Bách Luyện Thành Thần

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 26-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 892 28-03-2022 03:20:25 Tải xuống
Chapter 891 28-03-2022 03:20:08 Tải xuống
Chapter 890 23-03-2022 05:20:07 Tải xuống
Chapter 889 19-03-2022 04:30:08 Tải xuống
Chapter 888 08-12-2022 12:53:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-04-2023 20:20:18 Tải xuống
Chapter 2 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 3 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 4 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 5 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 6 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 7 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 8 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 9 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 10 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 11 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 11.5 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 12 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 13 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 14 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 15 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 16 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 17 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 18 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 19 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 20 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 21 02-11-2019 22:15:21 Tải xuống
Chapter 21: Chap 20 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 22 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 23 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 24 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 25 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 26 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 27 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 28 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 29 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 30 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 31 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 32 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 33 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 34 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 35 09-03-2022 07:31:49 Tải xuống
Chapter 36 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 37 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 38 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 39 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 40 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 41 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 42 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 43 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 44 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 45 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 46 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 47 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 48 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 49 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 50 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 51 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 52 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 53 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 54 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 55 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 56 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 57 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 58 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 59 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 60 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 61 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 62 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 63 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 64 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 65 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 66 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 67 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 68 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 69 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 70 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 71 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 72 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 73 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 74 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 75 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 76 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 77 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 78 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 79 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 80 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 81 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 82 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 82.1 28-11-2018 19:55:36 Tải xuống
Chapter 82.2 04-01-2019 07:34:18 Tải xuống
Chapter 82.5 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 82.6 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 82.7 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 83 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 84 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 85 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 86 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 87 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 88 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 89 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 90 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 91 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 92 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 93 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 94 09-03-2022 07:31:50 Tải xuống
Chapter 95 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 96 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 97 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 98 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 99 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 100 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 101 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 102 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 103 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 104 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 105 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 106 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 107 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 108 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 109 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 110 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 111 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 112 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 113 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 114 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 115 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 116 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 117 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 118 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 119 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 120 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 121 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 122 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 123 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 124 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 125 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 126 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 126.5 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 127 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 128 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 129 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 130 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 131 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 132 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 133 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 134 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 135 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 136 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 137 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 138 09-03-2022 07:31:51 Tải xuống
Chapter 139 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 140 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 141 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 142 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 143 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 143.5 02-11-2019 14:35:14 Tải xuống
Chapter 144 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 144.1 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 144.2 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 145 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 146 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 147 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 148 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 149 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 02-11-2019 14:50:13 Tải xuống
Chapter 150 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 151 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 152 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 153 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 154 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 155 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 156 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 157 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 158 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 159 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 160 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 161 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 162 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 163 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 164 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 165 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 166 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 167 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 168 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 169 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 170 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 171 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 172 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 173 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 174 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 175 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 176 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 177 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 178 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 179 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 180 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 181 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 182 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 183 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 184 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 185 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 186 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 187 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 188 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 189 09-03-2022 07:31:52 Tải xuống
Chapter 190 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 191 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 192 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 193 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 194 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 195 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 196 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 197 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 198 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 199 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 200 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 201 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 202 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 203 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 204 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 205 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 206 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 207 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 208 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 209 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 210 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 211 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 212 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 213 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 214 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 215 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 216 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 217 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 218 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 219 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 220 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 221 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 222 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 223 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 224 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 225 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 226 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 227 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 228 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 229 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 230 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 231 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 232 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 233 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 234 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 235 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 236 09-03-2022 07:31:53 Tải xuống
Chapter 237 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 238 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 239 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 240 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 241 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 241.5 02-11-2019 13:28:11 Tải xuống
Chapter 242 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 243 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 244 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 245 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 246 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 247 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 248 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 249 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 250 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 251 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 252 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 253 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 254 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 255 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 256 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 257 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 258 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 259 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 260 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 261 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 262 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 263 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 264 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 265 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 266 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 267 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 268 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 269 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 270 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 271 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 272 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 273 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 274 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 275 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 276 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 277 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 278 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 279 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 280 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 281 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 282 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 283 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 284 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 285 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 286 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 287 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 288 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 289 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 290 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 291 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 292 09-03-2022 07:31:54 Tải xuống
Chapter 293 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 294 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 295 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 296 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 297 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 298 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 299 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 300 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 301 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 302 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 303 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 304 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 305 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 306 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 307 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 308 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 309 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 310 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 311 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 312 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 313 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 314 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 315 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 316 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 317 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 318 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 319 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 320 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 321 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 322 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 323 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 324 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 325 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 326 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 327 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 328 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 329 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 330 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 331 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 332 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 333 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 334 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 335 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 336 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 337 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 338 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 339 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 340 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 341 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 342 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 343 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 344 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 345 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 346 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 347 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 348 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 349 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 350 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 351 09-03-2022 07:31:55 Tải xuống
Chapter 352 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 353 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 354 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 355 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 356 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 357 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 358 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 359 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 360 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 361 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 362 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 363 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 364 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 365 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 366 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 367 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 368 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 369 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 370 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 371 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 372 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 373 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 374 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 375 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 376 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 377 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 378 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 379 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 380 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 381 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 382 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 383 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 384 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 385 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 386 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 387 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 388 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 389 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 390 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 391 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 392 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 393 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 394 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 395 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 396 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 397 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 398 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 399 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 400 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 401 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 402 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 403 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 404 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 405 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 406 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 407 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 408 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 409 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 410 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 411 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 412 17-03-2022 09:13:15 Tải xuống
Chapter 413 09-03-2022 07:31:56 Tải xuống
Chapter 414 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 415 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 416 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 417 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 418 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 419 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 420 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 421 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 422 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 423 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 424 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 425 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 426 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 427 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 428 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 429 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 430 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 431 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 432 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 433 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 434 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 435 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 436 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 437 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 438 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 439 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 440 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 441 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 442 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 443 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 444 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 445 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 446 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 447 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 448 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 449 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 450 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 451 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 452 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 453 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 454 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 455 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 456 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 457 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 458 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 459 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 460 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 461 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 462 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 463 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 464 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 465 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 466 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 467 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 468 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 469 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 470 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 471 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 472 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 473 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 474 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 475 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 476 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 477 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 478 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 479 09-03-2022 07:31:57 Tải xuống
Chapter 480 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 481 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 482 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 483 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 484 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 485 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 486: Bái sư học nghệ 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 487: Thoát thai hoán cốt 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 488: Ý tưởng đột phát 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 489: - Sửa chữa con đường phi thăng 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 490: - Không chỗ dung thân 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 491: - Quê hương khó rời 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 492: - Áp lực nguyên khí 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 493: - Khổ không thể tả 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 494: - Đầm rồng hang hổ 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 495: - Nhổ răng cọp 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 496: - Làm ăn xằng bậy 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 497: - Truyền âm ngàn dặm 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 498: - Chửi nhau với Thiên Tôn ! 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 499: - Ùn ùn kéo đến 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 500: - Khốn cảnh của tâm hồn 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 501: - Hai vị điện chủ 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 502: - Chạm trán trẻ trâu 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 503: - Bụng dạ quang minh 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 504: - Giao đấu với Tư Mã Ngọc Long 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 505: - Kiếm vẽ! Giang Sơn xã tắc 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 506: - Phá chiêu - Giang sơn xã tắc kiếm! 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 507: - Gặp lại tiểu Loli 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 508: - Vén mồm lên chửi nhau 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 509: - Gom góp cho cọp ăn 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 510: - Lấy được thần khí 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 511: - Chửi nhau với Dao 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 512: - Đám người cướp kiếm 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 513: - Thiên chi kiều nữ 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 514: - Truyền thừa tân hỏa 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 515: - Xúc cảnh sinh tình 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 516: - Chủ nhân Sát lục kiếm sơn 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 517: - Lĩnh ngộ kiếm ý 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 518: - Kiếm ảnh sắc bén 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 519: - Sáng tạo lối riêng 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 520: - Gió lốc quy tắc 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 521: - Lầm lũi tiến lên 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 522: - Đầu tàu gương mẫu 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 523: - Hậu sinh khả úy 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 524: - Bất diệt huyền hỏa 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 525: - Hàn Mai Cổ Huyết Thương 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 526: - Bí Bảo Âm La Giới 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 527 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 527.5 30-07-2020 08:54:13 Tải xuống
Chapter 528: - Lao Vào Nhau 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 529: - Ngọc môn tiên đấu 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 530 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 531 09-03-2022 07:31:58 Tải xuống
Chapter 531: Video 26-03-2020 01:15:12 Tải xuống
Chapter 532 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 532: Video 26-03-2020 01:14:41 Tải xuống
Chapter 533 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 533: Video 26-03-2020 01:14:12 Tải xuống
Chapter 534 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 534: Video 26-03-2020 01:13:37 Tải xuống
Chapter 535 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 535: Video 26-03-2020 01:13:08 Tải xuống
Chapter 536 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 536: Video 27-03-2020 22:07:43 Tải xuống
Chapter 537 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 537: Video 02-04-2020 02:59:21 Tải xuống
Chapter 538 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 538: Video 03-04-2020 02:34:07 Tải xuống
Chapter 539 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 539: Video 03-04-2020 06:43:12 Tải xuống
Chapter 540 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 540: Video 04-04-2020 12:42:43 Tải xuống
Chapter 541 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 541: Video 06-04-2020 00:47:09 Tải xuống
Chapter 542 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 542: Video 06-04-2020 11:14:19 Tải xuống
Chapter 543 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 543: Video 07-04-2020 05:37:49 Tải xuống
Chapter 544 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 544: Video 08-04-2020 06:14:07 Tải xuống
Chapter 545 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 545: Video 10-04-2020 07:01:32 Tải xuống
Chapter 546 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 546: Video 10-04-2020 07:01:03 Tải xuống
Chapter 547 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 547: Video 11-04-2020 10:41:11 Tải xuống
Chapter 548 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 548: Video 12-04-2020 10:31:06 Tải xuống
Chapter 549 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 550 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 550: Video 17-04-2020 10:10:10 Tải xuống
Chapter 551: Lực tam vương 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 551: Video - Lực tam vương 18-04-2020 11:42:38 Tải xuống
Chapter 552: Hết sức chạy trốn 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 552: Video - - - Hết sức chạy trốn 24-04-2020 09:00:40 Tải xuống
Chapter 552: Video - - Hết sức chạy trốn 23-04-2020 01:56:55 Tải xuống
Chapter 552: Video - Hết sức chạy trốn 22-04-2020 11:21:07 Tải xuống
Chapter 553: Mũ thiên mệnh 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 553: Video - Mũ thiên mệnh 24-04-2020 09:12:38 Tải xuống
Chapter 554: Pháp bảo chạy trốn 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 554: Video - Pháp bảo chạy trốn 25-04-2020 19:38:37 Tải xuống
Chapter 555: Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 555: Video - Diệt, Tuyệt, Sát, Lục 30-04-2020 02:25:07 Tải xuống
Chapter 556: Chuyện xưa 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 556: Video - Chuyện xưa 01-05-2020 07:49:07 Tải xuống
Chapter 557: - Mong Ngô Vương lại bay cao lần nữa 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 558: - Hai con rối gặp nhau 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 559: - Khư khư cố chấp 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 560: - Thủng trăm ngàn lỗ 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 561: - Các thiên tôn tập trung 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 562: Công kích tiên phủ 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 562: Video - Công kích tiên phủ 08-05-2020 04:36:37 Tải xuống
Chapter 563: Video - Đốt sao 09-05-2020 05:24:07 Tải xuống
Chapter 563: Đốt sao 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 564: Video - Thiên Vị tộc đến! 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 565: - Tuyệt mệnh loạn đấu 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 566: - Thiên tôn đầu tiên ngã xuống 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 567: - Liên tiếp ngã xuống 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 568: - Phương pháp đoạt được thiên mệnh 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 569: Gặp gỡ nhị sư huynh 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 569: Video - Gặp gỡ nhị sư huynh 23-05-2020 06:30:10 Tải xuống
Chapter 570: Kém hơn một bậc 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 571 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 572: Tinh thiết tinh tuyền 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 572: Video - Tinh thiết tinh tuyền 30-05-2020 08:31:39 Tải xuống
Chapter 573: - Chiến trường mộng ảo 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 574: - Trăm sông đổ về một biển 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 575: - Thành chính đầu tiên 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 576: - Xuất quỷ nhập thần 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 577: - Thần thú, chuột thông thiên 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 578: - Lôi kiếp sát 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 579: - Dễ như trở bàn tay 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 580: - Kiếm điểm khó khăn 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 581: - Lạt mềm buộc chặt 09-03-2022 07:31:59 Tải xuống
Chapter 582: - Giết lần ba 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 583: - Đánh bậy đánh bạ 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 584: - Long ngâm, hổ gầm 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 585: - Quá khứ trang nghiêm 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 586: - Na di lệnh 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 587: - Bắt đầu từ số không 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 588: - Vẽ đường cho hươu chạy 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 589: - Dẫn xà xuất động 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 590: - Thành chủ giá lâm 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 591: - Vừa đấm vừa xoa 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 592: - Phân cao thấp 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 593: - Đánh bại Cơ Lạc Tuyết 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 594: - Trao đổi với Cơ Lạc Tuyết 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 595: - Cửa khô mộc 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 596: - Tầm mộc đại xuân 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 597: - Vu tộc thượng cổ 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 598: - Không hẹn mà gặp 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 599: - Kiếm Viêm Bạo 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 600 31-07-2020 04:54:43 Tải xuống
Chapter 600: Thứ hạng không tăng? 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 601: - Rắc rối phức tạp 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 602: - Âm ảnh tộc và sinh linh bóng ma 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 603: - Dây dưa không dứt 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 604: - Ngàn dặm tìm chồng 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 605: - Tứ cố vô thân 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 606 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 607: - Ngũ hành cân đối 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 608: - Đại sảnh nhân quả 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 609: - Tập kích bất ngờ 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 610: - Danh môn vọng tộc 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 611: - Đá lớn chuyển động 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 612: Có chạy đằng trời 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 613 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 614 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 615: - Giấu giếm sát cơ 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 616: - Chế độ đấu móc liên quân 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 617 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 618: - Độc cô kiếm tiêu tiêu 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 619: - Nhanh như chớp 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 620 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 621 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 621: - Thứ hạng của Khê Ấu Cầm 25-09-2020 22:00:00 Tải xuống
Chapter 621: Raw 25-09-2020 21:56:49 Tải xuống
Chapter 622: - Tương sinh tương khắc 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 623: - Dẫn thuyền về bờ 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 624 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 625 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 625: - Tai bay vạ gió 23-09-2020 04:45:37 Tải xuống
Chapter 626: Raw - Thực hư khó phân biệt 25-09-2020 04:18:39 Tải xuống
Chapter 626: Thực hư khó phân biệt 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 627: - Lĩnh ngộ thần đạo 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 628: - Thần đạo và thần cách 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 629: - Thần đạo đoạn tình 09-03-2022 07:32:00 Tải xuống
Chapter 630: - Trần Hoàng Dịch Kiếm 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 631: - Hiện thực mộng ảo 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 632: - Không thể buông tha 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 633: - Sát lục thánh thương 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 634: - Phá vỡ quy tắc 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 635 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 636 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 637 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 638: - Số phận của Tiểu Điệp? 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 639: - Cường giả như mây 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 640 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 641 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 642 16-10-2020 05:12:13 Tải xuống
Chapter 642: - Mong mỏi từng ngày 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 643: - Bất ngờ gặp lại 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 644 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 645 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 646 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 647 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 648: - Đạo uẩn huyền lôi 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 649 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 650 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 651: - Mộng sát thuật 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 652: - Một kiếm chém nát hoa đào 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 653: - Ván cờ li kì 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 654: - Kiếm trận lục thần 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 655: - Chí bảo hỗn độn 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 656 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 656: - Đang dịch 24-11-2020 16:42:48 Tải xuống
Chapter 657: - Đục nước béo cò 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 658: - Rừng bụi gai 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 659: - Sinh mệnh vương 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 660: - Lấy cứng đối cứng 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 661: - Đấu tuần hoàn 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 662 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 663: - Sinh tử luân hồi 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 664: - Thời khắc sinh tử 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 665: - Cây trượng chúng sinh 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 666: - Tạo hóa chi thuật 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 667: - Quy Nguyên dịch thần kiếm 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 668: - Đánh bại Khinh Ngữ 09-03-2022 07:32:01 Tải xuống
Chapter 669: - Thiền trượng tu la 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 670: - Đằng Xà Kiếm 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 671 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 672 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 673 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 674 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 675: - Chênh lệch rất lớn 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 676 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 677 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 678 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 679: - La Chinh Vs Hiên Viên Thần Phong 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 680: - Ám độ trần thương 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 681: - Chân lý chi ngộ 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 682: - Nước tới, đất chặn 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 683: - Thế cục đã định 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 684: - Kết thúc chiến trường 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 685: - Đột phá thần cực cảnh 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 686: - Na Di lệnh có tác dụng 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 687 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 688: - Dấu ấn rồng thiêng 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 689: - Vấn tình kiếm tâm 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 690: - Khám phá trong núi 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 691 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 692 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 693: - Tọa hóa thi thể 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 694: - Đến thiên vị tộc 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 695 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 696: - Thay máu 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 697: - Sát khí bộc phát 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 698: - Vũ trụ là thế giới bên trong cơ thể của thánh nhân? 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 699: - Vu tộc tấn công 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 700: - Khôi phục chân long 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 701: - Vu tộc bắt đầu hành động 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 702: - Tám phương nguy cấp 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 703: - Trở về hạ giới 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 704: - Phụ tử gặp lại 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 705: - Khe hở 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 706: - bày trận mai phục 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 707: - Tử chiến đến cùng 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 708: - Đằng xà giải lời nguyền 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 709: - Bí mật của vu tộc 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 710: - Chúc Cửu Âm 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 711: Lời nguyền lưới khói khoá tim 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 712: - Lực chiến đạo tử 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 713: - Cá chết lưới Jack 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 714: - Kết giới không gian 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 715: - Cướp đoạt thiên đạo 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 716 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 717 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 718: - Thánh tộc xâm nhập 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 719: - Giương cung bạt kiếm 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 720 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 721: - Cấm địa luyện thần 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 722 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 723 09-03-2022 07:32:02 Tải xuống
Chapter 724 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 725 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 726 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 727 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 728 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 729 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 730 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 731 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 732 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 733 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 734 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 735 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 736 17-04-2021 04:06:04 Tải xuống
Chapter 737 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 738 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 739 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 740 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 741 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 742 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 743 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 744 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 745 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 746 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 747 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 748 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 748: Raw 14-05-2021 13:00:35 Tải xuống
Chapter 749 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 750 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 751 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 752 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 753 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 754 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 755 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 756 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 757 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 758 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 759 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 760 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 761 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 761: Raw 16-06-2021 04:00:04 Tải xuống
Chapter 762 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 763 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 764 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 765 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 766 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 767 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 768 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 769 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 770 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 771 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 772 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 773 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 774 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 775 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 776 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 777 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 778 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 779 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 780 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 781 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 782 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 783 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 783: Raw 23-08-2021 18:07:56 Tải xuống
Chapter 784 09-03-2022 07:32:03 Tải xuống
Chapter 785 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 786 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 787 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 788 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 789 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 790 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 791 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 792 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 793 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 794 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 795 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 796 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 797 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 798 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 799 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 800 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 801 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 802 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 803 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 804 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 805 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 806 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 807 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 808 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 809 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 810 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 811 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 812 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 813 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 814 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 815 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 816 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 817 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 818 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 819 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 820 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 821 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 822 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 823 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 824 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 825 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 826 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 827 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 828 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 829 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 830 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 831 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 832 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 833 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 834 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 835 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 836 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 837 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 838 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 839 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 840 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 841 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 842 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 843 09-03-2022 07:32:04 Tải xuống
Chapter 844 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 845 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 846 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 847 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 848 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 849 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 850 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 851 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 852 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 853 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 854 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 855 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 856 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 857 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 858 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 859 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 860 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 861 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 862 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 863 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 864 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 865 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 866 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 867 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 868 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 869 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 870 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 871 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 872 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 873 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 874 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 875 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 876 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 877 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 878 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 879 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 880 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 881 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 882 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 883 09-03-2022 07:32:05 Tải xuống
Chapter 884 10-03-2022 03:40:28 Tải xuống
Chapter 885 11-03-2022 04:10:08 Tải xuống
Chapter 886 12-03-2022 01:30:19 Tải xuống
Chapter 887 16-03-2022 04:40:16 Tải xuống
Chapter 888 08-12-2022 12:53:08 Tải xuống
Chapter 889 19-03-2022 04:30:08 Tải xuống
Chapter 890 23-03-2022 05:20:07 Tải xuống
Chapter 891 28-03-2022 03:20:08 Tải xuống
Chapter 892 28-03-2022 03:20:25 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh