Lưỡng Bất Nghi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Historical , Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 08-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra... :v
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 176: Ngoại truyện 2 08-11-2019 11:48:48 Tải xuống
Chapter 175: Ngoại truyện 1 07-11-2019 12:07:47 Tải xuống
Chapter 174: End 06-11-2019 15:12:49 Tải xuống
Chapter 173 06-11-2019 15:24:20 Tải xuống
Chapter 172 20-09-2019 11:03:35 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 17-09-2019 10:25:00 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2019 03:14:16 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 03:14:18 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 03:14:21 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 03:14:24 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2019 03:14:27 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 03:14:30 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 03:14:33 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 03:14:37 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 03:14:40 Tải xuống
Chapter 11 24-06-2021 10:59:57 Tải xuống
Chapter 12 24-06-2021 11:00:23 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 03:14:48 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 03:14:52 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 03:14:54 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 03:14:57 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 03:15:00 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 03:15:03 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 03:15:05 Tải xuống
Chapter 20 17-09-2019 10:25:37 Tải xuống
Chapter 21 17-09-2019 10:26:37 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 03:15:14 Tải xuống
Chapter 23 17-09-2019 10:28:13 Tải xuống
Chapter 24 17-09-2019 10:29:38 Tải xuống
Chapter 25 17-09-2019 10:31:35 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 03:15:27 Tải xuống
Chapter 27 25-06-2021 19:57:45 Tải xuống
Chapter 28 17-09-2019 10:35:11 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 03:15:36 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 03:15:39 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 03:15:42 Tải xuống
Chapter 31.5 04-01-2019 03:15:45 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 03:15:48 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 03:15:51 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 03:15:54 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2019 03:15:57 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 03:16:00 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2019 03:16:03 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 03:16:07 Tải xuống
Chapter 39 04-01-2019 03:16:10 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 03:16:13 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 03:16:16 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 03:16:18 Tải xuống
Chapter 43 04-01-2019 03:16:21 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 03:16:24 Tải xuống
Chapter 45 04-01-2019 03:16:27 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 03:16:31 Tải xuống
Chapter 47 05-05-2019 10:48:18 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 03:16:36 Tải xuống
Chapter 48.5 04-01-2019 03:16:39 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 03:16:43 Tải xuống
Chapter 50 05-05-2019 10:48:22 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 03:16:49 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 03:16:51 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 03:16:54 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 03:16:57 Tải xuống
Chapter 55 04-01-2019 03:17:01 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 03:17:03 Tải xuống
Chapter 57 13-05-2021 20:21:18 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 03:17:09 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 03:17:12 Tải xuống
Chapter 60 04-01-2019 03:17:15 Tải xuống
Chapter 61 04-01-2019 03:17:18 Tải xuống
Chapter 62 04-01-2019 03:17:21 Tải xuống
Chapter 63 04-01-2019 03:17:24 Tải xuống
Chapter 64 04-01-2019 03:17:28 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2019 03:17:30 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 03:17:33 Tải xuống
Chapter 67 04-01-2019 03:17:36 Tải xuống
Chapter 68 04-01-2019 03:17:39 Tải xuống
Chapter 69 04-01-2019 03:17:42 Tải xuống
Chapter 70 05-05-2019 10:48:24 Tải xuống
Chapter 71 04-01-2019 03:17:48 Tải xuống
Chapter 72 04-01-2019 03:17:51 Tải xuống
Chapter 73 04-01-2019 03:17:54 Tải xuống
Chapter 74 04-01-2019 03:17:57 Tải xuống
Chapter 74.5 04-01-2019 03:18:00 Tải xuống
Chapter 75 04-01-2019 03:18:03 Tải xuống
Chapter 76 04-01-2019 03:18:07 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 03:18:09 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 03:18:13 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 03:18:16 Tải xuống
Chapter 79.5 04-01-2019 03:18:19 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 03:18:22 Tải xuống
Chapter 81 04-01-2019 03:18:25 Tải xuống
Chapter 82 04-01-2019 03:18:28 Tải xuống
Chapter 83 04-01-2019 03:18:30 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 03:18:33 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 03:18:36 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 03:18:40 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 03:18:42 Tải xuống
Chapter 88 04-01-2019 03:18:45 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 03:18:48 Tải xuống
Chapter 90 04-01-2019 03:18:51 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 03:18:55 Tải xuống
Chapter 92 04-01-2019 03:18:58 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 03:19:00 Tải xuống
Chapter 94 04-01-2019 03:19:03 Tải xuống
Chapter 94.5 04-01-2019 03:19:06 Tải xuống
Chapter 95 04-01-2019 03:19:09 Tải xuống
Chapter 96 04-01-2019 03:19:12 Tải xuống
Chapter 97 04-01-2019 03:19:15 Tải xuống
Chapter 98 04-01-2019 03:19:18 Tải xuống
Chapter 99 04-01-2019 03:19:21 Tải xuống
Chapter 100 04-01-2019 03:19:24 Tải xuống
Chapter 101 04-01-2019 03:19:27 Tải xuống
Chapter 102 04-01-2019 03:19:30 Tải xuống
Chapter 103 04-01-2019 03:19:33 Tải xuống
Chapter 104 04-01-2019 03:19:37 Tải xuống
Chapter 105 04-01-2019 03:19:39 Tải xuống
Chapter 106 04-01-2019 03:19:42 Tải xuống
Chapter 107 04-01-2019 03:19:45 Tải xuống
Chapter 108 04-01-2019 03:19:48 Tải xuống
Chapter 109 25-03-2019 04:06:15 Tải xuống
Chapter 110 04-01-2019 03:19:54 Tải xuống
Chapter 111 04-01-2019 03:19:57 Tải xuống
Chapter 112 04-01-2019 03:20:00 Tải xuống
Chapter 113 04-01-2019 03:20:03 Tải xuống
Chapter 114 04-01-2019 03:20:07 Tải xuống
Chapter 115 04-01-2019 03:20:10 Tải xuống
Chapter 116 04-01-2019 03:20:13 Tải xuống
Chapter 117 04-01-2019 03:20:16 Tải xuống
Chapter 118 04-01-2019 03:20:19 Tải xuống
Chapter 119 04-01-2019 03:20:22 Tải xuống
Chapter 120 04-01-2019 03:20:25 Tải xuống
Chapter 121 04-01-2019 03:20:28 Tải xuống
Chapter 122 04-01-2019 03:20:31 Tải xuống
Chapter 123 04-01-2019 03:20:34 Tải xuống
Chapter 124 04-01-2019 03:20:37 Tải xuống
Chapter 125 04-01-2019 03:20:40 Tải xuống
Chapter 126 04-01-2019 03:20:43 Tải xuống
Chapter 127 04-01-2019 03:20:46 Tải xuống
Chapter 128 04-01-2019 03:20:49 Tải xuống
Chapter 129 04-01-2019 03:20:52 Tải xuống
Chapter 130 04-01-2019 03:20:55 Tải xuống
Chapter 131 04-01-2019 03:20:58 Tải xuống
Chapter 132 04-01-2019 03:21:01 Tải xuống
Chapter 133 04-01-2019 03:21:04 Tải xuống
Chapter 134 04-01-2019 03:21:07 Tải xuống
Chapter 135 04-01-2019 03:21:10 Tải xuống
Chapter 136 04-01-2019 03:21:12 Tải xuống
Chapter 137 04-01-2019 03:21:16 Tải xuống
Chapter 138 04-01-2019 03:21:18 Tải xuống
Chapter 139 04-01-2019 03:21:21 Tải xuống
Chapter 140 09-01-2019 19:38:42 Tải xuống
Chapter 141 16-01-2019 19:34:49 Tải xuống
Chapter 142 21-02-2019 03:31:57 Tải xuống
Chapter 143 20-02-2019 02:00:27 Tải xuống
Chapter 144 21-02-2019 03:32:00 Tải xuống
Chapter 145 12-03-2019 20:03:54 Tải xuống
Chapter 146 25-03-2019 04:06:18 Tải xuống
Chapter 147 25-03-2019 04:06:24 Tải xuống
Chapter 148 25-03-2019 04:06:27 Tải xuống
Chapter 149 25-03-2019 04:06:30 Tải xuống
Chapter 150 25-03-2019 04:06:33 Tải xuống
Chapter 151 05-05-2019 10:48:29 Tải xuống
Chapter 152 05-05-2019 10:48:31 Tải xuống
Chapter 153 05-05-2019 10:48:34 Tải xuống
Chapter 154 05-05-2019 10:48:38 Tải xuống
Chapter 155 05-05-2019 10:48:40 Tải xuống
Chapter 156 05-05-2019 10:48:42 Tải xuống
Chapter 157 05-05-2019 10:48:45 Tải xuống
Chapter 158 12-05-2019 19:00:12 Tải xuống
Chapter 159 19-05-2019 20:18:15 Tải xuống
Chapter 160 28-05-2019 17:08:32 Tải xuống
Chapter 161 04-06-2019 02:15:58 Tải xuống
Chapter 162 18-06-2019 16:13:03 Tải xuống
Chapter 163 16-06-2019 15:12:38 Tải xuống
Chapter 164 07-07-2019 21:24:17 Tải xuống
Chapter 165 07-07-2019 23:36:28 Tải xuống
Chapter 166 07-07-2019 23:36:32 Tải xuống
Chapter 167 15-07-2019 00:24:06 Tải xuống
Chapter 168 30-07-2019 06:07:34 Tải xuống
Chapter 169 05-08-2019 19:18:11 Tải xuống
Chapter 170 05-08-2019 20:30:39 Tải xuống
Chapter 171 17-08-2019 09:44:13 Tải xuống
Chapter 172 20-09-2019 11:03:35 Tải xuống
Chapter 173 06-11-2019 15:24:20 Tải xuống
Chapter 174: End 06-11-2019 15:12:49 Tải xuống
Chapter 175: Ngoại truyện 1 07-11-2019 12:07:47 Tải xuống
Chapter 176: Ngoại truyện 2 08-11-2019 11:48:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh