Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Shoujo , Romance , Manhua , Comedy , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đọc đi hay lém ^^
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 281 16-05-2020 11:24:37 Tải xuống
Chapter 280 16-05-2020 11:25:06 Tải xuống
Chapter 279 16-05-2020 11:25:37 Tải xuống
Chapter 278 16-05-2020 11:26:08 Tải xuống
Chapter 277 16-05-2020 11:26:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 10-01-2019 02:12:30 Tải xuống
Chapter 1 04-01-2019 22:50:45 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2019 22:50:48 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 22:50:51 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 22:50:54 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 22:50:57 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2019 22:51:00 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 22:51:03 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 22:51:06 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 22:51:09 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 22:51:12 Tải xuống
Chapter 11 04-01-2019 22:51:15 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 22:51:19 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 22:51:21 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 22:51:24 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 22:51:28 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 22:51:30 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 22:51:33 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 22:51:37 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 22:51:39 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 22:51:42 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 22:51:45 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 22:51:48 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 22:51:51 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 22:51:54 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 22:51:57 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 22:52:00 Tải xuống
Chapter 27 06-04-2019 01:32:09 Tải xuống
Chapter 28 06-04-2019 01:36:16 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 22:52:09 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 22:52:12 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 22:52:15 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 22:52:18 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 22:52:21 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 22:52:24 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2019 22:52:27 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 22:52:30 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2019 22:52:33 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 22:52:36 Tải xuống
Chapter 39 04-01-2019 22:52:39 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 22:52:42 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 22:52:45 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 22:52:48 Tải xuống
Chapter 43 04-01-2019 22:52:51 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 22:52:54 Tải xuống
Chapter 45 04-01-2019 22:52:57 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 22:53:00 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2019 22:53:03 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 22:53:06 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 22:53:09 Tải xuống
Chapter 50 04-01-2019 22:53:12 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 22:53:16 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 22:53:18 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 22:53:21 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 22:53:24 Tải xuống
Chapter 55 04-01-2019 22:53:28 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 22:53:30 Tải xuống
Chapter 57 04-01-2019 22:53:33 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 22:53:36 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 22:53:39 Tải xuống
Chapter 60 04-01-2019 22:53:42 Tải xuống
Chapter 61 04-01-2019 22:53:45 Tải xuống
Chapter 62 04-01-2019 22:53:48 Tải xuống
Chapter 63 04-01-2019 22:53:52 Tải xuống
Chapter 64 11-04-2019 08:47:12 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2019 22:53:57 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 22:54:01 Tải xuống
Chapter 67 04-01-2019 22:54:04 Tải xuống
Chapter 68 04-01-2019 22:54:05 Tải xuống
Chapter 69 04-01-2019 22:54:09 Tải xuống
Chapter 70 04-01-2019 22:54:11 Tải xuống
Chapter 71 04-01-2019 22:54:15 Tải xuống
Chapter 72 04-01-2019 22:54:18 Tải xuống
Chapter 73 04-01-2019 22:54:20 Tải xuống
Chapter 74 04-01-2019 22:54:24 Tải xuống
Chapter 75 04-01-2019 22:54:26 Tải xuống
Chapter 76 04-01-2019 22:54:29 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 22:54:32 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 22:54:36 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 22:54:38 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 22:54:41 Tải xuống
Chapter 81 04-01-2019 22:54:45 Tải xuống
Chapter 82 04-01-2019 22:54:47 Tải xuống
Chapter 83 04-01-2019 22:54:50 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 22:54:54 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 22:54:57 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 22:55:00 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 22:55:02 Tải xuống
Chapter 88 04-01-2019 22:55:06 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 22:55:09 Tải xuống
Chapter 90 04-01-2019 22:55:12 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 22:55:15 Tải xuống
Chapter 92 04-01-2019 22:55:18 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 22:55:21 Tải xuống
Chapter 94 04-01-2019 22:55:24 Tải xuống
Chapter 95 04-01-2019 22:55:27 Tải xuống
Chapter 96 04-01-2019 22:55:30 Tải xuống
Chapter 97 04-01-2019 22:55:33 Tải xuống
Chapter 98 04-01-2019 22:55:36 Tải xuống
Chapter 99 04-01-2019 22:55:39 Tải xuống
Chapter 100 04-01-2019 22:55:42 Tải xuống
Chapter 101 04-01-2019 22:55:45 Tải xuống
Chapter 102 04-01-2019 22:55:48 Tải xuống
Chapter 103 04-01-2019 22:55:51 Tải xuống
Chapter 104 04-01-2019 22:55:54 Tải xuống
Chapter 105 04-01-2019 22:55:57 Tải xuống
Chapter 106 04-01-2019 22:56:00 Tải xuống
Chapter 107 04-01-2019 22:56:03 Tải xuống
Chapter 108 04-01-2019 22:56:07 Tải xuống
Chapter 109 04-01-2019 22:56:09 Tải xuống
Chapter 110 04-01-2019 22:56:12 Tải xuống
Chapter 111 04-01-2019 22:56:15 Tải xuống
Chapter 112 04-01-2019 22:56:19 Tải xuống
Chapter 113 04-01-2019 22:56:21 Tải xuống
Chapter 114 04-01-2019 22:56:25 Tải xuống
Chapter 115 04-01-2019 22:56:27 Tải xuống
Chapter 116 04-01-2019 22:56:31 Tải xuống
Chapter 117 04-01-2019 22:56:33 Tải xuống
Chapter 118 04-01-2019 22:56:36 Tải xuống
Chapter 119 04-01-2019 22:56:39 Tải xuống
Chapter 120 04-01-2019 22:56:42 Tải xuống
Chapter 121 04-01-2019 22:56:45 Tải xuống
Chapter 122 04-01-2019 22:56:48 Tải xuống
Chapter 123 04-01-2019 22:56:51 Tải xuống
Chapter 124 04-01-2019 22:56:54 Tải xuống
Chapter 125 04-01-2019 22:56:57 Tải xuống
Chapter 126 04-01-2019 22:57:00 Tải xuống
Chapter 127 04-01-2019 22:57:04 Tải xuống
Chapter 128 04-01-2019 22:57:07 Tải xuống
Chapter 129 04-01-2019 22:57:09 Tải xuống
Chapter 130 04-01-2019 22:57:12 Tải xuống
Chapter 131 04-01-2019 22:57:15 Tải xuống
Chapter 132 04-01-2019 22:57:18 Tải xuống
Chapter 133 04-01-2019 22:57:21 Tải xuống
Chapter 134 04-01-2019 22:57:24 Tải xuống
Chapter 135 04-01-2019 22:57:27 Tải xuống
Chapter 136 04-01-2019 22:57:30 Tải xuống
Chapter 137 04-01-2019 22:57:33 Tải xuống
Chapter 138 04-01-2019 22:57:36 Tải xuống
Chapter 139 04-01-2019 22:57:39 Tải xuống
Chapter 140 04-01-2019 22:57:42 Tải xuống
Chapter 141 04-01-2019 22:57:45 Tải xuống
Chapter 142 04-01-2019 22:57:48 Tải xuống
Chapter 143 04-01-2019 22:57:51 Tải xuống
Chapter 144 04-01-2019 22:57:54 Tải xuống
Chapter 145 04-01-2019 22:57:58 Tải xuống
Chapter 146 04-01-2019 22:58:00 Tải xuống
Chapter 147 04-01-2019 22:58:03 Tải xuống
Chapter 148 04-01-2019 22:58:05 Tải xuống
Chapter 149 04-01-2019 22:58:09 Tải xuống
Chapter 150 06-11-2019 22:55:21 Tải xuống
Chapter 151 04-01-2019 22:58:11 Tải xuống
Chapter 152 04-01-2019 22:58:15 Tải xuống
Chapter 153 04-01-2019 22:58:17 Tải xuống
Chapter 154 04-01-2019 22:58:20 Tải xuống
Chapter 155 04-01-2019 22:58:24 Tải xuống
Chapter 156 04-01-2019 22:58:26 Tải xuống
Chapter 157 04-01-2019 22:58:30 Tải xuống
Chapter 158 04-01-2019 22:58:32 Tải xuống
Chapter 159 04-01-2019 22:58:36 Tải xuống
Chapter 160 04-01-2019 22:58:38 Tải xuống
Chapter 161 04-01-2019 22:58:42 Tải xuống
Chapter 162 04-01-2019 22:58:45 Tải xuống
Chapter 163 04-01-2019 22:58:48 Tải xuống
Chapter 164 04-01-2019 22:58:51 Tải xuống
Chapter 165 04-01-2019 22:58:53 Tải xuống
Chapter 166 04-01-2019 22:58:57 Tải xuống
Chapter 167 04-01-2019 22:58:59 Tải xuống
Chapter 168 04-01-2019 22:59:02 Tải xuống
Chapter 169 04-01-2019 22:59:06 Tải xuống
Chapter 170 04-01-2019 22:59:09 Tải xuống
Chapter 171 04-01-2019 22:59:12 Tải xuống
Chapter 172 04-01-2019 22:59:15 Tải xuống
Chapter 173 04-01-2019 22:59:18 Tải xuống
Chapter 174 04-01-2019 22:59:22 Tải xuống
Chapter 175 04-01-2019 22:59:24 Tải xuống
Chapter 176 04-01-2019 22:59:27 Tải xuống
Chapter 177 04-01-2019 22:59:30 Tải xuống
Chapter 178 04-01-2019 22:59:33 Tải xuống
Chapter 179 04-01-2019 22:59:36 Tải xuống
Chapter 180 04-01-2019 22:59:40 Tải xuống
Chapter 181 04-01-2019 22:59:42 Tải xuống
Chapter 182 04-01-2019 22:59:45 Tải xuống
Chapter 183 04-01-2019 22:59:48 Tải xuống
Chapter 184 04-01-2019 22:59:51 Tải xuống
Chapter 185 04-01-2019 22:59:54 Tải xuống
Chapter 186 04-01-2019 23:00:00 Tải xuống
Chapter 187 04-01-2019 23:00:03 Tải xuống
Chapter 188 04-01-2019 23:00:05 Tải xuống
Chapter 189 04-01-2019 23:00:09 Tải xuống
Chapter 190 04-01-2019 23:00:12 Tải xuống
Chapter 191 04-01-2019 23:00:17 Tải xuống
Chapter 192 04-01-2019 23:00:20 Tải xuống
Chapter 193 04-01-2019 23:00:24 Tải xuống
Chapter 194 04-01-2019 23:00:27 Tải xuống
Chapter 195 04-01-2019 23:00:30 Tải xuống
Chapter 196 04-01-2019 23:00:33 Tải xuống
Chapter 197 04-01-2019 23:00:35 Tải xuống
Chapter 198 04-01-2019 23:00:39 Tải xuống
Chapter 199 04-01-2019 23:00:41 Tải xuống
Chapter 200 04-01-2019 23:00:44 Tải xuống
Chapter 201 04-01-2019 23:00:47 Tải xuống
Chapter 202 04-01-2019 23:00:51 Tải xuống
Chapter 203 04-01-2019 23:00:54 Tải xuống
Chapter 204 04-01-2019 23:00:56 Tải xuống
Chapter 205 04-01-2019 23:01:00 Tải xuống
Chapter 206 04-01-2019 23:01:03 Tải xuống
Chapter 207 04-01-2019 23:01:08 Tải xuống
Chapter 208 04-01-2019 23:01:09 Tải xuống
Chapter 209 04-01-2019 23:01:12 Tải xuống
Chapter 210 04-01-2019 23:01:15 Tải xuống
Chapter 211 04-01-2019 23:01:18 Tải xuống
Chapter 212 04-01-2019 23:01:21 Tải xuống
Chapter 213 04-01-2019 23:01:24 Tải xuống
Chapter 214 04-01-2019 23:01:27 Tải xuống
Chapter 215 04-01-2019 23:01:30 Tải xuống
Chapter 216 04-01-2019 23:01:33 Tải xuống
Chapter 217 04-01-2019 23:01:36 Tải xuống
Chapter 218 04-01-2019 23:01:39 Tải xuống
Chapter 219 04-01-2019 23:01:42 Tải xuống
Chapter 220 04-01-2019 23:01:45 Tải xuống
Chapter 221 04-01-2019 23:01:48 Tải xuống
Chapter 222 04-01-2019 23:01:51 Tải xuống
Chapter 223 04-01-2019 23:01:54 Tải xuống
Chapter 224 04-01-2019 23:01:57 Tải xuống
Chapter 225 04-01-2019 23:02:00 Tải xuống
Chapter 226 04-01-2019 23:02:03 Tải xuống
Chapter 227 10-01-2019 02:12:32 Tải xuống
Chapter 228 30-01-2019 07:22:11 Tải xuống
Chapter 229 30-01-2019 07:22:17 Tải xuống
Chapter 230 30-01-2019 07:22:23 Tải xuống
Chapter 231 07-02-2019 04:08:11 Tải xuống
Chapter 232 26-06-2019 13:00:18 Tải xuống
Chapter 233 06-07-2019 16:54:14 Tải xuống
Chapter 234 10-07-2019 14:54:25 Tải xuống
Chapter 235 30-07-2019 10:02:16 Tải xuống
Chapter 236 25-07-2019 03:06:47 Tải xuống
Chapter 237 31-07-2019 20:48:16 Tải xuống
Chapter 238 07-08-2019 18:48:12 Tải xuống
Chapter 239 19-08-2019 19:48:14 Tải xuống
Chapter 240 25-08-2019 20:00:40 Tải xuống
Chapter 241 20-10-2019 18:00:47 Tải xuống
Chapter 242 28-10-2019 10:18:43 Tải xuống
Chapter 243 06-11-2019 18:13:17 Tải xuống
Chapter 245 14-11-2019 10:54:49 Tải xuống
Chapter 246 26-11-2019 15:37:50 Tải xuống
Chapter 247 09-12-2019 12:13:17 Tải xuống
Chapter 248 14-12-2019 17:41:12 Tải xuống
Chapter 249 25-12-2019 06:15:13 Tải xuống
Chapter 250 01-01-2020 16:04:12 Tải xuống
Chapter 251 06-01-2020 18:18:41 Tải xuống
Chapter 252 14-01-2020 17:07:18 Tải xuống
Chapter 253 11-02-2020 10:24:13 Tải xuống
Chapter 254 20-02-2020 16:13:45 Tải xuống
Chapter 255 20-02-2020 16:13:10 Tải xuống
Chapter 256 26-02-2020 21:09:45 Tải xuống
Chapter 257 26-02-2020 21:09:11 Tải xuống
Chapter 258 05-03-2020 11:20:38 Tải xuống
Chapter 259 05-03-2020 11:20:11 Tải xuống
Chapter 260 05-03-2020 11:19:52 Tải xuống
Chapter 261 05-03-2020 11:52:14 Tải xuống
Chapter 262 19-03-2020 11:14:15 Tải xuống
Chapter 263 19-03-2020 11:13:43 Tải xuống
Chapter 264 18-04-2020 07:08:07 Tải xuống
Chapter 265 18-04-2020 07:40:08 Tải xuống
Chapter 266 18-04-2020 07:06:37 Tải xuống
Chapter 267 18-04-2020 07:17:07 Tải xuống
Chapter 268 18-04-2020 07:05:38 Tải xuống
Chapter 269 20-04-2020 12:02:41 Tải xuống
Chapter 270 28-04-2020 13:35:11 Tải xuống
Chapter 271 06-05-2020 11:54:37 Tải xuống
Chapter 272 10-05-2020 10:09:49 Tải xuống
Chapter 273 16-05-2020 11:28:37 Tải xuống
Chapter 274 16-05-2020 11:28:07 Tải xuống
Chapter 275 16-05-2020 11:27:37 Tải xuống
Chapter 276 16-05-2020 11:27:06 Tải xuống
Chapter 277 16-05-2020 11:26:38 Tải xuống
Chapter 278 16-05-2020 11:26:08 Tải xuống
Chapter 279 16-05-2020 11:25:37 Tải xuống
Chapter 280 16-05-2020 11:25:06 Tải xuống
Chapter 281 16-05-2020 11:24:37 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh