Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Dịch giả: Hamtruyen
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 23-05-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 157 03-04-2018 20:42:48 Tải xuống
Chapter 156 03-04-2018 20:41:57 Tải xuống
Chapter 155 03-04-2018 20:42:40 Tải xuống
Chapter 154 03-04-2018 20:41:46 Tải xuống
Chapter 153 03-04-2018 20:41:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Bàn Long Chap 1 03-04-2018 20:19:06 Tải xuống
Bàn Long Chap 2 03-04-2018 20:17:07 Tải xuống
Bàn Long Chap 3 03-04-2018 20:17:51 Tải xuống
Bàn Long Chap 4 03-04-2018 20:17:36 Tải xuống
Bàn Long Chap 5 03-04-2018 20:17:50 Tải xuống
Bàn Long Chap 6 03-04-2018 20:18:05 Tải xuống
Bàn Long Chap 7 03-04-2018 20:18:31 Tải xuống
Bàn Long Chap 8 03-04-2018 20:18:31 Tải xuống
Bàn Long Chap 9 03-04-2018 20:19:36 Tải xuống
Bàn Long Chap 10 03-04-2018 20:19:07 Tải xuống
Bàn Long Chap 11 03-04-2018 20:20:07 Tải xuống
Bàn Long Chap 12 03-04-2018 20:19:08 Tải xuống
Bàn Long Chap 13 03-04-2018 20:19:19 Tải xuống
Bàn Long Chap 14 03-04-2018 20:19:35 Tải xuống
Bàn Long Chap 15 03-04-2018 20:19:37 Tải xuống
Bàn Long Chap 16 03-04-2018 20:20:05 Tải xuống
Bàn Long Chap 17 03-04-2018 20:19:57 Tải xuống
Bàn Long Chap 18 03-04-2018 20:20:09 Tải xuống
Bàn Long Chap 19 03-04-2018 20:21:06 Tải xuống
Bàn Long Chap 20 03-04-2018 20:20:34 Tải xuống
Bàn Long Chap 21 03-04-2018 20:20:49 Tải xuống
Bàn Long Chap 22 03-04-2018 20:21:36 Tải xuống
Bàn Long Chap 23 03-04-2018 20:21:46 Tải xuống
Bàn Long Chap 24 03-04-2018 20:22:28 Tải xuống
Bàn Long Chap 25 03-04-2018 20:21:41 Tải xuống
Bàn Long Chap 26 03-04-2018 20:21:44 Tải xuống
Bàn Long Chap 27 03-04-2018 20:21:53 Tải xuống
Bàn Long Chap 28 03-04-2018 20:22:02 Tải xuống
Bàn Long Chap 29 03-04-2018 20:22:52 Tải xuống
Bàn Long Chap 30 03-04-2018 20:22:10 Tải xuống
Bàn Long Chap 31 03-04-2018 20:23:22 Tải xuống
Bàn Long Chap 32 03-04-2018 20:22:37 Tải xuống
Bàn Long Chap 33 03-04-2018 20:23:56 Tải xuống
Bàn Long Chap 34 03-04-2018 20:23:01 Tải xuống
Bàn Long Chap 35 03-04-2018 20:23:06 Tải xuống
Bàn Long Chap 36 03-04-2018 20:23:58 Tải xuống
Bàn Long Chap 37 03-04-2018 20:23:03 Tải xuống
Bàn Long Chap 38 03-04-2018 20:23:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 39 03-04-2018 20:23:31 Tải xuống
Bàn Long Chap 40 03-04-2018 20:23:48 Tải xuống
Bàn Long Chap 41 03-04-2018 20:23:56 Tải xuống
Bàn Long Chap 42 03-04-2018 20:24:09 Tải xuống
Bàn Long Chap 43 03-04-2018 20:25:11 Tải xuống
Bàn Long Chap 44 03-04-2018 20:24:30 Tải xuống
Bàn Long Chap 45 03-04-2018 20:25:28 Tải xuống
Bàn Long Chap 46 03-04-2018 20:25:45 Tải xuống
Bàn Long Chap 47 03-04-2018 20:24:52 Tải xuống
Bàn Long Chap 48 03-04-2018 20:25:28 Tải xuống
Bàn Long Chap 49 03-04-2018 20:25:49 Tải xuống
Bàn Long Chap 50 03-04-2018 20:25:49 Tải xuống
Bàn Long Chap 51 03-04-2018 20:26:54 Tải xuống
Bàn Long Chap 52 03-04-2018 20:27:47 Tải xuống
Bàn Long Chap 53 03-04-2018 20:26:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 54 03-04-2018 20:27:42 Tải xuống
Bàn Long Chap 55 03-04-2018 20:26:54 Tải xuống
Bàn Long Chap 56 03-04-2018 20:27:35 Tải xuống
Bàn Long Chap 57 03-04-2018 20:27:43 Tải xuống
Bàn Long Chap 58 03-04-2018 20:28:08 Tải xuống
Bàn Long Chap 59 03-04-2018 20:28:48 Tải xuống
Bàn Long Chap 60 03-04-2018 20:29:17 Tải xuống
Bàn Long Chap 61 03-04-2018 20:30:03 Tải xuống
Bàn Long Chap 62 03-04-2018 20:29:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 63 03-04-2018 20:30:26 Tải xuống
Bàn Long Chap 64 03-04-2018 20:29:51 Tải xuống
Bàn Long Chap 65 03-04-2018 20:29:54 Tải xuống
Bàn Long Chap 66 03-04-2018 20:30:11 Tải xuống
Bàn Long Chap 67 03-04-2018 20:30:37 Tải xuống
Bàn Long Chap 68 03-04-2018 20:30:46 Tải xuống
Bàn Long Chap 69 03-04-2018 20:30:54 Tải xuống
Bàn Long Chap 70 03-04-2018 20:31:07 Tải xuống
Bàn Long Chap 71 03-04-2018 20:31:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 72 03-04-2018 20:31:39 Tải xuống
Bàn Long Chap 73 03-04-2018 20:31:44 Tải xuống
Bàn Long Chap 74 03-04-2018 20:31:48 Tải xuống
Bàn Long Chap 75 03-04-2018 20:33:03 Tải xuống
Bàn Long Chap 76 03-04-2018 20:33:34 Tải xuống
Bàn Long Chap 77 03-04-2018 20:33:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 78 03-04-2018 20:33:52 Tải xuống
Bàn Long Chap 79 03-04-2018 20:34:38 Tải xuống
Bàn Long Chap 80 03-04-2018 20:33:57 Tải xuống
Bàn Long Chap 81 03-04-2018 20:33:49 Tải xuống
Bàn Long Chap 82 03-04-2018 20:34:48 Tải xuống
Bàn Long Chap 83 03-04-2018 20:34:30 Tải xuống
Bàn Long Chap 84 03-04-2018 20:34:24 Tải xuống
Bàn Long Chap 85 03-04-2018 20:34:27 Tải xuống
Bàn Long Chap 86 03-04-2018 20:34:33 Tải xuống
Bàn Long Chap 87 03-04-2018 20:34:44 Tải xuống
Bàn Long Chap 88 03-04-2018 20:36:16 Tải xuống
Bàn Long Chap 89 03-04-2018 20:35:39 Tải xuống
Bàn Long Chap 90 03-04-2018 20:35:20 Tải xuống
Bàn Long Chap 91 03-04-2018 20:35:02 Tải xuống
Bàn Long Chap 92 03-04-2018 20:35:11 Tải xuống
Bàn Long Chap 93 03-04-2018 20:35:57 Tải xuống
Bàn Long Chap 94 03-04-2018 20:35:35 Tải xuống
Bàn Long Chap 95 03-04-2018 20:35:46 Tải xuống
Bàn Long Chap 96 03-04-2018 20:35:49 Tải xuống
Bàn Long Ngoại Truyện Đức Lâm Sư Phụ 03-04-2018 20:34:38 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 97 03-04-2018 20:36:39 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 98 03-04-2018 20:35:55 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 99 03-04-2018 20:36:02 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 100 03-04-2018 20:36:14 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) chapter 101 03-04-2018 20:36:15 Tải xuống
Bàn long (hamtruyen remake) ngoại truyện - những người bị lâm lôi làm khóc 03-04-2018 20:36:14 Tải xuống
Bàn long chapter 102 03-04-2018 20:36:30 Tải xuống
Bàn long chapter 103 03-04-2018 20:37:46 Tải xuống
Bàn long chapter 104 03-04-2018 20:37:38 Tải xuống
Bàn long chapter 105 03-04-2018 20:38:01 Tải xuống
Bàn long chapter 106 03-04-2018 20:38:10 Tải xuống
Bàn long chapter 107 03-04-2018 20:38:24 Tải xuống
Bàn long chapter 108 03-04-2018 20:37:41 Tải xuống
Bàn long chapter 109 03-04-2018 20:37:48 Tải xuống
Bàn long chapter 110 03-04-2018 20:38:36 Tải xuống
Bàn long chapter 111 03-04-2018 20:37:56 Tải xuống
Bàn long chapter 112 03-04-2018 20:38:02 Tải xuống
Bàn long chapter 113 03-04-2018 20:39:02 Tải xuống
Bàn long chapter 114 03-04-2018 20:38:12 Tải xuống
Bàn long chapter 115 03-04-2018 20:38:19 Tải xuống
Bàn long chapter 116 03-04-2018 20:38:19 Tải xuống
Bàn long chapter 117 03-04-2018 20:38:31 Tải xuống
Bàn long chapter 118 03-04-2018 20:38:37 Tải xuống
Bàn long chapter 119 03-04-2018 20:39:25 Tải xuống
Bàn long chapter 120 03-04-2018 20:38:40 Tải xuống
Bàn long chapter 121 03-04-2018 20:38:44 Tải xuống
Bàn long chapter 122 03-04-2018 20:38:49 Tải xuống
Bàn long chapter 158 03-04-2018 20:41:59 Tải xuống
Bàn long chapter 159 03-04-2018 20:43:10 Tải xuống
Bàn long chapter 160 03-04-2018 20:42:29 Tải xuống
Bàn long chapter 161 03-04-2018 20:42:43 Tải xuống
Bàn long chapter 162 03-04-2018 20:42:56 Tải xuống
Bàn long chapter 163 03-04-2018 20:42:58 Tải xuống
Bàn long chapter 164 03-04-2018 20:43:04 Tải xuống
Bàn long chapter 165 03-04-2018 20:44:02 Tải xuống
Bàn long chapter 166 03-04-2018 20:43:18 Tải xuống
Bàn long chapter 167 03-04-2018 20:44:03 Tải xuống
Bàn long chapter 168 03-04-2018 20:43:28 Tải xuống
Bàn long chapter 169 03-04-2018 20:43:32 Tải xuống
Bàn long chapter 170 03-04-2018 20:44:09 Tải xuống
Bàn long ngoại truyện 03-04-2018 20:37:47 Tải xuống
Bàn long ngoại truyện - bố lôi đi đâu! 03-04-2018 20:39:08 Tải xuống
Bàn long ngoại truyện - đại loạn chiến 03-04-2018 20:36:24 Tải xuống
Chapter 123 03-04-2018 20:39:45 Tải xuống
Chapter 124 03-04-2018 20:38:57 Tải xuống
Chapter 125 03-04-2018 20:39:56 Tải xuống
Chapter 126 03-04-2018 20:40:00 Tải xuống
Chapter 127 03-04-2018 20:39:09 Tải xuống
Chapter 128 03-04-2018 20:39:20 Tải xuống
Chapter 129 03-04-2018 20:39:23 Tải xuống
Chapter 130 03-04-2018 20:39:33 Tải xuống
Chapter 131 03-04-2018 20:40:32 Tải xuống
Chapter 132 03-04-2018 20:39:40 Tải xuống
Chapter 133 03-04-2018 20:39:47 Tải xuống
Chapter 134 03-04-2018 20:40:34 Tải xuống
Chapter 135 03-04-2018 20:39:52 Tải xuống
Chapter 136 03-04-2018 20:40:00 Tải xuống
Chapter 137 03-04-2018 20:41:03 Tải xuống
Chapter 138 03-04-2018 20:40:16 Tải xuống
Chapter 139 03-04-2018 20:40:16 Tải xuống
Chapter 140 03-04-2018 20:40:29 Tải xuống
Chapter 141 03-04-2018 20:41:22 Tải xuống
Chapter 142 03-04-2018 20:40:33 Tải xuống
Chapter 143 03-04-2018 20:40:35 Tải xuống
Chapter 144 03-04-2018 20:40:48 Tải xuống
Chapter 145 03-04-2018 20:41:43 Tải xuống
Chapter 146 03-04-2018 20:40:59 Tải xuống
Chapter 147 03-04-2018 20:41:05 Tải xuống
Chapter 148 03-04-2018 20:41:09 Tải xuống
Chapter 149 03-04-2018 20:41:20 Tải xuống
Chapter 150 03-04-2018 20:41:31 Tải xuống
Chapter 151 03-04-2018 20:42:24 Tải xuống
Chapter 152 03-04-2018 20:41:40 Tải xuống
Chapter 153 03-04-2018 20:41:42 Tải xuống
Chapter 154 03-04-2018 20:41:46 Tải xuống
Chapter 155 03-04-2018 20:42:40 Tải xuống
Chapter 156 03-04-2018 20:41:57 Tải xuống
Chapter 157 03-04-2018 20:42:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh