Loading...

Xích Trụ Phạn Đường

Tác giả: Ôn Nhật Lương
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mature , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 21-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sau trận chiến hạt nhân, Nhà tù Xích Trụ (Stanley Prison) từng là nhà tù lớn nhất đã thành một Nhà Ăn, những người được chọn ở lại đều là kỳ nhân dị sĩ, họ có nhiệm vụ đặc biệt gì trong thế giới đầy bạo lực và xấu xa?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 80: Hết 21-10-2019 09:43:16 Tải xuống
Chapter 79 19-10-2019 12:18:47 Tải xuống
Chapter 78 16-10-2019 18:30:42 Tải xuống
Chapter 77 13-10-2019 12:00:41 Tải xuống
Chapter 76 09-10-2019 17:37:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 27-01-2019 10:50:06 Tải xuống
Chapter 1.2 27-01-2019 10:50:12 Tải xuống
Chapter 2.1 27-01-2019 10:50:18 Tải xuống
Chapter 2.2 27-01-2019 10:50:24 Tải xuống
Chapter 3 27-01-2019 10:50:30 Tải xuống
Chapter 3.2 27-01-2019 10:50:36 Tải xuống
Chapter 3.5 27-12-2018 06:02:35 Tải xuống
Chapter 4 27-01-2019 10:50:42 Tải xuống
Chapter 4.2 27-01-2019 10:50:48 Tải xuống
Chapter 4.5 27-12-2018 06:02:38 Tải xuống
Chapter 5 27-01-2019 10:50:54 Tải xuống
Chapter 5.2 27-01-2019 10:51:00 Tải xuống
Chapter 5.5 27-12-2018 06:02:41 Tải xuống
Chapter 6 27-01-2019 10:51:07 Tải xuống
Chapter 6.2 27-01-2019 10:51:12 Tải xuống
Chapter 6.5 27-12-2018 06:02:44 Tải xuống
Chapter 7 27-01-2019 10:51:18 Tải xuống
Chapter 7.2 27-01-2019 10:51:24 Tải xuống
Chapter 7.5 27-12-2018 06:02:47 Tải xuống
Chapter 8 27-01-2019 10:51:30 Tải xuống
Chapter 8.2 27-01-2019 10:51:36 Tải xuống
Chapter 8.5 27-12-2018 06:03:35 Tải xuống
Chapter 9 27-01-2019 10:51:42 Tải xuống
Chapter 9.2 27-01-2019 10:51:49 Tải xuống
Chapter 9.5 27-12-2018 06:03:37 Tải xuống
Chapter 10 27-01-2019 10:51:54 Tải xuống
Chapter 10.2 27-01-2019 10:52:00 Tải xuống
Chapter 11 27-01-2019 10:52:06 Tải xuống
Chapter 11.2 27-01-2019 10:52:11 Tải xuống
Chapter 11.5 27-12-2018 06:03:40 Tải xuống
Chapter 12 27-01-2019 10:52:18 Tải xuống
Chapter 12.2 27-01-2019 10:52:23 Tải xuống
Chapter 13 27-01-2019 10:52:30 Tải xuống
Chapter 13.2 27-01-2019 10:52:36 Tải xuống
Chapter 13.5 27-12-2018 06:03:44 Tải xuống
Chapter 14 27-01-2019 10:52:42 Tải xuống
Chapter 14.2 27-01-2019 10:52:48 Tải xuống
Chapter 14.5 27-12-2018 06:03:46 Tải xuống
Chapter 15 27-01-2019 10:52:54 Tải xuống
Chapter 15.2 27-01-2019 10:53:00 Tải xuống
Chapter 15.5 27-12-2018 06:04:31 Tải xuống
Chapter 16 27-01-2019 10:53:06 Tải xuống
Chapter 16.2 27-01-2019 10:53:12 Tải xuống
Chapter 16.5 27-12-2018 06:04:34 Tải xuống
Chapter 17 27-01-2019 10:53:17 Tải xuống
Chapter 17.2 27-01-2019 10:53:24 Tải xuống
Chapter 17.5 27-12-2018 06:04:37 Tải xuống
Chapter 18 27-01-2019 10:53:30 Tải xuống
Chapter 18.2 27-01-2019 10:53:36 Tải xuống
Chapter 18.5 27-12-2018 06:04:40 Tải xuống
Chapter 19 27-01-2019 10:53:42 Tải xuống
Chapter 19.2 27-01-2019 10:53:47 Tải xuống
Chapter 19.5 27-12-2018 06:04:43 Tải xuống
Chapter 20 27-01-2019 10:53:54 Tải xuống
Chapter 20.2 27-01-2019 10:54:00 Tải xuống
Chapter 20.5 27-12-2018 06:04:46 Tải xuống
Chapter 21 27-01-2019 10:54:06 Tải xuống
Chapter 21.2 27-01-2019 10:54:11 Tải xuống
Chapter 21.5 27-12-2018 06:05:38 Tải xuống
Chapter 22 27-01-2019 10:54:18 Tải xuống
Chapter 22.2 27-01-2019 10:54:24 Tải xuống
Chapter 22.5 27-12-2018 06:05:41 Tải xuống
Chapter 23 27-01-2019 10:54:29 Tải xuống
Chapter 23.2 27-01-2019 10:54:36 Tải xuống
Chapter 23.5 27-12-2018 06:05:44 Tải xuống
Chapter 24 27-01-2019 10:54:42 Tải xuống
Chapter 24.2 27-01-2019 10:54:48 Tải xuống
Chapter 24.5 27-12-2018 06:05:47 Tải xuống
Chapter 25 27-01-2019 10:54:53 Tải xuống
Chapter 25.2 27-01-2019 10:55:00 Tải xuống
Chapter 25.5 27-12-2018 06:06:35 Tải xuống
Chapter 26 27-12-2018 06:06:39 Tải xuống
Chapter 26.1 27-01-2019 10:55:06 Tải xuống
Chapter 26.2 27-01-2019 10:55:12 Tải xuống
Chapter 26.5 27-12-2018 06:06:42 Tải xuống
Chapter 27 27-01-2019 10:55:18 Tải xuống
Chapter 27.2 27-01-2019 10:55:24 Tải xuống
Chapter 27.5 27-12-2018 06:06:44 Tải xuống
Chapter 28 27-01-2019 10:55:30 Tải xuống
Chapter 28.2 27-01-2019 10:55:36 Tải xuống
Chapter 28.5 27-12-2018 06:06:47 Tải xuống
Chapter 29 27-01-2019 10:55:42 Tải xuống
Chapter 30 27-01-2019 10:55:48 Tải xuống
Chapter 31 27-01-2019 10:55:54 Tải xuống
Chapter 32 27-01-2019 10:56:00 Tải xuống
Chapter 33 27-01-2019 10:56:06 Tải xuống
Chapter 34 27-01-2019 10:56:12 Tải xuống
Chapter 35 27-01-2019 10:56:18 Tải xuống
Chapter 36 29-01-2019 04:52:12 Tải xuống
Chapter 37 06-02-2019 10:41:23 Tải xuống
Chapter 38 07-05-2019 23:48:22 Tải xuống
Chapter 39 07-05-2019 23:48:25 Tải xuống
Chapter 40 07-05-2019 23:48:27 Tải xuống
Chapter 41 07-05-2019 23:48:31 Tải xuống
Chapter 42 07-05-2019 23:48:33 Tải xuống
Chapter 43 07-05-2019 23:48:36 Tải xuống
Chapter 44 07-05-2019 23:48:39 Tải xuống
Chapter 45 07-05-2019 23:48:42 Tải xuống
Chapter 46 07-07-2019 10:36:08 Tải xuống
Chapter 47 26-07-2019 12:13:38 Tải xuống
Chapter 48 30-07-2019 05:05:51 Tải xuống
Chapter 49 31-07-2019 16:48:14 Tải xuống
Chapter 50 07-08-2019 17:36:14 Tải xuống
Chapter 51 13-08-2019 10:24:26 Tải xuống
Chapter 52 14-08-2019 11:36:15 Tải xuống
Chapter 53 16-08-2019 06:30:11 Tải xuống
Chapter 54 17-08-2019 16:42:24 Tải xuống
Chapter 55 20-08-2019 10:30:19 Tải xuống
Chapter 56 21-08-2019 07:12:11 Tải xuống
Chapter 57 22-08-2019 17:12:11 Tải xuống
Chapter 58 24-08-2019 17:24:13 Tải xuống
Chapter 59 26-08-2019 09:54:13 Tải xuống
Chapter 60 27-08-2019 09:12:10 Tải xuống
Chapter 61 28-08-2019 12:06:17 Tải xuống
Chapter 62 29-08-2019 15:42:06 Tải xuống
Chapter 63 04-09-2019 07:00:11 Tải xuống
Chapter 64 04-09-2019 07:00:12 Tải xuống
Chapter 65 04-09-2019 07:00:17 Tải xuống
Chapter 66 06-09-2019 11:24:11 Tải xuống
Chapter 67 08-09-2019 11:42:52 Tải xuống
Chapter 68 10-09-2019 17:00:10 Tải xuống
Chapter 69 13-09-2019 12:00:13 Tải xuống
Chapter 70 15-09-2019 12:00:24 Tải xuống
Chapter 71 18-09-2019 14:01:07 Tải xuống
Chapter 72 26-09-2019 11:54:11 Tải xuống
Chapter 73 29-09-2019 21:02:24 Tải xuống
Chapter 74 03-10-2019 23:33:47 Tải xuống
Chapter 75 06-10-2019 12:36:50 Tải xuống
Chapter 76 09-10-2019 17:37:15 Tải xuống
Chapter 77 13-10-2019 12:00:41 Tải xuống
Chapter 78 16-10-2019 18:30:42 Tải xuống
Chapter 79 19-10-2019 12:18:47 Tải xuống
Chapter 80: Hết 21-10-2019 09:43:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh