19 Days

Tác giả: Old Xian
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , School Life , Shoujo Ai , Shounen , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 15-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chuyện kể về 2 bạn  seke (Tác giả đã confirm) không có nổi 1 cái tên :'(. 1 thằng thì dâm, 1 thằng thì bạo lực =)))))
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 455: 455-456 15-01-2021 11:24:30 Tải xuống
Chapter 454 15-01-2021 11:24:38 Tải xuống
Chapter 451: 451-453 15-01-2021 11:24:43 Tải xuống
Chapter 446: 446 – 450 08-10-2020 20:04:12 Tải xuống
Chapter 442: 442 – 445 06-09-2020 10:01:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-03-2020 20:47:45 Tải xuống
Chapter 2 13-03-2020 21:10:11 Tải xuống
Chapter 3 13-03-2020 20:57:23 Tải xuống
Chapter 4 13-03-2020 20:46:29 Tải xuống
Chapter 5 13-03-2020 20:45:42 Tải xuống
Chapter 6 13-03-2020 20:45:09 Tải xuống
Chapter 6.4 13-03-2020 20:44:42 Tải xuống
Chapter 7 13-03-2020 20:43:41 Tải xuống
Chapter 8 13-03-2020 20:43:12 Tải xuống
Chapter 9 13-03-2020 20:42:41 Tải xuống
Chapter 10 13-03-2020 21:40:43 Tải xuống
Chapter 11: chuyện thứ 99 13-03-2020 18:04:12 Tải xuống
Chapter 11: days - chuyện thứ 99 13-03-2020 20:41:39 Tải xuống
Chapter 12: chuyện thứ 100 13-03-2020 18:03:39 Tải xuống
Chapter 12: days - chuyện thứ 100 13-03-2020 20:41:11 Tải xuống
Chapter 13: chuyện thứ 101 13-03-2020 18:03:09 Tải xuống
Chapter 13: days - chuyện thứ 101 13-03-2020 20:40:44 Tải xuống
Chapter 14: chuyện thứ 102 13-03-2020 18:02:40 Tải xuống
Chapter 14: days - chuyện thứ 102 13-03-2020 20:40:10 Tải xuống
Chapter 15 13-03-2020 20:39:41 Tải xuống
Chapter 16: chuyện thứ 105 13-03-2020 18:02:10 Tải xuống
Chapter 16: days - chuyện thứ 105 13-03-2020 20:50:29 Tải xuống
Chapter 17: chuyện thứ 106 13-03-2020 18:01:40 Tải xuống
Chapter 17: days - chuyện thứ 106 13-03-2020 20:38:40 Tải xuống
Chapter 18: chuyện thứ 107 13-03-2020 18:00:12 Tải xuống
Chapter 18: days - chuyện thứ 107 13-03-2020 20:38:11 Tải xuống
Chapter 19: chuyện thứ 108 13-03-2020 17:59:39 Tải xuống
Chapter 19: days - chuyện thứ 108 13-03-2020 20:36:39 Tải xuống
Chapter 20: chuyện thứ 109 13-03-2020 17:59:10 Tải xuống
Chapter 20: days - chuyện thứ 109 13-03-2020 20:35:39 Tải xuống
Chapter 21: chuyện thứ 110 13-03-2020 17:58:42 Tải xuống
Chapter 21: days - chuyện thứ 110 13-03-2020 20:35:13 Tải xuống
Chapter 22: chuyện thứ 111 13-03-2020 17:58:11 Tải xuống
Chapter 22: days - chuyện thứ 111 13-03-2020 20:34:42 Tải xuống
Chapter 23: chuyện thứ 112 13-03-2020 17:57:40 Tải xuống
Chapter 23: days - chuyện thứ 112 13-03-2020 20:34:12 Tải xuống
Chapter 24: chuyện thứ 113 13-03-2020 17:56:41 Tải xuống
Chapter 24: days - chuyện thứ 113 13-03-2020 20:33:43 Tải xuống
Chapter 25: chuyện thứ 114 13-03-2020 17:56:22 Tải xuống
Chapter 25: days - chuyện thứ 114 13-03-2020 20:30:45 Tải xuống
Chapter 26: chuyện thứ 115 13-03-2020 17:55:42 Tải xuống
Chapter 26: days - chuyện thứ 115 13-03-2020 20:30:09 Tải xuống
Chapter 27: chuyện thứ 116 13-03-2020 17:55:10 Tải xuống
Chapter 27: days - chuyện thứ 116 13-03-2020 20:29:43 Tải xuống
Chapter 28: chuyện thứ 117 13-03-2020 17:54:40 Tải xuống
Chapter 28: days - chuyện thứ 117 13-03-2020 20:29:14 Tải xuống
Chapter 29: chuyện thứ 118 13-03-2020 17:53:39 Tải xuống
Chapter 29: days - chuyện thứ 118 13-03-2020 20:27:42 Tải xuống
Chapter 30: chuyện thứ 119 13-03-2020 17:53:12 Tải xuống
Chapter 30: days - chuyện thứ 119 13-03-2020 20:27:13 Tải xuống
Chapter 31: chuyện thứ 120 13-03-2020 17:52:44 Tải xuống
Chapter 31: days - chuyện thứ 120 13-03-2020 20:37:41 Tải xuống
Chapter 32: chuyện thứ 121 13-03-2020 17:52:11 Tải xuống
Chapter 32: days - chuyện thứ 121 13-03-2020 20:24:08 Tải xuống
Chapter 33: chuyện thứ 122 13-03-2020 17:51:40 Tải xuống
Chapter 33: days - chuyện thứ 122 13-03-2020 20:23:38 Tải xuống
Chapter 34: chuyện thứ 123 13-03-2020 17:50:42 Tải xuống
Chapter 34: days - chuyện thứ 123 13-03-2020 20:32:43 Tải xuống
Chapter 35: chuyện thứ 124 13-03-2020 17:50:10 Tải xuống
Chapter 35: days - chuyện thứ 124 13-03-2020 20:32:13 Tải xuống
Chapter 36: chuyện thứ 125 13-03-2020 17:49:40 Tải xuống
Chapter 36: days - chuyện thứ 125 13-03-2020 20:31:44 Tải xuống
Chapter 37: chuyện thứ 126 13-03-2020 17:49:11 Tải xuống
Chapter 37: days - chuyện thứ 126 13-03-2020 20:31:13 Tải xuống
Chapter 38: chuyện thứ 127 13-03-2020 17:48:41 Tải xuống
Chapter 38: days - chuyện thứ 127 13-03-2020 20:20:04 Tải xuống
Chapter 39: chuyện thứ 128 13-03-2020 17:47:40 Tải xuống
Chapter 39: days - chuyện thứ 128 13-03-2020 20:18:45 Tải xuống
Chapter 40: chuyện thứ 129 13-03-2020 17:47:12 Tải xuống
Chapter 40: days - chuyện thứ 129 13-03-2020 20:18:14 Tải xuống
Chapter 41: chuyện thứ 130 13-03-2020 17:46:39 Tải xuống
Chapter 41: days - chuyện thứ 130 13-03-2020 20:28:43 Tải xuống
Chapter 42: chuyện thứ 131 13-03-2020 17:57:11 Tải xuống
Chapter 42: days - chuyện thứ 131 13-03-2020 20:28:13 Tải xuống
Chapter 43: chuyện thứ 132 13-03-2020 17:45:43 Tải xuống
Chapter 43: days - chuyện thứ 132 13-03-2020 20:16:38 Tải xuống
Chapter 44: chuyện thứ 133 13-03-2020 17:45:09 Tải xuống
Chapter 44: days - chuyện thứ 133 13-03-2020 20:15:42 Tải xuống
Chapter 45: chuyện thứ 134 13-03-2020 17:44:40 Tải xuống
Chapter 45: days - chuyện thứ 134 13-03-2020 20:14:42 Tải xuống
Chapter 46: chuyện thứ 135 13-03-2020 17:44:10 Tải xuống
Chapter 46: days - chuyện thứ 135 13-03-2020 20:37:12 Tải xuống
Chapter 47: chuyện thứ 136 13-03-2020 17:43:43 Tải xuống
Chapter 47: days - chuyện thứ 136 13-03-2020 20:23:12 Tải xuống
Chapter 48: chuyện thứ 137 13-03-2020 17:54:13 Tải xuống
Chapter 48: days - chuyện thứ 137 13-03-2020 20:15:12 Tải xuống
Chapter 49: chuyện thứ 138 13-03-2020 17:42:11 Tải xuống
Chapter 49: days - chuyện thứ 138 13-03-2020 20:04:12 Tải xuống
Chapter 50: chuyện thứ 139 13-03-2020 17:41:42 Tải xuống
Chapter 50: days - chuyện thứ 139 13-03-2020 20:03:43 Tải xuống
Chapter 51: chuyện thứ 140 13-03-2020 17:41:10 Tải xuống
Chapter 51: days - chuyện thứ 140 13-03-2020 20:02:44 Tải xuống
Chapter 52: chuyện thứ 141 13-03-2020 17:51:10 Tải xuống
Chapter 52: days - chuyện thứ 141 13-03-2020 20:02:10 Tải xuống
Chapter 53: chuyện thứ 142 13-03-2020 17:40:09 Tải xuống
Chapter 53: days - chuyện thứ 142 13-03-2020 20:01:52 Tải xuống
Chapter 54: chuyện thứ 143 13-03-2020 17:39:41 Tải xuống
Chapter 54: days - chuyện thứ 143 13-03-2020 20:01:17 Tải xuống
Chapter 55 13-03-2020 20:00:43 Tải xuống
Chapter 56 13-03-2020 19:59:44 Tải xuống
Chapter 57 13-03-2020 19:59:08 Tải xuống
Chapter 58 13-03-2020 19:58:54 Tải xuống
Chapter 59 13-03-2020 19:58:00 Tải xuống
Chapter 60 13-03-2020 20:22:38 Tải xuống
Chapter 61 13-03-2020 19:56:44 Tải xuống
Chapter 61.4 13-03-2020 20:10:43 Tải xuống
Chapter 62 13-03-2020 19:55:18 Tải xuống
Chapter 63 13-03-2020 20:05:51 Tải xuống
Chapter 64 13-03-2020 19:53:44 Tải xuống
Chapter 65 13-03-2020 19:53:14 Tải xuống
Chapter 66 13-03-2020 19:53:02 Tải xuống
Chapter 67 13-03-2020 20:03:14 Tải xuống
Chapter 68 13-03-2020 17:39:28 Tải xuống
Chapter 68: - 69 13-03-2020 19:51:43 Tải xuống
Chapter 69: chuyện thứ 160 13-03-2020 17:38:42 Tải xuống
Chapter 69: days - chuyện thứ 160 13-03-2020 19:51:10 Tải xuống
Chapter 70 13-03-2020 19:50:57 Tải xuống
Chapter 71 13-03-2020 19:50:10 Tải xuống
Chapter 72 13-03-2020 19:49:44 Tải xuống
Chapter 72.6 13-03-2020 19:48:40 Tải xuống
Chapter 73 13-03-2020 19:48:10 Tải xuống
Chapter 74 13-03-2020 19:58:16 Tải xuống
Chapter 75 13-03-2020 17:38:10 Tải xuống
Chapter 75: - 76 13-03-2020 19:47:14 Tải xuống
Chapter 76: chuyện thứ 169 13-03-2020 17:48:11 Tải xuống
Chapter 76: days - chuyện thứ 169 13-03-2020 19:46:52 Tải xuống
Chapter 77 13-03-2020 19:46:13 Tải xuống
Chapter 78 13-03-2020 20:10:13 Tải xuống
Chapter 79 13-03-2020 19:45:10 Tải xuống
Chapter 80 13-03-2020 19:42:42 Tải xuống
Chapter 80: chuyện thứ 173 06-09-2020 10:33:42 Tải xuống
Chapter 81 13-03-2020 19:41:52 Tải xuống
Chapter 82 13-03-2020 19:40:47 Tải xuống
Chapter 83 13-03-2020 19:40:13 Tải xuống
Chapter 84 13-03-2020 19:39:42 Tải xuống
Chapter 85 13-03-2020 19:39:14 Tải xuống
Chapter 85.4 13-03-2020 19:38:42 Tải xuống
Chapter 86 13-03-2020 19:36:13 Tải xuống
Chapter 87 13-03-2020 19:35:39 Tải xuống
Chapter 88 13-03-2020 19:35:13 Tải xuống
Chapter 89 13-03-2020 19:34:43 Tải xuống
Chapter 90 13-03-2020 19:44:46 Tải xuống
Chapter 91 13-03-2020 19:43:43 Tải xuống
Chapter 92 13-03-2020 19:43:12 Tải xuống
Chapter 93 13-03-2020 19:42:13 Tải xuống
Chapter 94 13-03-2020 19:31:16 Tải xuống
Chapter 95 13-03-2020 19:29:45 Tải xuống
Chapter 95.5 13-03-2020 19:29:16 Tải xuống
Chapter 96 13-03-2020 19:28:42 Tải xuống
Chapter 97 13-03-2020 19:28:12 Tải xuống
Chapter 98 13-03-2020 19:27:49 Tải xuống
Chapter 99 13-03-2020 19:26:55 Tải xuống
Chapter 100 13-03-2020 19:37:55 Tải xuống
Chapter 100: -> 195 13-03-2020 19:09:45 Tải xuống
Chapter 101 13-03-2020 19:25:40 Tải xuống
Chapter 102 13-03-2020 19:25:32 Tải xuống
Chapter 103 13-03-2020 19:24:44 Tải xuống
Chapter 104 13-03-2020 19:22:44 Tải xuống
Chapter 105 13-03-2020 19:21:39 Tải xuống
Chapter 106 13-03-2020 19:21:10 Tải xuống
Chapter 106.6 13-03-2020 19:20:51 Tải xuống
Chapter 107 13-03-2020 19:20:13 Tải xuống
Chapter 108 13-03-2020 19:19:40 Tải xuống
Chapter 109 13-03-2020 19:17:40 Tải xuống
Chapter 110 13-03-2020 19:17:03 Tải xuống
Chapter 111 13-03-2020 19:15:42 Tải xuống
Chapter 112 13-03-2020 19:15:13 Tải xuống
Chapter 113 13-03-2020 19:14:44 Tải xuống
Chapter 114 13-03-2020 19:14:10 Tải xuống
Chapter 115 13-03-2020 18:17:42 Tải xuống
Chapter 116 13-03-2020 18:15:39 Tải xuống
Chapter 117 13-03-2020 18:14:39 Tải xuống
Chapter 118 13-03-2020 18:14:11 Tải xuống
Chapter 118.7 13-03-2020 18:13:39 Tải xuống
Chapter 119 13-03-2020 18:13:09 Tải xuống
Chapter 120 13-03-2020 18:12:41 Tải xuống
Chapter 121 13-03-2020 18:12:09 Tải xuống
Chapter 122 13-03-2020 18:11:39 Tải xuống
Chapter 123 13-03-2020 18:11:17 Tải xuống
Chapter 124 13-03-2020 18:10:40 Tải xuống
Chapter 125 13-03-2020 18:10:13 Tải xuống
Chapter 126 13-03-2020 18:09:41 Tải xuống
Chapter 127 13-03-2020 18:09:11 Tải xuống
Chapter 128 13-03-2020 18:08:39 Tải xuống
Chapter 129 13-03-2020 18:08:10 Tải xuống
Chapter 130 13-03-2020 18:07:42 Tải xuống
Chapter 130.8 13-03-2020 18:07:11 Tải xuống
Chapter 131 13-03-2020 18:17:10 Tải xuống
Chapter 132 13-03-2020 18:16:40 Tải xuống
Chapter 134 13-03-2020 17:36:08 Tải xuống
Chapter 136 13-03-2020 17:35:08 Tải xuống
Chapter 138 13-03-2020 17:34:10 Tải xuống
Chapter 140 13-03-2020 17:33:10 Tải xuống
Chapter 141 13-03-2020 17:32:42 Tải xuống
Chapter 142.7 13-03-2020 17:32:21 Tải xuống
Chapter 153 13-03-2020 18:16:17 Tải xuống
Chapter 154 13-03-2020 17:29:10 Tải xuống
Chapter 155 13-03-2020 17:28:40 Tải xuống
Chapter 156 13-03-2020 17:28:10 Tải xuống
Chapter 157 13-03-2020 17:27:39 Tải xuống
Chapter 158 13-03-2020 17:27:09 Tải xuống
Chapter 159 13-03-2020 18:15:14 Tải xuống
Chapter 161 13-03-2020 17:26:11 Tải xuống
Chapter 162 13-03-2020 17:25:37 Tải xuống
Chapter 163 13-03-2020 17:25:10 Tải xuống
Chapter 164 13-03-2020 17:24:13 Tải xuống
Chapter 165 13-03-2020 17:23:40 Tải xuống
Chapter 166 13-03-2020 17:23:10 Tải xuống
Chapter 167 13-03-2020 17:22:40 Tải xuống
Chapter 168 13-03-2020 17:22:12 Tải xuống
Chapter 169 13-03-2020 17:21:40 Tải xuống
Chapter 174: + 175 13-03-2020 17:21:13 Tải xuống
Chapter 176 13-03-2020 17:20:39 Tải xuống
Chapter 177 13-03-2020 17:20:09 Tải xuống
Chapter 178 13-03-2020 17:19:39 Tải xuống
Chapter 191.5 13-03-2020 17:30:09 Tải xuống
Chapter 195: 288-296 13-03-2020 17:37:11 Tải xuống
Chapter 196: -> 197 13-03-2020 19:30:13 Tải xuống
Chapter 198: -> 199 13-03-2020 19:08:17 Tải xuống
Chapter 200: -> 201 13-03-2020 19:18:53 Tải xuống
Chapter 202 13-03-2020 19:18:11 Tải xuống
Chapter 203: -> 204 13-03-2020 19:17:29 Tải xuống
Chapter 205 13-03-2020 19:06:12 Tải xuống
Chapter 206: -> 207 13-03-2020 19:06:03 Tải xuống
Chapter 208 15-01-2021 11:24:52 Tải xuống
Chapter 209: -> 211 (Special – Valentine Day) 13-03-2020 19:04:44 Tải xuống
Chapter 212: -> 213 13-03-2020 19:04:05 Tải xuống
Chapter 214: -> 215 13-03-2020 19:13:39 Tải xuống
Chapter 216: -> 217 13-03-2020 19:02:14 Tải xuống
Chapter 218: -> 220 13-03-2020 19:24:11 Tải xuống
Chapter 221: -> 222 13-03-2020 19:34:12 Tải xuống
Chapter 223: -> 224 13-03-2020 19:11:48 Tải xuống
Chapter 225: -> 227 13-03-2020 18:59:44 Tải xuống
Chapter 228: -> 229 13-03-2020 19:10:10 Tải xuống
Chapter 230: -> 232 13-03-2020 19:09:12 Tải xuống
Chapter 233: -> 237 13-03-2020 18:58:12 Tải xuống
Chapter 238: -> 242 13-03-2020 18:57:42 Tải xuống
Chapter 243: -> 244 (Giới thiệu dàn nhân vật 19 Days) 13-03-2020 18:57:12 Tải xuống
Chapter 245: -> 246 13-03-2020 18:56:39 Tải xuống
Chapter 247: -> 248 13-03-2020 18:56:09 Tải xuống
Chapter 249: -> 251 13-03-2020 18:55:39 Tải xuống
Chapter 252: -> 253 13-03-2020 18:55:08 Tải xuống
Chapter 254: -> 255 13-03-2020 18:54:40 Tải xuống
Chapter 256: -> 257 13-03-2020 18:53:42 Tải xuống
Chapter 258: -> 259 (Special – Đại học: Christmas Day phần 1) 13-03-2020 18:53:11 Tải xuống
Chapter 260: -> 264 13-03-2020 18:52:41 Tải xuống
Chapter 265: (Special – Đại học: Valentine Day phần 1) 13-03-2020 18:50:40 Tải xuống
Chapter 266: -> 269 13-03-2020 18:49:38 Tải xuống
Chapter 270: -> 272 13-03-2020 18:48:42 Tải xuống
Chapter 273: -> 275 13-03-2020 18:48:09 Tải xuống
Chapter 276: -> 277 13-03-2020 18:47:39 Tải xuống
Chapter 278: -> 280 13-03-2020 18:47:26 Tải xuống
Chapter 281: -> 282 13-03-2020 18:46:39 Tải xuống
Chapter 283: -> 285 13-03-2020 18:46:12 Tải xuống
Chapter 286: -> 287 13-03-2020 18:45:42 Tải xuống
Chapter 288: -296 13-03-2020 17:18:41 Tải xuống
Chapter 288: -> 296 13-03-2020 18:45:09 Tải xuống
Chapter 297: -> 303 13-03-2020 18:44:40 Tải xuống
Chapter 304: -> 306 13-03-2020 18:44:13 Tải xuống
Chapter 307: -> 311 13-03-2020 18:43:39 Tải xuống
Chapter 312: -> 316 13-03-2020 18:43:08 Tải xuống
Chapter 317: -> 318 13-03-2020 18:41:39 Tải xuống
Chapter 319: -> 324 13-03-2020 19:03:27 Tải xuống
Chapter 325: -> 328 13-03-2020 18:51:37 Tải xuống
Chapter 329: -> 330 (Special – Đại học: Christmas Day phần 2) 13-03-2020 18:51:09 Tải xuống
Chapter 331: -> 333 13-03-2020 18:50:08 Tải xuống
Chapter 334: -> 335 (Special: The Spring Festival) 13-03-2020 18:39:09 Tải xuống
Chapter 336: -> 339 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:49:19 Tải xuống
Chapter 340: (Special – Đại học: Valentine Day phần 2) 13-03-2020 18:38:11 Tải xuống
Chapter 341: – 345 13-03-2020 18:37:40 Tải xuống
Chapter 346: -> 349 13-03-2020 18:37:10 Tải xuống
Chapter 350 13-03-2020 18:35:39 Tải xuống
Chapter 351: – 355 (Ảnh lẻ: ngành nghề tương lai?) 13-03-2020 18:35:11 Tải xuống
Chapter 356: – 357 13-03-2020 18:34:40 Tải xuống
Chapter 358: (Special: Ngày tình nhân 520) 13-03-2020 18:34:08 Tải xuống
Chapter 359: – 360 13-03-2020 18:33:41 Tải xuống
Chapter 361: – 362 13-03-2020 18:33:11 Tải xuống
Chapter 363: – 364 13-03-2020 18:32:42 Tải xuống
Chapter 365: – 367 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:32:12 Tải xuống
Chapter 368: – 370 13-03-2020 18:31:40 Tải xuống
Chapter 371: – 372 13-03-2020 18:31:09 Tải xuống
Chapter 373: – 374 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:30:41 Tải xuống
Chapter 375: – 376 13-03-2020 18:30:11 Tải xuống
Chapter 377: – 379 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:29:42 Tải xuống
Chapter 380: – 381 13-03-2020 18:28:39 Tải xuống
Chapter 382 13-03-2020 18:28:09 Tải xuống
Chapter 383: (Special: Mừng Trung Thu) 13-03-2020 18:27:39 Tải xuống
Chapter 384 13-03-2020 18:27:12 Tải xuống
Chapter 385: (Special: Mừng Quốc Khánh Trung Quốc) 13-03-2020 18:26:40 Tải xuống
Chapter 386 13-03-2020 18:26:10 Tải xuống
Chapter 387: – 388 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:25:38 Tải xuống
Chapter 389: – 390 13-03-2020 18:25:09 Tải xuống
Chapter 391: – 393 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:24:39 Tải xuống
Chapter 394: – 396 13-03-2020 18:24:09 Tải xuống
Chapter 397 13-03-2020 18:23:40 Tải xuống
Chapter 398: – 400 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:23:10 Tải xuống
Chapter 401 13-03-2020 18:22:39 Tải xuống
Chapter 402: – 403 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:22:15 Tải xuống
Chapter 404 13-03-2020 18:21:39 Tải xuống
Chapter 405: – 406 (Special – Đại học: Christmas Day phần 3) 13-03-2020 18:21:13 Tải xuống
Chapter 407: – 408 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:20:39 Tải xuống
Chapter 409: – 410 15-01-2021 11:24:48 Tải xuống
Chapter 411: – 413 (ảnh lẻ) 13-03-2020 18:19:40 Tải xuống
Chapter 414: – 415 13-03-2020 18:19:09 Tải xuống
Chapter 416: – 418 28-09-2020 03:13:15 Tải xuống
Chapter 419: – 421 06-09-2020 10:55:18 Tải xuống
Chapter 422: – 423 06-09-2020 10:09:39 Tải xuống
Chapter 424: 424 – 426 06-09-2020 14:02:50 Tải xuống
Chapter 427: 427 – 428 06-09-2020 10:05:30 Tải xuống
Chapter 429: 429 – 430 06-09-2020 10:04:39 Tải xuống
Chapter 431 06-09-2020 10:04:10 Tải xuống
Chapter 432: 432 – 434 06-09-2020 10:14:42 Tải xuống
Chapter 435: 435 – 436 06-09-2020 11:03:38 Tải xuống
Chapter 437: 437 – 438 06-09-2020 10:02:40 Tải xuống
Chapter 439: 439 – 440 06-09-2020 10:02:09 Tải xuống
Chapter 441 06-09-2020 12:20:48 Tải xuống
Chapter 442: 442 – 445 06-09-2020 10:01:09 Tải xuống
Chapter 446: 446 – 450 08-10-2020 20:04:12 Tải xuống
Chapter 451: 451-453 15-01-2021 11:24:43 Tải xuống
Chapter 454 15-01-2021 11:24:38 Tải xuống
Chapter 455: 455-456 15-01-2021 11:24:30 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh