03 Tải xuống
Chapter 138 04-04-2018 03:40:16 Tải xuống
Chapter 139 04-04-2018 03:40:16 Tải xuống
Chapter 140 04-04-2018 03:40:29 Tải xuống
Chapter 141 04-04-2018 03:41:22 Tải xuống
Chapter 142 04-04-2018 03:40:33 Tải xuống
Chapter 143 04-04-2018 03:40:35 Tải xuống
Chapter 144 04-04-2018 03:40:48 Tải xuống
Chapter 145 04-04-2018 03:41:43 Tải xuống
Chapter 146 04-04-2018 03:40:59 Tải xuống
Chapter 147 04-04-2018 03:41:05 Tải xuống
Chapter 148 04-04-2018 03:41:09 Tải xuống
Chapter 149 04-04-2018 03:41:20 Tải xuống
Chapter 150 04-04-2018 03:41:31 Tải xuống
Chapter 151 04-04-2018 03:42:24 Tải xuống
Chapter 152 04-04-2018 03:41:40 Tải xuống
Chapter 153 04-04-2018 03:41:42 Tải xuống
Chapter 154 04-04-2018 03:41:46 Tải xuống
Chapter 155 04-04-2018 03:42:40 Tải xuống
Chapter 156 04-04-2018 03:41:57 Tải xuống
Chapter 157 04-04-2018 03:42:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh