Loading...

Hành Trình Tu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 07-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 401 15-09-2019 11:30:46 Tải xuống
Chapter 400 29-08-2019 17:09:12 Tải xuống
Chapter 399 22-08-2019 14:31:13 Tải xuống
Chapter 398 31-07-2019 12:06:20 Tải xuống
Chapter 397 29-07-2019 20:06:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-08-2019 15:14:52 Tải xuống
Chapter 2 29-08-2019 23:33:01 Tải xuống
Chapter 3 30-08-2019 15:30:31 Tải xuống
Chapter 4 28-06-2019 06:43:55 Tải xuống
Chapter 5 13-06-2019 23:36:05 Tải xuống
Chapter 6 13-06-2019 04:31:27 Tải xuống
Chapter 7 28-06-2019 06:50:55 Tải xuống
Chapter 8 10-09-2019 07:47:03 Tải xuống
Chapter 9 11-08-2019 22:18:36 Tải xuống
Chapter 10 28-06-2019 07:35:08 Tải xuống
Chapter 11 10-08-2019 19:23:42 Tải xuống
Chapter 11.5 10-08-2019 19:31:16 Tải xuống
Chapter 12 06-09-2019 10:21:09 Tải xuống
Chapter 13 25-06-2019 01:50:05 Tải xuống
Chapter 14 31-08-2019 09:45:01 Tải xuống
Chapter 15 25-06-2019 01:54:12 Tải xuống
Chapter 16 05-08-2019 00:34:28 Tải xuống
Chapter 17 25-06-2019 02:02:06 Tải xuống
Chapter 18 25-06-2019 02:06:30 Tải xuống
Chapter 19 05-08-2019 00:55:01 Tải xuống
Chapter 20 25-06-2019 03:49:51 Tải xuống
Chapter 21 31-08-2019 10:17:25 Tải xuống
Chapter 22 25-06-2019 03:51:17 Tải xuống
Chapter 23 31-08-2019 10:23:01 Tải xuống
Chapter 24 29-08-2019 21:20:36 Tải xuống
Chapter 25 31-08-2019 10:30:40 Tải xuống
Chapter 26 31-08-2019 10:36:23 Tải xuống
Chapter 27 29-08-2019 21:19:27 Tải xuống
Chapter 28 29-08-2019 21:27:29 Tải xuống
Chapter 29 31-08-2019 10:58:21 Tải xuống
Chapter 30 31-08-2019 11:16:28 Tải xuống
Chapter 31 31-08-2019 11:21:23 Tải xuống
Chapter 32 24-08-2019 23:10:07 Tải xuống
Chapter 33 26-06-2019 14:52:10 Tải xuống
Chapter 34 06-05-2019 11:25:54 Tải xuống
Chapter 35 13-08-2019 16:21:08 Tải xuống
Chapter 36 26-06-2019 15:00:47 Tải xuống
Chapter 37 26-06-2019 15:03:38 Tải xuống
Chapter 38 26-06-2019 15:07:08 Tải xuống
Chapter 39 26-06-2019 15:09:31 Tải xuống
Chapter 40 26-06-2019 15:13:06 Tải xuống
Chapter 41 26-06-2019 15:16:37 Tải xuống
Chapter 42 26-06-2019 15:17:24 Tải xuống
Chapter 43 26-06-2019 15:21:09 Tải xuống
Chapter 44 26-06-2019 15:25:17 Tải xuống
Chapter 45 31-08-2019 12:59:57 Tải xuống
Chapter 46 06-09-2019 10:21:18 Tải xuống
Chapter 47 31-08-2019 13:08:15 Tải xuống
Chapter 48 06-05-2019 11:26:19 Tải xuống
Chapter 49 26-06-2019 19:08:20 Tải xuống
Chapter 50 26-06-2019 19:12:01 Tải xuống
Chapter 51 06-05-2019 11:26:23 Tải xuống
Chapter 52 06-05-2019 11:26:26 Tải xuống
Chapter 53 06-05-2019 11:26:29 Tải xuống
Chapter 54 28-06-2019 11:06:34 Tải xuống
Chapter 55 06-05-2019 11:26:35 Tải xuống
Chapter 56 28-06-2019 11:18:21 Tải xuống
Chapter 57 06-05-2019 11:26:41 Tải xuống
Chapter 58 26-06-2019 20:34:10 Tải xuống
Chapter 59 31-08-2019 07:01:01 Tải xuống
Chapter 60 26-06-2019 20:58:23 Tải xuống
Chapter 61 14-08-2019 09:11:25 Tải xuống
Chapter 62 12-08-2019 04:15:42 Tải xuống
Chapter 63 26-06-2019 21:12:10 Tải xuống
Chapter 64 26-06-2019 21:12:57 Tải xuống
Chapter 65 26-06-2019 21:16:11 Tải xuống
Chapter 66 26-06-2019 21:19:07 Tải xuống
Chapter 67 07-08-2019 03:19:31 Tải xuống
Chapter 68 26-06-2019 21:32:55 Tải xuống
Chapter 69 26-06-2019 21:34:34 Tải xuống
Chapter 70 26-06-2019 21:38:24 Tải xuống
Chapter 71 24-08-2019 23:20:15 Tải xuống
Chapter 72 14-08-2019 09:49:56 Tải xuống
Chapter 73 14-08-2019 09:55:32 Tải xuống
Chapter 74 14-08-2019 10:00:23 Tải xuống
Chapter 75 26-06-2019 23:42:10 Tải xuống
Chapter 76 14-08-2019 10:12:09 Tải xuống
Chapter 77 14-08-2019 10:16:31 Tải xuống
Chapter 78 13-08-2019 01:45:37 Tải xuống
Chapter 79 14-08-2019 10:26:26 Tải xuống
Chapter 80 14-08-2019 10:29:58 Tải xuống
Chapter 81 14-08-2019 10:32:18 Tải xuống
Chapter 82 14-08-2019 10:36:08 Tải xuống
Chapter 82.5 26-02-2019 04:58:23 Tải xuống
Chapter 82.6 26-02-2019 04:58:26 Tải xuống
Chapter 82.7 06-09-2019 10:21:12 Tải xuống
Chapter 83 24-08-2019 20:31:44 Tải xuống
Chapter 84 28-06-2019 19:43:07 Tải xuống
Chapter 85 14-08-2019 10:48:53 Tải xuống
Chapter 86 14-08-2019 10:50:46 Tải xuống
Chapter 87 15-09-2019 10:14:41 Tải xuống
Chapter 88 26-02-2019 17:02:14 Tải xuống
Chapter 89 26-02-2019 17:03:32 Tải xuống
Chapter 90 24-08-2019 20:45:40 Tải xuống
Chapter 91 27-02-2019 15:06:38 Tải xuống
Chapter 92 27-02-2019 15:06:41 Tải xuống
Chapter 93 26-02-2019 16:02:11 Tải xuống
Chapter 94 14-08-2019 11:06:28 Tải xuống
Chapter 95 26-02-2019 16:04:51 Tải xuống
Chapter 96 02-07-2019 19:28:20 Tải xuống
Chapter 97 27-02-2019 15:06:35 Tải xuống
Chapter 98 12-08-2019 15:14:17 Tải xuống
Chapter 99 27-02-2019 15:06:44 Tải xuống
Chapter 100 25-08-2019 01:26:40 Tải xuống
Chapter 101 02-07-2019 19:39:08 Tải xuống
Chapter 102 02-07-2019 19:40:51 Tải xuống
Chapter 103 26-02-2019 17:04:44 Tải xuống
Chapter 104 11-08-2019 15:36:36 Tải xuống
Chapter 105 02-07-2019 19:47:07 Tải xuống
Chapter 106 06-08-2019 22:07:16 Tải xuống
Chapter 107 06-08-2019 22:07:46 Tải xuống
Chapter 108 26-02-2019 04:59:48 Tải xuống
Chapter 109 06-08-2019 22:14:46 Tải xuống
Chapter 110 27-02-2019 15:06:32 Tải xuống
Chapter 111 26-02-2019 16:02:05 Tải xuống
Chapter 112 26-02-2019 17:04:48 Tải xuống
Chapter 113 26-02-2019 14:04:59 Tải xuống
Chapter 114 26-02-2019 17:04:51 Tải xuống
Chapter 115 26-02-2019 12:01:32 Tải xuống
Chapter 116 27-02-2019 15:06:23 Tải xuống
Chapter 117 26-02-2019 15:01:51 Tải xuống
Chapter 118 13-08-2019 10:19:38 Tải xuống
Chapter 119 26-02-2019 17:02:06 Tải xuống
Chapter 120 26-02-2019 17:04:54 Tải xuống
Chapter 121 26-02-2019 16:05:03 Tải xuống
Chapter 122 26-02-2019 12:01:48 Tải xuống
Chapter 123 26-02-2019 16:05:05 Tải xuống
Chapter 124 26-02-2019 05:00:36 Tải xuống
Chapter 125 27-02-2019 15:06:20 Tải xuống
Chapter 126 26-02-2019 05:00:42 Tải xuống
Chapter 126.5 08-08-2019 01:46:01 Tải xuống
Chapter 127 26-02-2019 17:02:03 Tải xuống
Chapter 128 26-02-2019 17:04:56 Tải xuống
Chapter 129 27-02-2019 16:10:23 Tải xuống
Chapter 130 26-02-2019 16:05:11 Tải xuống
Chapter 131 03-09-2019 09:02:57 Tải xuống
Chapter 132 25-08-2019 02:56:06 Tải xuống
Chapter 133 25-08-2019 02:59:47 Tải xuống
Chapter 134 25-08-2019 03:00:02 Tải xuống
Chapter 135 14-08-2019 14:14:04 Tải xuống
Chapter 136 14-08-2019 14:16:20 Tải xuống
Chapter 137 22-08-2019 21:20:33 Tải xuống
Chapter 138 14-08-2019 14:29:36 Tải xuống
Chapter 139 14-08-2019 14:32:39 Tải xuống
Chapter 140 10-08-2019 12:42:43 Tải xuống
Chapter 141 14-08-2019 14:35:59 Tải xuống
Chapter 142 14-08-2019 14:38:27 Tải xuống
Chapter 143 14-08-2019 14:38:50 Tải xuống
Chapter 143.5 05-08-2019 07:52:49 Tải xuống
Chapter 144 01-09-2019 03:56:08 Tải xuống
Chapter 145 14-08-2019 14:42:51 Tải xuống
Chapter 146 14-08-2019 14:45:15 Tải xuống
Chapter 147 14-08-2019 14:42:51 Tải xuống
Chapter 148 14-08-2019 14:45:33 Tải xuống
Chapter 149 25-08-2019 10:45:39 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 25-08-2019 09:29:46 Tải xuống
Chapter 150 25-08-2019 00:01:43 Tải xuống
Chapter 151 24-08-2019 22:13:52 Tải xuống
Chapter 152 14-08-2019 14:55:29 Tải xuống
Chapter 153 14-08-2019 14:55:39 Tải xuống
Chapter 154 18-08-2019 10:35:13 Tải xuống
Chapter 155 14-08-2019 21:34:19 Tải xuống
Chapter 156 12-08-2019 21:10:12 Tải xuống
Chapter 157 14-08-2019 21:39:25 Tải xuống
Chapter 158 14-08-2019 21:42:16 Tải xuống
Chapter 159 14-08-2019 21:42:28 Tải xuống
Chapter 160 14-08-2019 21:42:42 Tải xuống
Chapter 161 14-08-2019 21:42:51 Tải xuống
Chapter 162 14-08-2019 21:43:17 Tải xuống
Chapter 163 14-08-2019 21:43:29 Tải xuống
Chapter 164 14-08-2019 22:30:13 Tải xuống
Chapter 165 14-08-2019 22:30:20 Tải xuống
Chapter 166 17-08-2019 23:02:14 Tải xuống
Chapter 167 14-08-2019 22:30:42 Tải xuống
Chapter 168 14-08-2019 14:44:40 Tải xuống
Chapter 169 14-08-2019 14:01:47 Tải xuống
Chapter 170 05-09-2019 03:20:40 Tải xuống
Chapter 171 26-02-2019 15:04:05 Tải xuống
Chapter 172 10-09-2019 01:11:00 Tải xuống
Chapter 173 27-02-2019 16:09:45 Tải xuống
Chapter 174 14-08-2019 23:51:28 Tải xuống
Chapter 175 14-08-2019 23:51:47 Tải xuống
Chapter 176 14-08-2019 23:51:49 Tải xuống
Chapter 177 14-08-2019 23:52:07 Tải xuống
Chapter 178 14-08-2019 23:52:13 Tải xuống
Chapter 179 13-09-2019 21:24:01 Tải xuống
Chapter 180 15-08-2019 00:05:40 Tải xuống
Chapter 181 15-08-2019 00:05:43 Tải xuống
Chapter 182 15-08-2019 00:05:54 Tải xuống
Chapter 183 05-09-2019 03:49:33 Tải xuống
Chapter 184 15-08-2019 00:06:10 Tải xuống
Chapter 185 15-08-2019 00:06:40 Tải xuống
Chapter 186 15-08-2019 00:06:31 Tải xuống
Chapter 187 15-08-2019 00:06:55 Tải xuống
Chapter 188 15-08-2019 00:07:04 Tải xuống
Chapter 189 08-09-2019 22:02:55 Tải xuống
Chapter 190 27-02-2019 18:09:43 Tải xuống
Chapter 191 27-02-2019 19:10:54 Tải xuống
Chapter 192 27-02-2019 17:08:25 Tải xuống
Chapter 193 19-05-2019 12:07:30 Tải xuống
Chapter 194 26-02-2019 17:01:35 Tải xuống
Chapter 195 05-09-2019 16:06:16 Tải xuống
Chapter 196 05-09-2019 16:06:36 Tải xuống
Chapter 197 05-09-2019 16:09:51 Tải xuống
Chapter 198 05-09-2019 16:10:01 Tải xuống
Chapter 199 05-09-2019 04:13:46 Tải xuống
Chapter 200 05-09-2019 19:47:07 Tải xuống
Chapter 201 03-09-2019 09:03:24 Tải xuống
Chapter 202 06-09-2019 10:21:15 Tải xuống
Chapter 203 04-09-2019 13:33:22 Tải xuống
Chapter 204 27-02-2019 19:10:41 Tải xuống
Chapter 205 27-02-2019 19:10:45 Tải xuống
Chapter 206 16-05-2019 12:56:44 Tải xuống
Chapter 207 26-02-2019 05:05:15 Tải xuống
Chapter 208 27-02-2019 16:09:18 Tải xuống
Chapter 209 27-02-2019 18:09:24 Tải xuống
Chapter 210 27-02-2019 20:12:05 Tải xuống
Chapter 211 27-02-2019 19:10:36 Tải xuống
Chapter 212 27-02-2019 23:11:48 Tải xuống
Chapter 213 27-02-2019 18:09:33 Tải xuống
Chapter 214 27-02-2019 20:12:00 Tải xuống
Chapter 215 27-02-2019 23:11:45 Tải xuống
Chapter 216 07-08-2019 21:05:26 Tải xuống
Chapter 217 09-09-2019 18:42:57 Tải xuống
Chapter 218 27-02-2019 19:10:30 Tải xuống
Chapter 219 27-02-2019 23:11:42 Tải xuống
Chapter 220 27-02-2019 20:11:57 Tải xuống
Chapter 221 27-02-2019 20:12:24 Tải xuống
Chapter 222 28-02-2019 00:09:47 Tải xuống
Chapter 223 28-02-2019 00:09:50 Tải xuống
Chapter 224 10-08-2019 00:46:31 Tải xuống
Chapter 225 27-02-2019 23:11:37 Tải xuống
Chapter 226 27-06-2019 20:48:46 Tải xuống
Chapter 227 07-08-2019 22:49:58 Tải xuống
Chapter 228 07-08-2019 22:01:23 Tải xuống
Chapter 229 15-09-2019 19:14:42 Tải xuống
Chapter 230 26-02-2019 13:01:09 Tải xuống
Chapter 231 27-02-2019 20:11:51 Tải xuống
Chapter 232 28-02-2019 03:09:23 Tải xuống
Chapter 233 28-02-2019 03:09:27 Tải xuống
Chapter 234 28-02-2019 03:09:29 Tải xuống
Chapter 235 28-02-2019 03:09:32 Tải xuống
Chapter 236 28-02-2019 04:12:53 Tải xuống
Chapter 237 07-08-2019 02:10:52 Tải xuống
Chapter 238 27-02-2019 19:10:12 Tải xuống
Chapter 239 28-02-2019 03:09:42 Tải xuống
Chapter 240 28-02-2019 03:09:44 Tải xuống
Chapter 241 28-02-2019 04:12:48 Tải xuống
Chapter 241.5 13-06-2019 03:00:41 Tải xuống
Chapter 242 28-06-2019 01:18:16 Tải xuống
Chapter 243 28-02-2019 04:12:51 Tải xuống
Chapter 244 28-02-2019 03:09:56 Tải xuống
Chapter 245 06-08-2019 21:06:07 Tải xuống
Chapter 246 28-02-2019 01:09:09 Tải xuống
Chapter 247 28-02-2019 03:09:59 Tải xuống
Chapter 248 28-02-2019 03:09:17 Tải xuống
Chapter 249 28-02-2019 03:10:02 Tải xuống
Chapter 250 28-02-2019 03:10:06 Tải xuống
Chapter 251 13-08-2019 08:00:08 Tải xuống
Chapter 252 28-02-2019 03:10:12 Tải xuống
Chapter 253 28-02-2019 03:10:15 Tải xuống
Chapter 254 28-02-2019 04:12:42 Tải xuống
Chapter 255 28-02-2019 03:10:21 Tải xuống
Chapter 256 28-02-2019 04:12:36 Tải xuống
Chapter 257 28-02-2019 01:09:18 Tải xuống
Chapter 258 28-02-2019 02:08:47 Tải xuống
Chapter 259 28-08-2019 22:57:54 Tải xuống
Chapter 260 28-02-2019 01:09:24 Tải xuống
Chapter 261 28-02-2019 01:08:32 Tải xuống
Chapter 262 28-02-2019 01:09:27 Tải xuống
Chapter 263 28-02-2019 04:12:33 Tải xuống
Chapter 264 28-02-2019 02:08:41 Tải xuống
Chapter 265 28-02-2019 02:08:44 Tải xuống
Chapter 266 28-02-2019 03:09:08 Tải xuống
Chapter 267 28-02-2019 04:12:30 Tải xuống
Chapter 268 28-02-2019 04:12:45 Tải xuống
Chapter 269 28-02-2019 03:10:33 Tải xuống
Chapter 270 28-02-2019 03:10:36 Tải xuống
Chapter 271 28-02-2019 01:08:30 Tải xuống
Chapter 272 28-02-2019 03:09:06 Tải xuống
Chapter 273 28-02-2019 03:10:39 Tải xuống
Chapter 274 28-02-2019 03:10:43 Tải xuống
Chapter 275 28-02-2019 01:08:24 Tải xuống
Chapter 276 28-02-2019 02:08:38 Tải xuống
Chapter 277 15-05-2019 16:02:45 Tải xuống
Chapter 278 15-06-2019 07:20:56 Tải xuống
Chapter 279 28-02-2019 03:10:48 Tải xuống
Chapter 280 28-02-2019 03:10:51 Tải xuống
Chapter 281 28-02-2019 03:10:54 Tải xuống
Chapter 282 28-02-2019 03:10:58 Tải xuống
Chapter 283 19-05-2019 13:45:28 Tải xuống
Chapter 284 27-02-2019 23:10:42 Tải xuống
Chapter 285 28-02-2019 03:09:00 Tải xuống
Chapter 286 28-02-2019 07:09:14 Tải xuống
Chapter 287 27-02-2019 15:04:38 Tải xuống
Chapter 288 28-02-2019 03:11:06 Tải xuống
Chapter 289 28-02-2019 03:11:09 Tải xuống
Chapter 290 28-02-2019 03:11:11 Tải xuống
Chapter 291 28-02-2019 07:09:12 Tải xuống
Chapter 292 28-02-2019 03:08:57 Tải xuống
Chapter 293 28-02-2019 06:09:03 Tải xuống
Chapter 294 28-02-2019 03:11:18 Tải xuống
Chapter 295 28-02-2019 03:11:21 Tải xuống
Chapter 296 28-02-2019 07:09:06 Tải xuống
Chapter 297 19-05-2019 16:44:54 Tải xuống
Chapter 298 28-02-2019 06:09:05 Tải xuống
Chapter 299 28-02-2019 04:12:03 Tải xuống
Chapter 300 28-02-2019 03:11:33 Tải xuống
Chapter 301 28-02-2019 06:08:56 Tải xuống
Chapter 302 28-02-2019 02:09:42 Tải xuống
Chapter 303 28-02-2019 03:08:54 Tải xuống
Chapter 304 28-02-2019 04:11:57 Tải xuống
Chapter 305 28-02-2019 07:08:56 Tải xuống
Chapter 306 28-02-2019 03:11:42 Tải xuống
Chapter 307 28-02-2019 00:08:47 Tải xuống
Chapter 308 28-02-2019 03:08:51 Tải xuống
Chapter 309 28-02-2019 07:08:53 Tải xuống
Chapter 310 28-02-2019 03:11:47 Tải xuống
Chapter 311 28-02-2019 03:11:51 Tải xuống
Chapter 312 28-02-2019 07:08:59 Tải xuống
Chapter 313 28-02-2019 06:08:51 Tải xuống
Chapter 314 28-02-2019 07:08:50 Tải xuống
Chapter 315 28-02-2019 02:08:08 Tải xuống
Chapter 316 28-02-2019 02:08:11 Tải xuống
Chapter 317 28-02-2019 06:08:50 Tải xuống
Chapter 318 28-02-2019 04:11:45 Tải xuống
Chapter 319 28-02-2019 03:08:45 Tải xuống
Chapter 320 28-02-2019 11:08:03 Tải xuống
Chapter 321 28-02-2019 03:12:00 Tải xuống
Chapter 322 28-02-2019 07:08:44 Tải xuống
Chapter 323 28-02-2019 02:09:47 Tải xuống
Chapter 324 28-02-2019 03:08:42 Tải xuống
Chapter 325 28-02-2019 03:12:04 Tải xuống
Chapter 326 28-02-2019 01:07:57 Tải xuống
Chapter 327 28-02-2019 06:08:39 Tải xuống
Chapter 328 28-02-2019 06:08:42 Tải xuống
Chapter 329 08-05-2019 15:30:36 Tải xuống
Chapter 330 28-02-2019 11:07:54 Tải xuống
Chapter 331 22-07-2019 13:07:18 Tải xuống
Chapter 332 28-02-2019 07:08:35 Tải xuống
Chapter 333 28-02-2019 06:08:36 Tải xuống
Chapter 334 28-02-2019 07:08:38 Tải xuống
Chapter 335 28-02-2019 04:11:33 Tải xuống
Chapter 336 28-02-2019 03:08:36 Tải xuống
Chapter 337 28-02-2019 11:07:49 Tải xuống
Chapter 338 28-02-2019 11:07:51 Tải xuống
Chapter 339 28-02-2019 04:11:27 Tải xuống
Chapter 340 11-09-2019 18:00:22 Tải xuống
Chapter 341 01-03-2019 19:03:32 Tải xuống
Chapter 342 25-08-2019 18:50:15 Tải xuống
Chapter 343 28-06-2019 05:12:00 Tải xuống
Chapter 344 06-08-2019 11:54:46 Tải xuống
Chapter 345 05-03-2019 01:02:11 Tải xuống
Chapter 346 09-03-2019 06:08:11 Tải xuống
Chapter 347 10-03-2019 10:04:38 Tải xuống
Chapter 348 08-03-2019 01:12:14 Tải xuống
Chapter 349 10-03-2019 10:04:41 Tải xuống
Chapter 350 15-03-2019 06:04:51 Tải xuống
Chapter 351 15-03-2019 03:03:32 Tải xuống
Chapter 352 06-05-2019 11:29:07 Tải xuống
Chapter 353 06-05-2019 11:29:08 Tải xuống
Chapter 354 14-06-2019 20:18:03 Tải xuống
Chapter 355 06-05-2019 11:29:14 Tải xuống
Chapter 356 18-07-2019 23:03:05 Tải xuống
Chapter 357 28-06-2019 05:36:27 Tải xuống
Chapter 358 28-06-2019 05:37:55 Tải xuống
Chapter 359 15-09-2019 10:12:39 Tải xuống
Chapter 360 06-05-2019 11:29:29 Tải xuống
Chapter 361 28-06-2019 05:44:44 Tải xuống
Chapter 362 15-09-2019 10:14:44 Tải xuống
Chapter 363 06-05-2019 11:29:38 Tải xuống
Chapter 364 06-05-2019 11:29:41 Tải xuống
Chapter 365 06-05-2019 11:29:46 Tải xuống
Chapter 366 06-05-2019 11:29:47 Tải xuống
Chapter 367 06-05-2019 11:29:50 Tải xuống
Chapter 368 28-06-2019 15:15:06 Tải xuống
Chapter 369 06-05-2019 11:29:59 Tải xuống
Chapter 370 06-05-2019 11:36:14 Tải xuống
Chapter 371 08-05-2019 19:01:14 Tải xuống
Chapter 372 28-06-2019 15:28:07 Tải xuống
Chapter 373 04-06-2019 10:42:15 Tải xuống
Chapter 374 08-06-2019 16:17:25 Tải xuống
Chapter 375 08-06-2019 10:54:24 Tải xuống
Chapter 376 10-06-2019 10:36:31 Tải xuống
Chapter 377 12-06-2019 10:48:36 Tải xuống
Chapter 378 06-08-2019 15:27:15 Tải xuống
Chapter 379 16-06-2019 12:00:25 Tải xuống
Chapter 380 18-06-2019 11:48:11 Tải xuống
Chapter 381 20-06-2019 10:48:16 Tải xuống
Chapter 382 01-07-2019 02:02:08 Tải xuống
Chapter 383 24-06-2019 10:30:15 Tải xuống
Chapter 384 28-06-2019 10:30:29 Tải xuống
Chapter 385 13-07-2019 14:37:43 Tải xuống
Chapter 386 02-07-2019 11:01:21 Tải xuống
Chapter 387 15-09-2019 11:02:24 Tải xuống
Chapter 388 06-07-2019 10:36:09 Tải xuống
Chapter 389 08-07-2019 10:36:13 Tải xuống
Chapter 390 10-07-2019 10:36:20 Tải xuống
Chapter 391 08-08-2019 12:51:50 Tải xuống
Chapter 392 14-07-2019 10:36:06 Tải xuống
Chapter 393 16-07-2019 10:42:08 Tải xuống
Chapter 394 19-07-2019 13:12:38 Tải xuống
Chapter 395 23-07-2019 21:14:33 Tải xuống
Chapter 396 30-07-2019 05:06:15 Tải xuống
Chapter 397 29-07-2019 20:06:19 Tải xuống
Chapter 398 31-07-2019 12:06:20 Tải xuống
Chapter 399 22-08-2019 14:31:13 Tải xuống
Chapter 400 29-08-2019 17:09:12 Tải xuống
Chapter 401 15-09-2019 11:30:46 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Phạm Đăng Minh - 1 tuần trước
Rất dị rõ ràng thấy thông báo truyện mới hôm nay mà vào thì thấy vẫn chap 401
Trả Lời
...
DUC ANH LE - 26 phút trước
trên youtube đã ra hơn 40 chap rồi đó bạn chap mới nhất là chap 449 và chuẩn bị ra chap 450 đó bạn
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM