Long Hổ 5 Thế

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Supernatural , Tragedy , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 13-04-2021
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 1422 31-01-2021 21:30:50 Tải xuống
Chapter 197 13-04-2021 14:00:13 Tải xuống
Chapter 196 12-04-2021 23:12:12 Tải xuống
Chapter 195 13-04-2021 08:46:16 Tải xuống
Chapter 194 11-04-2021 19:01:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: Giới thiệu truyện 26-09-2020 12:28:25 Tải xuống
Chapter 1 26-09-2020 12:28:23 Tải xuống
Chapter 1: Giới thiệu truyện 21-05-2020 10:12:07 Tải xuống
Chapter 2 26-09-2020 12:28:20 Tải xuống
Chapter 3 26-09-2020 12:39:54 Tải xuống
Chapter 4 26-09-2020 12:39:51 Tải xuống
Chapter 5 26-09-2020 12:28:17 Tải xuống
Chapter 5: THẾ Giới thiệu truyện 22-05-2020 03:54:11 Tải xuống
Chapter 6 26-09-2020 12:39:50 Tải xuống
Chapter 7 26-09-2020 12:28:13 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2020 12:28:11 Tải xuống
Chapter 9 26-09-2020 12:28:09 Tải xuống
Chapter 10 26-09-2020 12:27:03 Tải xuống
Chapter 11 26-09-2020 12:27:00 Tải xuống
Chapter 12 26-09-2020 12:26:57 Tải xuống
Chapter 13 26-09-2020 12:26:55 Tải xuống
Chapter 14 26-09-2020 12:39:47 Tải xuống
Chapter 15 26-09-2020 12:26:52 Tải xuống
Chapter 16 26-09-2020 12:26:52 Tải xuống
Chapter 17 26-09-2020 12:26:49 Tải xuống
Chapter 18 26-09-2020 12:26:48 Tải xuống
Chapter 19 26-09-2020 12:39:47 Tải xuống
Chapter 20 26-09-2020 12:26:42 Tải xuống
Chapter 21 26-09-2020 12:39:43 Tải xuống
Chapter 22 26-09-2020 12:26:39 Tải xuống
Chapter 23 26-09-2020 12:26:37 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2020 12:26:36 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2020 12:26:31 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2020 12:26:30 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2020 12:39:43 Tải xuống
Chapter 28 26-09-2020 12:39:40 Tải xuống
Chapter 29 26-09-2020 12:39:38 Tải xuống
Chapter 30 26-09-2020 12:26:22 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2020 12:26:21 Tải xuống
Chapter 32 26-09-2020 12:39:34 Tải xuống
Chapter 33 26-09-2020 12:39:34 Tải xuống
Chapter 34 26-09-2020 12:26:17 Tải xuống
Chapter 35 26-09-2020 12:39:28 Tải xuống
Chapter 36 26-09-2020 12:26:11 Tải xuống
Chapter 37 26-09-2020 12:26:12 Tải xuống
Chapter 38 11-09-2020 15:56:08 Tải xuống
Chapter 39 26-09-2020 12:39:28 Tải xuống
Chapter 40 26-09-2020 12:37:20 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2020 12:26:04 Tải xuống
Chapter 42 26-09-2020 12:37:15 Tải xuống
Chapter 43 26-09-2020 12:26:00 Tải xuống
Chapter 44 26-09-2020 12:25:57 Tải xuống
Chapter 45 26-09-2020 12:25:54 Tải xuống
Chapter 46 26-09-2020 12:25:50 Tải xuống
Chapter 47 26-09-2020 12:25:47 Tải xuống
Chapter 48 22-09-2020 17:48:05 Tải xuống
Chapter 49 22-09-2020 17:48:06 Tải xuống
Chapter 50 22-09-2020 17:47:41 Tải xuống
Chapter 51 22-09-2020 18:01:16 Tải xuống
Chapter 52 22-09-2020 17:47:37 Tải xuống
Chapter 53 22-09-2020 17:47:30 Tải xuống
Chapter 54 22-09-2020 17:47:12 Tải xuống
Chapter 55 22-09-2020 17:47:08 Tải xuống
Chapter 56 22-09-2020 18:48:30 Tải xuống
Chapter 57 24-09-2020 15:30:26 Tải xuống
Chapter 58 26-09-2020 10:43:33 Tải xuống
Chapter 59 27-09-2020 11:18:10 Tải xuống
Chapter 60 28-09-2020 13:42:15 Tải xuống
Chapter 61 29-09-2020 16:06:22 Tải xuống
Chapter 62 30-09-2020 15:36:12 Tải xuống
Chapter 63 01-10-2020 12:32:21 Tải xuống
Chapter 64 04-10-2020 10:48:18 Tải xuống
Chapter 65 05-10-2020 12:12:26 Tải xuống
Chapter 66 07-10-2020 11:55:44 Tải xuống
Chapter 67 08-10-2020 14:54:29 Tải xuống
Chapter 68 09-10-2020 13:06:16 Tải xuống
Chapter 69 11-10-2020 10:24:09 Tải xuống
Chapter 70 13-10-2020 12:30:21 Tải xuống
Chapter 71 14-10-2020 14:00:13 Tải xuống
Chapter 72 15-10-2020 17:09:29 Tải xuống
Chapter 73 16-10-2020 20:12:13 Tải xuống
Chapter 74 17-10-2020 11:48:09 Tải xuống
Chapter 75 19-10-2020 09:48:11 Tải xuống
Chapter 76 20-10-2020 10:24:09 Tải xuống
Chapter 77 21-10-2020 19:12:16 Tải xuống
Chapter 78 22-10-2020 20:36:13 Tải xuống
Chapter 79 23-10-2020 12:12:12 Tải xuống
Chapter 80 24-10-2020 17:42:14 Tải xuống
Chapter 81 25-10-2020 11:54:10 Tải xuống
Chapter 82 26-10-2020 11:18:12 Tải xuống
Chapter 83 28-10-2020 08:54:36 Tải xuống
Chapter 84 29-10-2020 10:48:12 Tải xuống
Chapter 85 30-10-2020 11:54:20 Tải xuống
Chapter 86 31-10-2020 15:48:10 Tải xuống
Chapter 87 02-11-2020 12:00:53 Tải xuống
Chapter 88 03-11-2020 12:18:16 Tải xuống
Chapter 89 04-11-2020 17:31:15 Tải xuống
Chapter 90 05-11-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 91 06-11-2020 17:06:15 Tải xuống
Chapter 92 07-11-2020 17:24:56 Tải xuống
Chapter 93 09-11-2020 10:18:35 Tải xuống
Chapter 94 10-11-2020 12:06:18 Tải xuống
Chapter 95 11-11-2020 16:54:17 Tải xuống
Chapter 96 12-11-2020 15:42:17 Tải xuống
Chapter 97 13-11-2020 15:42:36 Tải xuống
Chapter 98 15-11-2020 10:48:22 Tải xuống
Chapter 99 16-11-2020 10:12:12 Tải xuống
Chapter 100 17-11-2020 15:36:12 Tải xuống
Chapter 101 19-11-2020 10:30:15 Tải xuống
Chapter 102 20-11-2020 15:06:10 Tải xuống
Chapter 103 21-11-2020 17:10:26 Tải xuống
Chapter 104 22-11-2020 19:48:12 Tải xuống
Chapter 105 23-11-2020 16:36:10 Tải xuống
Chapter 106 24-11-2020 11:42:14 Tải xuống
Chapter 107 26-11-2020 16:57:52 Tải xuống
Chapter 108 28-11-2020 11:00:13 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2020 13:06:25 Tải xuống
Chapter 110 02-12-2020 17:12:13 Tải xuống
Chapter 111 03-12-2020 12:06:39 Tải xuống
Chapter 112 04-12-2020 17:19:22 Tải xuống
Chapter 113 06-12-2020 12:07:16 Tải xuống
Chapter 114 08-12-2020 12:25:15 Tải xuống
Chapter 115 11-12-2020 11:06:54 Tải xuống
Chapter 116 10-12-2020 15:12:17 Tải xuống
Chapter 117 13-12-2020 11:48:28 Tải xuống
Chapter 118 15-12-2020 13:54:13 Tải xuống
Chapter 119 17-12-2020 10:42:16 Tải xuống
Chapter 120 18-12-2020 16:43:11 Tải xuống
Chapter 121 21-12-2020 11:36:29 Tải xuống
Chapter 122 23-12-2020 22:30:22 Tải xuống
Chapter 123 25-12-2020 12:57:09 Tải xuống
Chapter 124 28-12-2020 19:24:12 Tải xuống
Chapter 125 29-12-2020 15:54:25 Tải xuống
Chapter 126 01-01-2021 19:54:10 Tải xuống
Chapter 127 06-01-2021 15:36:14 Tải xuống
Chapter 128 07-01-2021 17:12:59 Tải xuống
Chapter 129 09-01-2021 16:06:49 Tải xuống
Chapter 130 11-01-2021 09:36:12 Tải xuống
Chapter 131 12-01-2021 17:12:16 Tải xuống
Chapter 132 14-01-2021 19:30:12 Tải xuống
Chapter 133 15-01-2021 13:54:23 Tải xuống
Chapter 134 18-01-2021 11:06:23 Tải xuống
Chapter 135 20-01-2021 09:45:59 Tải xuống
Chapter 136 22-01-2021 08:06:13 Tải xuống
Chapter 137 23-01-2021 15:59:40 Tải xuống
Chapter 138 25-01-2021 15:42:42 Tải xuống
Chapter 139 26-01-2021 17:12:20 Tải xuống
Chapter 140 27-01-2021 21:42:18 Tải xuống
Chapter 141 01-02-2021 10:24:13 Tải xuống
Chapter 142 31-01-2021 17:54:40 Tải xuống
Chapter 143 05-02-2021 11:30:47 Tải xuống
Chapter 144 08-02-2021 13:54:15 Tải xuống
Chapter 145 10-02-2021 11:06:13 Tải xuống
Chapter 146 12-02-2021 11:24:11 Tải xuống
Chapter 147 13-02-2021 12:18:29 Tải xuống
Chapter 148 14-02-2021 10:06:22 Tải xuống
Chapter 149 15-02-2021 17:17:31 Tải xuống
Chapter 150 17-02-2021 14:42:08 Tải xuống
Chapter 151 26-02-2021 06:08:24 Tải xuống
Chapter 152 25-02-2021 16:27:27 Tải xuống
Chapter 153 25-02-2021 14:43:32 Tải xuống
Chapter 154 24-02-2021 05:22:22 Tải xuống
Chapter 155 25-02-2021 12:05:15 Tải xuống
Chapter 156 25-02-2021 12:27:31 Tải xuống
Chapter 157 26-02-2021 11:54:05 Tải xuống
Chapter 158 28-02-2021 12:00:55 Tải xuống
Chapter 159 01-03-2021 11:36:04 Tải xuống
Chapter 160 04-03-2021 12:12:04 Tải xuống
Chapter 161 05-03-2021 11:48:06 Tải xuống
Chapter 162 07-03-2021 12:18:03 Tải xuống
Chapter 163 07-03-2021 12:42:03 Tải xuống
Chapter 164 09-03-2021 12:06:02 Tải xuống
Chapter 165 10-03-2021 10:12:03 Tải xuống
Chapter 166 12-03-2021 10:36:04 Tải xuống
Chapter 167 14-03-2021 20:48:04 Tải xuống
Chapter 168 15-03-2021 12:18:10 Tải xuống
Chapter 169 16-03-2021 08:36:12 Tải xuống
Chapter 170 18-03-2021 10:00:04 Tải xuống
Chapter 171 19-03-2021 12:00:04 Tải xuống
Chapter 172 20-03-2021 17:36:03 Tải xuống
Chapter 173 10-04-2021 13:08:41 Tải xuống
Chapter 174 09-04-2021 22:10:38 Tải xuống
Chapter 175 09-04-2021 14:15:11 Tải xuống
Chapter 176 09-04-2021 06:07:36 Tải xuống
Chapter 177 08-04-2021 23:04:50 Tải xuống
Chapter 178 04-04-2021 12:22:16 Tải xuống
Chapter 179 03-04-2021 06:58:00 Tải xuống
Chapter 180 02-04-2021 15:50:51 Tải xuống
Chapter 181 02-04-2021 06:30:59 Tải xuống
Chapter 182 02-04-2021 05:25:08 Tải xuống
Chapter 183 02-04-2021 14:37:54 Tải xuống
Chapter 184 03-04-2021 17:16:25 Tải xuống
Chapter 185 04-04-2021 17:20:40 Tải xuống
Chapter 186 05-04-2021 18:41:30 Tải xuống
Chapter 187 06-04-2021 17:25:43 Tải xuống
Chapter 188 07-04-2021 17:35:57 Tải xuống
Chapter 189 08-04-2021 09:07:10 Tải xuống
Chapter 190 08-04-2021 22:07:06 Tải xuống
Chapter 191 09-04-2021 16:13:52 Tải xuống
Chapter 192 09-04-2021 22:01:37 Tải xuống
Chapter 193 10-04-2021 16:02:16 Tải xuống
Chapter 194 11-04-2021 19:01:07 Tải xuống
Chapter 195 13-04-2021 08:46:16 Tải xuống
Chapter 196 12-04-2021 23:12:12 Tải xuống
Chapter 197 13-04-2021 14:00:13 Tải xuống
Chapter 1422 31-01-2021 21:30:50 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh