Loading...

Quyền Bá Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 02-05-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư. Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 223 02-05-2019 05:06:08 Tải xuống
Chapter 222 30-04-2019 07:30:06 Tải xuống
Chapter 221 28-04-2019 08:24:06 Tải xuống
Chapter 220 26-04-2019 12:29:44 Tải xuống
Chapter 219 08-04-2019 13:03:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 07-01-2019 22:36:54 Tải xuống
Chapter 1 07-01-2019 22:36:57 Tải xuống
Chapter 2 05-05-2019 09:30:55 Tải xuống
Chapter 3 05-05-2019 09:35:27 Tải xuống
Chapter 4 05-05-2019 09:43:00 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 09:52:16 Tải xuống
Chapter 6 07-01-2019 22:37:12 Tải xuống
Chapter 7 07-01-2019 22:37:15 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 10:09:16 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 10:11:59 Tải xuống
Chapter 10 05-05-2019 10:14:23 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 10:15:54 Tải xuống
Chapter 12 07-01-2019 22:37:30 Tải xuống
Chapter 13 07-01-2019 22:37:33 Tải xuống
Chapter 14 07-01-2019 22:37:36 Tải xuống
Chapter 15 07-01-2019 22:37:39 Tải xuống
Chapter 16 07-01-2019 22:37:42 Tải xuống
Chapter 17 07-01-2019 22:37:45 Tải xuống
Chapter 18 07-01-2019 22:37:48 Tải xuống
Chapter 19 07-01-2019 22:37:51 Tải xuống
Chapter 20 07-01-2019 22:37:54 Tải xuống
Chapter 21 07-01-2019 22:37:57 Tải xuống
Chapter 22 07-01-2019 22:38:00 Tải xuống
Chapter 23 07-01-2019 22:38:03 Tải xuống
Chapter 24 07-01-2019 22:38:06 Tải xuống
Chapter 25 07-01-2019 22:38:09 Tải xuống
Chapter 26 07-01-2019 22:38:12 Tải xuống
Chapter 27 07-01-2019 22:38:15 Tải xuống
Chapter 28 07-01-2019 22:38:18 Tải xuống
Chapter 29 07-01-2019 22:38:21 Tải xuống
Chapter 30 07-01-2019 22:38:24 Tải xuống
Chapter 31 07-01-2019 22:38:27 Tải xuống
Chapter 32 07-01-2019 22:38:30 Tải xuống
Chapter 33 07-01-2019 22:38:33 Tải xuống
Chapter 34 07-01-2019 22:38:36 Tải xuống
Chapter 35 07-01-2019 22:38:39 Tải xuống
Chapter 36 07-01-2019 22:38:42 Tải xuống
Chapter 37 07-01-2019 22:38:45 Tải xuống
Chapter 38 07-01-2019 22:38:48 Tải xuống
Chapter 39 07-01-2019 22:38:51 Tải xuống
Chapter 40 07-01-2019 22:38:54 Tải xuống
Chapter 41 07-01-2019 22:38:57 Tải xuống
Chapter 42 07-01-2019 22:39:00 Tải xuống
Chapter 43 07-01-2019 22:39:03 Tải xuống
Chapter 44 07-01-2019 22:39:06 Tải xuống
Chapter 45 07-01-2019 22:39:09 Tải xuống
Chapter 46 07-01-2019 22:39:12 Tải xuống
Chapter 47 07-01-2019 22:39:15 Tải xuống
Chapter 48 07-01-2019 22:39:18 Tải xuống
Chapter 49 07-01-2019 22:39:21 Tải xuống
Chapter 50 07-01-2019 22:39:24 Tải xuống
Chapter 51 07-01-2019 22:39:27 Tải xuống
Chapter 52 07-01-2019 22:39:30 Tải xuống
Chapter 53 07-01-2019 22:39:33 Tải xuống
Chapter 54 07-01-2019 22:39:36 Tải xuống
Chapter 55 07-01-2019 22:39:39 Tải xuống
Chapter 56 07-01-2019 22:39:42 Tải xuống
Chapter 57 07-01-2019 22:39:45 Tải xuống
Chapter 58 07-01-2019 22:39:48 Tải xuống
Chapter 59 07-01-2019 22:39:51 Tải xuống
Chapter 60 07-01-2019 22:39:54 Tải xuống
Chapter 61 07-01-2019 22:39:57 Tải xuống
Chapter 62 07-01-2019 22:40:00 Tải xuống
Chapter 63 07-01-2019 22:40:03 Tải xuống
Chapter 64 07-01-2019 22:40:06 Tải xuống
Chapter 65 07-01-2019 22:40:09 Tải xuống
Chapter 66 07-01-2019 22:40:12 Tải xuống
Chapter 67 07-01-2019 22:40:15 Tải xuống
Chapter 68 07-01-2019 22:40:18 Tải xuống
Chapter 69 07-01-2019 22:40:22 Tải xuống
Chapter 70 07-01-2019 22:40:24 Tải xuống
Chapter 71 07-01-2019 22:40:27 Tải xuống
Chapter 72 07-01-2019 22:40:32 Tải xuống
Chapter 73 07-01-2019 22:40:33 Tải xuống
Chapter 74 07-01-2019 22:40:36 Tải xuống
Chapter 75 07-01-2019 22:40:39 Tải xuống
Chapter 76 07-01-2019 22:40:42 Tải xuống
Chapter 77 29-03-2019 15:06:23 Tải xuống
Chapter 78 07-01-2019 22:40:48 Tải xuống
Chapter 79 07-01-2019 22:40:51 Tải xuống
Chapter 80 07-01-2019 22:40:54 Tải xuống
Chapter 81 07-01-2019 22:40:57 Tải xuống
Chapter 82 07-01-2019 22:41:00 Tải xuống
Chapter 83 07-01-2019 22:41:03 Tải xuống
Chapter 84 07-01-2019 22:41:06 Tải xuống
Chapter 85 07-01-2019 22:41:09 Tải xuống
Chapter 86 07-01-2019 22:41:12 Tải xuống
Chapter 87 07-01-2019 22:41:15 Tải xuống
Chapter 88 07-01-2019 22:41:18 Tải xuống
Chapter 89 07-01-2019 22:41:24 Tải xuống
Chapter 90 07-01-2019 22:41:26 Tải xuống
Chapter 91 07-01-2019 22:41:27 Tải xuống
Chapter 92 07-01-2019 22:41:30 Tải xuống
Chapter 93 07-01-2019 22:41:33 Tải xuống
Chapter 94 07-01-2019 22:41:36 Tải xuống
Chapter 95 07-01-2019 22:41:39 Tải xuống
Chapter 96 07-01-2019 22:41:42 Tải xuống
Chapter 97 07-01-2019 22:41:45 Tải xuống
Chapter 98 07-01-2019 22:41:48 Tải xuống
Chapter 99 07-01-2019 22:41:51 Tải xuống
Chapter 100 07-01-2019 22:41:54 Tải xuống
Chapter 101 07-01-2019 22:41:57 Tải xuống
Chapter 102 07-01-2019 22:42:00 Tải xuống
Chapter 103 07-01-2019 22:42:03 Tải xuống
Chapter 104 07-01-2019 22:42:05 Tải xuống
Chapter 105 07-01-2019 22:42:09 Tải xuống
Chapter 106 07-01-2019 22:42:12 Tải xuống
Chapter 107 07-01-2019 22:42:14 Tải xuống
Chapter 108 07-01-2019 22:42:18 Tải xuống
Chapter 109 07-01-2019 22:42:20 Tải xuống
Chapter 110 07-01-2019 22:42:24 Tải xuống
Chapter 111 07-01-2019 22:42:26 Tải xuống
Chapter 112 07-01-2019 22:42:29 Tải xuống
Chapter 113 07-01-2019 22:42:32 Tải xuống
Chapter 114 07-01-2019 22:42:35 Tải xuống
Chapter 115 07-01-2019 22:42:39 Tải xuống
Chapter 116 07-01-2019 22:42:41 Tải xuống
Chapter 117 07-01-2019 22:42:44 Tải xuống
Chapter 118 07-01-2019 22:42:47 Tải xuống
Chapter 119 07-01-2019 22:42:50 Tải xuống
Chapter 120 07-01-2019 22:42:54 Tải xuống
Chapter 121 07-01-2019 22:42:56 Tải xuống
Chapter 122 07-01-2019 22:43:00 Tải xuống
Chapter 123 07-01-2019 22:43:02 Tải xuống
Chapter 124 07-01-2019 22:43:05 Tải xuống
Chapter 125 07-01-2019 22:43:08 Tải xuống
Chapter 126 07-01-2019 22:43:11 Tải xuống
Chapter 127 07-01-2019 22:43:14 Tải xuống
Chapter 128 07-01-2019 22:43:18 Tải xuống
Chapter 129 07-01-2019 22:43:20 Tải xuống
Chapter 130 07-01-2019 22:43:23 Tải xuống
Chapter 131 07-01-2019 22:43:26 Tải xuống
Chapter 131.1: Ngoại truyện 1 07-01-2019 22:43:47 Tải xuống
Chapter 131.2: Ngoại truyện 2 07-01-2019 22:43:53 Tải xuống
Chapter 131.3: Ngoại truyện 3 07-01-2019 22:43:57 Tải xuống
Chapter 131.4: Ngoại truyện 4 07-01-2019 22:44:20 Tải xuống
Chapter 131.5: Ngoại truyện 5 07-01-2019 22:44:23 Tải xuống
Chapter 131.6: Ngoại truyện 6 07-01-2019 22:44:26 Tải xuống
Chapter 131.7: Ngoại truyện 7 07-01-2019 22:44:29 Tải xuống
Chapter 131.8: Ngoại truyện 8 07-01-2019 22:44:32 Tải xuống
Chapter 131.9: Ngoại truyện 9 07-01-2019 22:44:47 Tải xuống
Chapter 132 07-01-2019 22:44:47 Tải xuống
Chapter 132.1: Ngoại truyện 10 07-01-2019 22:44:47 Tải xuống
Chapter 132.2: Ngoại truyện 11 07-01-2019 22:44:48 Tải xuống
Chapter 132.3: Ngoại truyện 12 07-01-2019 22:44:49 Tải xuống
Chapter 132.4: Ngoại truyện 13 07-01-2019 22:44:49 Tải xuống
Chapter 132.5: Ngoại truyện 14 - Hết ngoại truyện 07-01-2019 22:44:51 Tải xuống
Chapter 133 07-01-2019 22:44:51 Tải xuống
Chapter 134 07-01-2019 22:44:54 Tải xuống
Chapter 135 07-01-2019 22:44:54 Tải xuống
Chapter 136 07-01-2019 22:44:54 Tải xuống
Chapter 137 07-01-2019 22:44:56 Tải xuống
Chapter 138 07-01-2019 22:44:59 Tải xuống
Chapter 139 07-01-2019 22:45:02 Tải xuống
Chapter 140 07-01-2019 22:45:02 Tải xuống
Chapter 141 07-01-2019 22:45:06 Tải xuống
Chapter 142 07-01-2019 22:45:06 Tải xuống
Chapter 143 07-01-2019 22:45:08 Tải xuống
Chapter 144 07-01-2019 22:45:09 Tải xuống
Chapter 145 07-01-2019 22:45:12 Tải xuống
Chapter 146 07-01-2019 22:45:12 Tải xuống
Chapter 147 07-01-2019 22:45:15 Tải xuống
Chapter 148 07-01-2019 22:45:15 Tải xuống
Chapter 148.5 07-01-2019 22:45:18 Tải xuống
Chapter 149 07-01-2019 22:45:21 Tải xuống
Chapter 150 07-01-2019 22:45:21 Tải xuống
Chapter 151 07-01-2019 22:45:24 Tải xuống
Chapter 152 07-01-2019 22:45:27 Tải xuống
Chapter 153 07-01-2019 22:45:30 Tải xuống
Chapter 154 07-01-2019 22:45:33 Tải xuống
Chapter 155 07-01-2019 22:45:36 Tải xuống
Chapter 156 07-01-2019 22:45:37 Tải xuống
Chapter 157 07-01-2019 22:45:39 Tải xuống
Chapter 158 07-01-2019 22:45:40 Tải xuống
Chapter 159 07-01-2019 22:45:42 Tải xuống
Chapter 160 07-01-2019 22:45:43 Tải xuống
Chapter 161 07-01-2019 22:45:45 Tải xuống
Chapter 162 07-01-2019 22:45:46 Tải xuống
Chapter 163 07-01-2019 22:45:48 Tải xuống
Chapter 164 07-01-2019 22:45:51 Tải xuống
Chapter 165 07-01-2019 22:45:54 Tải xuống
Chapter 166 07-01-2019 22:45:57 Tải xuống
Chapter 167 07-01-2019 22:46:00 Tải xuống
Chapter 168 07-01-2019 22:46:03 Tải xuống
Chapter 169 07-01-2019 22:46:06 Tải xuống
Chapter 170 07-01-2019 22:46:09 Tải xuống
Chapter 171 07-01-2019 22:46:12 Tải xuống
Chapter 172 07-01-2019 22:46:15 Tải xuống
Chapter 173 07-01-2019 22:46:18 Tải xuống
Chapter 174 07-01-2019 22:46:21 Tải xuống
Chapter 175 07-01-2019 22:46:25 Tải xuống
Chapter 176 07-01-2019 22:46:27 Tải xuống
Chapter 177 07-01-2019 22:46:30 Tải xuống
Chapter 178 07-01-2019 22:46:33 Tải xuống
Chapter 179 07-01-2019 22:46:36 Tải xuống
Chapter 180 07-01-2019 22:46:39 Tải xuống
Chapter 181 07-01-2019 22:46:42 Tải xuống
Chapter 182 07-01-2019 22:46:45 Tải xuống
Chapter 183 07-01-2019 22:46:48 Tải xuống
Chapter 184 07-01-2019 22:46:51 Tải xuống
Chapter 185 07-01-2019 22:46:54 Tải xuống
Chapter 186 07-01-2019 22:46:57 Tải xuống
Chapter 187 07-01-2019 22:47:00 Tải xuống
Chapter 188 07-01-2019 22:47:03 Tải xuống
Chapter 189 07-01-2019 22:47:06 Tải xuống
Chapter 190 07-01-2019 22:47:09 Tải xuống
Chapter 191 07-01-2019 22:47:12 Tải xuống
Chapter 192 07-01-2019 22:47:15 Tải xuống
Chapter 193 07-01-2019 22:47:18 Tải xuống
Chapter 194 07-01-2019 22:47:21 Tải xuống
Chapter 195 07-01-2019 22:47:24 Tải xuống
Chapter 196 07-01-2019 22:47:27 Tải xuống
Chapter 197 07-01-2019 22:47:30 Tải xuống
Chapter 198 07-01-2019 22:47:36 Tải xuống
Chapter 199 07-01-2019 22:47:36 Tải xuống
Chapter 200 07-01-2019 22:47:39 Tải xuống
Chapter 201 07-01-2019 22:47:42 Tải xuống
Chapter 202 07-01-2019 22:47:45 Tải xuống
Chapter 203 07-01-2019 22:47:48 Tải xuống
Chapter 204 07-01-2019 22:47:51 Tải xuống
Chapter 205 24-01-2019 13:59:48 Tải xuống
Chapter 206 26-01-2019 22:11:18 Tải xuống
Chapter 207 28-01-2019 12:16:42 Tải xuống
Chapter 208 10-03-2019 18:05:32 Tải xuống
Chapter 209 29-03-2019 15:06:26 Tải xuống
Chapter 210 29-03-2019 15:21:02 Tải xuống
Chapter 211 14-03-2019 04:12:11 Tải xuống
Chapter 212 29-03-2019 15:06:35 Tải xuống
Chapter 213 29-03-2019 15:06:38 Tải xuống
Chapter 214 29-03-2019 15:06:41 Tải xuống
Chapter 215 29-03-2019 15:18:50 Tải xuống
Chapter 216 31-03-2019 12:06:08 Tải xuống
Chapter 217 05-04-2019 07:25:30 Tải xuống
Chapter 218 08-04-2019 15:40:42 Tải xuống
Chapter 219 08-04-2019 13:03:42 Tải xuống
Chapter 220 26-04-2019 12:29:44 Tải xuống
Chapter 221 28-04-2019 08:24:06 Tải xuống
Chapter 222 30-04-2019 07:30:06 Tải xuống
Chapter 223 02-05-2019 05:06:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh