Kengan Omega

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Action , Drama , Martial Arts , Manga
Lần cập nhật cuối: 22-07-2021
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 2021 02-07-2021 00:20:03 Tải xuống
Chapter 210.5 13-04-2021 09:01:33 Tải xuống
Chapter 147 19-04-2021 23:18:02 Tải xuống
Chapter 143 19-04-2021 23:18:02 Tải xuống
Chapter 134.5 19-04-2021 23:18:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 02-07-2021 00:20:03 Tải xuống
Chapter 1 01-07-2021 00:06:02 Tải xuống
Chapter 2 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 3 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 4 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 5 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 6 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 7 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 8 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 9 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 10 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 11 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 12 01-07-2021 00:06:03 Tải xuống
Chapter 13 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 14 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 15 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 16 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 17 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 18 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 19 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 20 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 21 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 22 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 23 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 24 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 25 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 26 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 27 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 28 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 29 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 30 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 31 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 32 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 33 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 34 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 35 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 36 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 37 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 38 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 39 01-07-2021 00:06:04 Tải xuống
Chapter 40 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 41 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 42 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 43 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 44 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 45 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 46 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 47 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 48 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 49 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 50 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 51 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 52 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 53 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 54 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 55 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 56 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 57 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 58 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 59 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 60 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 61 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 62 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 63 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 64 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 65 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 66 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 67 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 68 01-07-2021 00:06:05 Tải xuống
Chapter 69 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 70 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 71 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 72 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 73 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 74 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 75 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 76 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 77 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 78 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 79 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 80 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 80: Raw 18-10-2020 17:18:26 Tải xuống
Chapter 81 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 82 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 83 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 84 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 84: Raw 05-11-2020 05:35:47 Tải xuống
Chapter 85 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 85: Raw 12-11-2020 06:42:21 Tải xuống
Chapter 86 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 87 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 88 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 89 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 89: Raw 10-12-2020 06:12:16 Tải xuống
Chapter 90 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 90: Raw 24-12-2020 07:42:15 Tải xuống
Chapter 91 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 92 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 93 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 93: Raw 14-01-2021 05:36:23 Tải xuống
Chapter 94 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 95 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 96 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 97 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 98 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 99 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 99: Raw 25-02-2021 12:39:00 Tải xuống
Chapter 100 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 101 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 101: Raw 10-03-2021 23:36:02 Tải xuống
Chapter 102 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 102.5 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 102: Raw 17-03-2021 22:24:02 Tải xuống
Chapter 103 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 104 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 104: Raw 08-04-2021 06:01:20 Tải xuống
Chapter 105 01-07-2021 00:06:06 Tải xuống
Chapter 106 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 107 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 108 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 109 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 109: Raw 13-05-2021 11:36:19 Tải xuống
Chapter 110 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 111 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 112 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 112: Raw 02-06-2021 23:18:03 Tải xuống
Chapter 113 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 114 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 115 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 115.5: Raw 01-07-2021 00:06:07 Tải xuống
Chapter 116 01-07-2021 01:00:04 Tải xuống
Chapter 117 15-07-2021 07:20:09 Tải xuống
Chapter 118 23-07-2021 11:00:04 Tải xuống
Chapter 118: Raw 22-07-2021 08:50:12 Tải xuống
Chapter 122 10-07-2021 11:35:24 Tải xuống
Chapter 125 19-04-2021 23:18:02 Tải xuống
Chapter 128 19-04-2021 23:18:02 Tải xuống
Chapter 132 19-04-2021 23:18:02 Tải xuống
Chapter 134.5 19-04-2021 23:18:02 Tải xuống
Chapter 143 19-04-2021 23:18:02 Tải xuống
Chapter 147 19-04-2021 23:18:02 Tải xuống
Chapter 210.5 13-04-2021 09:01:33 Tải xuống
Chapter 2021 02-07-2021 00:20:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh