Loading...

Tru Tiên

Tác giả: Tiêu Đỉnh
Dịch giả: BlogTruyen
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 07-06-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Tru tiên chap 160 15-04-2018 21:00:59 Tải xuống
Tru tiên chap 159 15-04-2018 21:00:54 Tải xuống
Tru tiên chap 158 15-04-2018 21:00:39 Tải xuống
Tru tiên chap 157 15-04-2018 21:00:22 Tải xuống
Tru tiên chap 156 15-04-2018 21:00:34 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tru tiên chap 1 08-04-2018 16:51:06 Tải xuống
Tru tiên chap 2 08-04-2018 16:47:19 Tải xuống
Tru tiên chap 3 08-04-2018 16:47:14 Tải xuống
Tru tiên chap 4 08-04-2018 16:47:13 Tải xuống
Tru tiên chap 5 08-04-2018 16:47:37 Tải xuống
Tru tiên chap 6 08-04-2018 16:47:55 Tải xuống
Tru tiên chap 7 08-04-2018 16:48:03 Tải xuống
Tru tiên chap 8 08-04-2018 16:48:10 Tải xuống
Tru tiên chap 9 08-04-2018 16:48:07 Tải xuống
Tru tiên chap 10 08-04-2018 16:48:45 Tải xuống
Tru tiên chap 11 08-04-2018 16:49:51 Tải xuống
Tru tiên chap 12 08-04-2018 16:51:08 Tải xuống
Tru tiên chap 13 08-04-2018 16:51:19 Tải xuống
Tru tiên chap 14 08-04-2018 16:52:14 Tải xuống
Tru tiên chap 15 08-04-2018 16:51:48 Tải xuống
Tru tiên chap 16 08-04-2018 16:50:37 Tải xuống
Tru tiên chap 17 08-04-2018 16:52:15 Tải xuống
Tru tiên chap 18 08-04-2018 16:51:10 Tải xuống
Tru tiên chap 19 08-04-2018 16:52:56 Tải xuống
Tru tiên chap 20 08-04-2018 16:52:07 Tải xuống
Tru tiên chap 21 08-04-2018 16:51:17 Tải xuống
Tru tiên chap 22 17-04-2018 07:28:58 Tải xuống
Tru tiên chap 23 15-04-2018 20:52:19 Tải xuống
Tru tiên chap 24 15-04-2018 20:52:10 Tải xuống
Tru tiên chap 25 15-04-2018 20:52:15 Tải xuống
Tru tiên chap 26 15-04-2018 20:52:28 Tải xuống
Tru tiên chap 27 15-04-2018 20:52:19 Tải xuống
Tru tiên chap 28 15-04-2018 20:52:20 Tải xuống
Tru tiên chap 29 15-04-2018 20:52:29 Tải xuống
Tru tiên chap 30 15-04-2018 20:52:34 Tải xuống
Tru tiên chap 31 15-04-2018 20:52:27 Tải xuống
Tru tiên chap 32 15-04-2018 20:52:52 Tải xuống
Tru tiên chap 33 15-04-2018 20:52:57 Tải xuống
Tru tiên chap 34 15-04-2018 20:52:46 Tải xuống
Tru tiên chap 35 15-04-2018 20:52:53 Tải xuống
Tru tiên chap 36 15-04-2018 20:53:08 Tải xuống
Tru tiên chap 37 15-04-2018 20:53:26 Tải xuống
Tru tiên chap 38 15-04-2018 20:53:15 Tải xuống
Tru tiên chap 39 15-04-2018 20:56:13 Tải xuống
Tru tiên chap 40 15-04-2018 20:53:18 Tải xuống
Tru tiên chap 41 15-04-2018 20:53:24 Tải xuống
Tru tiên chap 42 15-04-2018 20:53:31 Tải xuống
Tru tiên chap 43 15-04-2018 20:53:41 Tải xuống
Tru tiên chap 44 15-04-2018 20:53:47 Tải xuống
Tru tiên chap 45 15-04-2018 20:53:43 Tải xuống
Tru tiên chap 46 15-04-2018 20:53:44 Tải xuống
Tru tiên chap 47 15-04-2018 20:53:44 Tải xuống
Tru tiên chap 48 15-04-2018 20:53:51 Tải xuống
Tru tiên chap 49 15-04-2018 20:54:04 Tải xuống
Tru tiên chap 50 15-04-2018 20:53:54 Tải xuống
Tru tiên chap 51 15-04-2018 20:53:58 Tải xuống
Tru tiên chap 52 16-04-2018 03:15:41 Tải xuống
Tru tiên chap 53 15-04-2018 20:54:17 Tải xuống
Tru tiên chap 54 15-04-2018 20:54:15 Tải xuống
Tru tiên chap 55 15-04-2018 20:54:15 Tải xuống
Tru tiên chap 56 15-04-2018 20:54:21 Tải xuống
Tru tiên chap 57 16-04-2018 03:15:55 Tải xuống
Tru tiên chap 58 16-04-2018 03:15:39 Tải xuống
Tru tiên chap 59 15-04-2018 20:54:37 Tải xuống
Tru tiên chap 60 15-04-2018 20:54:32 Tải xuống
Tru tiên chap 61 16-04-2018 03:15:37 Tải xuống
Tru tiên chap 62 15-04-2018 20:54:39 Tải xuống
Tru tiên chap 63 15-04-2018 20:54:48 Tải xuống
Tru tiên chap 64 16-04-2018 03:16:10 Tải xuống
Tru tiên chap 65 15-04-2018 20:54:54 Tải xuống
Tru tiên chap 66 15-04-2018 20:55:07 Tải xuống
Tru tiên chap 67 15-04-2018 20:55:02 Tải xuống
Tru tiên chap 68 15-04-2018 20:55:02 Tải xuống
Tru tiên chap 69 15-04-2018 20:55:10 Tải xuống
Tru tiên chap 70 15-04-2018 20:55:38 Tải xuống
Tru tiên chap 71 15-04-2018 20:55:22 Tải xuống
Tru tiên chap 72 15-04-2018 20:55:17 Tải xuống
Tru tiên chap 73 15-04-2018 20:55:14 Tải xuống
Tru tiên chap 74 15-04-2018 20:55:19 Tải xuống
Tru tiên chap 75 15-04-2018 20:55:19 Tải xuống
Tru tiên chap 76 15-04-2018 20:55:41 Tải xuống
Tru tiên chap 77 15-04-2018 20:55:31 Tải xuống
Tru tiên chap 78 15-04-2018 20:55:38 Tải xuống
Tru tiên chap 79 15-04-2018 20:55:45 Tải xuống
Tru tiên chap 80 15-04-2018 20:55:49 Tải xuống
Tru tiên chap 81 15-04-2018 20:55:52 Tải xuống
Tru tiên chap 82 15-04-2018 20:56:14 Tải xuống
Tru tiên chap 83 15-04-2018 20:56:09 Tải xuống
Tru tiên chap 84 15-04-2018 20:56:20 Tải xuống
Tru tiên chap 85 15-04-2018 20:56:20 Tải xuống
Tru tiên chap 86 15-04-2018 20:56:21 Tải xuống
Tru tiên chap 87 15-04-2018 20:56:52 Tải xuống
Tru tiên chap 88 16-04-2018 03:15:57 Tải xuống
Tru tiên chap 89 15-04-2018 20:56:30 Tải xuống
Tru tiên chap 90 15-04-2018 20:56:45 Tải xuống
Tru tiên chap 91 15-04-2018 20:56:38 Tải xuống
Tru tiên chap 92 15-04-2018 20:56:41 Tải xuống
Tru tiên chap 93 15-04-2018 20:56:45 Tải xuống
Tru tiên chap 94 15-04-2018 20:56:59 Tải xuống
Tru tiên chap 95 15-04-2018 20:56:56 Tải xuống
Tru tiên chap 96 15-04-2018 20:57:25 Tải xuống
Tru tiên chap 97 15-04-2018 20:57:29 Tải xuống
Tru tiên chap 98 15-04-2018 20:57:08 Tải xuống
Tru tiên chap 99 15-04-2018 20:57:14 Tải xuống
Tru tiên chap 100 15-04-2018 20:57:16 Tải xuống
Tru tiên chap 101 15-04-2018 20:57:18 Tải xuống
Tru tiên chap 102 16-04-2018 03:15:56 Tải xuống
Tru tiên chap 103 15-04-2018 20:57:29 Tải xuống
Tru tiên chap 104 15-04-2018 20:57:28 Tải xuống
Tru tiên chap 105 15-04-2018 20:57:35 Tải xuống
Tru tiên chap 106 15-04-2018 20:57:43 Tải xuống
Tru tiên chap 107 16-04-2018 07:11:55 Tải xuống
Tru tiên chap 108 15-04-2018 20:57:43 Tải xuống
Tru tiên chap 109 15-04-2018 20:57:50 Tải xuống
Tru tiên chap 110 15-04-2018 20:57:50 Tải xuống
Tru tiên chap 111 15-04-2018 20:57:56 Tải xuống
Tru tiên chap 112 15-04-2018 20:58:16 Tải xuống
Tru tiên chap 113 15-04-2018 20:58:06 Tải xuống
Tru tiên chap 114 15-04-2018 20:58:09 Tải xuống
Tru tiên chap 115 15-04-2018 20:58:12 Tải xuống
Tru tiên chap 116 15-04-2018 20:58:17 Tải xuống
Tru tiên chap 117 16-04-2018 07:12:02 Tải xuống
Tru tiên chap 118 15-04-2018 20:58:20 Tải xuống
Tru tiên chap 119 16-04-2018 07:12:01 Tải xuống
Tru tiên chap 120 15-04-2018 20:58:42 Tải xuống
Tru tiên chap 121 15-04-2018 20:58:44 Tải xuống
Tru tiên chap 122 15-04-2018 20:58:44 Tải xuống
Tru tiên chap 123 15-04-2018 20:58:55 Tải xuống
Tru tiên chap 124 15-04-2018 20:58:49 Tải xuống
Tru tiên chap 125 16-04-2018 03:15:59 Tải xuống
Tru tiên chap 126 15-04-2018 20:58:59 Tải xuống
Tru tiên chap 127 15-04-2018 20:58:56 Tải xuống
Tru tiên chap 128 15-04-2018 20:59:01 Tải xuống
Tru tiên chap 129 15-04-2018 20:59:09 Tải xuống
Tru tiên chap 130 15-04-2018 20:59:10 Tải xuống
Tru tiên chap 131 15-04-2018 20:59:21 Tải xuống
Tru tiên chap 132 16-04-2018 07:12:05 Tải xuống
Tru tiên chap 133 15-04-2018 20:59:22 Tải xuống
Tru tiên chap 134 16-04-2018 07:11:57 Tải xuống
Tru tiên chap 135 16-04-2018 03:16:26 Tải xuống
Tru tiên chap 136 15-04-2018 20:59:26 Tải xuống
Tru tiên chap 137 15-04-2018 21:00:00 Tải xuống
Tru tiên chap 138 15-04-2018 20:59:30 Tải xuống
Tru tiên chap 139 15-04-2018 20:59:43 Tải xuống
Tru tiên chap 140 15-04-2018 21:00:00 Tải xuống
Tru tiên chap 141 15-04-2018 20:59:54 Tải xuống
Tru tiên chap 142 15-04-2018 20:59:51 Tải xuống
Tru tiên chap 143 16-04-2018 03:16:01 Tải xuống
Tru tiên chap 144 15-04-2018 21:00:01 Tải xuống
Tru tiên chap 145 15-04-2018 21:00:01 Tải xuống
Tru tiên chap 146 15-04-2018 21:00:12 Tải xuống
Tru tiên chap 147 16-04-2018 03:16:11 Tải xuống
Tru tiên chap 148 15-04-2018 21:00:14 Tải xuống
Tru tiên chap 149 16-04-2018 03:16:10 Tải xuống
Tru tiên chap 150 15-04-2018 21:00:19 Tải xuống
Tru tiên chap 151 15-04-2018 21:00:16 Tải xuống
Tru tiên chap 152 15-04-2018 21:01:00 Tải xuống
Tru tiên chap 153 16-04-2018 03:16:18 Tải xuống
Tru tiên chap 154 15-04-2018 21:00:34 Tải xuống
Tru tiên chap 156 15-04-2018 21:00:34 Tải xuống
Tru tiên chap 157 15-04-2018 21:00:22 Tải xuống
Tru tiên chap 158 15-04-2018 21:00:39 Tải xuống
Tru tiên chap 159 15-04-2018 21:00:54 Tải xuống
Tru tiên chap 160 15-04-2018 21:00:59 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh