Loading...

Hành Trình Tu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 380 18-06-2019 11:48:11 Tải xuống
Chapter 379 16-06-2019 12:00:25 Tải xuống
Chapter 378 14-06-2019 10:36:09 Tải xuống
Chapter 377 12-06-2019 10:48:36 Tải xuống
Chapter 376 10-06-2019 10:36:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 15-06-2019 15:51:55 Tải xuống
Chapter 2 15-06-2019 15:58:43 Tải xuống
Chapter 3 13-06-2019 23:32:52 Tải xuống
Chapter 4 13-06-2019 23:34:40 Tải xuống
Chapter 5 13-06-2019 23:36:05 Tải xuống
Chapter 6 13-06-2019 04:31:27 Tải xuống
Chapter 7 13-06-2019 23:38:35 Tải xuống
Chapter 8 21-05-2019 18:30:21 Tải xuống
Chapter 9 21-05-2019 18:30:37 Tải xuống
Chapter 10 16-05-2019 02:28:39 Tải xuống
Chapter 11 26-02-2019 16:02:47 Tải xuống
Chapter 11.5 26-02-2019 04:54:47 Tải xuống
Chapter 12 26-02-2019 16:02:50 Tải xuống
Chapter 13 26-02-2019 16:04:33 Tải xuống
Chapter 14 06-05-2019 11:25:15 Tải xuống
Chapter 15 26-02-2019 04:54:59 Tải xuống
Chapter 16 15-05-2019 03:37:43 Tải xuống
Chapter 17 26-02-2019 17:02:48 Tải xuống
Chapter 18 26-02-2019 04:55:09 Tải xuống
Chapter 19 27-02-2019 00:06:23 Tải xuống
Chapter 20 26-02-2019 17:03:11 Tải xuống
Chapter 21 16-06-2019 19:44:06 Tải xuống
Chapter 22 16-06-2019 19:46:48 Tải xuống
Chapter 23 16-06-2019 19:47:06 Tải xuống
Chapter 24 16-06-2019 19:49:24 Tải xuống
Chapter 25 16-06-2019 19:49:36 Tải xuống
Chapter 26 16-05-2019 00:08:44 Tải xuống
Chapter 27 16-06-2019 19:57:41 Tải xuống
Chapter 28 16-06-2019 19:57:54 Tải xuống
Chapter 29 16-06-2019 19:58:06 Tải xuống
Chapter 30 06-05-2019 11:25:45 Tải xuống
Chapter 31 06-05-2019 11:25:50 Tải xuống
Chapter 32 16-05-2019 08:30:20 Tải xuống
Chapter 33 06-05-2019 11:25:52 Tải xuống
Chapter 34 06-05-2019 11:25:54 Tải xuống
Chapter 35 06-05-2019 11:25:57 Tải xuống
Chapter 36 26-02-2019 17:02:39 Tải xuống
Chapter 37 26-02-2019 04:56:05 Tải xuống
Chapter 38 06-05-2019 11:26:01 Tải xuống
Chapter 39 06-05-2019 11:26:03 Tải xuống
Chapter 40 06-05-2019 11:26:05 Tải xuống
Chapter 41 26-02-2019 15:02:23 Tải xuống
Chapter 42 06-05-2019 11:26:08 Tải xuống
Chapter 43 06-05-2019 11:26:11 Tải xuống
Chapter 44 16-04-2019 16:17:19 Tải xuống
Chapter 45 06-05-2019 11:26:14 Tải xuống
Chapter 46 16-04-2019 18:39:10 Tải xuống
Chapter 47 26-02-2019 04:56:35 Tải xuống
Chapter 48 06-05-2019 11:26:19 Tải xuống
Chapter 49 06-05-2019 11:26:22 Tải xuống
Chapter 50 26-02-2019 16:02:29 Tải xuống
Chapter 51 06-05-2019 11:26:23 Tải xuống
Chapter 52 06-05-2019 11:26:26 Tải xuống
Chapter 53 06-05-2019 11:26:29 Tải xuống
Chapter 54 06-05-2019 11:26:33 Tải xuống
Chapter 55 06-05-2019 11:26:35 Tải xuống
Chapter 56 06-05-2019 11:26:38 Tải xuống
Chapter 57 06-05-2019 11:26:41 Tải xuống
Chapter 58 06-05-2019 11:26:46 Tải xuống
Chapter 59 09-06-2019 15:45:52 Tải xuống
Chapter 60 06-05-2019 11:26:51 Tải xuống
Chapter 61 06-05-2019 11:26:54 Tải xuống
Chapter 62 09-06-2019 16:00:31 Tải xuống
Chapter 63 06-05-2019 11:26:56 Tải xuống
Chapter 64 06-05-2019 11:27:00 Tải xuống
Chapter 65 06-05-2019 11:27:03 Tải xuống
Chapter 66 06-05-2019 11:27:05 Tải xuống
Chapter 67 06-05-2019 11:27:08 Tải xuống
Chapter 68 06-05-2019 11:27:13 Tải xuống
Chapter 69 06-05-2019 11:27:14 Tải xuống
Chapter 70 06-05-2019 11:27:19 Tải xuống
Chapter 71 23-05-2019 22:33:00 Tải xuống
Chapter 72 06-05-2019 11:27:29 Tải xuống
Chapter 73 22-05-2019 10:52:30 Tải xuống
Chapter 74 06-05-2019 11:27:32 Tải xuống
Chapter 75 06-05-2019 11:27:35 Tải xuống
Chapter 76 06-05-2019 11:27:38 Tải xuống
Chapter 77 06-05-2019 11:27:41 Tải xuống
Chapter 78 27-02-2019 15:06:50 Tải xuống
Chapter 79 06-05-2019 11:27:44 Tải xuống
Chapter 80 26-02-2019 16:04:45 Tải xuống
Chapter 81 13-05-2019 05:12:15 Tải xuống
Chapter 82 06-05-2019 11:27:47 Tải xuống
Chapter 82.5 26-02-2019 04:58:23 Tải xuống
Chapter 82.6 26-02-2019 04:58:26 Tải xuống
Chapter 82.7 17-06-2019 10:35:50 Tải xuống
Chapter 83 14-05-2019 02:38:19 Tải xuống
Chapter 84 23-05-2019 20:50:49 Tải xuống
Chapter 85 26-02-2019 17:03:29 Tải xuống
Chapter 86 26-02-2019 14:04:23 Tải xuống
Chapter 87 26-02-2019 16:02:14 Tải xuống
Chapter 88 26-02-2019 17:02:14 Tải xuống
Chapter 89 26-02-2019 17:03:32 Tải xuống
Chapter 90 26-02-2019 13:02:14 Tải xuống
Chapter 91 27-02-2019 15:06:38 Tải xuống
Chapter 92 27-02-2019 15:06:41 Tải xuống
Chapter 93 26-02-2019 16:02:11 Tải xuống
Chapter 94 26-02-2019 17:03:56 Tải xuống
Chapter 95 26-02-2019 16:04:51 Tải xuống
Chapter 96 26-02-2019 17:04:12 Tải xuống
Chapter 97 27-02-2019 15:06:35 Tải xuống
Chapter 98 26-02-2019 04:59:18 Tải xuống
Chapter 99 27-02-2019 15:06:44 Tải xuống
Chapter 100 16-05-2019 14:56:39 Tải xuống
Chapter 101 12-05-2019 13:37:09 Tải xuống
Chapter 102 26-02-2019 17:02:12 Tải xuống
Chapter 103 26-02-2019 17:04:44 Tải xuống
Chapter 104 26-02-2019 14:02:11 Tải xuống
Chapter 105 26-02-2019 14:04:50 Tải xuống
Chapter 106 26-02-2019 14:04:53 Tải xuống
Chapter 107 26-02-2019 14:04:56 Tải xuống
Chapter 108 26-02-2019 04:59:48 Tải xuống
Chapter 109 27-02-2019 15:06:29 Tải xuống
Chapter 110 27-02-2019 15:06:32 Tải xuống
Chapter 111 26-02-2019 16:02:05 Tải xuống
Chapter 112 26-02-2019 17:04:48 Tải xuống
Chapter 113 26-02-2019 14:04:59 Tải xuống
Chapter 114 26-02-2019 17:04:51 Tải xuống
Chapter 115 26-02-2019 12:01:32 Tải xuống
Chapter 116 27-02-2019 15:06:23 Tải xuống
Chapter 117 26-02-2019 15:01:51 Tải xuống
Chapter 118 26-02-2019 05:00:18 Tải xuống
Chapter 119 26-02-2019 17:02:06 Tải xuống
Chapter 120 26-02-2019 17:04:54 Tải xuống
Chapter 121 26-02-2019 16:05:03 Tải xuống
Chapter 122 26-02-2019 12:01:48 Tải xuống
Chapter 123 26-02-2019 16:05:05 Tải xuống
Chapter 124 26-02-2019 05:00:36 Tải xuống
Chapter 125 27-02-2019 15:06:20 Tải xuống
Chapter 126 26-02-2019 05:00:42 Tải xuống
Chapter 126.5 27-02-2019 16:10:26 Tải xuống
Chapter 127 26-02-2019 17:02:03 Tải xuống
Chapter 128 26-02-2019 17:04:56 Tải xuống
Chapter 129 27-02-2019 16:10:23 Tải xuống
Chapter 130 26-02-2019 16:05:11 Tải xuống
Chapter 131 27-02-2019 16:10:29 Tải xuống
Chapter 132 22-05-2019 02:35:56 Tải xuống
Chapter 133 22-05-2019 02:42:23 Tải xuống
Chapter 134 21-05-2019 23:52:03 Tải xuống
Chapter 135 06-05-2019 11:27:59 Tải xuống
Chapter 136 06-05-2019 11:28:02 Tải xuống
Chapter 137 06-05-2019 11:28:05 Tải xuống
Chapter 138 27-02-2019 17:09:06 Tải xuống
Chapter 139 06-05-2019 11:28:10 Tải xuống
Chapter 140 06-05-2019 11:28:11 Tải xuống
Chapter 141 06-05-2019 11:28:14 Tải xuống
Chapter 142 06-05-2019 11:28:22 Tải xuống
Chapter 143 06-05-2019 11:28:25 Tải xuống
Chapter 143.5 06-05-2019 11:28:26 Tải xuống
Chapter 144 22-05-2019 03:53:50 Tải xuống
Chapter 145 06-05-2019 11:28:32 Tải xuống
Chapter 146 06-05-2019 11:28:35 Tải xuống
Chapter 147 06-05-2019 11:28:40 Tải xuống
Chapter 148 06-05-2019 11:28:38 Tải xuống
Chapter 149 06-05-2019 11:28:41 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 17-06-2019 19:04:03 Tải xuống
Chapter 150 17-06-2019 19:07:58 Tải xuống
Chapter 151 19-05-2019 08:36:50 Tải xuống
Chapter 152 06-05-2019 11:28:53 Tải xuống
Chapter 153 06-05-2019 11:28:56 Tải xuống
Chapter 154 17-06-2019 19:28:19 Tải xuống
Chapter 155 27-02-2019 16:10:04 Tải xuống
Chapter 156 26-02-2019 13:01:50 Tải xuống
Chapter 157 26-02-2019 13:01:51 Tải xuống
Chapter 158 22-05-2019 15:56:09 Tải xuống
Chapter 159 27-02-2019 18:10:06 Tải xuống
Chapter 160 27-02-2019 18:10:09 Tải xuống
Chapter 161 27-02-2019 19:11:27 Tải xuống
Chapter 162 27-02-2019 20:12:59 Tải xuống
Chapter 163 27-02-2019 19:11:29 Tải xuống
Chapter 164 27-02-2019 18:10:04 Tải xuống
Chapter 165 26-02-2019 14:01:45 Tải xuống
Chapter 166 26-02-2019 11:01:18 Tải xuống
Chapter 167 27-02-2019 19:11:20 Tải xuống
Chapter 168 26-02-2019 13:01:26 Tải xuống
Chapter 169 27-02-2019 18:10:00 Tải xuống
Chapter 170 06-05-2019 11:29:01 Tải xuống
Chapter 171 26-02-2019 15:04:05 Tải xuống
Chapter 172 27-02-2019 18:09:57 Tải xuống
Chapter 173 27-02-2019 16:09:45 Tải xuống
Chapter 174 27-02-2019 20:12:45 Tải xuống
Chapter 175 02-06-2019 21:21:07 Tải xuống
Chapter 176 02-06-2019 21:23:01 Tải xuống
Chapter 177 02-06-2019 21:22:22 Tải xuống
Chapter 178 27-02-2019 15:05:44 Tải xuống
Chapter 179 27-02-2019 16:09:42 Tải xuống
Chapter 180 26-02-2019 12:04:33 Tải xuống
Chapter 181 26-02-2019 12:04:35 Tải xuống
Chapter 182 26-02-2019 12:04:38 Tải xuống
Chapter 183 27-02-2019 20:12:32 Tải xuống
Chapter 184 26-02-2019 16:05:26 Tải xuống
Chapter 185 27-02-2019 17:08:30 Tải xuống
Chapter 186 27-02-2019 20:12:29 Tải xuống
Chapter 187 27-02-2019 20:12:36 Tải xuống
Chapter 188 19-05-2019 11:32:11 Tải xuống
Chapter 189 19-05-2019 11:34:41 Tải xuống
Chapter 190 27-02-2019 18:09:43 Tải xuống
Chapter 191 27-02-2019 19:10:54 Tải xuống
Chapter 192 27-02-2019 17:08:25 Tải xuống
Chapter 193 19-05-2019 12:07:30 Tải xuống
Chapter 194 26-02-2019 17:01:35 Tải xuống
Chapter 195 27-02-2019 16:09:28 Tải xuống
Chapter 196 27-02-2019 18:09:36 Tải xuống
Chapter 197 27-02-2019 17:08:17 Tải xuống
Chapter 198 27-02-2019 18:09:48 Tải xuống
Chapter 199 27-02-2019 17:08:26 Tải xuống
Chapter 200 26-02-2019 05:04:54 Tải xuống
Chapter 201 26-02-2019 05:04:57 Tải xuống
Chapter 202 27-02-2019 16:09:21 Tải xuống
Chapter 203 27-02-2019 20:12:12 Tải xuống
Chapter 204 27-02-2019 19:10:41 Tải xuống
Chapter 205 27-02-2019 19:10:45 Tải xuống
Chapter 206 16-05-2019 12:56:44 Tải xuống
Chapter 207 26-02-2019 05:05:15 Tải xuống
Chapter 208 27-02-2019 16:09:18 Tải xuống
Chapter 209 27-02-2019 18:09:24 Tải xuống
Chapter 210 27-02-2019 20:12:05 Tải xuống
Chapter 211 27-02-2019 19:10:36 Tải xuống
Chapter 212 27-02-2019 23:11:48 Tải xuống
Chapter 213 27-02-2019 18:09:33 Tải xuống
Chapter 214 27-02-2019 20:12:00 Tải xuống
Chapter 215 27-02-2019 23:11:45 Tải xuống
Chapter 216 27-02-2019 20:12:08 Tải xuống
Chapter 217 27-02-2019 20:12:14 Tải xuống
Chapter 218 27-02-2019 19:10:30 Tải xuống
Chapter 219 27-02-2019 23:11:42 Tải xuống
Chapter 220 27-02-2019 20:11:57 Tải xuống
Chapter 221 27-02-2019 20:12:24 Tải xuống
Chapter 222 28-02-2019 00:09:47 Tải xuống
Chapter 223 28-02-2019 00:09:50 Tải xuống
Chapter 224 28-02-2019 00:09:53 Tải xuống
Chapter 225 27-02-2019 23:11:37 Tải xuống
Chapter 226 28-02-2019 00:09:44 Tải xuống
Chapter 227 27-02-2019 18:09:18 Tải xuống
Chapter 228 26-02-2019 14:05:18 Tải xuống
Chapter 229 28-02-2019 01:08:50 Tải xuống
Chapter 230 26-02-2019 13:01:09 Tải xuống
Chapter 231 27-02-2019 20:11:51 Tải xuống
Chapter 232 28-02-2019 03:09:23 Tải xuống
Chapter 233 28-02-2019 03:09:27 Tải xuống
Chapter 234 28-02-2019 03:09:29 Tải xuống
Chapter 235 28-02-2019 03:09:32 Tải xuống
Chapter 236 28-02-2019 04:12:53 Tải xuống
Chapter 237 28-02-2019 03:09:39 Tải xuống
Chapter 238 27-02-2019 19:10:12 Tải xuống
Chapter 239 28-02-2019 03:09:42 Tải xuống
Chapter 240 28-02-2019 03:09:44 Tải xuống
Chapter 241 28-02-2019 04:12:48 Tải xuống
Chapter 241.5 13-06-2019 03:00:41 Tải xuống
Chapter 242 28-02-2019 03:09:20 Tải xuống
Chapter 243 28-02-2019 04:12:51 Tải xuống
Chapter 244 28-02-2019 03:09:56 Tải xuống
Chapter 245 28-02-2019 00:10:06 Tải xuống
Chapter 246 28-02-2019 01:09:09 Tải xuống
Chapter 247 28-02-2019 03:09:59 Tải xuống
Chapter 248 28-02-2019 03:09:17 Tải xuống
Chapter 249 28-02-2019 03:10:02 Tải xuống
Chapter 250 28-02-2019 03:10:06 Tải xuống
Chapter 251 28-02-2019 04:12:39 Tải xuống
Chapter 252 28-02-2019 03:10:12 Tải xuống
Chapter 253 28-02-2019 03:10:15 Tải xuống
Chapter 254 28-02-2019 04:12:42 Tải xuống
Chapter 255 28-02-2019 03:10:21 Tải xuống
Chapter 256 28-02-2019 04:12:36 Tải xuống
Chapter 257 28-02-2019 01:09:18 Tải xuống
Chapter 258 28-02-2019 02:08:47 Tải xuống
Chapter 259 28-02-2019 03:09:14 Tải xuống
Chapter 260 28-02-2019 01:09:24 Tải xuống
Chapter 261 28-02-2019 01:08:32 Tải xuống
Chapter 262 28-02-2019 01:09:27 Tải xuống
Chapter 263 28-02-2019 04:12:33 Tải xuống
Chapter 264 28-02-2019 02:08:41 Tải xuống
Chapter 265 28-02-2019 02:08:44 Tải xuống
Chapter 266 28-02-2019 03:09:08 Tải xuống
Chapter 267 28-02-2019 04:12:30 Tải xuống
Chapter 268 28-02-2019 04:12:45 Tải xuống
Chapter 269 28-02-2019 03:10:33 Tải xuống
Chapter 270 28-02-2019 03:10:36 Tải xuống
Chapter 271 28-02-2019 01:08:30 Tải xuống
Chapter 272 28-02-2019 03:09:06 Tải xuống
Chapter 273 28-02-2019 03:10:39 Tải xuống
Chapter 274 28-02-2019 03:10:43 Tải xuống
Chapter 275 28-02-2019 01:08:24 Tải xuống
Chapter 276 28-02-2019 02:08:38 Tải xuống
Chapter 277 15-05-2019 16:02:45 Tải xuống
Chapter 278 15-06-2019 07:20:56 Tải xuống
Chapter 279 28-02-2019 03:10:48 Tải xuống
Chapter 280 28-02-2019 03:10:51 Tải xuống
Chapter 281 28-02-2019 03:10:54 Tải xuống
Chapter 282 28-02-2019 03:10:58 Tải xuống
Chapter 283 19-05-2019 13:45:28 Tải xuống
Chapter 284 27-02-2019 23:10:42 Tải xuống
Chapter 285 28-02-2019 03:09:00 Tải xuống
Chapter 286 28-02-2019 07:09:14 Tải xuống
Chapter 287 27-02-2019 15:04:38 Tải xuống
Chapter 288 28-02-2019 03:11:06 Tải xuống
Chapter 289 28-02-2019 03:11:09 Tải xuống
Chapter 290 28-02-2019 03:11:11 Tải xuống
Chapter 291 28-02-2019 07:09:12 Tải xuống
Chapter 292 28-02-2019 03:08:57 Tải xuống
Chapter 293 28-02-2019 06:09:03 Tải xuống
Chapter 294 28-02-2019 03:11:18 Tải xuống
Chapter 295 28-02-2019 03:11:21 Tải xuống
Chapter 296 28-02-2019 07:09:06 Tải xuống
Chapter 297 19-05-2019 16:44:54 Tải xuống
Chapter 298 28-02-2019 06:09:05 Tải xuống
Chapter 299 28-02-2019 04:12:03 Tải xuống
Chapter 300 28-02-2019 03:11:33 Tải xuống
Chapter 301 28-02-2019 06:08:56 Tải xuống
Chapter 302 28-02-2019 02:09:42 Tải xuống
Chapter 303 28-02-2019 03:08:54 Tải xuống
Chapter 304 28-02-2019 04:11:57 Tải xuống
Chapter 305 28-02-2019 07:08:56 Tải xuống
Chapter 306 28-02-2019 03:11:42 Tải xuống
Chapter 307 28-02-2019 00:08:47 Tải xuống
Chapter 308 28-02-2019 03:08:51 Tải xuống
Chapter 309 28-02-2019 07:08:53 Tải xuống
Chapter 310 28-02-2019 03:11:47 Tải xuống
Chapter 311 28-02-2019 03:11:51 Tải xuống
Chapter 312 28-02-2019 07:08:59 Tải xuống
Chapter 313 28-02-2019 06:08:51 Tải xuống
Chapter 314 28-02-2019 07:08:50 Tải xuống
Chapter 315 28-02-2019 02:08:08 Tải xuống
Chapter 316 28-02-2019 02:08:11 Tải xuống
Chapter 317 28-02-2019 06:08:50 Tải xuống
Chapter 318 28-02-2019 04:11:45 Tải xuống
Chapter 319 28-02-2019 03:08:45 Tải xuống
Chapter 320 28-02-2019 11:08:03 Tải xuống
Chapter 321 28-02-2019 03:12:00 Tải xuống
Chapter 322 28-02-2019 07:08:44 Tải xuống
Chapter 323 28-02-2019 02:09:47 Tải xuống
Chapter 324 28-02-2019 03:08:42 Tải xuống
Chapter 325 28-02-2019 03:12:04 Tải xuống
Chapter 326 28-02-2019 01:07:57 Tải xuống
Chapter 327 28-02-2019 06:08:39 Tải xuống
Chapter 328 28-02-2019 06:08:42 Tải xuống
Chapter 329 08-05-2019 15:30:36 Tải xuống
Chapter 330 28-02-2019 11:07:54 Tải xuống
Chapter 331 28-02-2019 03:12:08 Tải xuống
Chapter 332 28-02-2019 07:08:35 Tải xuống
Chapter 333 28-02-2019 06:08:36 Tải xuống
Chapter 334 28-02-2019 07:08:38 Tải xuống
Chapter 335 28-02-2019 04:11:33 Tải xuống
Chapter 336 28-02-2019 03:08:36 Tải xuống
Chapter 337 28-02-2019 11:07:49 Tải xuống
Chapter 338 28-02-2019 11:07:51 Tải xuống
Chapter 339 28-02-2019 04:11:27 Tải xuống
Chapter 340 01-03-2019 08:01:56 Tải xuống
Chapter 341 01-03-2019 19:03:32 Tải xuống
Chapter 342 01-03-2019 18:05:59 Tải xuống
Chapter 343 02-06-2019 00:49:56 Tải xuống
Chapter 344 06-03-2019 06:04:56 Tải xuống
Chapter 345 05-03-2019 01:02:11 Tải xuống
Chapter 346 09-03-2019 06:08:11 Tải xuống
Chapter 347 10-03-2019 10:04:38 Tải xuống
Chapter 348 08-03-2019 01:12:14 Tải xuống
Chapter 349 10-03-2019 10:04:41 Tải xuống
Chapter 350 15-03-2019 06:04:51 Tải xuống
Chapter 351 15-03-2019 03:03:32 Tải xuống
Chapter 352 06-05-2019 11:29:07 Tải xuống
Chapter 353 06-05-2019 11:29:08 Tải xuống
Chapter 354 14-06-2019 20:18:03 Tải xuống
Chapter 355 06-05-2019 11:29:14 Tải xuống
Chapter 356 06-05-2019 11:29:17 Tải xuống
Chapter 357 06-05-2019 11:29:20 Tải xuống
Chapter 358 06-05-2019 11:29:23 Tải xuống
Chapter 359 10-06-2019 15:08:15 Tải xuống
Chapter 360 06-05-2019 11:29:29 Tải xuống
Chapter 361 22-05-2019 06:06:50 Tải xuống
Chapter 362 06-05-2019 11:29:35 Tải xuống
Chapter 363 06-05-2019 11:29:38 Tải xuống
Chapter 364 06-05-2019 11:29:41 Tải xuống
Chapter 365 06-05-2019 11:29:46 Tải xuống
Chapter 366 06-05-2019 11:29:47 Tải xuống
Chapter 367 06-05-2019 11:29:50 Tải xuống
Chapter 368 06-05-2019 11:29:56 Tải xuống
Chapter 369 06-05-2019 11:29:59 Tải xuống
Chapter 370 06-05-2019 11:36:14 Tải xuống
Chapter 371 08-05-2019 19:01:14 Tải xuống
Chapter 372 02-06-2019 10:30:14 Tải xuống
Chapter 373 04-06-2019 10:42:15 Tải xuống
Chapter 374 08-06-2019 16:17:25 Tải xuống
Chapter 375 08-06-2019 10:54:24 Tải xuống
Chapter 376 10-06-2019 10:36:31 Tải xuống
Chapter 377 12-06-2019 10:48:36 Tải xuống
Chapter 378 14-06-2019 10:36:09 Tải xuống
Chapter 379 16-06-2019 12:00:25 Tải xuống
Chapter 380 18-06-2019 11:48:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM