Loading...

Bách Luyện Thành Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 17-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 457 17-10-2019 12:06:41 Tải xuống
Chapter 456 14-10-2019 18:24:45 Tải xuống
Chapter 455 10-10-2019 18:18:43 Tải xuống
Chapter 454 07-10-2019 18:23:13 Tải xuống
Chapter 453 04-10-2019 12:04:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-10-2019 23:58:24 Tải xuống
Chapter 2 17-10-2019 02:42:21 Tải xuống
Chapter 3 13-08-2019 21:12:22 Tải xuống
Chapter 4 13-08-2019 21:12:28 Tải xuống
Chapter 5 13-08-2019 21:12:28 Tải xuống
Chapter 6 13-08-2019 21:12:37 Tải xuống
Chapter 7 15-08-2019 03:55:19 Tải xuống
Chapter 8 13-08-2019 21:12:42 Tải xuống
Chapter 9 13-08-2019 21:12:40 Tải xuống
Chapter 10 13-08-2019 21:12:43 Tải xuống
Chapter 11 13-08-2019 21:12:51 Tải xuống
Chapter 11.5 13-08-2019 21:12:54 Tải xuống
Chapter 12 13-08-2019 21:12:52 Tải xuống
Chapter 13 13-08-2019 21:12:55 Tải xuống
Chapter 14 13-08-2019 21:12:58 Tải xuống
Chapter 15 13-08-2019 21:13:01 Tải xuống
Chapter 16 13-08-2019 21:13:04 Tải xuống
Chapter 17 13-08-2019 21:13:07 Tải xuống
Chapter 18 13-08-2019 21:13:10 Tải xuống
Chapter 19 13-08-2019 21:13:13 Tải xuống
Chapter 20 13-08-2019 21:13:27 Tải xuống
Chapter 21 13-08-2019 21:13:19 Tải xuống
Chapter 22 13-08-2019 21:13:22 Tải xuống
Chapter 23 13-08-2019 21:13:25 Tải xuống
Chapter 24 13-08-2019 21:13:28 Tải xuống
Chapter 25 13-08-2019 21:13:31 Tải xuống
Chapter 26 13-08-2019 21:13:34 Tải xuống
Chapter 27 13-08-2019 21:13:37 Tải xuống
Chapter 28 13-08-2019 21:13:43 Tải xuống
Chapter 29 13-08-2019 21:13:42 Tải xuống
Chapter 30 13-08-2019 21:13:46 Tải xuống
Chapter 31 13-08-2019 21:13:49 Tải xuống
Chapter 32 13-08-2019 21:14:01 Tải xuống
Chapter 33 13-08-2019 21:14:00 Tải xuống
Chapter 34 13-08-2019 21:13:58 Tải xuống
Chapter 35 13-08-2019 21:14:00 Tải xuống
Chapter 36 13-08-2019 21:14:04 Tải xuống
Chapter 37 13-08-2019 21:14:10 Tải xuống
Chapter 38 13-08-2019 21:14:09 Tải xuống
Chapter 39 13-08-2019 21:14:13 Tải xuống
Chapter 40 13-08-2019 21:14:17 Tải xuống
Chapter 41 13-08-2019 21:14:18 Tải xuống
Chapter 42 13-08-2019 21:14:29 Tải xuống
Chapter 43 13-08-2019 21:14:24 Tải xuống
Chapter 44 13-08-2019 21:14:27 Tải xuống
Chapter 45 07-10-2019 17:30:23 Tải xuống
Chapter 46 13-08-2019 21:14:33 Tải xuống
Chapter 47 13-08-2019 21:14:36 Tải xuống
Chapter 48 13-08-2019 21:14:39 Tải xuống
Chapter 49 13-08-2019 21:14:42 Tải xuống
Chapter 50 13-08-2019 21:14:45 Tải xuống
Chapter 51 13-08-2019 21:14:54 Tải xuống
Chapter 52 13-08-2019 21:14:52 Tải xuống
Chapter 53 13-08-2019 21:14:54 Tải xuống
Chapter 54 13-08-2019 21:15:01 Tải xuống
Chapter 55 13-08-2019 21:15:00 Tải xuống
Chapter 56 13-08-2019 21:15:04 Tải xuống
Chapter 57 13-08-2019 21:15:08 Tải xuống
Chapter 58 13-08-2019 21:15:22 Tải xuống
Chapter 59 13-08-2019 21:15:14 Tải xuống
Chapter 60 14-08-2019 02:30:18 Tải xuống
Chapter 61 13-08-2019 21:15:29 Tải xuống
Chapter 62 13-08-2019 21:15:23 Tải xuống
Chapter 63 13-08-2019 21:15:25 Tải xuống
Chapter 64 13-08-2019 21:15:29 Tải xuống
Chapter 65 13-08-2019 21:15:39 Tải xuống
Chapter 66 13-08-2019 21:15:41 Tải xuống
Chapter 67 13-08-2019 21:15:38 Tải xuống
Chapter 68 13-08-2019 21:15:49 Tải xuống
Chapter 69 13-08-2019 21:15:52 Tải xuống
Chapter 70 13-08-2019 21:15:46 Tải xuống
Chapter 71 13-08-2019 21:15:50 Tải xuống
Chapter 72 13-08-2019 21:15:52 Tải xuống
Chapter 73 13-08-2019 21:15:55 Tải xuống
Chapter 74 13-08-2019 21:15:59 Tải xuống
Chapter 75 13-08-2019 21:16:01 Tải xuống
Chapter 76 13-08-2019 21:16:12 Tải xuống
Chapter 77 14-08-2019 04:36:16 Tải xuống
Chapter 78 13-08-2019 21:16:10 Tải xuống
Chapter 79 13-08-2019 21:16:13 Tải xuống
Chapter 80 13-08-2019 21:16:20 Tải xuống
Chapter 81 13-08-2019 21:16:19 Tải xuống
Chapter 82 13-08-2019 21:16:22 Tải xuống
Chapter 82.1 29-11-2018 02:55:36 Tải xuống
Chapter 82.2 04-01-2019 14:34:18 Tải xuống
Chapter 82.5 13-08-2019 21:16:25 Tải xuống
Chapter 82.6 13-08-2019 21:16:28 Tải xuống
Chapter 82.7 13-08-2019 21:16:31 Tải xuống
Chapter 83 13-08-2019 22:26:00 Tải xuống
Chapter 84 13-08-2019 21:16:37 Tải xuống
Chapter 85 13-08-2019 21:16:41 Tải xuống
Chapter 86 13-08-2019 21:16:43 Tải xuống
Chapter 87 13-08-2019 21:16:46 Tải xuống
Chapter 88 13-08-2019 21:16:49 Tải xuống
Chapter 89 13-08-2019 21:16:52 Tải xuống
Chapter 90 13-08-2019 21:16:55 Tải xuống
Chapter 91 13-08-2019 21:17:00 Tải xuống
Chapter 92 13-08-2019 21:17:01 Tải xuống
Chapter 93 13-08-2019 21:17:04 Tải xuống
Chapter 94 13-08-2019 21:17:07 Tải xuống
Chapter 95 13-08-2019 21:17:10 Tải xuống
Chapter 96 13-08-2019 21:17:17 Tải xuống
Chapter 97 13-08-2019 21:17:16 Tải xuống
Chapter 98 13-08-2019 21:17:24 Tải xuống
Chapter 99 13-08-2019 21:17:26 Tải xuống
Chapter 100 07-10-2019 21:06:47 Tải xuống
Chapter 101 13-08-2019 21:17:27 Tải xuống
Chapter 102 13-08-2019 21:17:40 Tải xuống
Chapter 103 13-08-2019 21:17:34 Tải xuống
Chapter 104 13-08-2019 21:17:36 Tải xuống
Chapter 105 13-08-2019 21:17:39 Tải xuống
Chapter 106 13-08-2019 21:17:48 Tải xuống
Chapter 107 13-08-2019 21:17:46 Tải xuống
Chapter 108 13-08-2019 21:17:54 Tải xuống
Chapter 109 13-08-2019 21:17:52 Tải xuống
Chapter 110 13-08-2019 21:17:55 Tải xuống
Chapter 111 13-08-2019 21:17:58 Tải xuống
Chapter 112 13-08-2019 21:18:04 Tải xuống
Chapter 113 13-08-2019 21:18:05 Tải xuống
Chapter 114 13-08-2019 21:18:07 Tải xuống
Chapter 115 07-10-2019 21:24:00 Tải xuống
Chapter 116 13-08-2019 21:18:14 Tải xuống
Chapter 117 13-08-2019 21:18:19 Tải xuống
Chapter 118 13-08-2019 21:18:19 Tải xuống
Chapter 119 13-08-2019 21:18:22 Tải xuống
Chapter 120 15-08-2019 06:24:19 Tải xuống
Chapter 121 13-08-2019 21:18:28 Tải xuống
Chapter 122 13-08-2019 21:18:31 Tải xuống
Chapter 123 13-08-2019 21:18:34 Tải xuống
Chapter 124 13-08-2019 21:18:37 Tải xuống
Chapter 125 13-08-2019 21:18:40 Tải xuống
Chapter 126 13-08-2019 21:18:46 Tải xuống
Chapter 126.5 13-08-2019 21:18:45 Tải xuống
Chapter 127 13-08-2019 21:18:53 Tải xuống
Chapter 128 13-08-2019 21:18:52 Tải xuống
Chapter 129 13-08-2019 21:18:55 Tải xuống
Chapter 130 18-08-2019 22:05:08 Tải xuống
Chapter 131 13-08-2019 21:19:01 Tải xuống
Chapter 132 13-08-2019 21:19:04 Tải xuống
Chapter 133 13-08-2019 21:19:07 Tải xuống
Chapter 134 13-08-2019 21:19:10 Tải xuống
Chapter 135 13-08-2019 21:19:13 Tải xuống
Chapter 136 13-08-2019 21:19:16 Tải xuống
Chapter 137 15-08-2019 06:23:37 Tải xuống
Chapter 138 13-08-2019 21:19:21 Tải xuống
Chapter 139 13-08-2019 21:19:25 Tải xuống
Chapter 140 13-08-2019 21:19:27 Tải xuống
Chapter 141 13-08-2019 21:19:30 Tải xuống
Chapter 142 13-08-2019 21:19:34 Tải xuống
Chapter 143 13-08-2019 21:19:40 Tải xuống
Chapter 143.5 13-08-2019 21:19:39 Tải xuống
Chapter 144 13-08-2019 21:19:43 Tải xuống
Chapter 144.1 12-09-2019 08:30:11 Tải xuống
Chapter 144.2 12-09-2019 08:30:12 Tải xuống
Chapter 145 13-08-2019 21:19:46 Tải xuống
Chapter 146 13-08-2019 21:19:52 Tải xuống
Chapter 147 13-08-2019 21:19:52 Tải xuống
Chapter 148 13-08-2019 21:19:54 Tải xuống
Chapter 149 13-08-2019 21:19:57 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 13-08-2019 21:20:01 Tải xuống
Chapter 150 13-08-2019 21:20:05 Tải xuống
Chapter 151 13-08-2019 21:20:07 Tải xuống
Chapter 152 13-08-2019 21:20:15 Tải xuống
Chapter 153 13-08-2019 21:20:13 Tải xuống
Chapter 154 15-08-2019 06:22:15 Tải xuống
Chapter 155 13-08-2019 21:20:22 Tải xuống
Chapter 156 13-08-2019 21:20:28 Tải xuống
Chapter 157 13-08-2019 21:20:25 Tải xuống
Chapter 158 13-08-2019 21:20:28 Tải xuống
Chapter 159 13-08-2019 21:20:31 Tải xuống
Chapter 160 13-08-2019 21:20:34 Tải xuống
Chapter 161 13-08-2019 21:20:36 Tải xuống
Chapter 162 13-08-2019 21:20:39 Tải xuống
Chapter 163 13-08-2019 21:20:43 Tải xuống
Chapter 164 13-08-2019 21:20:45 Tải xuống
Chapter 165 15-10-2019 22:15:57 Tải xuống
Chapter 166 13-08-2019 21:20:51 Tải xuống
Chapter 167 13-08-2019 21:20:55 Tải xuống
Chapter 168 13-08-2019 21:21:00 Tải xuống
Chapter 169 13-08-2019 21:21:03 Tải xuống
Chapter 170 13-08-2019 21:21:08 Tải xuống
Chapter 171 13-08-2019 21:21:10 Tải xuống
Chapter 172 13-08-2019 21:21:13 Tải xuống
Chapter 173 13-08-2019 21:21:16 Tải xuống
Chapter 174 13-08-2019 21:21:20 Tải xuống
Chapter 175 13-08-2019 21:21:22 Tải xuống
Chapter 176 13-08-2019 21:21:25 Tải xuống
Chapter 177 13-08-2019 21:21:34 Tải xuống
Chapter 178 13-08-2019 21:21:32 Tải xuống
Chapter 179 13-08-2019 21:21:45 Tải xuống
Chapter 180 13-08-2019 21:21:37 Tải xuống
Chapter 181 13-08-2019 21:21:40 Tải xuống
Chapter 182 13-08-2019 21:21:44 Tải xuống
Chapter 183 06-10-2019 13:47:51 Tải xuống
Chapter 184 18-08-2019 22:05:12 Tải xuống
Chapter 185 13-08-2019 21:21:56 Tải xuống
Chapter 186 13-08-2019 21:21:55 Tải xuống
Chapter 187 13-08-2019 21:21:59 Tải xuống
Chapter 188 13-08-2019 21:22:01 Tải xuống
Chapter 189 13-08-2019 21:22:04 Tải xuống
Chapter 190 13-08-2019 21:22:11 Tải xuống
Chapter 191 13-08-2019 21:22:16 Tải xuống
Chapter 192 08-10-2019 19:37:09 Tải xuống
Chapter 193 13-08-2019 21:22:15 Tải xuống
Chapter 194 13-08-2019 21:22:19 Tải xuống
Chapter 195 13-08-2019 21:22:22 Tải xuống
Chapter 196 13-08-2019 21:22:24 Tải xuống
Chapter 197 13-08-2019 21:22:33 Tải xuống
Chapter 198 13-08-2019 21:22:30 Tải xuống
Chapter 199 13-08-2019 21:22:33 Tải xuống
Chapter 200 13-08-2019 21:22:37 Tải xuống
Chapter 201 13-08-2019 21:22:39 Tải xuống
Chapter 202 13-08-2019 21:22:42 Tải xuống
Chapter 203 13-08-2019 21:22:45 Tải xuống
Chapter 204 15-08-2019 06:20:35 Tải xuống
Chapter 205 13-08-2019 21:22:52 Tải xuống
Chapter 206 13-08-2019 21:22:55 Tải xuống
Chapter 207 13-08-2019 21:23:01 Tải xuống
Chapter 208 13-08-2019 21:23:00 Tải xuống
Chapter 209 15-08-2019 06:20:28 Tải xuống
Chapter 210 13-08-2019 21:23:07 Tải xuống
Chapter 211 13-08-2019 21:23:14 Tải xuống
Chapter 212 14-08-2019 11:19:45 Tải xuống
Chapter 213 18-08-2019 22:05:19 Tải xuống
Chapter 214 13-08-2019 21:23:22 Tải xuống
Chapter 215 13-08-2019 21:23:27 Tải xuống
Chapter 216 13-08-2019 21:23:24 Tải xuống
Chapter 217 13-08-2019 21:23:27 Tải xuống
Chapter 218 13-08-2019 21:23:33 Tải xuống
Chapter 219 13-08-2019 21:23:44 Tải xuống
Chapter 220 13-08-2019 21:23:39 Tải xuống
Chapter 221 13-08-2019 21:23:46 Tải xuống
Chapter 222 13-08-2019 21:23:55 Tải xuống
Chapter 223 13-08-2019 21:23:55 Tải xuống
Chapter 224 13-08-2019 21:23:54 Tải xuống
Chapter 225 13-08-2019 21:23:57 Tải xuống
Chapter 226 13-08-2019 21:24:01 Tải xuống
Chapter 227 13-08-2019 21:24:05 Tải xuống
Chapter 228 13-08-2019 21:24:06 Tải xuống
Chapter 229 13-08-2019 21:24:09 Tải xuống
Chapter 230 13-08-2019 21:24:13 Tải xuống
Chapter 231 13-08-2019 21:24:16 Tải xuống
Chapter 232 13-08-2019 21:24:19 Tải xuống
Chapter 233 13-08-2019 21:24:21 Tải xuống
Chapter 234 13-08-2019 21:24:25 Tải xuống
Chapter 235 13-08-2019 21:24:34 Tải xuống
Chapter 236 13-08-2019 21:24:33 Tải xuống
Chapter 237 13-08-2019 21:24:33 Tải xuống
Chapter 238 13-08-2019 21:24:37 Tải xuống
Chapter 239 13-08-2019 21:24:39 Tải xuống
Chapter 240 13-08-2019 21:24:42 Tải xuống
Chapter 241 13-08-2019 21:24:45 Tải xuống
Chapter 241.5 13-08-2019 21:24:48 Tải xuống
Chapter 242 13-08-2019 21:24:54 Tải xuống
Chapter 243 13-08-2019 21:25:03 Tải xuống
Chapter 244 13-08-2019 21:24:58 Tải xuống
Chapter 245 13-08-2019 21:25:10 Tải xuống
Chapter 246 14-08-2019 13:17:45 Tải xuống
Chapter 247 18-08-2019 22:05:17 Tải xuống
Chapter 248 14-08-2019 13:17:35 Tải xuống
Chapter 249 14-08-2019 13:17:38 Tải xuống
Chapter 250 14-08-2019 13:17:41 Tải xuống
Chapter 251 14-08-2019 13:17:43 Tải xuống
Chapter 252 18-08-2019 22:05:25 Tải xuống
Chapter 253 14-08-2019 13:17:53 Tải xuống
Chapter 254 18-08-2019 22:05:22 Tải xuống
Chapter 255 14-08-2019 13:17:52 Tải xuống
Chapter 256 14-08-2019 13:18:02 Tải xuống
Chapter 257 14-08-2019 13:17:59 Tải xuống
Chapter 258 18-08-2019 22:05:24 Tải xuống
Chapter 259 14-08-2019 13:18:02 Tải xuống
Chapter 260 14-08-2019 13:18:05 Tải xuống
Chapter 261 14-08-2019 13:18:08 Tải xuống
Chapter 262 14-08-2019 13:18:10 Tải xuống
Chapter 263 18-08-2019 22:05:34 Tải xuống
Chapter 264 14-08-2019 13:18:14 Tải xuống
Chapter 265 16-08-2019 09:40:44 Tải xuống
Chapter 266 14-08-2019 13:18:19 Tải xuống
Chapter 267 14-08-2019 13:18:22 Tải xuống
Chapter 268 18-08-2019 22:05:30 Tải xuống
Chapter 269 14-08-2019 13:18:25 Tải xuống
Chapter 270 14-08-2019 13:18:28 Tải xuống
Chapter 271 14-08-2019 13:18:31 Tải xuống
Chapter 272 14-08-2019 13:18:34 Tải xuống
Chapter 273 14-08-2019 13:18:37 Tải xuống
Chapter 274 18-08-2019 22:05:34 Tải xuống
Chapter 275 14-08-2019 13:18:40 Tải xuống
Chapter 276 14-08-2019 13:18:43 Tải xuống
Chapter 277 15-08-2019 06:17:36 Tải xuống
Chapter 278 14-08-2019 13:18:49 Tải xuống
Chapter 279 14-08-2019 13:18:52 Tải xuống
Chapter 280 18-08-2019 22:05:37 Tải xuống
Chapter 281 14-08-2019 13:18:55 Tải xuống
Chapter 282 14-08-2019 13:18:59 Tải xuống
Chapter 283 14-08-2019 13:19:01 Tải xuống
Chapter 284 18-08-2019 22:05:52 Tải xuống
Chapter 285 14-08-2019 13:19:05 Tải xuống
Chapter 286 14-08-2019 13:19:08 Tải xuống
Chapter 287 14-08-2019 13:19:11 Tải xuống
Chapter 288 15-08-2019 06:17:27 Tải xuống
Chapter 289 18-08-2019 22:05:42 Tải xuống
Chapter 290 14-08-2019 13:19:17 Tải xuống
Chapter 291 14-08-2019 13:19:20 Tải xuống
Chapter 292 14-08-2019 13:19:23 Tải xuống
Chapter 293 14-08-2019 13:19:33 Tải xuống
Chapter 294 14-08-2019 13:19:29 Tải xuống
Chapter 295 18-08-2019 22:05:46 Tải xuống
Chapter 296 15-08-2019 06:17:15 Tải xuống
Chapter 297 14-08-2019 13:19:41 Tải xuống
Chapter 298 14-08-2019 13:19:38 Tải xuống
Chapter 299 14-08-2019 13:19:41 Tải xuống
Chapter 300 18-08-2019 22:05:49 Tải xuống
Chapter 301 14-08-2019 13:19:52 Tải xuống
Chapter 302 15-08-2019 06:17:08 Tải xuống
Chapter 303 14-08-2019 13:19:55 Tải xuống
Chapter 304 14-08-2019 13:19:53 Tải xuống
Chapter 305 14-08-2019 13:19:56 Tải xuống
Chapter 306 18-08-2019 22:05:52 Tải xuống
Chapter 307 14-08-2019 13:19:59 Tải xuống
Chapter 308 14-08-2019 13:20:06 Tải xuống
Chapter 309 14-08-2019 13:20:08 Tải xuống
Chapter 310 14-08-2019 13:20:11 Tải xuống
Chapter 311 18-08-2019 22:05:55 Tải xuống
Chapter 312 14-08-2019 13:20:14 Tải xuống
Chapter 313 14-08-2019 13:20:17 Tải xuống
Chapter 314 14-08-2019 13:20:20 Tải xuống
Chapter 315 14-08-2019 13:20:22 Tải xuống
Chapter 316 14-08-2019 13:20:26 Tải xuống
Chapter 317 18-08-2019 22:05:58 Tải xuống
Chapter 318 14-08-2019 13:20:29 Tải xuống
Chapter 319 14-08-2019 13:20:32 Tải xuống
Chapter 320 14-08-2019 13:20:35 Tải xuống
Chapter 321 14-08-2019 13:20:37 Tải xuống
Chapter 322 18-08-2019 22:06:32 Tải xuống
Chapter 323 14-08-2019 13:20:40 Tải xuống
Chapter 324 14-08-2019 13:20:44 Tải xuống
Chapter 325 14-08-2019 13:20:47 Tải xuống
Chapter 326 14-08-2019 13:20:50 Tải xuống
Chapter 327 18-08-2019 22:06:19 Tải xuống
Chapter 328 14-08-2019 13:20:53 Tải xuống
Chapter 329 14-08-2019 13:20:56 Tải xuống
Chapter 330 14-08-2019 13:20:59 Tải xuống
Chapter 331 14-08-2019 13:21:02 Tải xuống
Chapter 332 14-08-2019 13:21:09 Tải xuống
Chapter 333 18-08-2019 22:06:07 Tải xuống
Chapter 334 14-08-2019 13:21:15 Tải xuống
Chapter 335 14-08-2019 13:21:11 Tải xuống
Chapter 336 14-08-2019 13:21:13 Tải xuống
Chapter 337 18-08-2019 22:06:11 Tải xuống
Chapter 338 18-08-2019 22:06:13 Tải xuống
Chapter 339 14-08-2019 13:21:19 Tải xuống
Chapter 340 14-08-2019 13:21:22 Tải xuống
Chapter 341 14-08-2019 13:21:25 Tải xuống
Chapter 342 18-08-2019 22:06:16 Tải xuống
Chapter 343 14-10-2019 12:19:30 Tải xuống
Chapter 344 14-08-2019 13:21:31 Tải xuống
Chapter 345 18-08-2019 22:06:20 Tải xuống
Chapter 346 14-10-2019 12:26:36 Tải xuống
Chapter 347 15-10-2019 14:21:25 Tải xuống
Chapter 348 18-08-2019 22:06:21 Tải xuống
Chapter 349 14-08-2019 13:21:43 Tải xuống
Chapter 350 14-08-2019 13:21:46 Tải xuống
Chapter 351 15-08-2019 06:16:07 Tải xuống
Chapter 352 13-08-2019 21:30:29 Tải xuống
Chapter 353 13-08-2019 21:30:32 Tải xuống
Chapter 354 13-08-2019 21:30:32 Tải xuống
Chapter 355 13-08-2019 21:30:38 Tải xuống
Chapter 356 13-08-2019 21:30:37 Tải xuống
Chapter 357 13-08-2019 21:30:46 Tải xuống
Chapter 358 13-08-2019 21:30:43 Tải xuống
Chapter 359 13-08-2019 21:30:52 Tải xuống
Chapter 360 13-08-2019 21:30:53 Tải xuống
Chapter 361 13-08-2019 21:30:56 Tải xuống
Chapter 362 14-08-2019 13:14:05 Tải xuống
Chapter 363 13-08-2019 21:31:07 Tải xuống
Chapter 364 13-08-2019 21:31:05 Tải xuống
Chapter 365 13-08-2019 21:31:07 Tải xuống
Chapter 366 13-08-2019 21:31:14 Tải xuống
Chapter 367 13-08-2019 21:31:12 Tải xuống
Chapter 368 13-08-2019 21:31:15 Tải xuống
Chapter 369 13-08-2019 21:31:19 Tải xuống
Chapter 370 13-08-2019 21:31:28 Tải xuống
Chapter 371 13-08-2019 21:31:30 Tải xuống
Chapter 372 13-08-2019 21:31:27 Tải xuống
Chapter 373 13-08-2019 21:31:37 Tải xuống
Chapter 374 13-08-2019 21:31:34 Tải xuống
Chapter 375 13-08-2019 21:31:46 Tải xuống
Chapter 376 13-08-2019 21:31:39 Tải xuống
Chapter 377 14-10-2019 18:08:28 Tải xuống
Chapter 378 13-08-2019 21:31:57 Tải xuống
Chapter 379 13-08-2019 21:31:55 Tải xuống
Chapter 380 14-10-2019 18:53:22 Tải xuống
Chapter 381 13-08-2019 21:31:54 Tải xuống
Chapter 382 14-10-2019 18:57:56 Tải xuống
Chapter 383 13-08-2019 21:32:05 Tải xuống
Chapter 384 13-08-2019 21:32:04 Tải xuống
Chapter 385 14-10-2019 19:11:00 Tải xuống
Chapter 386 13-08-2019 21:32:09 Tải xuống
Chapter 387 13-08-2019 21:32:21 Tải xuống
Chapter 388 11-10-2019 19:05:08 Tải xuống
Chapter 389 11-10-2019 19:06:28 Tải xuống
Chapter 390 11-10-2019 19:06:17 Tải xuống
Chapter 391 13-08-2019 21:32:25 Tải xuống
Chapter 392 13-08-2019 21:32:35 Tải xuống
Chapter 393 13-08-2019 21:32:31 Tải xuống
Chapter 394 13-08-2019 21:32:33 Tải xuống
Chapter 395 13-08-2019 21:32:36 Tải xuống
Chapter 396 13-08-2019 21:32:39 Tải xuống
Chapter 397 13-08-2019 21:32:48 Tải xuống
Chapter 398 13-08-2019 21:32:53 Tải xuống
Chapter 399 13-08-2019 21:32:48 Tải xuống
Chapter 400 13-08-2019 21:32:51 Tải xuống
Chapter 401 13-08-2019 21:33:02 Tải xuống
Chapter 402 13-08-2019 21:32:58 Tải xuống
Chapter 403 18-08-2019 22:06:54 Tải xuống
Chapter 404 19-08-2019 14:04:59 Tải xuống
Chapter 405 21-08-2019 12:18:17 Tải xuống
Chapter 406 24-08-2019 15:54:24 Tải xuống
Chapter 407 24-08-2019 15:54:28 Tải xuống
Chapter 408 24-08-2019 15:54:31 Tải xuống
Chapter 409 24-08-2019 15:54:33 Tải xuống
Chapter 410 24-08-2019 15:54:37 Tải xuống
Chapter 411 24-08-2019 15:54:41 Tải xuống
Chapter 412 24-08-2019 15:54:42 Tải xuống
Chapter 413 24-08-2019 15:54:45 Tải xuống
Chapter 414 24-08-2019 15:54:49 Tải xuống
Chapter 415 24-08-2019 15:54:51 Tải xuống
Chapter 416 24-08-2019 15:54:55 Tải xuống
Chapter 417 24-08-2019 15:54:57 Tải xuống
Chapter 418 24-08-2019 15:55:03 Tải xuống
Chapter 419 24-08-2019 15:55:05 Tải xuống
Chapter 420 24-08-2019 15:55:07 Tải xuống
Chapter 421 24-08-2019 15:55:10 Tải xuống
Chapter 422 24-08-2019 15:55:12 Tải xuống
Chapter 423 24-08-2019 15:55:16 Tải xuống
Chapter 424 24-08-2019 15:55:20 Tải xuống
Chapter 425 24-08-2019 15:55:22 Tải xuống
Chapter 426 24-08-2019 15:55:24 Tải xuống
Chapter 427 24-08-2019 15:55:27 Tải xuống
Chapter 428 24-08-2019 15:55:30 Tải xuống
Chapter 429 24-08-2019 15:55:34 Tải xuống
Chapter 430 24-08-2019 15:55:37 Tải xuống
Chapter 431 24-08-2019 15:55:40 Tải xuống
Chapter 432 24-08-2019 15:55:42 Tải xuống
Chapter 433 24-08-2019 15:55:45 Tải xuống
Chapter 434 24-08-2019 15:55:49 Tải xuống
Chapter 435 24-08-2019 15:55:52 Tải xuống
Chapter 436 24-08-2019 15:55:55 Tải xuống
Chapter 437 24-08-2019 15:55:58 Tải xuống
Chapter 438 25-08-2019 11:42:25 Tải xuống
Chapter 439 01-09-2019 03:57:46 Tải xuống
Chapter 440 31-08-2019 21:18:23 Tải xuống
Chapter 441 05-09-2019 10:30:18 Tải xuống
Chapter 442 05-09-2019 10:30:22 Tải xuống
Chapter 443 09-09-2019 10:36:12 Tải xuống
Chapter 444 11-09-2019 10:36:16 Tải xuống
Chapter 445 18-09-2019 21:45:31 Tải xuống
Chapter 446 20-09-2019 10:06:49 Tải xuống
Chapter 447 20-09-2019 11:07:19 Tải xuống
Chapter 448 24-09-2019 08:08:30 Tải xuống
Chapter 449 24-09-2019 13:02:30 Tải xuống
Chapter 450 26-09-2019 12:12:27 Tải xuống
Chapter 451 29-09-2019 20:04:09 Tải xuống
Chapter 452 04-10-2019 03:21:41 Tải xuống
Chapter 453 04-10-2019 12:04:11 Tải xuống
Chapter 454 07-10-2019 18:23:13 Tải xuống
Chapter 455 10-10-2019 18:18:43 Tải xuống
Chapter 456 14-10-2019 18:24:45 Tải xuống
Chapter 457 17-10-2019 12:06:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM