Loading...

Quyền Bá Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư. Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 234 15-07-2019 18:06:13 Tải xuống
Chapter 233 05-07-2019 10:48:17 Tải xuống
Chapter 232 03-07-2019 10:48:15 Tải xuống
Chapter 231 01-07-2019 10:36:11 Tải xuống
Chapter 230 29-06-2019 13:01:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-01-2019 05:36:54 Tải xuống
Chapter 1 08-01-2019 05:36:57 Tải xuống
Chapter 2 05-05-2019 16:30:55 Tải xuống
Chapter 3 05-05-2019 16:35:27 Tải xuống
Chapter 4 05-05-2019 16:43:00 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 16:52:16 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 05:37:12 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 05:37:15 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 17:09:16 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 17:11:59 Tải xuống
Chapter 10 05-05-2019 17:14:23 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 17:15:54 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 05:37:30 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 05:37:33 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 05:37:36 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 05:37:39 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 05:37:42 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 05:37:45 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 05:37:48 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 05:37:51 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 05:37:54 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 05:37:57 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 05:38:00 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 05:38:03 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 05:38:06 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 05:38:09 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 05:38:12 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 05:38:15 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 05:38:18 Tải xuống
Chapter 29 08-01-2019 05:38:21 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 05:38:24 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 05:38:27 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 05:38:30 Tải xuống
Chapter 33 08-01-2019 05:38:33 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2019 05:38:36 Tải xuống
Chapter 35 08-01-2019 05:38:39 Tải xuống
Chapter 36 08-01-2019 05:38:42 Tải xuống
Chapter 37 08-01-2019 05:38:45 Tải xuống
Chapter 38 08-01-2019 05:38:48 Tải xuống
Chapter 39 08-01-2019 05:38:51 Tải xuống
Chapter 40 08-01-2019 05:38:54 Tải xuống
Chapter 41 08-01-2019 05:38:57 Tải xuống
Chapter 42 08-01-2019 05:39:00 Tải xuống
Chapter 43 08-01-2019 05:39:03 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2019 05:39:06 Tải xuống
Chapter 45 08-01-2019 05:39:09 Tải xuống
Chapter 46 08-01-2019 05:39:12 Tải xuống
Chapter 47 08-01-2019 05:39:15 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2019 05:39:18 Tải xuống
Chapter 49 08-01-2019 05:39:21 Tải xuống
Chapter 50 08-01-2019 05:39:24 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 05:39:27 Tải xuống
Chapter 52 08-01-2019 05:39:30 Tải xuống
Chapter 53 08-01-2019 05:39:33 Tải xuống
Chapter 54 08-01-2019 05:39:36 Tải xuống
Chapter 55 08-01-2019 05:39:39 Tải xuống
Chapter 56 08-01-2019 05:39:42 Tải xuống
Chapter 57 08-01-2019 05:39:45 Tải xuống
Chapter 58 08-01-2019 05:39:48 Tải xuống
Chapter 59 08-01-2019 05:39:51 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 05:39:54 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 05:39:57 Tải xuống
Chapter 62 08-01-2019 05:40:00 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2019 05:40:03 Tải xuống
Chapter 64 08-01-2019 05:40:06 Tải xuống
Chapter 65 08-01-2019 05:40:09 Tải xuống
Chapter 66 08-01-2019 05:40:12 Tải xuống
Chapter 67 08-01-2019 05:40:15 Tải xuống
Chapter 68 08-01-2019 05:40:18 Tải xuống
Chapter 69 08-01-2019 05:40:22 Tải xuống
Chapter 70 08-01-2019 05:40:24 Tải xuống
Chapter 71 08-01-2019 05:40:27 Tải xuống
Chapter 72 08-01-2019 05:40:32 Tải xuống
Chapter 73 08-01-2019 05:40:33 Tải xuống
Chapter 74 08-01-2019 05:40:36 Tải xuống
Chapter 75 08-01-2019 05:40:39 Tải xuống
Chapter 76 08-01-2019 05:40:42 Tải xuống
Chapter 77 29-03-2019 22:06:23 Tải xuống
Chapter 78 08-01-2019 05:40:48 Tải xuống
Chapter 79 08-01-2019 05:40:51 Tải xuống
Chapter 80 08-01-2019 05:40:54 Tải xuống
Chapter 81 08-01-2019 05:40:57 Tải xuống
Chapter 82 08-01-2019 05:41:00 Tải xuống
Chapter 83 08-01-2019 05:41:03 Tải xuống
Chapter 84 08-01-2019 05:41:06 Tải xuống
Chapter 85 08-01-2019 05:41:09 Tải xuống
Chapter 86 08-01-2019 05:41:12 Tải xuống
Chapter 87 08-01-2019 05:41:15 Tải xuống
Chapter 88 08-01-2019 05:41:18 Tải xuống
Chapter 89 08-01-2019 05:41:24 Tải xuống
Chapter 90 08-01-2019 05:41:26 Tải xuống
Chapter 91 08-01-2019 05:41:27 Tải xuống
Chapter 92 08-01-2019 05:41:30 Tải xuống
Chapter 93 08-01-2019 05:41:33 Tải xuống
Chapter 94 08-01-2019 05:41:36 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 05:41:39 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 05:41:42 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 05:41:45 Tải xuống
Chapter 98 08-01-2019 05:41:48 Tải xuống
Chapter 99 08-01-2019 05:41:51 Tải xuống
Chapter 100 08-01-2019 05:41:54 Tải xuống
Chapter 101 08-01-2019 05:41:57 Tải xuống
Chapter 102 08-01-2019 05:42:00 Tải xuống
Chapter 103 08-01-2019 05:42:03 Tải xuống
Chapter 104 08-01-2019 05:42:05 Tải xuống
Chapter 105 08-01-2019 05:42:09 Tải xuống
Chapter 106 08-01-2019 05:42:12 Tải xuống
Chapter 107 08-01-2019 05:42:14 Tải xuống
Chapter 108 08-01-2019 05:42:18 Tải xuống
Chapter 109 08-01-2019 05:42:20 Tải xuống
Chapter 110 08-01-2019 05:42:24 Tải xuống
Chapter 111 08-01-2019 05:42:26 Tải xuống
Chapter 112 08-01-2019 05:42:29 Tải xuống
Chapter 113 08-01-2019 05:42:32 Tải xuống
Chapter 114 08-01-2019 05:42:35 Tải xuống
Chapter 115 08-01-2019 05:42:39 Tải xuống
Chapter 116 08-01-2019 05:42:41 Tải xuống
Chapter 117 08-01-2019 05:42:44 Tải xuống
Chapter 118 08-01-2019 05:42:47 Tải xuống
Chapter 119 08-01-2019 05:42:50 Tải xuống
Chapter 120 08-01-2019 05:42:54 Tải xuống
Chapter 121 08-01-2019 05:42:56 Tải xuống
Chapter 122 08-01-2019 05:43:00 Tải xuống
Chapter 123 08-01-2019 05:43:02 Tải xuống
Chapter 124 08-01-2019 05:43:05 Tải xuống
Chapter 125 08-01-2019 05:43:08 Tải xuống
Chapter 126 08-01-2019 05:43:11 Tải xuống
Chapter 127 08-01-2019 05:43:14 Tải xuống
Chapter 128 08-01-2019 05:43:18 Tải xuống
Chapter 129 08-01-2019 05:43:20 Tải xuống
Chapter 130 08-01-2019 05:43:23 Tải xuống
Chapter 131 08-01-2019 05:43:26 Tải xuống
Chapter 131.1: Ngoại truyện 1 08-01-2019 05:43:47 Tải xuống
Chapter 131.2: Ngoại truyện 2 08-01-2019 05:43:53 Tải xuống
Chapter 131.3: Ngoại truyện 3 08-01-2019 05:43:57 Tải xuống
Chapter 131.4: Ngoại truyện 4 08-01-2019 05:44:20 Tải xuống
Chapter 131.5: Ngoại truyện 5 08-01-2019 05:44:23 Tải xuống
Chapter 131.6: Ngoại truyện 6 08-01-2019 05:44:26 Tải xuống
Chapter 131.7: Ngoại truyện 7 08-01-2019 05:44:29 Tải xuống
Chapter 131.8: Ngoại truyện 8 08-01-2019 05:44:32 Tải xuống
Chapter 131.9: Ngoại truyện 9 08-01-2019 05:44:47 Tải xuống
Chapter 132 08-01-2019 05:44:47 Tải xuống
Chapter 132.1: Ngoại truyện 10 08-01-2019 05:44:47 Tải xuống
Chapter 132.2: Ngoại truyện 11 08-01-2019 05:44:48 Tải xuống
Chapter 132.3: Ngoại truyện 12 08-01-2019 05:44:49 Tải xuống
Chapter 132.4: Ngoại truyện 13 08-01-2019 05:44:49 Tải xuống
Chapter 132.5: Ngoại truyện 14 - Hết ngoại truyện 08-01-2019 05:44:51 Tải xuống
Chapter 133 08-01-2019 05:44:51 Tải xuống
Chapter 134 08-01-2019 05:44:54 Tải xuống
Chapter 135 08-01-2019 05:44:54 Tải xuống
Chapter 136 08-01-2019 05:44:54 Tải xuống
Chapter 137 08-01-2019 05:44:56 Tải xuống
Chapter 138 08-01-2019 05:44:59 Tải xuống
Chapter 139 08-01-2019 05:45:02 Tải xuống
Chapter 140 08-01-2019 05:45:02 Tải xuống
Chapter 141 08-01-2019 05:45:06 Tải xuống
Chapter 142 08-01-2019 05:45:06 Tải xuống
Chapter 143 08-01-2019 05:45:08 Tải xuống
Chapter 144 08-01-2019 05:45:09 Tải xuống
Chapter 145 08-01-2019 05:45:12 Tải xuống
Chapter 146 08-01-2019 05:45:12 Tải xuống
Chapter 147 08-01-2019 05:45:15 Tải xuống
Chapter 148 08-01-2019 05:45:15 Tải xuống
Chapter 148.5 08-01-2019 05:45:18 Tải xuống
Chapter 149 08-01-2019 05:45:21 Tải xuống
Chapter 150 08-01-2019 05:45:21 Tải xuống
Chapter 151 08-01-2019 05:45:24 Tải xuống
Chapter 152 08-01-2019 05:45:27 Tải xuống
Chapter 153 08-01-2019 05:45:30 Tải xuống
Chapter 154 08-01-2019 05:45:33 Tải xuống
Chapter 155 08-01-2019 05:45:36 Tải xuống
Chapter 156 08-01-2019 05:45:37 Tải xuống
Chapter 157 08-01-2019 05:45:39 Tải xuống
Chapter 158 08-01-2019 05:45:40 Tải xuống
Chapter 159 08-01-2019 05:45:42 Tải xuống
Chapter 160 08-01-2019 05:45:43 Tải xuống
Chapter 161 08-01-2019 05:45:45 Tải xuống
Chapter 162 08-01-2019 05:45:46 Tải xuống
Chapter 163 08-01-2019 05:45:48 Tải xuống
Chapter 164 08-01-2019 05:45:51 Tải xuống
Chapter 165 08-01-2019 05:45:54 Tải xuống
Chapter 166 08-01-2019 05:45:57 Tải xuống
Chapter 167 08-01-2019 05:46:00 Tải xuống
Chapter 168 08-01-2019 05:46:03 Tải xuống
Chapter 169 08-01-2019 05:46:06 Tải xuống
Chapter 170 08-01-2019 05:46:09 Tải xuống
Chapter 171 08-01-2019 05:46:12 Tải xuống
Chapter 172 08-01-2019 05:46:15 Tải xuống
Chapter 173 08-01-2019 05:46:18 Tải xuống
Chapter 174 08-01-2019 05:46:21 Tải xuống
Chapter 175 08-01-2019 05:46:25 Tải xuống
Chapter 176 08-01-2019 05:46:27 Tải xuống
Chapter 177 08-01-2019 05:46:30 Tải xuống
Chapter 178 08-01-2019 05:46:33 Tải xuống
Chapter 179 08-01-2019 05:46:36 Tải xuống
Chapter 180 08-01-2019 05:46:39 Tải xuống
Chapter 181 08-01-2019 05:46:42 Tải xuống
Chapter 182 08-01-2019 05:46:45 Tải xuống
Chapter 183 08-01-2019 05:46:48 Tải xuống
Chapter 184 08-01-2019 05:46:51 Tải xuống
Chapter 185 08-01-2019 05:46:54 Tải xuống
Chapter 186 08-01-2019 05:46:57 Tải xuống
Chapter 187 08-01-2019 05:47:00 Tải xuống
Chapter 188 08-01-2019 05:47:03 Tải xuống
Chapter 189 08-01-2019 05:47:06 Tải xuống
Chapter 190 08-01-2019 05:47:09 Tải xuống
Chapter 191 08-01-2019 05:47:12 Tải xuống
Chapter 192 08-01-2019 05:47:15 Tải xuống
Chapter 193 08-01-2019 05:47:18 Tải xuống
Chapter 194 08-01-2019 05:47:21 Tải xuống
Chapter 195 08-01-2019 05:47:24 Tải xuống
Chapter 196 08-01-2019 05:47:27 Tải xuống
Chapter 197 08-01-2019 05:47:30 Tải xuống
Chapter 198 08-01-2019 05:47:36 Tải xuống
Chapter 199 08-01-2019 05:47:36 Tải xuống
Chapter 200 08-01-2019 05:47:39 Tải xuống
Chapter 201 08-01-2019 05:47:42 Tải xuống
Chapter 202 08-01-2019 05:47:45 Tải xuống
Chapter 203 08-01-2019 05:47:48 Tải xuống
Chapter 204 08-01-2019 05:47:51 Tải xuống
Chapter 205 24-01-2019 20:59:48 Tải xuống
Chapter 206 27-01-2019 05:11:18 Tải xuống
Chapter 207 28-01-2019 19:16:42 Tải xuống
Chapter 208 11-03-2019 01:05:32 Tải xuống
Chapter 209 29-03-2019 22:06:26 Tải xuống
Chapter 210 29-03-2019 22:21:02 Tải xuống
Chapter 211 14-03-2019 11:12:11 Tải xuống
Chapter 212 29-03-2019 22:06:35 Tải xuống
Chapter 213 29-03-2019 22:06:38 Tải xuống
Chapter 214 29-03-2019 22:06:41 Tải xuống
Chapter 215 29-03-2019 22:18:50 Tải xuống
Chapter 216 31-03-2019 19:06:08 Tải xuống
Chapter 217 05-04-2019 14:25:30 Tải xuống
Chapter 218 08-04-2019 22:40:42 Tải xuống
Chapter 219 08-04-2019 20:03:42 Tải xuống
Chapter 220 26-04-2019 19:29:44 Tải xuống
Chapter 221 28-04-2019 15:24:06 Tải xuống
Chapter 222 30-04-2019 14:30:06 Tải xuống
Chapter 223 02-05-2019 12:06:08 Tải xuống
Chapter 224 02-06-2019 21:18:25 Tải xuống
Chapter 225 04-06-2019 21:20:59 Tải xuống
Chapter 226 06-06-2019 21:12:12 Tải xuống
Chapter 227 08-06-2019 21:06:12 Tải xuống
Chapter 228 10-06-2019 21:06:16 Tải xuống
Chapter 229 12-06-2019 22:12:18 Tải xuống
Chapter 230 29-06-2019 13:01:38 Tải xuống
Chapter 231 01-07-2019 10:36:11 Tải xuống
Chapter 232 03-07-2019 10:48:15 Tải xuống
Chapter 233 05-07-2019 10:48:17 Tải xuống
Chapter 234 15-07-2019 18:06:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh