Loading...

Anh Hùng Vô Lệ

Tác giả: Mã Vinh Thành - Cổ Long
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 03-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì? -Tiểu Lý Phi Đao của Lý Thám Hoa? -Không phải, từ khi Tiểu Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng. -Có phải là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam đại tiên sinh? Hay Bạch Ngân Thương của Quan Đông Lạc Nhật đại tổng quản Mã Trường Bằng? Hoặc là Phi Tinh Dẫn Nguyệt Đao ba năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ tru bát khấu? Ly Biệt Câu của Dương Tranh? -Những thứ vũ khí ngươi kể tên tuy đều rất đáng sợ, lại không phải thứ đáng sợ nhất. -Thứ đáng sợ nhất là gì? -Là một cái hòm. -Thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là một cái hòm? -Đúng vậy.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 203.5 30-11-2018 17:23:54 Tải xuống
Chapter 203 30-11-2018 17:23:52 Tải xuống
Chapter 202.5 30-11-2018 17:23:52 Tải xuống
Chapter 202 30-11-2018 17:23:50 Tải xuống
Chapter 201.5 30-11-2018 17:23:49 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 17:20:13 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 17:20:14 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 17:20:15 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 17:20:16 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 17:20:16 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 17:20:17 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 17:20:19 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 17:20:19 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 17:20:20 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 17:20:20 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 17:20:22 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 17:20:23 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 17:20:24 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 17:20:25 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 17:20:27 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 17:20:27 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 17:20:28 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 17:20:30 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 17:20:31 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 17:20:32 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 17:20:33 Tải xuống
Chapter 22: Xích thủ bác hư long, tử khí chấn hào anh 30-11-2018 17:20:33 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 17:20:34 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 17:20:35 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 17:20:36 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 17:20:37 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 17:20:38 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 17:20:39 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 17:20:41 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 17:20:41 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 17:20:42 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 17:20:43 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 17:20:44 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 17:20:45 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 17:20:46 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 17:20:47 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 17:20:48 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 17:20:51 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 17:20:51 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 17:20:51 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 17:20:53 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 17:20:53 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 17:20:54 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 17:20:56 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 17:20:57 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 17:20:58 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 17:20:59 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 17:21:00 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 17:21:00 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 17:21:02 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 17:21:04 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 17:21:04 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 17:21:05 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 17:21:06 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 17:21:07 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 17:21:08 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 17:21:09 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 17:21:10 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 17:21:11 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 17:21:12 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 17:21:13 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 17:21:14 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 17:21:15 Tải xuống
Chapter 64: Khúc ngô 30-11-2018 17:21:16 Tải xuống
Chapter 65: Am ngộ 30-11-2018 17:21:17 Tải xuống
Chapter 66: Cuồng tăng đại náo tiêu tương quán 30-11-2018 17:21:18 Tải xuống
Chapter 67: Vạn ác dâm vi thủ 30-11-2018 17:21:18 Tải xuống
Chapter 68: Nhất bả tồn trung kiếm 30-11-2018 17:21:20 Tải xuống
Chapter 69: Nhất khúc tiêu dao tấu bán tiệt đoạn trường ca 30-11-2018 17:21:21 Tải xuống
Chapter 70: Cường 30-11-2018 17:21:22 Tải xuống
Chapter 71: Hận vô lương thùy khả lượng 30-11-2018 17:21:23 Tải xuống
Chapter 72: Tướng tiền hà thái cấp 30-11-2018 17:21:24 Tải xuống
Chapter 73: Vốn cùng một cội 30-11-2018 17:21:25 Tải xuống
Chapter 74: Túy sinh - mộng tử 30-11-2018 17:21:26 Tải xuống
Chapter 75: Mộng đoạn giang hồ lang tài tận 30-11-2018 17:21:27 Tải xuống
Chapter 76: Cái rương thứ ba 30-11-2018 17:21:27 Tải xuống
Chapter 77: Binh giải 30-11-2018 17:21:29 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 17:21:31 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 17:21:31 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 17:21:32 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 17:21:33 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 17:21:34 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 17:21:35 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 17:21:36 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 17:21:37 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 17:21:38 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 17:21:38 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 17:21:39 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 17:21:41 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 17:21:42 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 17:21:43 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 17:21:44 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 17:21:45 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 17:21:45 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 17:21:47 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 17:21:48 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 17:21:49 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 17:21:50 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 17:21:51 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 17:21:51 Tải xuống
Chapter 100.2 30-11-2018 17:21:52 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 17:21:54 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 17:21:55 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 17:21:56 Tải xuống
Chapter 104: Tình nan tái Nghĩa nan vong 30-11-2018 17:21:57 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 17:21:58 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 17:21:59 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 17:22:00 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 17:22:01 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 17:22:02 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 17:22:04 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2018 17:22:05 Tải xuống
Chapter 112 30-11-2018 17:22:06 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 17:22:07 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2018 17:22:08 Tải xuống
Chapter 115 30-11-2018 17:22:09 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2018 17:22:10 Tải xuống
Chapter 117 30-11-2018 17:22:11 Tải xuống
Chapter 118 30-11-2018 17:22:12 Tải xuống
Chapter 119 30-11-2018 17:22:13 Tải xuống
Chapter 120 30-11-2018 17:22:14 Tải xuống
Chapter 121 30-11-2018 17:22:15 Tải xuống
Chapter 122 30-11-2018 17:22:16 Tải xuống
Chapter 123 30-11-2018 17:22:17 Tải xuống
Chapter 124 30-11-2018 17:22:18 Tải xuống
Chapter 125 30-11-2018 17:22:19 Tải xuống
Chapter 126 30-11-2018 17:22:20 Tải xuống
Chapter 127 30-11-2018 17:22:21 Tải xuống
Chapter 128 30-11-2018 17:22:22 Tải xuống
Chapter 129 30-11-2018 17:22:23 Tải xuống
Chapter 130 30-11-2018 17:22:24 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 17:22:25 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 17:22:26 Tải xuống
Chapter 133 30-11-2018 17:22:27 Tải xuống
Chapter 134 30-11-2018 17:22:28 Tải xuống
Chapter 135 30-11-2018 17:22:29 Tải xuống
Chapter 136 30-11-2018 17:22:30 Tải xuống
Chapter 137 30-11-2018 17:22:31 Tải xuống
Chapter 138 30-11-2018 17:22:32 Tải xuống
Chapter 139 30-11-2018 17:22:33 Tải xuống
Chapter 140 30-11-2018 17:22:34 Tải xuống
Chapter 141 30-11-2018 17:22:35 Tải xuống
Chapter 142 30-11-2018 17:22:36 Tải xuống
Chapter 143 30-11-2018 17:22:37 Tải xuống
Chapter 144 30-11-2018 17:22:37 Tải xuống
Chapter 145 30-11-2018 17:22:39 Tải xuống
Chapter 146 30-11-2018 17:22:40 Tải xuống
Chapter 147 30-11-2018 17:22:41 Tải xuống
Chapter 148 30-11-2018 17:22:42 Tải xuống
Chapter 149 30-11-2018 17:22:43 Tải xuống
Chapter 150 30-11-2018 17:22:44 Tải xuống
Chapter 151 30-11-2018 17:22:45 Tải xuống
Chapter 152 30-11-2018 17:22:46 Tải xuống
Chapter 153 30-11-2018 17:22:47 Tải xuống
Chapter 154 30-11-2018 17:22:48 Tải xuống
Chapter 155 30-11-2018 17:22:49 Tải xuống
Chapter 156 30-11-2018 17:22:50 Tải xuống
Chapter 157 30-11-2018 17:22:51 Tải xuống
Chapter 158 30-11-2018 17:22:52 Tải xuống
Chapter 159 30-11-2018 17:22:53 Tải xuống
Chapter 160 30-11-2018 17:22:54 Tải xuống
Chapter 161 30-11-2018 17:22:55 Tải xuống
Chapter 162 30-11-2018 17:22:56 Tải xuống
Chapter 163 30-11-2018 17:22:57 Tải xuống
Chapter 164 30-11-2018 17:22:58 Tải xuống
Chapter 165 30-11-2018 17:22:59 Tải xuống
Chapter 166 30-11-2018 17:23:00 Tải xuống
Chapter 167 30-11-2018 17:23:01 Tải xuống
Chapter 168 30-11-2018 17:23:02 Tải xuống
Chapter 169 30-11-2018 17:23:04 Tải xuống
Chapter 170 30-11-2018 17:23:05 Tải xuống
Chapter 171 30-11-2018 17:23:06 Tải xuống
Chapter 172 30-11-2018 17:23:07 Tải xuống
Chapter 173 30-11-2018 17:23:08 Tải xuống
Chapter 174 30-11-2018 17:23:09 Tải xuống
Chapter 175 30-11-2018 17:23:11 Tải xuống
Chapter 176 30-11-2018 17:23:11 Tải xuống
Chapter 177 30-11-2018 17:23:12 Tải xuống
Chapter 178 30-11-2018 17:23:13 Tải xuống
Chapter 179 30-11-2018 17:23:14 Tải xuống
Chapter 180 30-11-2018 17:23:15 Tải xuống
Chapter 181 30-11-2018 17:23:16 Tải xuống
Chapter 182 30-11-2018 17:23:17 Tải xuống
Chapter 183 30-11-2018 17:23:19 Tải xuống
Chapter 184 30-11-2018 17:23:20 Tải xuống
Chapter 185 30-11-2018 17:23:20 Tải xuống
Chapter 186 30-11-2018 17:23:21 Tải xuống
Chapter 187 30-11-2018 17:23:22 Tải xuống
Chapter 188 30-11-2018 17:23:22 Tải xuống
Chapter 188.5 30-11-2018 17:23:24 Tải xuống
Chapter 189 30-11-2018 17:23:25 Tải xuống
Chapter 189.5 30-11-2018 17:23:25 Tải xuống
Chapter 190 30-11-2018 17:23:27 Tải xuống
Chapter 190.5 30-11-2018 17:23:28 Tải xuống
Chapter 191 30-11-2018 17:23:29 Tải xuống
Chapter 191.5 30-11-2018 17:23:30 Tải xuống
Chapter 192 30-11-2018 17:23:31 Tải xuống
Chapter 192.5 30-11-2018 17:23:32 Tải xuống
Chapter 193 30-11-2018 17:23:33 Tải xuống
Chapter 193.5 30-11-2018 17:23:34 Tải xuống
Chapter 194 30-11-2018 17:23:34 Tải xuống
Chapter 194.5 30-11-2018 17:23:36 Tải xuống
Chapter 195 30-11-2018 17:23:37 Tải xuống
Chapter 195.5 30-11-2018 17:23:38 Tải xuống
Chapter 196 30-11-2018 17:23:39 Tải xuống
Chapter 196.5 30-11-2018 17:23:40 Tải xuống
Chapter 197 30-11-2018 17:23:40 Tải xuống
Chapter 197.5 30-11-2018 17:23:42 Tải xuống
Chapter 198 30-11-2018 17:23:43 Tải xuống
Chapter 198.5 30-11-2018 17:23:44 Tải xuống
Chapter 199 30-11-2018 17:23:44 Tải xuống
Chapter 199.5 30-11-2018 17:23:46 Tải xuống
Chapter 200 30-11-2018 17:23:47 Tải xuống
Chapter 200.5 30-11-2018 17:23:48 Tải xuống
Chapter 201 30-11-2018 17:23:48 Tải xuống
Chapter 201.5 30-11-2018 17:23:49 Tải xuống
Chapter 202 30-11-2018 17:23:50 Tải xuống
Chapter 202.5 30-11-2018 17:23:52 Tải xuống
Chapter 203 30-11-2018 17:23:52 Tải xuống
Chapter 203.5 30-11-2018 17:23:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh