Loading...

Vương Gia ! Không nên a !

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Historical , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 01-12-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 355 01-12-2020 06:01:29 Tải xuống
Chapter 354 01-12-2020 20:46:39 Tải xuống
Chapter 353 01-12-2020 20:46:45 Tải xuống
Chapter 352 01-12-2020 20:46:50 Tải xuống
Chapter 351 01-12-2020 20:46:51 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 16-06-2019 08:05:49 Tải xuống
Chapter 1 27-09-2020 23:49:35 Tải xuống
Chapter 2 27-09-2020 23:49:33 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2019 03:42:12 Tải xuống
Chapter 4 27-09-2020 23:49:30 Tải xuống
Chapter 5 27-09-2020 23:49:30 Tải xuống
Chapter 6 14-01-2019 03:42:21 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2019 03:42:24 Tải xuống
Chapter 8 14-01-2019 03:42:27 Tải xuống
Chapter 9 14-01-2019 03:42:30 Tải xuống
Chapter 10 14-01-2019 03:42:33 Tải xuống
Chapter 11 14-01-2019 03:42:36 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 03:42:39 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 03:42:42 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 03:42:45 Tải xuống
Chapter 15 14-01-2019 03:42:48 Tải xuống
Chapter 16 14-01-2019 03:42:51 Tải xuống
Chapter 17 14-01-2019 03:42:54 Tải xuống
Chapter 18 14-01-2019 03:42:57 Tải xuống
Chapter 19 14-01-2019 03:43:00 Tải xuống
Chapter 20 14-01-2019 03:43:03 Tải xuống
Chapter 21 14-01-2019 03:43:05 Tải xuống
Chapter 22 14-01-2019 03:43:08 Tải xuống
Chapter 23 14-01-2019 03:43:11 Tải xuống
Chapter 24 14-01-2019 03:43:14 Tải xuống
Chapter 25 14-01-2019 03:43:17 Tải xuống
Chapter 26 14-01-2019 03:43:20 Tải xuống
Chapter 27 14-01-2019 03:43:23 Tải xuống
Chapter 28 14-01-2019 03:43:26 Tải xuống
Chapter 29 14-01-2019 03:43:29 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2019 03:43:32 Tải xuống
Chapter 31 14-01-2019 03:43:35 Tải xuống
Chapter 32 14-01-2019 03:43:38 Tải xuống
Chapter 33 14-01-2019 03:43:41 Tải xuống
Chapter 34 14-01-2019 03:43:44 Tải xuống
Chapter 35 14-01-2019 03:43:47 Tải xuống
Chapter 36 14-01-2019 03:43:50 Tải xuống
Chapter 37 14-01-2019 03:43:53 Tải xuống
Chapter 38 14-01-2019 03:43:56 Tải xuống
Chapter 39 14-01-2019 03:43:59 Tải xuống
Chapter 40 14-01-2019 03:44:02 Tải xuống
Chapter 41 14-01-2019 03:44:06 Tải xuống
Chapter 42 14-01-2019 03:44:09 Tải xuống
Chapter 43 14-01-2019 03:44:12 Tải xuống
Chapter 44 14-01-2019 03:44:15 Tải xuống
Chapter 45 14-01-2019 03:44:18 Tải xuống
Chapter 46 14-01-2019 03:44:21 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2019 03:44:24 Tải xuống
Chapter 48 14-01-2019 03:44:27 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2019 03:44:30 Tải xuống
Chapter 50 14-01-2019 03:44:33 Tải xuống
Chapter 51 14-01-2019 03:44:36 Tải xuống
Chapter 52 14-01-2019 03:44:39 Tải xuống
Chapter 53 14-01-2019 03:44:42 Tải xuống
Chapter 54 14-01-2019 03:44:45 Tải xuống
Chapter 55 14-01-2019 03:44:48 Tải xuống
Chapter 56 14-01-2019 03:44:51 Tải xuống
Chapter 57 14-01-2019 03:44:54 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2019 03:44:57 Tải xuống
Chapter 59 14-01-2019 03:45:00 Tải xuống
Chapter 60 14-01-2019 03:45:03 Tải xuống
Chapter 61 14-01-2019 03:45:06 Tải xuống
Chapter 62 14-01-2019 03:45:09 Tải xuống
Chapter 63 14-01-2019 03:45:12 Tải xuống
Chapter 64 14-01-2019 03:45:15 Tải xuống
Chapter 65 14-01-2019 03:45:18 Tải xuống
Chapter 66 14-01-2019 03:45:21 Tải xuống
Chapter 67 14-01-2019 03:45:24 Tải xuống
Chapter 68 14-01-2019 03:45:27 Tải xuống
Chapter 69 14-01-2019 03:45:30 Tải xuống
Chapter 70 14-01-2019 03:45:33 Tải xuống
Chapter 71 14-01-2019 03:45:36 Tải xuống
Chapter 72 14-01-2019 03:45:39 Tải xuống
Chapter 73 14-01-2019 03:45:42 Tải xuống
Chapter 74 14-01-2019 03:45:45 Tải xuống
Chapter 75 14-01-2019 03:45:48 Tải xuống
Chapter 76 14-01-2019 03:45:51 Tải xuống
Chapter 77 14-01-2019 03:45:54 Tải xuống
Chapter 78 14-01-2019 03:45:57 Tải xuống
Chapter 79 14-01-2019 03:46:00 Tải xuống
Chapter 80 14-01-2019 03:46:03 Tải xuống
Chapter 81 14-01-2019 03:46:06 Tải xuống
Chapter 82 14-01-2019 03:46:09 Tải xuống
Chapter 83 14-01-2019 03:46:12 Tải xuống
Chapter 84 14-01-2019 03:46:15 Tải xuống
Chapter 85 14-01-2019 03:46:18 Tải xuống
Chapter 86 14-01-2019 03:46:21 Tải xuống
Chapter 87 14-01-2019 03:46:24 Tải xuống
Chapter 88 14-01-2019 03:46:27 Tải xuống
Chapter 89 14-01-2019 03:46:30 Tải xuống
Chapter 90 14-01-2019 03:46:33 Tải xuống
Chapter 91 14-01-2019 03:46:36 Tải xuống
Chapter 92 14-01-2019 03:46:39 Tải xuống
Chapter 93 14-01-2019 03:46:42 Tải xuống
Chapter 94 14-01-2019 03:46:48 Tải xuống
Chapter 95 14-01-2019 03:46:49 Tải xuống
Chapter 96 14-01-2019 03:46:51 Tải xuống
Chapter 97 14-01-2019 03:46:54 Tải xuống
Chapter 98 14-01-2019 03:46:57 Tải xuống
Chapter 99 14-01-2019 03:47:00 Tải xuống
Chapter 100 14-01-2019 03:47:03 Tải xuống
Chapter 101 14-01-2019 03:47:06 Tải xuống
Chapter 102 14-01-2019 03:47:09 Tải xuống
Chapter 103 14-01-2019 03:47:12 Tải xuống
Chapter 104 14-01-2019 03:47:15 Tải xuống
Chapter 105 14-01-2019 03:47:18 Tải xuống
Chapter 106 14-01-2019 03:47:21 Tải xuống
Chapter 107 14-01-2019 03:47:24 Tải xuống
Chapter 108 14-01-2019 03:47:27 Tải xuống
Chapter 109 14-01-2019 03:47:30 Tải xuống
Chapter 110 14-01-2019 03:47:33 Tải xuống
Chapter 111 14-01-2019 03:47:36 Tải xuống
Chapter 112 14-01-2019 03:47:41 Tải xuống
Chapter 113 14-01-2019 03:47:42 Tải xuống
Chapter 114 14-01-2019 03:47:45 Tải xuống
Chapter 115 14-01-2019 03:47:48 Tải xuống
Chapter 116 14-01-2019 03:47:51 Tải xuống
Chapter 117 14-01-2019 03:47:54 Tải xuống
Chapter 118 14-01-2019 03:47:57 Tải xuống
Chapter 119 14-01-2019 03:48:00 Tải xuống
Chapter 120 14-01-2019 03:48:03 Tải xuống
Chapter 121 14-01-2019 03:48:06 Tải xuống
Chapter 122 14-01-2019 03:48:09 Tải xuống
Chapter 123 14-01-2019 03:48:12 Tải xuống
Chapter 124 14-01-2019 03:48:15 Tải xuống
Chapter 125 14-01-2019 03:48:18 Tải xuống
Chapter 126 14-01-2019 03:48:21 Tải xuống
Chapter 127 14-01-2019 03:48:24 Tải xuống
Chapter 128 14-01-2019 03:48:27 Tải xuống
Chapter 129 14-01-2019 03:48:30 Tải xuống
Chapter 130 14-01-2019 03:48:33 Tải xuống
Chapter 131 14-01-2019 03:48:36 Tải xuống
Chapter 132 14-01-2019 03:48:39 Tải xuống
Chapter 133 14-01-2019 03:48:45 Tải xuống
Chapter 134 14-01-2019 03:48:48 Tải xuống
Chapter 135 14-01-2019 03:48:51 Tải xuống
Chapter 136 14-01-2019 03:48:54 Tải xuống
Chapter 137 14-01-2019 03:48:57 Tải xuống
Chapter 138 14-01-2019 03:49:00 Tải xuống
Chapter 139 14-01-2019 03:49:03 Tải xuống
Chapter 140 14-01-2019 03:49:06 Tải xuống
Chapter 141 14-01-2019 03:49:09 Tải xuống
Chapter 142 14-01-2019 03:49:12 Tải xuống
Chapter 143 14-01-2019 03:49:15 Tải xuống
Chapter 144 14-01-2019 03:49:18 Tải xuống
Chapter 145 14-01-2019 03:49:21 Tải xuống
Chapter 146 14-01-2019 03:49:24 Tải xuống
Chapter 147 14-01-2019 03:49:27 Tải xuống
Chapter 148 14-01-2019 03:49:30 Tải xuống
Chapter 149 14-01-2019 03:49:33 Tải xuống
Chapter 150 14-01-2019 03:49:36 Tải xuống
Chapter 151 14-01-2019 03:49:39 Tải xuống
Chapter 152 14-01-2019 03:49:42 Tải xuống
Chapter 153 14-01-2019 03:49:45 Tải xuống
Chapter 154 14-01-2019 03:49:54 Tải xuống
Chapter 155 20-01-2019 22:12:06 Tải xuống
Chapter 156 24-01-2019 09:44:19 Tải xuống
Chapter 157 12-02-2019 05:41:42 Tải xuống
Chapter 158 12-02-2019 05:41:45 Tải xuống
Chapter 159 12-02-2019 06:05:35 Tải xuống
Chapter 160 24-02-2019 15:00:59 Tải xuống
Chapter 161 24-02-2019 01:42:15 Tải xuống
Chapter 162 24-02-2019 10:00:12 Tải xuống
Chapter 163 24-02-2019 15:00:53 Tải xuống
Chapter 164 24-02-2019 10:05:11 Tải xuống
Chapter 165 24-02-2019 12:01:32 Tải xuống
Chapter 166 02-03-2019 01:07:23 Tải xuống
Chapter 167 13-03-2019 02:18:14 Tải xuống
Chapter 168 13-03-2019 15:05:35 Tải xuống
Chapter 169 13-03-2019 16:08:29 Tải xuống
Chapter 170 13-03-2019 03:01:38 Tải xuống
Chapter 171 13-03-2019 11:05:36 Tải xuống
Chapter 172 04-05-2019 17:23:18 Tải xuống
Chapter 173 04-05-2019 17:23:21 Tải xuống
Chapter 174 04-05-2019 17:23:23 Tải xuống
Chapter 175 04-05-2019 17:23:26 Tải xuống
Chapter 176 04-05-2019 17:23:29 Tải xuống
Chapter 177 04-05-2019 17:23:34 Tải xuống
Chapter 178 04-05-2019 17:23:35 Tải xuống
Chapter 179 04-05-2019 17:23:38 Tải xuống
Chapter 180 04-05-2019 17:23:41 Tải xuống
Chapter 181 04-05-2019 17:23:44 Tải xuống
Chapter 182 04-05-2019 17:23:47 Tải xuống
Chapter 183 04-05-2019 17:23:50 Tải xuống
Chapter 184 04-05-2019 17:23:53 Tải xuống
Chapter 185 04-05-2019 17:29:23 Tải xuống
Chapter 186 11-05-2019 21:25:05 Tải xuống
Chapter 187 27-09-2020 23:49:26 Tải xuống
Chapter 188 27-09-2020 23:49:26 Tải xuống
Chapter 189 27-09-2020 23:49:22 Tải xuống
Chapter 190 27-09-2020 23:49:22 Tải xuống
Chapter 191 27-09-2020 23:49:18 Tải xuống
Chapter 192 27-09-2020 23:49:16 Tải xuống
Chapter 193 27-09-2020 23:49:14 Tải xuống
Chapter 194 27-09-2020 23:49:12 Tải xuống
Chapter 195 27-09-2020 23:49:11 Tải xuống
Chapter 196 27-09-2020 23:49:09 Tải xuống
Chapter 197 27-09-2020 23:49:08 Tải xuống
Chapter 198 27-09-2020 23:49:05 Tải xuống
Chapter 199 27-09-2020 23:49:03 Tải xuống
Chapter 200 27-09-2020 23:49:01 Tải xuống
Chapter 201 27-09-2020 23:49:01 Tải xuống
Chapter 202 27-09-2020 23:48:57 Tải xuống
Chapter 203 27-09-2020 23:48:57 Tải xuống
Chapter 204 27-09-2020 23:48:54 Tải xuống
Chapter 205 27-09-2020 23:48:53 Tải xuống
Chapter 206 27-09-2020 23:48:51 Tải xuống
Chapter 207 27-09-2020 23:48:49 Tải xuống
Chapter 208 27-09-2020 23:48:47 Tải xuống
Chapter 209 27-09-2020 23:48:45 Tải xuống
Chapter 210 27-09-2020 23:48:42 Tải xuống
Chapter 211 27-09-2020 23:48:42 Tải xuống
Chapter 212 27-09-2020 23:48:38 Tải xuống
Chapter 213 27-09-2020 23:48:38 Tải xuống
Chapter 214 27-09-2020 23:48:34 Tải xuống
Chapter 215 27-09-2020 23:48:34 Tải xuống
Chapter 216 27-09-2020 23:48:30 Tải xuống
Chapter 217 27-09-2020 23:48:30 Tải xuống
Chapter 218 27-09-2020 23:48:27 Tải xuống
Chapter 219 27-09-2020 23:48:26 Tải xuống
Chapter 220 27-09-2020 23:48:22 Tải xuống
Chapter 221 27-09-2020 23:48:03 Tải xuống
Chapter 222 27-09-2020 23:48:02 Tải xuống
Chapter 223 27-09-2020 23:47:58 Tải xuống
Chapter 224 27-09-2020 23:47:58 Tải xuống
Chapter 225 27-09-2020 23:47:55 Tải xuống
Chapter 226 27-09-2020 23:47:54 Tải xuống
Chapter 227 27-09-2020 23:47:51 Tải xuống
Chapter 228 27-09-2020 23:47:49 Tải xuống
Chapter 229 27-09-2020 23:47:48 Tải xuống
Chapter 230 27-09-2020 23:47:46 Tải xuống
Chapter 231 27-09-2020 23:47:45 Tải xuống
Chapter 232 27-09-2020 23:47:43 Tải xuống
Chapter 233 27-09-2020 23:47:41 Tải xuống
Chapter 234 27-09-2020 23:47:39 Tải xuống
Chapter 235 27-09-2020 23:47:36 Tải xuống
Chapter 236 27-09-2020 23:47:36 Tải xuống
Chapter 237 27-09-2020 23:47:33 Tải xuống
Chapter 238 27-09-2020 23:47:32 Tải xuống
Chapter 239 27-09-2020 23:47:29 Tải xuống
Chapter 240 27-09-2020 23:47:28 Tải xuống
Chapter 241 27-09-2020 23:47:25 Tải xuống
Chapter 242 27-09-2020 23:47:25 Tải xuống
Chapter 243 27-09-2020 23:47:21 Tải xuống
Chapter 244 27-09-2020 23:47:21 Tải xuống
Chapter 245 27-09-2020 23:47:18 Tải xuống
Chapter 246 27-09-2020 23:47:17 Tải xuống
Chapter 247 27-09-2020 23:47:15 Tải xuống
Chapter 248 27-09-2020 23:47:14 Tải xuống
Chapter 249 27-09-2020 23:47:11 Tải xuống
Chapter 250 27-09-2020 23:47:10 Tải xuống
Chapter 251 27-09-2020 23:47:07 Tải xuống
Chapter 252 27-09-2020 23:47:07 Tải xuống
Chapter 253 27-09-2020 23:47:03 Tải xuống
Chapter 254 27-09-2020 23:47:02 Tải xuống
Chapter 255 27-09-2020 23:46:58 Tải xuống
Chapter 256 27-09-2020 23:46:57 Tải xuống
Chapter 257 27-09-2020 23:46:53 Tải xuống
Chapter 258 27-09-2020 23:46:51 Tải xuống
Chapter 259 27-09-2020 23:46:47 Tải xuống
Chapter 260 27-09-2020 23:46:46 Tải xuống
Chapter 261 27-09-2020 23:46:42 Tải xuống
Chapter 262 27-09-2020 23:46:42 Tải xuống
Chapter 263 27-09-2020 23:46:37 Tải xuống
Chapter 264 27-09-2020 23:46:38 Tải xuống
Chapter 265 27-09-2020 23:45:00 Tải xuống
Chapter 266 27-09-2020 23:45:00 Tải xuống
Chapter 267 27-09-2020 23:44:56 Tải xuống
Chapter 268 27-09-2020 23:44:56 Tải xuống
Chapter 269 27-09-2020 23:44:52 Tải xuống
Chapter 270 27-09-2020 23:44:52 Tải xuống
Chapter 271 27-09-2020 23:44:48 Tải xuống
Chapter 272 27-09-2020 23:44:48 Tải xuống
Chapter 273 27-09-2020 23:44:44 Tải xuống
Chapter 274 27-09-2020 23:44:43 Tải xuống
Chapter 275 27-09-2020 23:44:39 Tải xuống
Chapter 276 27-09-2020 23:44:40 Tải xuống
Chapter 277 27-09-2020 23:44:35 Tải xuống
Chapter 278 27-09-2020 23:44:33 Tải xuống
Chapter 279 27-09-2020 23:44:31 Tải xuống
Chapter 280 27-09-2020 23:44:28 Tải xuống
Chapter 281 27-09-2020 23:44:26 Tải xuống
Chapter 282 27-09-2020 23:44:24 Tải xuống
Chapter 283 27-09-2020 23:44:22 Tải xuống
Chapter 284 27-09-2020 23:44:19 Tải xuống
Chapter 285 27-09-2020 23:44:16 Tải xuống
Chapter 286 27-09-2020 23:44:15 Tải xuống
Chapter 287: 290 27-09-2020 23:44:12 Tải xuống
Chapter 290 27-09-2020 23:44:11 Tải xuống
Chapter 291 27-09-2020 23:44:02 Tải xuống
Chapter 292 27-09-2020 23:44:01 Tải xuống
Chapter 293 27-09-2020 23:43:57 Tải xuống
Chapter 294 27-09-2020 23:43:57 Tải xuống
Chapter 295 27-09-2020 23:43:53 Tải xuống
Chapter 296 27-09-2020 23:43:52 Tải xuống
Chapter 297 27-09-2020 23:43:48 Tải xuống
Chapter 298 27-09-2020 23:43:47 Tải xuống
Chapter 299 27-09-2020 23:43:43 Tải xuống
Chapter 300 27-09-2020 23:43:44 Tải xuống
Chapter 301 27-09-2020 23:43:39 Tải xuống
Chapter 302 27-09-2020 23:43:39 Tải xuống
Chapter 303 27-09-2020 23:43:35 Tải xuống
Chapter 304 27-09-2020 23:43:34 Tải xuống
Chapter 305 27-09-2020 23:43:30 Tải xuống
Chapter 306 27-09-2020 23:43:29 Tải xuống
Chapter 307 27-09-2020 23:43:25 Tải xuống
Chapter 308 27-09-2020 23:43:24 Tải xuống
Chapter 309 27-09-2020 23:43:20 Tải xuống
Chapter 310 27-09-2020 23:43:21 Tải xuống
Chapter 311 27-09-2020 23:43:17 Tải xuống
Chapter 312 27-09-2020 23:43:17 Tải xuống
Chapter 313 27-09-2020 23:43:13 Tải xuống
Chapter 314 27-09-2020 23:43:12 Tải xuống
Chapter 315 27-09-2020 23:43:09 Tải xuống
Chapter 316 27-09-2020 23:43:08 Tải xuống
Chapter 317 27-09-2020 23:43:06 Tải xuống
Chapter 318 27-09-2020 23:43:04 Tải xuống
Chapter 319 27-09-2020 23:43:01 Tải xuống
Chapter 320 27-09-2020 23:42:59 Tải xuống
Chapter 321 27-09-2020 23:42:57 Tải xuống
Chapter 322 27-09-2020 23:42:56 Tải xuống
Chapter 323 27-09-2020 23:42:54 Tải xuống
Chapter 324 27-09-2020 23:42:52 Tải xuống
Chapter 325 27-09-2020 23:42:50 Tải xuống
Chapter 326 27-09-2020 23:42:48 Tải xuống
Chapter 327 27-09-2020 23:42:47 Tải xuống
Chapter 328 27-09-2020 23:42:44 Tải xuống
Chapter 329 22-09-2020 20:41:54 Tải xuống
Chapter 330 22-09-2020 20:41:32 Tải xuống
Chapter 331 22-09-2020 21:43:06 Tải xuống
Chapter 332 22-09-2020 20:53:08 Tải xuống
Chapter 333 22-09-2020 19:42:38 Tải xuống
Chapter 334 25-09-2020 13:24:27 Tải xuống
Chapter 335 27-09-2020 15:30:15 Tải xuống
Chapter 336 01-10-2020 19:06:11 Tải xuống
Chapter 337 01-12-2020 20:47:23 Tải xuống
Chapter 338 01-12-2020 20:47:21 Tải xuống
Chapter 339 01-12-2020 20:47:19 Tải xuống
Chapter 340 01-12-2020 20:47:16 Tải xuống
Chapter 341 01-12-2020 20:47:15 Tải xuống
Chapter 342 01-12-2020 20:47:12 Tải xuống
Chapter 343 01-12-2020 20:47:10 Tải xuống
Chapter 344 01-12-2020 20:47:08 Tải xuống
Chapter 345 01-12-2020 20:47:07 Tải xuống
Chapter 346 01-12-2020 20:47:03 Tải xuống
Chapter 347 01-12-2020 20:47:03 Tải xuống
Chapter 348 01-12-2020 20:46:59 Tải xuống
Chapter 349 01-12-2020 20:46:55 Tải xuống
Chapter 350 01-12-2020 20:46:54 Tải xuống
Chapter 351 01-12-2020 20:46:51 Tải xuống
Chapter 352 01-12-2020 20:46:50 Tải xuống
Chapter 353 01-12-2020 20:46:45 Tải xuống
Chapter 354 01-12-2020 20:46:39 Tải xuống
Chapter 355 01-12-2020 06:01:29 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh