Loading...

Tầm tần ký

Tác giả: Huỳnh Dịch
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 198 02-12-2018 18:02:47 Tải xuống
Chapter 197 02-12-2018 18:02:45 Tải xuống
Chapter 196 02-12-2018 18:02:43 Tải xuống
Chapter 195 02-12-2018 18:02:42 Tải xuống
Chapter 194 02-12-2018 18:02:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 21-07-2019 20:09:22 Tải xuống
Chapter 2 21-07-2019 20:07:24 Tải xuống
Chapter 3 21-07-2019 20:08:02 Tải xuống
Chapter 4 21-07-2019 20:14:29 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 17:59:26 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 17:59:27 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 17:59:28 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 17:59:29 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 17:59:30 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 17:59:31 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 17:59:32 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 17:59:33 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 17:59:34 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 17:59:35 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 17:59:36 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 17:59:37 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 17:59:39 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 17:59:39 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 17:59:40 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 17:59:41 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 17:59:42 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 17:59:43 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 17:59:44 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 17:59:46 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 17:59:47 Tải xuống
Chapter 26 25-04-2019 11:03:06 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 17:59:49 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 17:59:50 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 17:59:51 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 17:59:52 Tải xuống
Chapter 31 02-12-2018 17:59:53 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 17:59:54 Tải xuống
Chapter 33 02-12-2018 17:59:55 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 17:59:56 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 17:59:57 Tải xuống
Chapter 36 02-12-2018 17:59:57 Tải xuống
Chapter 37 02-12-2018 17:59:59 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 18:00:00 Tải xuống
Chapter 39 02-12-2018 18:00:01 Tải xuống
Chapter 40 02-12-2018 18:00:02 Tải xuống
Chapter 41 02-12-2018 18:00:04 Tải xuống
Chapter 42 02-12-2018 18:00:05 Tải xuống
Chapter 43 02-12-2018 18:00:06 Tải xuống
Chapter 44 02-12-2018 18:00:07 Tải xuống
Chapter 45 02-12-2018 18:00:08 Tải xuống
Chapter 46 02-12-2018 18:00:10 Tải xuống
Chapter 47 02-12-2018 18:00:11 Tải xuống
Chapter 48 02-12-2018 18:00:12 Tải xuống
Chapter 49 02-12-2018 18:00:12 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2018 18:00:14 Tải xuống
Chapter 51 02-12-2018 18:00:15 Tải xuống
Chapter 52 02-12-2018 18:00:15 Tải xuống
Chapter 53 02-12-2018 18:00:16 Tải xuống
Chapter 54 02-12-2018 18:00:18 Tải xuống
Chapter 55 02-12-2018 18:00:18 Tải xuống
Chapter 56 02-12-2018 18:00:20 Tải xuống
Chapter 57 02-12-2018 18:00:21 Tải xuống
Chapter 58 02-12-2018 18:00:22 Tải xuống
Chapter 59 02-12-2018 18:00:22 Tải xuống
Chapter 60 02-12-2018 18:00:23 Tải xuống
Chapter 61 02-12-2018 18:00:24 Tải xuống
Chapter 62 02-12-2018 18:00:25 Tải xuống
Chapter 63 02-12-2018 18:00:26 Tải xuống
Chapter 64 02-12-2018 18:00:27 Tải xuống
Chapter 65 02-12-2018 18:00:28 Tải xuống
Chapter 66 02-12-2018 18:00:29 Tải xuống
Chapter 67 02-12-2018 18:00:30 Tải xuống
Chapter 68 02-12-2018 18:00:31 Tải xuống
Chapter 69 02-12-2018 18:00:32 Tải xuống
Chapter 70 02-12-2018 18:00:33 Tải xuống
Chapter 71 02-12-2018 18:00:34 Tải xuống
Chapter 72 02-12-2018 18:00:35 Tải xuống
Chapter 73 02-12-2018 18:00:36 Tải xuống
Chapter 74 02-12-2018 18:00:37 Tải xuống
Chapter 75 02-12-2018 18:00:38 Tải xuống
Chapter 76 02-12-2018 18:00:39 Tải xuống
Chapter 77 02-12-2018 18:00:40 Tải xuống
Chapter 78 02-12-2018 18:00:41 Tải xuống
Chapter 79 02-12-2018 18:00:42 Tải xuống
Chapter 80 02-12-2018 18:00:43 Tải xuống
Chapter 81 02-12-2018 18:00:44 Tải xuống
Chapter 82 02-12-2018 18:00:46 Tải xuống
Chapter 83 02-12-2018 18:00:47 Tải xuống
Chapter 84 02-12-2018 18:00:48 Tải xuống
Chapter 85 02-12-2018 18:00:49 Tải xuống
Chapter 86 02-12-2018 18:00:50 Tải xuống
Chapter 87 02-12-2018 18:00:51 Tải xuống
Chapter 88 02-12-2018 18:00:52 Tải xuống
Chapter 89 02-12-2018 18:00:53 Tải xuống
Chapter 90 02-12-2018 18:00:54 Tải xuống
Chapter 91 02-12-2018 18:00:55 Tải xuống
Chapter 92 02-12-2018 18:00:56 Tải xuống
Chapter 93 27-07-2019 21:25:17 Tải xuống
Chapter 94 02-12-2018 18:00:58 Tải xuống
Chapter 95 03-08-2019 23:07:28 Tải xuống
Chapter 96 27-07-2019 22:22:54 Tải xuống
Chapter 97 27-07-2019 22:22:57 Tải xuống
Chapter 98 02-12-2018 18:01:02 Tải xuống
Chapter 99 02-12-2018 18:01:04 Tải xuống
Chapter 100 19-03-2020 20:35:32 Tải xuống
Chapter 101 02-12-2018 18:01:06 Tải xuống
Chapter 102 02-12-2018 18:01:07 Tải xuống
Chapter 103 02-12-2018 18:01:08 Tải xuống
Chapter 104 02-12-2018 18:01:09 Tải xuống
Chapter 105 02-12-2018 18:01:10 Tải xuống
Chapter 106 02-12-2018 18:01:11 Tải xuống
Chapter 107 02-12-2018 18:01:12 Tải xuống
Chapter 108 02-12-2018 18:01:13 Tải xuống
Chapter 109 02-12-2018 18:01:14 Tải xuống
Chapter 110 11-10-2019 16:03:02 Tải xuống
Chapter 111 11-10-2019 15:46:48 Tải xuống
Chapter 112 11-10-2019 15:46:55 Tải xuống
Chapter 113 11-10-2019 15:47:03 Tải xuống
Chapter 114 11-10-2019 15:47:09 Tải xuống
Chapter 115 02-12-2018 18:01:20 Tải xuống
Chapter 116 02-12-2018 18:01:21 Tải xuống
Chapter 117 02-12-2018 18:01:22 Tải xuống
Chapter 118 02-12-2018 18:01:23 Tải xuống
Chapter 119 02-12-2018 18:01:24 Tải xuống
Chapter 120 02-12-2018 18:01:25 Tải xuống
Chapter 121 02-12-2018 18:01:26 Tải xuống
Chapter 122 02-12-2018 18:01:27 Tải xuống
Chapter 123 02-12-2018 18:01:28 Tải xuống
Chapter 124 02-12-2018 18:01:29 Tải xuống
Chapter 125 02-12-2018 18:01:30 Tải xuống
Chapter 126 02-12-2018 18:01:31 Tải xuống
Chapter 127 02-12-2018 18:01:31 Tải xuống
Chapter 128 02-12-2018 18:01:33 Tải xuống
Chapter 129 02-12-2018 18:01:34 Tải xuống
Chapter 130 02-12-2018 18:01:34 Tải xuống
Chapter 131 02-12-2018 18:01:35 Tải xuống
Chapter 132 02-12-2018 18:01:37 Tải xuống
Chapter 133 02-12-2018 18:01:38 Tải xuống
Chapter 134 02-12-2018 18:01:39 Tải xuống
Chapter 135 17-03-2020 22:15:15 Tải xuống
Chapter 136 02-12-2018 18:01:41 Tải xuống
Chapter 137 02-12-2018 18:01:42 Tải xuống
Chapter 138 02-12-2018 18:01:43 Tải xuống
Chapter 139 02-12-2018 18:01:43 Tải xuống
Chapter 140 17-03-2020 22:41:31 Tải xuống
Chapter 141 02-12-2018 18:01:47 Tải xuống
Chapter 142 28-05-2019 23:39:27 Tải xuống
Chapter 143 02-12-2018 18:01:49 Tải xuống
Chapter 144 02-12-2018 18:01:50 Tải xuống
Chapter 145 02-12-2018 18:01:50 Tải xuống
Chapter 145.5 02-12-2018 18:01:51 Tải xuống
Chapter 146 02-12-2018 18:01:53 Tải xuống
Chapter 147 02-12-2018 18:01:54 Tải xuống
Chapter 148 02-12-2018 18:01:55 Tải xuống
Chapter 149 02-12-2018 18:01:56 Tải xuống
Chapter 150 02-12-2018 18:01:57 Tải xuống
Chapter 151 02-12-2018 18:01:58 Tải xuống
Chapter 152 02-12-2018 18:01:59 Tải xuống
Chapter 153 02-12-2018 18:02:00 Tải xuống
Chapter 154 02-12-2018 18:02:01 Tải xuống
Chapter 155 02-12-2018 18:02:02 Tải xuống
Chapter 156 02-12-2018 18:02:03 Tải xuống
Chapter 157 02-12-2018 18:02:05 Tải xuống
Chapter 158 02-12-2018 18:02:06 Tải xuống
Chapter 159 02-12-2018 18:02:06 Tải xuống
Chapter 160 02-12-2018 18:02:08 Tải xuống
Chapter 161 02-12-2018 18:02:09 Tải xuống
Chapter 162 02-12-2018 18:02:10 Tải xuống
Chapter 163 02-12-2018 18:02:10 Tải xuống
Chapter 164 02-12-2018 18:02:11 Tải xuống
Chapter 165 02-12-2018 18:02:13 Tải xuống
Chapter 166 02-12-2018 18:02:14 Tải xuống
Chapter 167 02-12-2018 18:02:15 Tải xuống
Chapter 168 02-12-2018 18:02:15 Tải xuống
Chapter 169 02-12-2018 18:02:16 Tải xuống
Chapter 170 02-12-2018 18:02:17 Tải xuống
Chapter 171 02-12-2018 18:02:18 Tải xuống
Chapter 172 02-12-2018 18:02:20 Tải xuống
Chapter 173 02-12-2018 18:02:21 Tải xuống
Chapter 174 02-12-2018 18:02:22 Tải xuống
Chapter 175 02-12-2018 18:02:23 Tải xuống
Chapter 176 02-12-2018 18:02:23 Tải xuống
Chapter 177 02-12-2018 18:02:24 Tải xuống
Chapter 178 02-12-2018 18:02:26 Tải xuống
Chapter 179 02-12-2018 18:02:26 Tải xuống
Chapter 180 02-12-2018 18:02:27 Tải xuống
Chapter 181 02-12-2018 18:02:28 Tải xuống
Chapter 182 02-12-2018 18:02:30 Tải xuống
Chapter 183 02-12-2018 18:02:30 Tải xuống
Chapter 184 02-12-2018 18:02:31 Tải xuống
Chapter 185 02-12-2018 18:02:33 Tải xuống
Chapter 186 02-12-2018 18:02:34 Tải xuống
Chapter 187 02-12-2018 18:02:35 Tải xuống
Chapter 188 02-12-2018 18:02:35 Tải xuống
Chapter 189 03-12-2018 09:26:05 Tải xuống
Chapter 190 02-12-2018 18:02:37 Tải xuống
Chapter 191 02-12-2018 18:02:38 Tải xuống
Chapter 192 02-12-2018 18:02:39 Tải xuống
Chapter 193 02-12-2018 18:02:40 Tải xuống
Chapter 194 02-12-2018 18:02:42 Tải xuống
Chapter 195 02-12-2018 18:02:42 Tải xuống
Chapter 196 02-12-2018 18:02:43 Tải xuống
Chapter 197 02-12-2018 18:02:45 Tải xuống
Chapter 198 02-12-2018 18:02:47 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh