Bách Luyện Thành Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 31-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 786 31-07-2021 13:50:02 Tải xuống
Chapter 785 30-07-2021 15:00:02 Tải xuống
Chapter 784 28-07-2021 11:21:26 Tải xuống
Chapter 783: Raw 25-07-2021 11:51:16 Tải xuống
Chapter 783 30-07-2021 15:00:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 2 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 3 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 4 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 5 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 6 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 7 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 8 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 9 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 10 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 11 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 11.5 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 12 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 13 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 14 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 15 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 16 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 17 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 18 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 19 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 20 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 21 03-11-2019 05:15:21 Tải xuống
Chapter 21: Chap 20 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 22 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 23 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 24 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 25 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 26 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 27 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 28 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 29 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 30 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 31 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 32 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 33 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 34 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 35 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 36 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 37 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 38 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 39 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 40 30-06-2021 17:42:30 Tải xuống
Chapter 41 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 42 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 43 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 44 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 45 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 46 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 47 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 48 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 49 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 50 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 51 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 52 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 53 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 54 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 55 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 56 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 57 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 58 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 59 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 60 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 61 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 62 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 63 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 64 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 65 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 66 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 67 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 68 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 69 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 70 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 71 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 72 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 73 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 74 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 75 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 76 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 77 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 78 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 79 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 80 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 81 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 82 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 82.1 29-11-2018 02:55:36 Tải xuống
Chapter 82.2 04-01-2019 14:34:18 Tải xuống
Chapter 82.5 30-06-2021 17:42:31 Tải xuống
Chapter 82.6 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 82.7 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 83 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 84 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 85 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 86 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 87 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 88 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 89 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 90 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 91 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 92 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 93 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 94 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 95 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 96 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 97 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 98 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 99 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 100 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 101 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 102 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 103 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 104 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 105 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 106 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 107 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 108 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 109 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 110 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 111 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 112 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 113 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 114 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 115 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 116 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 117 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 118 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 119 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 120 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 121 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 122 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 123 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 124 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 125 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 126 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 126.5 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 127 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 128 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 129 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 130 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 131 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 132 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 133 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 134 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 135 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 136 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 137 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 138 30-06-2021 17:42:32 Tải xuống
Chapter 139 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 140 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 141 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 142 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 143 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 143.5 02-11-2019 21:35:14 Tải xuống
Chapter 144 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 144.1 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 144.2 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 145 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 146 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 147 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 148 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 149 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 02-11-2019 21:50:13 Tải xuống
Chapter 150 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 151 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 152 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 153 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 154 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 155 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 156 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 157 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 158 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 159 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 160 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 161 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 162 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 163 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 164 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 165 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 166 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 167 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 168 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 169 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 170 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 171 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 172 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 173 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 174 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 175 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 176 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 177 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 178 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 179 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 180 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 181 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 182 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 183 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 184 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 185 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 186 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 187 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 188 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 189 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 190 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 191 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 192 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 193 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 194 30-06-2021 17:42:33 Tải xuống
Chapter 195 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 196 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 197 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 198 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 199 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 200 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 201 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 202 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 203 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 204 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 205 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 206 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 207 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 208 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 209 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 210 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 211 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 212 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 213 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 214 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 215 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 216 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 217 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 218 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 219 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 220 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 221 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 222 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 223 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 224 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 225 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 226 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 227 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 228 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 229 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 230 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 231 30-06-2021 17:42:34 Tải xuống
Chapter 232 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 233 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 234 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 235 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 236 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 237 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 238 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 239 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 240 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 241 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 241.5 02-11-2019 20:28:11 Tải xuống
Chapter 242 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 243 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 244 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 245 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 246 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 247 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 248 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 249 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 250 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 251 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 252 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 253 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 254 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 255 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 256 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 257 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 258 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 259 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 260 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 261 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 262 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 263 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 264 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 265 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 266 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 267 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 268 30-06-2021 17:42:35 Tải xuống
Chapter 269 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 270 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 271 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 272 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 273 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 274 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 275 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 276 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 277 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 278 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 279 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 280 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 281 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 282 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 283 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 284 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 285 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 286 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 287 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 288 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 289 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 290 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 291 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 292 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 293 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 294 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 295 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 296 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 297 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 298 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 299 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 300 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 301 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 302 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 303 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 304 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 305 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 306 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 307 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 308 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 309 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 310 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 311 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 312 30-06-2021 17:42:36 Tải xuống
Chapter 313 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 314 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 315 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 316 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 317 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 318 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 319 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 320 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 321 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 322 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 323 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 324 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 325 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 326 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 327 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 328 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 329 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 330 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 331 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 332 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 333 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 334 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 335 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 336 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 337 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 338 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 339 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 340 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 341 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 342 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 343 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 344 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 345 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 346 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 347 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 348 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 349 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 350 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 351 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 352 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 353 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 354 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 355 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 356 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 357 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 358 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 359 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 360 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 361 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 362 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 363 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 364 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 365 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 366 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 367 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 368 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 369 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 370 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 371 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 372 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 373 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 374 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 375 30-06-2021 17:42:37 Tải xuống
Chapter 376 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 377 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 378 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 379 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 380 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 381 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 382 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 383 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 384 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 385 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 386 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 387 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 388 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 389 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 390 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 391 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 392 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 393 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 394 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 395 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 396 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 397 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 398 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 399 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 400 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 401 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 402 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 403 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 404 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 405 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 406 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 407 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 408 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 409 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 410 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 411 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 412 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 413 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 414 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 415 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 416 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 417 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 418 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 419 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 420 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 421 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 422 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 423 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 424 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 425 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 426 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 427 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 428 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 429 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 430 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 431 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 432 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 433 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 434 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 435 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 436 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 437 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 438 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 439 30-06-2021 17:42:38 Tải xuống
Chapter 440 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 441 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 442 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 443 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 444 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 445 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 446 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 447 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 448 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 449 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 450 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 451 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 452 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 453 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 454 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 455 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 456 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 457 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 458 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 459 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 460 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 461 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 462 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 463 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 464 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 465 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 466 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 467 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 468 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 469 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 470 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 471 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 472 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 473 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 474 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 475 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 476 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 477 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 478 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 479 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 480 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 481 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 482 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 483 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 484 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 485 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 486: Bái sư học nghệ 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 487: Thoát thai hoán cốt 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 488: Ý tưởng đột phát 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 489: - Sửa chữa con đường phi thăng 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 490: - Không chỗ dung thân 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 491: - Quê hương khó rời 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 492: - Áp lực nguyên khí 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 493: - Khổ không thể tả 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 494: - Đầm rồng hang hổ 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 495: - Nhổ răng cọp 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 496: - Làm ăn xằng bậy 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 497: - Truyền âm ngàn dặm 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 498: - Chửi nhau với Thiên Tôn ! 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 499: - Ùn ùn kéo đến 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 500: - Khốn cảnh của tâm hồn 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 501: - Hai vị điện chủ 30-06-2021 17:42:39 Tải xuống
Chapter 502: - Chạm trán trẻ trâu 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 503: - Bụng dạ quang minh 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 504: - Giao đấu với Tư Mã Ngọc Long 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 505: - Kiếm vẽ! Giang Sơn xã tắc 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 506: - Phá chiêu - Giang sơn xã tắc kiếm! 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 507: - Gặp lại tiểu Loli 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 508: - Vén mồm lên chửi nhau 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 509: - Gom góp cho cọp ăn 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 510: - Lấy được thần khí 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 511: - Chửi nhau với Dao 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 512: - Đám người cướp kiếm 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 513: - Thiên chi kiều nữ 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 514: - Truyền thừa tân hỏa 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 515: - Xúc cảnh sinh tình 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 516: - Chủ nhân Sát lục kiếm sơn 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 517: - Lĩnh ngộ kiếm ý 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 518: - Kiếm ảnh sắc bén 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 519: - Sáng tạo lối riêng 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 520: - Gió lốc quy tắc 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 521: - Lầm lũi tiến lên 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 522: - Đầu tàu gương mẫu 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 523: - Hậu sinh khả úy 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 524: - Bất diệt huyền hỏa 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 525: - Hàn Mai Cổ Huyết Thương 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 526: - Bí Bảo Âm La Giới 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 527 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 527.5 30-07-2020 15:54:13 Tải xuống
Chapter 528: - Lao Vào Nhau 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 529: - Ngọc môn tiên đấu 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 530 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 531 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 531: Video 26-03-2020 08:15:12 Tải xuống
Chapter 532 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 532: Video 26-03-2020 08:14:41 Tải xuống
Chapter 533 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 533: Video 26-03-2020 08:14:12 Tải xuống
Chapter 534 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 534: Video 26-03-2020 08:13:37 Tải xuống
Chapter 535 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 535: Video 26-03-2020 08:13:08 Tải xuống
Chapter 536 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 536: Video 28-03-2020 05:07:43 Tải xuống
Chapter 537 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 537: Video 02-04-2020 09:59:21 Tải xuống
Chapter 538 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 538: Video 03-04-2020 09:34:07 Tải xuống
Chapter 539 30-06-2021 17:42:40 Tải xuống
Chapter 539: Video 03-04-2020 13:43:12 Tải xuống
Chapter 540 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 540: Video 04-04-2020 19:42:43 Tải xuống
Chapter 541 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 541: Video 06-04-2020 07:47:09 Tải xuống
Chapter 542 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 542: Video 06-04-2020 18:14:19 Tải xuống
Chapter 543 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 543: Video 07-04-2020 12:37:49 Tải xuống
Chapter 544 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 544: Video 08-04-2020 13:14:07 Tải xuống
Chapter 545 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 545: Video 10-04-2020 14:01:32 Tải xuống
Chapter 546 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 546: Video 10-04-2020 14:01:03 Tải xuống
Chapter 547 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 547: Video 11-04-2020 17:41:11 Tải xuống
Chapter 548 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 548: Video 12-04-2020 17:31:06 Tải xuống
Chapter 549 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 550 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 550: Video 17-04-2020 17:10:10 Tải xuống
Chapter 551: Lực tam vương 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 551: Video - Lực tam vương 18-04-2020 18:42:38 Tải xuống
Chapter 552: Hết sức chạy trốn 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 552: Video - - - Hết sức chạy trốn 24-04-2020 16:00:40 Tải xuống
Chapter 552: Video - - Hết sức chạy trốn 23-04-2020 08:56:55 Tải xuống
Chapter 552: Video - Hết sức chạy trốn 22-04-2020 18:21:07 Tải xuống
Chapter 553: Mũ thiên mệnh 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 553: Video - Mũ thiên mệnh 24-04-2020 16:12:38 Tải xuống
Chapter 554: Pháp bảo chạy trốn 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 554: Video - Pháp bảo chạy trốn 26-04-2020 02:38:37 Tải xuống
Chapter 555: Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 555: Video - Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 30-04-2020 09:25:07 Tải xuống
Chapter 556: Chuyện xưa 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 556: Video - Chuyện xưa 01-05-2020 14:49:07 Tải xuống
Chapter 557: - Mong Ngô Vương lại bay cao lần nữa 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 558: - Hai con rối gặp nhau 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 559: - Khư khư cố chấp 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 560: - Thủng trăm ngàn lỗ 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 561: - Các thiên tôn tập trung 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 562: Công kích tiên phủ 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 562: Video - Công kích tiên phủ 08-05-2020 11:36:37 Tải xuống
Chapter 563: Video - Đốt sao 09-05-2020 12:24:07 Tải xuống
Chapter 563: Đốt sao 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 564: Video - Thiên Vị tộc đến! 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 565: - Tuyệt mệnh loạn đấu 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 566: - Thiên tôn đầu tiên ngã xuống 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 567: - Liên tiếp ngã xuống 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 568: - Phương pháp đoạt được thiên mệnh 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 569: Gặp gỡ nhị sư huynh 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 569: Video - Gặp gỡ nhị sư huynh 23-05-2020 13:30:10 Tải xuống
Chapter 570: Kém hơn một bậc 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 571 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 572: Tinh thiết tinh tuyền 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 572: Video - Tinh thiết tinh tuyền 30-05-2020 15:31:39 Tải xuống
Chapter 573: - Chiến trường mộng ảo 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 574: - Trăm sông đổ về một biển 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 575: - Thành chính đầu tiên 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 576: - Xuất quỷ nhập thần 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 577: - Thần thú, chuột thông thiên 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 578: - Lôi kiếp sát 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 579: - Dễ như trở bàn tay 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 580: - Kiếm điểm khó khăn 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 581: - Lạt mềm buộc chặt 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 582: - Giết lần ba 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 583: - Đánh bậy đánh bạ 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 584: - Long ngâm, hổ gầm 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 585: - Quá khứ trang nghiêm 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 586: - Na di lệnh 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 587: - Bắt đầu từ số không 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 588: - Vẽ đường cho hươu chạy 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 589: - Dẫn xà xuất động 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 590: - Thành chủ giá lâm 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 591: - Vừa đấm vừa xoa 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 592: - Phân cao thấp 30-06-2021 17:42:41 Tải xuống
Chapter 593: - Đánh bại Cơ Lạc Tuyết 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 594: - Trao đổi với Cơ Lạc Tuyết 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 595: - Cửa khô mộc 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 596: - Tầm mộc đại xuân 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 597: - Vu tộc thượng cổ 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 598: - Không hẹn mà gặp 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 599: - Kiếm Viêm Bạo 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 600 31-07-2020 11:54:43 Tải xuống
Chapter 600: Thứ hạng không tăng? 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 601: - Rắc rối phức tạp 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 602: - Âm ảnh tộc và sinh linh bóng ma 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 603: - Dây dưa không dứt 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 604: - Ngàn dặm tìm chồng 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 605: - Tứ cố vô thân 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 606 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 607: - Ngũ hành cân đối 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 608: - Đại sảnh nhân quả 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 609: - Tập kích bất ngờ 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 610: - Danh môn vọng tộc 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 611: - Đá lớn chuyển động 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 612: Có chạy đằng trời 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 613 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 614 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 615: - Giấu giếm sát cơ 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 616: - Chế độ đấu móc liên quân 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 617 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 618: - Độc cô kiếm tiêu tiêu 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 619: - Nhanh như chớp 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 620 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 621 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 621: - Thứ hạng của Khê Ấu Cầm 26-09-2020 05:00:00 Tải xuống
Chapter 621: Raw 26-09-2020 04:56:49 Tải xuống
Chapter 622: - Tương sinh tương khắc 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 623: - Dẫn thuyền về bờ 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 624 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 625 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 625: - Tai bay vạ gió 23-09-2020 11:45:37 Tải xuống
Chapter 626: Raw - Thực hư khó phân biệt 25-09-2020 11:18:39 Tải xuống
Chapter 626: Thực hư khó phân biệt 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 627: - Lĩnh ngộ thần đạo 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 628: - Thần đạo và thần cách 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 629: - Thần đạo đoạn tình 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 630: - Trần Hoàng Dịch Kiếm 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 631: - Hiện thực mộng ảo 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 632: - Không thể buông tha 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 633: - Sát lục thánh thương 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 634: - Phá vỡ quy tắc 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 635 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 636 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 637 30-06-2021 17:42:42 Tải xuống
Chapter 638: - Số phận của Tiểu Điệp? 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 639: - Cường giả như mây 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 640 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 641 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 642 16-10-2020 12:12:13 Tải xuống
Chapter 642: - Mong mỏi từng ngày 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 643: - Bất ngờ gặp lại 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 644 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 645 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 646 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 647 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 648: - Đạo uẩn huyền lôi 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 649 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 650 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 651: - Mộng sát thuật 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 652: - Một kiếm chém nát hoa đào 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 653: - Ván cờ li kì 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 654: - Kiếm trận lục thần 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 655: - Chí bảo hỗn độn 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 656 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 656: - Đang dịch 24-11-2020 23:42:48 Tải xuống
Chapter 657: - Đục nước béo cò 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 658: - Rừng bụi gai 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 659: - Sinh mệnh vương 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 660: - Lấy cứng đối cứng 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 661: - Đấu tuần hoàn 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 662 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 663: - Sinh tử luân hồi 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 664: - Thời khắc sinh tử 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 665: - Cây trượng chúng sinh 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 666: - Tạo hóa chi thuật 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 667: - Quy Nguyên dịch thần kiếm 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 668: - Đánh bại Khinh Ngữ 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 669: - Thiền trượng tu la 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 670: - Đằng Xà Kiếm 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 671 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 672 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 673 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 674 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 675: - Chênh lệch rất lớn 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 676 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 677 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 678 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 679: - La Chinh Vs Hiên Viên Thần Phong 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 680: - Ám độ trần thương 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 681: - Chân lý chi ngộ 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 682: - Nước tới, đất chặn 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 683: - Thế cục đã định 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 684: - Kết thúc chiến trường 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 685: - Đột phá thần cực cảnh 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 686: - Na Di lệnh có tác dụng 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 687 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 688: - Dấu ấn rồng thiêng 30-06-2021 17:42:43 Tải xuống
Chapter 689: - Vấn tình kiếm tâm 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 690: - Khám phá trong núi 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 691 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 692 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 693: - Tọa hóa thi thể 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 694: - Đến thiên vị tộc 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 695 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 696: - Thay máu 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 697: - Sát khí bộc phát 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 698: - Vũ trụ là thế giới bên trong cơ thể của thánh nhân? 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 699: - Vu tộc tấn công 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 700: - Khôi phục chân long 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 701: - Vu tộc bắt đầu hành động 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 702: - Tám phương nguy cấp 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 703: - Trở về hạ giới 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 704: - Phụ tử gặp lại 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 705: - Khe hở 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 706: - bày trận mai phục 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 707: - Tử chiến đến cùng 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 708: - Đằng xà giải lời nguyền 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 709: - Bí mật của vu tộc 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 710: - Chúc Cửu Âm 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 711: Lời nguyền lưới khói khoá tim 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 712: - Lực chiến đạo tử 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 713: - Cá chết lưới Jack 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 714: - Kết giới không gian 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 715: - Cướp đoạt thiên đạo 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 716 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 717 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 718: - Thánh tộc xâm nhập 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 719: - Giương cung bạt kiếm 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 720 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 721: - Cấm địa luyện thần 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 722 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 723 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 724 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 725 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 726 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 727 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 728 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 729 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 730 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 731 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 732 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 733 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 734 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 735 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 736 17-04-2021 11:06:04 Tải xuống
Chapter 737 30-06-2021 17:42:44 Tải xuống
Chapter 738 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 739 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 740 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 741 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 742 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 743 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 744 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 745 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 746 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 747 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 748 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 748: Raw 14-05-2021 20:00:35 Tải xuống
Chapter 749 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 750 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 751 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 752 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 753 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 754 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 755 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 756 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 757 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 758 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 759 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 760 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 761 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 761: Raw 16-06-2021 11:00:04 Tải xuống
Chapter 762 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 763 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 764 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 765 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 766 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 767 30-06-2021 17:42:45 Tải xuống
Chapter 768 02-07-2021 11:40:03 Tải xuống
Chapter 769 04-07-2021 22:06:47 Tải xuống
Chapter 770 07-07-2021 14:00:21 Tải xuống
Chapter 771 09-07-2021 14:00:13 Tải xuống
Chapter 772 10-07-2021 12:30:05 Tải xuống
Chapter 773 14-07-2021 11:10:49 Tải xuống
Chapter 774 16-07-2021 13:50:03 Tải xuống
Chapter 775 17-07-2021 11:40:02 Tải xuống
Chapter 776 18-07-2021 16:50:02 Tải xuống
Chapter 777 19-07-2021 12:20:02 Tải xuống
Chapter 778 20-07-2021 13:10:03 Tải xuống
Chapter 779 21-07-2021 11:40:26 Tải xuống
Chapter 780 22-07-2021 12:40:01 Tải xuống
Chapter 781 23-07-2021 12:30:18 Tải xuống
Chapter 782 24-07-2021 15:10:01 Tải xuống
Chapter 783 30-07-2021 15:00:02 Tải xuống
Chapter 783: Raw 25-07-2021 11:51:16 Tải xuống
Chapter 784 28-07-2021 11:21:26 Tải xuống
Chapter 785 30-07-2021 15:00:02 Tải xuống
Chapter 786 31-07-2021 13:50:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh