Quyền Bá Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 12-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư. Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 383 12-04-2021 22:05:46 Tải xuống
Chapter 382 05-04-2021 17:08:17 Tải xuống
Chapter 381 05-04-2021 17:08:24 Tải xuống
Chapter 380 03-04-2021 06:21:21 Tải xuống
Chapter 379 08-04-2021 19:09:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-11-2018 14:00:29 Tải xuống
Chapter 1 21-09-2020 01:43:00 Tải xuống
Chapter 2 21-09-2020 01:43:00 Tải xuống
Chapter 3 21-09-2020 01:43:00 Tải xuống
Chapter 4 21-09-2020 01:53:09 Tải xuống
Chapter 5 21-09-2020 01:42:17 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 05:37:12 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 05:37:15 Tải xuống
Chapter 8 21-09-2020 01:42:14 Tải xuống
Chapter 9 21-09-2020 01:42:11 Tải xuống
Chapter 10 21-09-2020 01:53:08 Tải xuống
Chapter 11 21-09-2020 01:42:07 Tải xuống
Chapter 12 21-09-2020 01:42:07 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 05:37:33 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 05:37:36 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 05:37:39 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 05:37:42 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 05:37:45 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 05:37:48 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 05:37:51 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 05:37:54 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 05:37:57 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 05:38:00 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 05:38:03 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 05:38:06 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 05:38:09 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 05:38:12 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 05:38:15 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 05:38:18 Tải xuống
Chapter 29 08-01-2019 05:38:21 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 05:38:24 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 05:38:27 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 05:38:30 Tải xuống
Chapter 33 08-01-2019 05:38:33 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2019 05:38:36 Tải xuống
Chapter 35 08-01-2019 05:38:39 Tải xuống
Chapter 36 08-01-2019 05:38:42 Tải xuống
Chapter 37 08-01-2019 05:38:45 Tải xuống
Chapter 38 08-01-2019 05:38:48 Tải xuống
Chapter 39 08-01-2019 05:38:51 Tải xuống
Chapter 40 08-01-2019 05:38:54 Tải xuống
Chapter 41 08-01-2019 05:38:57 Tải xuống
Chapter 42 08-01-2019 05:39:00 Tải xuống
Chapter 43 08-01-2019 05:39:03 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2019 05:39:06 Tải xuống
Chapter 45 08-01-2019 05:39:09 Tải xuống
Chapter 46 08-01-2019 05:39:12 Tải xuống
Chapter 47 08-01-2019 05:39:15 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2019 05:39:18 Tải xuống
Chapter 49 08-01-2019 05:39:21 Tải xuống
Chapter 50 08-01-2019 05:39:24 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 05:39:27 Tải xuống
Chapter 52 08-01-2019 05:39:30 Tải xuống
Chapter 53 08-01-2019 05:39:33 Tải xuống
Chapter 54 08-01-2019 05:39:36 Tải xuống
Chapter 55 08-01-2019 05:39:39 Tải xuống
Chapter 56 08-01-2019 05:39:42 Tải xuống
Chapter 57 08-01-2019 05:39:45 Tải xuống
Chapter 58 08-01-2019 05:39:48 Tải xuống
Chapter 59 08-01-2019 05:39:51 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 05:39:54 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 05:39:57 Tải xuống
Chapter 62 08-01-2019 05:40:00 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2019 05:40:03 Tải xuống
Chapter 64 08-01-2019 05:40:06 Tải xuống
Chapter 65 08-01-2019 05:40:09 Tải xuống
Chapter 66 08-01-2019 05:40:12 Tải xuống
Chapter 67 08-01-2019 05:40:15 Tải xuống
Chapter 68 08-01-2019 05:40:18 Tải xuống
Chapter 69 08-01-2019 05:40:22 Tải xuống
Chapter 70 08-01-2019 05:40:24 Tải xuống
Chapter 71 08-01-2019 05:40:27 Tải xuống
Chapter 72 08-01-2019 05:40:32 Tải xuống
Chapter 73 08-01-2019 05:40:33 Tải xuống
Chapter 74 08-01-2019 05:40:36 Tải xuống
Chapter 75 08-01-2019 05:40:39 Tải xuống
Chapter 76 08-01-2019 05:40:42 Tải xuống
Chapter 77 29-03-2019 22:06:23 Tải xuống
Chapter 78 08-01-2019 05:40:48 Tải xuống
Chapter 79 08-01-2019 05:40:51 Tải xuống
Chapter 80 08-01-2019 05:40:54 Tải xuống
Chapter 81 08-01-2019 05:40:57 Tải xuống
Chapter 82 08-01-2019 05:41:00 Tải xuống
Chapter 83 08-01-2019 05:41:03 Tải xuống
Chapter 84 08-01-2019 05:41:06 Tải xuống
Chapter 85 08-01-2019 05:41:09 Tải xuống
Chapter 86 08-01-2019 05:41:12 Tải xuống
Chapter 87 08-01-2019 05:41:15 Tải xuống
Chapter 88 08-01-2019 05:41:18 Tải xuống
Chapter 89 08-01-2019 05:41:24 Tải xuống
Chapter 90 08-01-2019 05:41:26 Tải xuống
Chapter 91 08-01-2019 05:41:27 Tải xuống
Chapter 92 08-01-2019 05:41:30 Tải xuống
Chapter 93 08-01-2019 05:41:33 Tải xuống
Chapter 94 08-01-2019 05:41:36 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 05:41:39 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 05:41:42 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 05:41:45 Tải xuống
Chapter 98 08-01-2019 05:41:48 Tải xuống
Chapter 99 08-01-2019 05:41:51 Tải xuống
Chapter 100 08-01-2019 05:41:54 Tải xuống
Chapter 101 08-01-2019 05:41:57 Tải xuống
Chapter 102 08-01-2019 05:42:00 Tải xuống
Chapter 103 08-01-2019 05:42:03 Tải xuống
Chapter 104 08-01-2019 05:42:05 Tải xuống
Chapter 105 08-01-2019 05:42:09 Tải xuống
Chapter 106 08-01-2019 05:42:12 Tải xuống
Chapter 107 08-01-2019 05:42:14 Tải xuống
Chapter 108 08-01-2019 05:42:18 Tải xuống
Chapter 109 08-01-2019 05:42:20 Tải xuống
Chapter 110 08-01-2019 05:42:24 Tải xuống
Chapter 111 08-01-2019 05:42:26 Tải xuống
Chapter 112 08-01-2019 05:42:29 Tải xuống
Chapter 113 08-01-2019 05:42:32 Tải xuống
Chapter 114 08-01-2019 05:42:35 Tải xuống
Chapter 115 08-01-2019 05:42:39 Tải xuống
Chapter 116 08-01-2019 05:42:41 Tải xuống
Chapter 117 08-01-2019 05:42:44 Tải xuống
Chapter 118 08-01-2019 05:42:47 Tải xuống
Chapter 119 08-01-2019 05:42:50 Tải xuống
Chapter 120 08-01-2019 05:42:54 Tải xuống
Chapter 121 08-01-2019 05:42:56 Tải xuống
Chapter 122 08-01-2019 05:43:00 Tải xuống
Chapter 123 08-01-2019 05:43:02 Tải xuống
Chapter 124 08-01-2019 05:43:05 Tải xuống
Chapter 125 08-01-2019 05:43:08 Tải xuống
Chapter 126 08-01-2019 05:43:11 Tải xuống
Chapter 127 08-01-2019 05:43:14 Tải xuống
Chapter 128 08-01-2019 05:43:18 Tải xuống
Chapter 129 08-01-2019 05:43:20 Tải xuống
Chapter 130 08-01-2019 05:43:23 Tải xuống
Chapter 131 08-01-2019 05:43:26 Tải xuống
Chapter 131.1: Ngoại truyện 1 08-01-2019 05:43:47 Tải xuống
Chapter 131.2: Ngoại truyện 2 08-01-2019 05:43:53 Tải xuống
Chapter 131.3: Ngoại truyện 3 08-01-2019 05:43:57 Tải xuống
Chapter 131.4: Ngoại truyện 4 08-01-2019 05:44:20 Tải xuống
Chapter 131.5: Ngoại truyện 5 08-01-2019 05:44:23 Tải xuống
Chapter 131.6: Ngoại truyện 6 08-01-2019 05:44:26 Tải xuống
Chapter 131.7: Ngoại truyện 7 08-01-2019 05:44:29 Tải xuống
Chapter 131.8: Ngoại truyện 8 08-01-2019 05:44:32 Tải xuống
Chapter 131.9: Ngoại truyện 9 08-01-2019 05:44:47 Tải xuống
Chapter 131: Chap 130 21-09-2020 01:41:59 Tải xuống
Chapter 132 08-01-2019 05:44:47 Tải xuống
Chapter 132.1: Ngoại truyện 10 08-01-2019 05:44:47 Tải xuống
Chapter 132.2: Ngoại truyện 11 08-01-2019 05:44:48 Tải xuống
Chapter 132.3: Ngoại truyện 12 08-01-2019 05:44:49 Tải xuống
Chapter 132.4: Ngoại truyện 13 08-01-2019 05:44:49 Tải xuống
Chapter 132.5: Ngoại truyện 14 - Hết ngoại truyện 08-01-2019 05:44:51 Tải xuống
Chapter 132.6 26-12-2020 16:06:21 Tải xuống
Chapter 132.7 26-12-2020 16:06:15 Tải xuống
Chapter 132.8 26-12-2020 16:06:10 Tải xuống
Chapter 132.9 26-12-2020 16:06:15 Tải xuống
Chapter 133 08-01-2019 05:44:51 Tải xuống
Chapter 134 08-01-2019 05:44:54 Tải xuống
Chapter 135 08-01-2019 05:44:54 Tải xuống
Chapter 136 08-01-2019 05:44:54 Tải xuống
Chapter 137 08-01-2019 05:44:56 Tải xuống
Chapter 138 08-01-2019 05:44:59 Tải xuống
Chapter 139 08-01-2019 05:45:02 Tải xuống
Chapter 140 08-01-2019 05:45:02 Tải xuống
Chapter 141 08-01-2019 05:45:06 Tải xuống
Chapter 142 08-01-2019 05:45:06 Tải xuống
Chapter 143 08-01-2019 05:45:08 Tải xuống
Chapter 144 08-01-2019 05:45:09 Tải xuống
Chapter 145 08-01-2019 05:45:12 Tải xuống
Chapter 146 08-01-2019 05:45:12 Tải xuống
Chapter 147 08-01-2019 05:45:15 Tải xuống
Chapter 148 08-01-2019 05:45:15 Tải xuống
Chapter 148.5 08-01-2019 05:45:18 Tải xuống
Chapter 149 08-01-2019 05:45:21 Tải xuống
Chapter 150 08-01-2019 05:45:21 Tải xuống
Chapter 151 08-01-2019 05:45:24 Tải xuống
Chapter 152 08-01-2019 05:45:27 Tải xuống
Chapter 153 08-01-2019 05:45:30 Tải xuống
Chapter 154 08-01-2019 05:45:33 Tải xuống
Chapter 155 08-01-2019 05:45:36 Tải xuống
Chapter 156 08-01-2019 05:45:37 Tải xuống
Chapter 157 08-01-2019 05:45:39 Tải xuống
Chapter 158 08-01-2019 05:45:40 Tải xuống
Chapter 159 08-01-2019 05:45:42 Tải xuống
Chapter 160 08-01-2019 05:45:43 Tải xuống
Chapter 161 08-01-2019 05:45:45 Tải xuống
Chapter 162 08-01-2019 05:45:46 Tải xuống
Chapter 163 08-01-2019 05:45:48 Tải xuống
Chapter 164 08-01-2019 05:45:51 Tải xuống
Chapter 165 08-01-2019 05:45:54 Tải xuống
Chapter 166 08-01-2019 05:45:57 Tải xuống
Chapter 167 08-01-2019 05:46:00 Tải xuống
Chapter 168 08-01-2019 05:46:03 Tải xuống
Chapter 169 08-01-2019 05:46:06 Tải xuống
Chapter 170 08-01-2019 05:46:09 Tải xuống
Chapter 171 08-01-2019 05:46:12 Tải xuống
Chapter 172 08-01-2019 05:46:15 Tải xuống
Chapter 173 08-01-2019 05:46:18 Tải xuống
Chapter 174 08-01-2019 05:46:21 Tải xuống
Chapter 175 08-01-2019 05:46:25 Tải xuống
Chapter 176 08-01-2019 05:46:27 Tải xuống
Chapter 177 08-01-2019 05:46:30 Tải xuống
Chapter 178 08-01-2019 05:46:33 Tải xuống
Chapter 179 08-01-2019 05:46:36 Tải xuống
Chapter 180 08-01-2019 05:46:39 Tải xuống
Chapter 181 08-01-2019 05:46:42 Tải xuống
Chapter 182 08-01-2019 05:46:45 Tải xuống
Chapter 183 08-01-2019 05:46:48 Tải xuống
Chapter 184 08-01-2019 05:46:51 Tải xuống
Chapter 185 08-01-2019 05:46:54 Tải xuống
Chapter 186 08-01-2019 05:46:57 Tải xuống
Chapter 187 08-01-2019 05:47:00 Tải xuống
Chapter 188 08-01-2019 05:47:03 Tải xuống
Chapter 189 08-01-2019 05:47:06 Tải xuống
Chapter 190 08-01-2019 05:47:09 Tải xuống
Chapter 191 08-01-2019 05:47:12 Tải xuống
Chapter 192 08-01-2019 05:47:15 Tải xuống
Chapter 193 08-01-2019 05:47:18 Tải xuống
Chapter 194 08-01-2019 05:47:21 Tải xuống
Chapter 195 08-01-2019 05:47:24 Tải xuống
Chapter 196 08-01-2019 05:47:27 Tải xuống
Chapter 197 08-01-2019 05:47:30 Tải xuống
Chapter 198 08-01-2019 05:47:36 Tải xuống
Chapter 199 08-01-2019 05:47:36 Tải xuống
Chapter 200 08-01-2019 05:47:39 Tải xuống
Chapter 201 08-01-2019 05:47:42 Tải xuống
Chapter 202 08-01-2019 05:47:45 Tải xuống
Chapter 203 08-01-2019 05:47:48 Tải xuống
Chapter 204 08-01-2019 05:47:51 Tải xuống
Chapter 205 24-01-2019 20:59:48 Tải xuống
Chapter 206 27-01-2019 05:11:18 Tải xuống
Chapter 207 28-01-2019 19:16:42 Tải xuống
Chapter 208 11-03-2019 01:05:32 Tải xuống
Chapter 209 29-03-2019 22:06:26 Tải xuống
Chapter 210 29-03-2019 22:21:02 Tải xuống
Chapter 211 21-09-2020 01:42:00 Tải xuống
Chapter 212 29-03-2019 22:06:35 Tải xuống
Chapter 213 29-03-2019 22:06:38 Tải xuống
Chapter 214 29-03-2019 22:06:41 Tải xuống
Chapter 215 29-03-2019 22:18:50 Tải xuống
Chapter 216 21-09-2020 01:41:50 Tải xuống
Chapter 217 21-09-2020 01:52:05 Tải xuống
Chapter 218 21-09-2020 01:41:03 Tải xuống
Chapter 219 21-09-2020 01:40:57 Tải xuống
Chapter 220 21-09-2020 01:40:25 Tải xuống
Chapter 221 21-09-2020 01:51:32 Tải xuống
Chapter 222 21-09-2020 01:50:58 Tải xuống
Chapter 223 21-09-2020 01:39:54 Tải xuống
Chapter 224 21-09-2020 01:50:51 Tải xuống
Chapter 225 21-09-2020 01:39:41 Tải xuống
Chapter 226 21-09-2020 01:39:51 Tải xuống
Chapter 227 21-09-2020 01:39:32 Tải xuống
Chapter 228 21-09-2020 01:39:29 Tải xuống
Chapter 229 21-09-2020 01:39:38 Tải xuống
Chapter 230 21-09-2020 01:39:22 Tải xuống
Chapter 231 21-09-2020 01:39:22 Tải xuống
Chapter 232 21-09-2020 01:39:01 Tải xuống
Chapter 233 21-09-2020 01:38:49 Tải xuống
Chapter 234 21-09-2020 01:38:49 Tải xuống
Chapter 235 21-09-2020 01:38:43 Tải xuống
Chapter 236 21-09-2020 01:38:08 Tải xuống
Chapter 237 21-09-2020 01:38:08 Tải xuống
Chapter 238 21-09-2020 01:37:35 Tải xuống
Chapter 239 21-09-2020 01:37:30 Tải xuống
Chapter 240 21-09-2020 01:37:34 Tải xuống
Chapter 241 21-09-2020 01:37:26 Tải xuống
Chapter 242 21-09-2020 01:37:20 Tải xuống
Chapter 243 21-09-2020 01:37:20 Tải xuống
Chapter 244 21-09-2020 01:37:12 Tải xuống
Chapter 245 21-09-2020 01:37:12 Tải xuống
Chapter 246 21-09-2020 01:36:49 Tải xuống
Chapter 247 21-09-2020 01:36:49 Tải xuống
Chapter 248 21-09-2020 01:36:42 Tải xuống
Chapter 249 21-09-2020 01:36:42 Tải xuống
Chapter 250 21-09-2020 01:36:34 Tải xuống
Chapter 251 21-09-2020 01:36:02 Tải xuống
Chapter 252 21-09-2020 01:45:28 Tải xuống
Chapter 253 21-09-2020 01:45:23 Tải xuống
Chapter 254 21-09-2020 01:34:36 Tải xuống
Chapter 255 21-09-2020 01:34:31 Tải xuống
Chapter 256 21-09-2020 01:44:54 Tải xuống
Chapter 257 21-09-2020 01:33:08 Tải xuống
Chapter 258 21-09-2020 01:33:08 Tải xuống
Chapter 259 21-09-2020 01:32:34 Tải xuống
Chapter 260 21-09-2020 01:32:07 Tải xuống
Chapter 261 21-09-2020 01:32:07 Tải xuống
Chapter 262 21-09-2020 01:32:07 Tải xuống
Chapter 263 21-09-2020 01:31:46 Tải xuống
Chapter 264 21-09-2020 01:31:42 Tải xuống
Chapter 265 21-09-2020 01:31:42 Tải xuống
Chapter 266 21-09-2020 01:31:35 Tải xuống
Chapter 267 21-09-2020 01:31:35 Tải xuống
Chapter 268 21-09-2020 01:31:22 Tải xuống
Chapter 269 21-09-2020 01:31:22 Tải xuống
Chapter 270 21-09-2020 01:31:15 Tải xuống
Chapter 271 21-09-2020 01:31:15 Tải xuống
Chapter 272 21-09-2020 01:31:09 Tải xuống
Chapter 273 21-09-2020 01:30:25 Tải xuống
Chapter 274 21-09-2020 01:30:25 Tải xuống
Chapter 275 21-09-2020 01:29:53 Tải xuống
Chapter 276 21-09-2020 01:29:53 Tải xuống
Chapter 277 21-09-2020 01:29:39 Tải xuống
Chapter 278 21-09-2020 01:29:39 Tải xuống
Chapter 279 21-09-2020 01:29:33 Tải xuống
Chapter 280 21-09-2020 01:29:19 Tải xuống
Chapter 281 21-09-2020 01:28:54 Tải xuống
Chapter 282 21-09-2020 01:28:55 Tải xuống
Chapter 283 21-09-2020 01:27:24 Tải xuống
Chapter 284 21-09-2020 01:27:24 Tải xuống
Chapter 285 21-09-2020 01:26:42 Tải xuống
Chapter 286 21-09-2020 01:26:42 Tải xuống
Chapter 287 21-09-2020 01:26:37 Tải xuống
Chapter 288 21-09-2020 01:26:31 Tải xuống
Chapter 289 21-09-2020 01:26:01 Tải xuống
Chapter 290 21-09-2020 01:36:34 Tải xuống
Chapter 291 21-09-2020 01:25:55 Tải xuống
Chapter 292 21-09-2020 01:25:55 Tải xuống
Chapter 293 21-09-2020 01:36:25 Tải xuống
Chapter 294 21-09-2020 01:25:10 Tải xuống
Chapter 295 21-09-2020 01:34:27 Tải xuống
Chapter 296 21-09-2020 01:34:27 Tải xuống
Chapter 297 21-09-2020 01:23:55 Tải xuống
Chapter 298 21-09-2020 01:23:10 Tải xuống
Chapter 299 21-09-2020 01:22:56 Tải xuống
Chapter 300 21-09-2020 01:22:56 Tải xuống
Chapter 301 21-09-2020 01:22:48 Tải xuống
Chapter 302 21-09-2020 01:22:48 Tải xuống
Chapter 303 21-09-2020 01:22:48 Tải xuống
Chapter 304 21-09-2020 01:22:40 Tải xuống
Chapter 305 21-09-2020 01:22:40 Tải xuống
Chapter 306 21-09-2020 01:22:05 Tải xuống
Chapter 307 21-09-2020 01:22:04 Tải xuống
Chapter 308 21-09-2020 01:21:51 Tải xuống
Chapter 309 21-09-2020 01:32:34 Tải xuống
Chapter 310 21-09-2020 01:32:28 Tải xuống
Chapter 311 21-09-2020 01:21:06 Tải xuống
Chapter 312 21-09-2020 01:20:07 Tải xuống
Chapter 313 21-09-2020 01:31:00 Tải xuống
Chapter 314 21-09-2020 01:29:33 Tải xuống
Chapter 315 21-09-2020 01:19:12 Tải xuống
Chapter 316 21-09-2020 01:19:01 Tải xuống
Chapter 317 21-09-2020 01:19:02 Tải xuống
Chapter 318 21-09-2020 01:19:02 Tải xuống
Chapter 319 21-09-2020 01:18:33 Tải xuống
Chapter 320 21-09-2020 01:18:32 Tải xuống
Chapter 321 21-09-2020 01:18:25 Tải xuống
Chapter 322 21-09-2020 01:18:25 Tải xuống
Chapter 323 21-09-2020 01:18:15 Tải xuống
Chapter 324 21-09-2020 01:18:15 Tải xuống
Chapter 325 21-09-2020 01:18:05 Tải xuống
Chapter 326 21-09-2020 01:17:55 Tải xuống
Chapter 327 21-09-2020 01:17:55 Tải xuống
Chapter 328 21-09-2020 01:17:44 Tải xuống
Chapter 329 21-09-2020 01:28:49 Tải xuống
Chapter 330 21-09-2020 01:17:06 Tải xuống
Chapter 331 21-09-2020 01:16:48 Tải xuống
Chapter 332 21-09-2020 01:28:05 Tải xuống
Chapter 333 21-09-2020 01:16:14 Tải xuống
Chapter 334 22-09-2020 14:16:02 Tải xuống
Chapter 335 22-09-2020 14:15:29 Tải xuống
Chapter 336 22-09-2020 01:05:13 Tải xuống
Chapter 337 28-09-2020 13:24:34 Tải xuống
Chapter 338 02-10-2020 17:18:30 Tải xuống
Chapter 339 03-10-2020 18:54:10 Tải xuống
Chapter 340 01-12-2020 19:17:22 Tải xuống
Chapter 341 01-12-2020 19:17:22 Tải xuống
Chapter 342 01-12-2020 19:17:14 Tải xuống
Chapter 343 01-12-2020 19:17:14 Tải xuống
Chapter 344 01-12-2020 19:17:06 Tải xuống
Chapter 345 01-12-2020 19:17:05 Tải xuống
Chapter 346 02-11-2020 19:00:12 Tải xuống
Chapter 347 01-12-2020 19:17:02 Tải xuống
Chapter 348 01-12-2020 19:16:56 Tải xuống
Chapter 349 01-12-2020 19:16:58 Tải xuống
Chapter 350 01-12-2020 19:16:53 Tải xuống
Chapter 351 01-12-2020 19:16:50 Tải xuống
Chapter 352 01-12-2020 19:16:48 Tải xuống
Chapter 353 01-12-2020 11:12:34 Tải xuống
Chapter 354 08-12-2020 12:25:04 Tải xuống
Chapter 355 11-12-2020 16:48:09 Tải xuống
Chapter 356 14-12-2020 16:54:35 Tải xuống
Chapter 357 18-12-2020 18:12:59 Tải xuống
Chapter 358 21-12-2020 15:30:18 Tải xuống
Chapter 359 28-12-2020 19:24:45 Tải xuống
Chapter 360 04-01-2021 12:31:05 Tải xuống
Chapter 361 05-01-2021 11:30:21 Tải xuống
Chapter 362 11-01-2021 18:54:48 Tải xuống
Chapter 363 15-01-2021 19:00:16 Tải xuống
Chapter 364 18-01-2021 15:36:16 Tải xuống
Chapter 365 22-01-2021 18:00:19 Tải xuống
Chapter 366 25-01-2021 16:00:29 Tải xuống
Chapter 367 01-02-2021 10:18:16 Tải xuống
Chapter 368 04-02-2021 17:12:37 Tải xuống
Chapter 369 08-02-2021 15:06:14 Tải xuống
Chapter 370 17-02-2021 18:42:11 Tải xuống
Chapter 371 17-02-2021 18:42:11 Tải xuống
Chapter 372 04-03-2021 12:30:07 Tải xuống
Chapter 373 05-03-2021 21:12:04 Tải xuống
Chapter 374 08-03-2021 19:12:07 Tải xuống
Chapter 375 12-03-2021 18:12:04 Tải xuống
Chapter 376 15-03-2021 15:06:06 Tải xuống
Chapter 377 19-03-2021 16:06:07 Tải xuống
Chapter 378 10-04-2021 10:08:25 Tải xuống
Chapter 379 08-04-2021 19:09:19 Tải xuống
Chapter 380 03-04-2021 06:21:21 Tải xuống
Chapter 381 05-04-2021 17:08:24 Tải xuống
Chapter 382 05-04-2021 17:08:17 Tải xuống
Chapter 383 12-04-2021 22:05:46 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Grandia - 11 tháng trước
Nếu không có chap mới thì đăng cập nhật ngày mới làm gì.
Trả Lời