Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Tác giả: Vlvbear
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Xuyên Không , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 168 30-11-2018 13:57:04 Tải xuống
Chapter 167 30-11-2018 13:57:03 Tải xuống
Chapter 166 30-11-2018 13:57:01 Tải xuống
Chapter 165 30-11-2018 13:57:00 Tải xuống
Chapter 164 30-11-2018 13:56:59 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 13:54:05 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 13:54:07 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 13:54:08 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 13:54:09 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 13:54:10 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 13:54:11 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 13:54:12 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 13:54:12 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 13:54:13 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 13:54:15 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 13:54:15 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 13:54:17 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 13:54:17 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 13:54:18 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 13:54:20 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 13:54:21 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 13:54:22 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 13:54:23 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 13:54:24 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 13:54:25 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 13:54:25 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 13:54:27 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 13:54:28 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 13:54:29 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 13:54:30 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 13:54:31 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 13:54:32 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 13:54:32 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 13:54:34 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 13:54:34 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 13:54:36 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 13:54:37 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 13:54:37 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 13:54:39 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 13:54:40 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 13:54:41 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 13:54:42 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 13:54:44 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 13:54:45 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 13:54:45 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 13:54:46 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 13:54:48 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 13:54:48 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 13:54:49 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 13:54:50 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 13:54:52 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 13:54:53 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 13:54:53 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 13:54:54 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 13:54:56 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 13:54:56 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 13:54:57 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 13:54:58 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 13:54:59 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 13:55:01 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 13:55:03 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 13:55:04 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 13:55:05 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 13:55:06 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 13:55:07 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 13:55:08 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 13:55:09 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 13:55:10 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 13:55:11 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 13:55:12 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 13:55:13 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 13:55:14 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 13:55:15 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 13:55:16 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 13:55:17 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 13:55:18 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 13:55:19 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 13:55:20 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 13:55:21 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 13:55:22 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 13:55:23 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 13:55:24 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 13:55:24 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 13:55:25 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 13:55:27 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 13:55:28 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 13:55:29 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 13:55:30 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 13:55:30 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 13:55:31 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 13:55:32 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 13:55:34 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 13:55:35 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 13:55:35 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 13:55:36 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 13:55:37 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 13:55:38 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 13:55:40 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 13:55:41 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 13:55:42 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 13:55:42 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 13:55:43 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 13:55:44 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 13:55:45 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 13:55:47 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 13:55:48 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 13:55:49 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 13:55:50 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 13:55:50 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 13:55:51 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 13:55:52 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 13:55:53 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 13:55:54 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 13:55:55 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 13:55:56 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2018 13:55:57 Tải xuống
Chapter 112 30-11-2018 13:55:58 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 13:56:00 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2018 13:56:01 Tải xuống
Chapter 115 30-11-2018 13:56:02 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2018 13:56:04 Tải xuống
Chapter 117 30-11-2018 13:56:05 Tải xuống
Chapter 118 30-11-2018 13:56:06 Tải xuống
Chapter 119 30-11-2018 13:56:07 Tải xuống
Chapter 120 30-11-2018 13:56:08 Tải xuống
Chapter 121 30-11-2018 13:56:09 Tải xuống
Chapter 122 30-11-2018 13:56:10 Tải xuống
Chapter 123 30-11-2018 13:56:11 Tải xuống
Chapter 124 30-11-2018 13:56:12 Tải xuống
Chapter 125 30-11-2018 13:56:13 Tải xuống
Chapter 126 30-11-2018 13:56:14 Tải xuống
Chapter 127 30-11-2018 13:56:14 Tải xuống
Chapter 128 30-11-2018 13:56:16 Tải xuống
Chapter 129 30-11-2018 13:56:20 Tải xuống
Chapter 130 30-11-2018 13:56:21 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 13:56:21 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 13:56:21 Tải xuống
Chapter 133 30-11-2018 13:56:21 Tải xuống
Chapter 134 30-11-2018 13:56:22 Tải xuống
Chapter 135 30-11-2018 13:56:23 Tải xuống
Chapter 136 30-11-2018 13:56:24 Tải xuống
Chapter 137 30-11-2018 13:56:25 Tải xuống
Chapter 137.2 30-11-2018 13:56:26 Tải xuống
Chapter 138.1 30-11-2018 13:56:27 Tải xuống
Chapter 138.2 30-11-2018 13:56:28 Tải xuống
Chapter 139 30-11-2018 13:56:29 Tải xuống
Chapter 139.5 30-11-2018 13:56:30 Tải xuống
Chapter 140 30-11-2018 13:56:31 Tải xuống
Chapter 140.5 30-11-2018 13:56:32 Tải xuống
Chapter 141 30-11-2018 13:56:33 Tải xuống
Chapter 141.5 30-11-2018 13:56:34 Tải xuống
Chapter 142 30-11-2018 13:56:35 Tải xuống
Chapter 142.5 30-11-2018 13:56:36 Tải xuống
Chapter 143 30-11-2018 13:56:37 Tải xuống
Chapter 143.5 30-11-2018 13:56:38 Tải xuống
Chapter 144 30-11-2018 13:56:39 Tải xuống
Chapter 145 30-11-2018 13:56:40 Tải xuống
Chapter 146 30-11-2018 13:56:41 Tải xuống
Chapter 147 30-11-2018 13:56:42 Tải xuống
Chapter 148 30-11-2018 13:56:43 Tải xuống
Chapter 149 30-11-2018 13:56:44 Tải xuống
Chapter 150 30-11-2018 13:56:45 Tải xuống
Chapter 151 30-11-2018 13:56:46 Tải xuống
Chapter 152 30-11-2018 13:56:47 Tải xuống
Chapter 153: Lời thổ lộ của Hắc Công Tước 30-11-2018 13:56:48 Tải xuống
Chapter 154: Gặp lại 30-11-2018 13:56:49 Tải xuống
Chapter 155 30-11-2018 13:56:50 Tải xuống
Chapter 156 30-11-2018 13:56:51 Tải xuống
Chapter 157 30-11-2018 13:56:52 Tải xuống
Chapter 158 30-11-2018 13:56:53 Tải xuống
Chapter 159 30-11-2018 13:56:54 Tải xuống
Chapter 160 30-11-2018 13:56:55 Tải xuống
Chapter 161 30-11-2018 13:56:56 Tải xuống
Chapter 162 30-11-2018 13:56:57 Tải xuống
Chapter 163 30-11-2018 13:56:58 Tải xuống
Chapter 164 30-11-2018 13:56:59 Tải xuống
Chapter 165 30-11-2018 13:57:00 Tải xuống
Chapter 166 30-11-2018 13:57:01 Tải xuống
Chapter 167 30-11-2018 13:57:03 Tải xuống
Chapter 168 30-11-2018 13:57:04 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh