Loading...

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Shounen , Xuyên Không , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Người trẻ tuổi, năm đó ta bắt đầu Trang Bức thời điểm, các ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng!" "Tiên tử, theo tại hạ đi một chuyến, bảo đảm mang ngươi Trang Bức mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà!" Người mặc cuồng đồ áo giáp, kiên khiêng nhật viêm đấu bồng. Tay trái Vô Tẫn Chi Nhận, tay phải Tru Tiên Thần Kiếm. Quét ngang Tu Tiên Giới không có địch thủ, liền hỏi một tiếng còn có ai? Trang Bức Như Phong, thường bạn ta thân! Đường dài dài đằng đẵng, Trang Bức làm bạn! Từ Khuyết bước lên một cái Trang Bức con đường, mỗi ngày không phải ở Trang Bức, chính là ở đi Trang Bức trên đường!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 321 08-07-2020 18:22:16 Tải xuống
Chapter 279 16-09-2020 17:47:01 Tải xuống
Chapter 278 13-09-2020 19:12:06 Tải xuống
Chapter 277 12-09-2020 11:54:08 Tải xuống
Chapter 276 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-01-2019 20:51:57 Tải xuống
Chapter 2 06-01-2019 20:52:00 Tải xuống
Chapter 3 06-01-2019 20:52:04 Tải xuống
Chapter 4 06-01-2019 20:52:06 Tải xuống
Chapter 5 06-01-2019 20:52:09 Tải xuống
Chapter 6 06-01-2019 20:52:12 Tải xuống
Chapter 7 06-01-2019 20:52:14 Tải xuống
Chapter 8 06-01-2019 20:52:18 Tải xuống
Chapter 9 06-01-2019 20:52:20 Tải xuống
Chapter 10 06-01-2019 20:52:24 Tải xuống
Chapter 11 06-01-2019 20:52:27 Tải xuống
Chapter 12 06-01-2019 20:52:30 Tải xuống
Chapter 13 03-04-2019 08:19:54 Tải xuống
Chapter 14 06-01-2019 20:52:36 Tải xuống
Chapter 15 06-01-2019 20:52:39 Tải xuống
Chapter 16 06-01-2019 20:52:42 Tải xuống
Chapter 17 06-01-2019 20:52:44 Tải xuống
Chapter 18 06-01-2019 20:52:48 Tải xuống
Chapter 19 06-01-2019 20:52:51 Tải xuống
Chapter 20 06-01-2019 20:52:54 Tải xuống
Chapter 21 10-09-2020 12:12:05 Tải xuống
Chapter 22 06-01-2019 20:53:00 Tải xuống
Chapter 23 06-01-2019 20:53:02 Tải xuống
Chapter 24 06-01-2019 20:53:06 Tải xuống
Chapter 25 06-01-2019 20:53:09 Tải xuống
Chapter 26 06-01-2019 20:53:12 Tải xuống
Chapter 27 06-01-2019 20:53:15 Tải xuống
Chapter 28 06-01-2019 20:53:18 Tải xuống
Chapter 29 06-01-2019 20:53:21 Tải xuống
Chapter 30 06-01-2019 20:53:24 Tải xuống
Chapter 31 06-01-2019 20:53:27 Tải xuống
Chapter 32 06-01-2019 20:53:30 Tải xuống
Chapter 33 06-01-2019 20:53:33 Tải xuống
Chapter 34 06-01-2019 20:53:36 Tải xuống
Chapter 35 06-01-2019 20:53:39 Tải xuống
Chapter 36 06-01-2019 20:53:42 Tải xuống
Chapter 37 06-01-2019 20:53:45 Tải xuống
Chapter 38 06-01-2019 20:53:48 Tải xuống
Chapter 39 06-01-2019 20:53:51 Tải xuống
Chapter 40 06-01-2019 20:53:54 Tải xuống
Chapter 41 06-01-2019 20:53:57 Tải xuống
Chapter 42 06-01-2019 20:54:00 Tải xuống
Chapter 43 06-01-2019 20:54:03 Tải xuống
Chapter 44 06-01-2019 20:54:06 Tải xuống
Chapter 45 06-01-2019 20:54:09 Tải xuống
Chapter 46 06-01-2019 20:54:12 Tải xuống
Chapter 47 06-01-2019 20:54:15 Tải xuống
Chapter 48 06-01-2019 20:54:18 Tải xuống
Chapter 49 06-01-2019 20:54:21 Tải xuống
Chapter 50 06-01-2019 20:54:24 Tải xuống
Chapter 51 06-01-2019 20:54:27 Tải xuống
Chapter 52 10-09-2020 12:12:05 Tải xuống
Chapter 53 10-09-2020 12:12:05 Tải xuống
Chapter 54 10-09-2020 12:12:05 Tải xuống
Chapter 55 06-01-2019 20:54:39 Tải xuống
Chapter 56 10-09-2020 12:12:05 Tải xuống
Chapter 57 06-01-2019 20:54:45 Tải xuống
Chapter 58 06-01-2019 20:54:48 Tải xuống
Chapter 59 06-01-2019 20:54:51 Tải xuống
Chapter 60 06-01-2019 20:54:54 Tải xuống
Chapter 61 06-01-2019 20:54:57 Tải xuống
Chapter 62 06-01-2019 20:55:00 Tải xuống
Chapter 63 06-01-2019 20:55:03 Tải xuống
Chapter 64 06-01-2019 20:55:06 Tải xuống
Chapter 65 06-01-2019 20:55:09 Tải xuống
Chapter 66 06-01-2019 20:55:12 Tải xuống
Chapter 67 06-01-2019 20:55:15 Tải xuống
Chapter 68 06-01-2019 20:55:18 Tải xuống
Chapter 69 06-01-2019 20:55:21 Tải xuống
Chapter 70 09-01-2019 14:14:14 Tải xuống
Chapter 71 16-01-2019 11:22:13 Tải xuống
Chapter 72 16-01-2019 11:22:15 Tải xuống
Chapter 73 16-01-2019 11:22:19 Tải xuống
Chapter 74 25-01-2019 11:08:12 Tải xuống
Chapter 75 25-01-2019 11:10:05 Tải xuống
Chapter 76 12-02-2019 06:32:12 Tải xuống
Chapter 77 12-02-2019 06:41:53 Tải xuống
Chapter 78 12-02-2019 06:32:15 Tải xuống
Chapter 79 21-02-2019 03:10:54 Tải xuống
Chapter 80 20-02-2019 00:00:57 Tải xuống
Chapter 81 21-02-2019 00:18:48 Tải xuống
Chapter 82 26-02-2019 16:04:02 Tải xuống
Chapter 83 14-03-2019 15:22:54 Tải xuống
Chapter 84 01-03-2019 08:02:08 Tải xuống
Chapter 85 07-03-2019 01:42:11 Tải xuống
Chapter 86 18-03-2019 19:16:55 Tải xuống
Chapter 87 18-03-2019 19:17:10 Tải xuống
Chapter 88 18-03-2019 13:06:20 Tải xuống
Chapter 89 24-03-2019 19:18:06 Tải xuống
Chapter 90 10-09-2020 12:12:05 Tải xuống
Chapter 91 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 92 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 93 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 94 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 95 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 96 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 97 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 98 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 99 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 100 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 101 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 102 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 103 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 104 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 105 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 106 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 107 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 108 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 109 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 110 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 111 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 112 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 113 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 114 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 115 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 116 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 117 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 118 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 119 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 120 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 121 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 122 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 123 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 124 10-09-2020 12:12:06 Tải xuống
Chapter 125 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 126 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 127 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 128 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 129 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 130 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 131 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 132 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 133 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 134 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 135 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 136 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 137 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 138 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 139 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 140 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 141 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 142 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 143 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 144 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 145 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 146 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 147 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 148 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 149 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 150 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 151 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 152 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 153 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 154 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 155 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 156 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 157 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 158 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 159 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 160 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 161 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 162 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 163 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 164 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 165 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 166 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 167 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 168 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 169 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 170 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 171 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 172 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 173 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 174 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 175 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 176 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 177 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 178 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 179 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 180 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 181 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 182 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 183 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 184 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 185 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 186 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 187 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 188 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 189 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 190 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 191 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 192 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 193 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 194 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 195 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 196 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 197 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 198 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 199 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 200 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 201 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 202 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 203 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 204 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 205 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 206 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 207 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 208 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 209 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 210 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 211 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 212 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 213 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 214 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 215 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 216 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 217 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 218 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 219 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 220 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 221 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 222 10-09-2020 12:12:07 Tải xuống
Chapter 223 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 224 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 225 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 226 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 227 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 228 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 229 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 230 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 231 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 232 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 233 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 234 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 235 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 236 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 237 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 238 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 239 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 240 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 241 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 242 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 243 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 244 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 245 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 246 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 247 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 248 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 249 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 250 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 251 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 252 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 253 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 254 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 255 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 256 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 257 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 258 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 259 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 260 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 261 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 262 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 263 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 264 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 265 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 266 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 267 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 268 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 269 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 270 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 271 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 272 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 273 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 274 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 275 10-09-2020 12:12:08 Tải xuống
Chapter 276 11-09-2020 10:42:07 Tải xuống
Chapter 277 12-09-2020 11:54:08 Tải xuống
Chapter 278 13-09-2020 19:12:06 Tải xuống
Chapter 279 16-09-2020 17:47:01 Tải xuống
Chapter 321 08-07-2020 18:22:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh