Loading...

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Shoujo , Romance , Manhua , Comedy , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 03-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 127 03-04-2020 17:24:39 Tải xuống
Chapter 126 03-04-2020 16:51:38 Tải xuống
Chapter 125 03-04-2020 16:52:09 Tải xuống
Chapter 124 03-04-2020 14:12:40 Tải xuống
Chapter 123 15-02-2020 12:18:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-01-2019 13:04:33 Tải xuống
Chapter 2 03-01-2019 13:04:36 Tải xuống
Chapter 3 03-01-2019 13:04:39 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 13:04:42 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 13:04:44 Tải xuống
Chapter 6 03-01-2019 13:04:47 Tải xuống
Chapter 7 03-01-2019 13:05:32 Tải xuống
Chapter 7.5 03-01-2019 13:05:35 Tải xuống
Chapter 8 03-01-2019 13:05:39 Tải xuống
Chapter 8.5 03-01-2019 13:05:41 Tải xuống
Chapter 8.6 03-01-2019 13:05:44 Tải xuống
Chapter 9 03-01-2019 13:05:48 Tải xuống
Chapter 10 03-01-2019 13:06:33 Tải xuống
Chapter 11 03-01-2019 13:06:36 Tải xuống
Chapter 12 03-01-2019 13:06:39 Tải xuống
Chapter 13 03-01-2019 13:06:42 Tải xuống
Chapter 14 03-01-2019 13:06:45 Tải xuống
Chapter 15 03-01-2019 13:06:48 Tải xuống
Chapter 16 03-01-2019 13:07:33 Tải xuống
Chapter 17 03-01-2019 13:07:36 Tải xuống
Chapter 18 03-01-2019 13:07:39 Tải xuống
Chapter 19 03-01-2019 13:07:42 Tải xuống
Chapter 20 03-01-2019 13:07:45 Tải xuống
Chapter 21 03-01-2019 13:07:48 Tải xuống
Chapter 22 03-01-2019 13:08:33 Tải xuống
Chapter 23 03-01-2019 13:08:36 Tải xuống
Chapter 24 03-01-2019 13:08:40 Tải xuống
Chapter 25 03-01-2019 13:08:43 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2019 13:08:45 Tải xuống
Chapter 27 03-01-2019 13:08:48 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 13:09:33 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 13:09:36 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 13:09:39 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 13:09:42 Tải xuống
Chapter 32 03-01-2019 13:09:45 Tải xuống
Chapter 33 03-01-2019 13:09:48 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 13:10:33 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2019 13:10:36 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 13:10:39 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 13:10:42 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 13:10:45 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 13:10:47 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 13:11:33 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 13:11:36 Tải xuống
Chapter 42 03-01-2019 13:11:39 Tải xuống
Chapter 43 03-01-2019 13:11:42 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 13:11:45 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 13:11:48 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 13:12:34 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 13:12:37 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 13:12:40 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 13:12:43 Tải xuống
Chapter 50 03-01-2019 13:12:45 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 13:12:48 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 13:13:34 Tải xuống
Chapter 53 03-01-2019 13:13:36 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 13:13:40 Tải xuống
Chapter 55 03-01-2019 13:13:43 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 13:13:45 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 13:13:48 Tải xuống
Chapter 57.5 03-01-2019 13:14:32 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 13:14:36 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 13:14:39 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 13:14:42 Tải xuống
Chapter 61 03-01-2019 13:14:45 Tải xuống
Chapter 62 03-01-2019 13:14:47 Tải xuống
Chapter 63 03-01-2019 13:15:32 Tải xuống
Chapter 64 03-01-2019 13:15:35 Tải xuống
Chapter 65 03-01-2019 13:15:38 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 13:15:42 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 13:15:45 Tải xuống
Chapter 68 03-01-2019 13:15:48 Tải xuống
Chapter 69 03-01-2019 13:16:33 Tải xuống
Chapter 70 03-01-2019 13:16:36 Tải xuống
Chapter 71 03-01-2019 13:16:39 Tải xuống
Chapter 72 03-01-2019 13:16:42 Tải xuống
Chapter 73 03-01-2019 13:16:45 Tải xuống
Chapter 74 03-01-2019 13:16:47 Tải xuống
Chapter 75 03-01-2019 13:17:33 Tải xuống
Chapter 76 03-01-2019 13:17:36 Tải xuống
Chapter 77 09-01-2019 19:38:45 Tải xuống
Chapter 78 16-01-2019 19:45:18 Tải xuống
Chapter 79 22-01-2019 12:26:09 Tải xuống
Chapter 80 08-02-2019 04:13:48 Tải xuống
Chapter 81 08-02-2019 04:13:54 Tải xuống
Chapter 82 25-03-2019 09:24:24 Tải xuống
Chapter 83 25-03-2019 09:24:27 Tải xuống
Chapter 84 25-03-2019 09:24:30 Tải xuống
Chapter 85 25-03-2019 09:24:33 Tải xuống
Chapter 86 25-03-2019 09:24:36 Tải xuống
Chapter 87 25-03-2019 09:24:39 Tải xuống
Chapter 88 04-05-2019 17:26:41 Tải xuống
Chapter 89 04-05-2019 17:26:44 Tải xuống
Chapter 90 04-05-2019 17:26:47 Tải xuống
Chapter 91 04-05-2019 17:26:50 Tải xuống
Chapter 92 12-05-2019 19:00:14 Tải xuống
Chapter 93 19-05-2019 20:18:11 Tải xuống
Chapter 94 26-05-2019 13:42:13 Tải xuống
Chapter 95 03-06-2019 16:42:13 Tải xuống
Chapter 96 09-06-2019 18:36:40 Tải xuống
Chapter 97 16-06-2019 19:48:07 Tải xuống
Chapter 98 08-07-2019 01:00:22 Tải xuống
Chapter 99 07-07-2019 23:18:28 Tải xuống
Chapter 100 30-07-2019 01:08:12 Tải xuống
Chapter 101 05-08-2019 21:54:15 Tải xuống
Chapter 102 16-08-2019 19:48:09 Tải xuống
Chapter 103 28-08-2019 16:36:20 Tải xuống
Chapter 104 28-08-2019 16:36:23 Tải xuống
Chapter 105 20-09-2019 11:04:04 Tải xuống
Chapter 106 04-10-2019 02:14:47 Tải xuống
Chapter 107 04-10-2019 02:14:15 Tải xuống
Chapter 108 04-10-2019 02:13:47 Tải xuống
Chapter 109 25-10-2019 19:31:17 Tải xuống
Chapter 110 25-10-2019 19:30:47 Tải xuống
Chapter 111 07-11-2019 17:36:45 Tải xuống
Chapter 112 08-11-2019 01:02:24 Tải xuống
Chapter 113 07-02-2020 21:06:42 Tải xuống
Chapter 114 07-02-2020 21:13:15 Tải xuống
Chapter 115 08-02-2020 11:43:44 Tải xuống
Chapter 116 08-02-2020 11:43:16 Tải xuống
Chapter 117 09-02-2020 20:37:19 Tải xuống
Chapter 118 10-02-2020 15:18:52 Tải xuống
Chapter 119 10-02-2020 20:25:14 Tải xuống
Chapter 120 11-02-2020 22:37:11 Tải xuống
Chapter 121 11-02-2020 22:36:50 Tải xuống
Chapter 122 14-02-2020 15:54:53 Tải xuống
Chapter 123 15-02-2020 12:18:10 Tải xuống
Chapter 124 03-04-2020 14:12:40 Tải xuống
Chapter 125 03-04-2020 16:52:09 Tải xuống
Chapter 126 03-04-2020 16:51:38 Tải xuống
Chapter 127 03-04-2020 17:24:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh