Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 314.5 16-05-2021 10:36:11 Tải xuống
Chapter 314 15-05-2021 11:42:46 Tải xuống
Chapter 313.5 13-05-2021 10:36:23 Tải xuống
Chapter 313 11-05-2021 18:08:54 Tải xuống
Chapter 312.5 11-05-2021 18:17:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-09-2020 00:11:06 Tải xuống
Chapter 2 28-09-2020 00:11:05 Tải xuống
Chapter 3 28-09-2020 00:11:01 Tải xuống
Chapter 4 28-09-2020 00:11:01 Tải xuống
Chapter 5 28-09-2020 00:10:56 Tải xuống
Chapter 6 28-09-2020 00:10:56 Tải xuống
Chapter 7 28-09-2020 00:10:52 Tải xuống
Chapter 8 09-01-2019 13:38:33 Tải xuống
Chapter 9 28-09-2020 00:10:52 Tải xuống
Chapter 10 28-09-2020 00:10:47 Tải xuống
Chapter 11 28-09-2020 00:10:47 Tải xuống
Chapter 12 28-09-2020 00:10:43 Tải xuống
Chapter 13 28-09-2020 00:10:43 Tải xuống
Chapter 14 28-09-2020 00:10:37 Tải xuống
Chapter 15 28-09-2020 00:10:38 Tải xuống
Chapter 16 28-09-2020 00:10:33 Tải xuống
Chapter 17 28-09-2020 00:10:33 Tải xuống
Chapter 18 28-09-2020 00:10:28 Tải xuống
Chapter 19 09-01-2019 13:39:06 Tải xuống
Chapter 20 28-09-2020 00:09:02 Tải xuống
Chapter 21 09-01-2019 13:39:12 Tải xuống
Chapter 22 09-01-2019 13:39:15 Tải xuống
Chapter 23 09-01-2019 13:39:18 Tải xuống
Chapter 24 28-09-2020 00:09:02 Tải xuống
Chapter 25 09-01-2019 13:39:24 Tải xuống
Chapter 26 28-09-2020 00:08:58 Tải xuống
Chapter 27 09-01-2019 13:39:30 Tải xuống
Chapter 28 09-01-2019 13:39:33 Tải xuống
Chapter 29 28-09-2020 00:08:58 Tải xuống
Chapter 30 28-09-2020 00:08:54 Tải xuống
Chapter 31 13-06-2019 01:33:47 Tải xuống
Chapter 32 28-09-2020 00:08:54 Tải xuống
Chapter 33 28-09-2020 00:08:50 Tải xuống
Chapter 34 09-01-2019 13:39:51 Tải xuống
Chapter 35 28-09-2020 00:08:47 Tải xuống
Chapter 36 09-01-2019 13:39:57 Tải xuống
Chapter 37 28-09-2020 00:08:50 Tải xuống
Chapter 38 09-01-2019 13:40:03 Tải xuống
Chapter 39 09-01-2019 13:40:06 Tải xuống
Chapter 40 09-01-2019 13:40:09 Tải xuống
Chapter 41 09-01-2019 13:40:12 Tải xuống
Chapter 42 09-01-2019 13:40:15 Tải xuống
Chapter 43 28-09-2020 00:08:43 Tải xuống
Chapter 44 09-01-2019 13:40:21 Tải xuống
Chapter 45 09-01-2019 13:40:24 Tải xuống
Chapter 46 09-01-2019 13:40:27 Tải xuống
Chapter 47 28-09-2020 00:08:41 Tải xuống
Chapter 48 28-09-2020 00:08:38 Tải xuống
Chapter 49 09-01-2019 13:40:36 Tải xuống
Chapter 50 09-01-2019 13:40:39 Tải xuống
Chapter 51 09-01-2019 13:40:42 Tải xuống
Chapter 52 09-01-2019 13:40:46 Tải xuống
Chapter 53 09-01-2019 13:40:48 Tải xuống
Chapter 54 09-01-2019 13:40:51 Tải xuống
Chapter 55 09-01-2019 13:40:54 Tải xuống
Chapter 56 09-01-2019 13:40:57 Tải xuống
Chapter 57 09-01-2019 13:41:00 Tải xuống
Chapter 58 09-01-2019 13:41:03 Tải xuống
Chapter 59 09-01-2019 13:41:06 Tải xuống
Chapter 60 09-01-2019 13:41:09 Tải xuống
Chapter 61 09-01-2019 13:41:12 Tải xuống
Chapter 62 09-01-2019 13:41:15 Tải xuống
Chapter 63 09-01-2019 13:41:18 Tải xuống
Chapter 64 09-01-2019 13:41:21 Tải xuống
Chapter 65 09-01-2019 13:41:24 Tải xuống
Chapter 66 07-05-2019 14:06:06 Tải xuống
Chapter 67 09-01-2019 13:41:30 Tải xuống
Chapter 68 09-01-2019 13:41:33 Tải xuống
Chapter 69 09-01-2019 13:41:36 Tải xuống
Chapter 70 09-01-2019 13:41:39 Tải xuống
Chapter 71 09-01-2019 13:41:42 Tải xuống
Chapter 72 09-01-2019 13:41:46 Tải xuống
Chapter 73 09-01-2019 13:41:48 Tải xuống
Chapter 74 09-01-2019 13:41:51 Tải xuống
Chapter 75 09-01-2019 13:41:54 Tải xuống
Chapter 76 09-01-2019 13:41:57 Tải xuống
Chapter 77 09-01-2019 13:42:00 Tải xuống
Chapter 78 09-01-2019 13:42:03 Tải xuống
Chapter 79 09-01-2019 13:42:06 Tải xuống
Chapter 80 09-01-2019 13:42:10 Tải xuống
Chapter 81 09-01-2019 13:42:13 Tải xuống
Chapter 82 09-01-2019 13:42:15 Tải xuống
Chapter 83 09-01-2019 13:42:18 Tải xuống
Chapter 84 28-09-2020 00:08:39 Tải xuống
Chapter 85 09-01-2019 13:42:24 Tải xuống
Chapter 86 09-01-2019 13:42:27 Tải xuống
Chapter 87 09-01-2019 13:42:30 Tải xuống
Chapter 88 09-01-2019 13:42:33 Tải xuống
Chapter 89 09-01-2019 13:42:36 Tải xuống
Chapter 90 09-01-2019 13:42:39 Tải xuống
Chapter 91 28-09-2020 00:08:34 Tải xuống
Chapter 92 09-01-2019 13:42:46 Tải xuống
Chapter 93 09-01-2019 13:42:49 Tải xuống
Chapter 94 09-01-2019 13:42:51 Tải xuống
Chapter 95 28-09-2020 00:08:34 Tải xuống
Chapter 96 09-01-2019 13:42:57 Tải xuống
Chapter 97 09-01-2019 13:43:00 Tải xuống
Chapter 98 09-01-2019 13:43:03 Tải xuống
Chapter 99 09-01-2019 13:43:06 Tải xuống
Chapter 100 09-01-2019 13:43:09 Tải xuống
Chapter 101 09-01-2019 13:43:12 Tải xuống
Chapter 102 09-01-2019 13:43:15 Tải xuống
Chapter 103 09-01-2019 13:43:17 Tải xuống
Chapter 104 09-01-2019 13:43:21 Tải xuống
Chapter 104: video 03-01-2019 10:27:39 Tải xuống
Chapter 105 28-09-2020 00:08:29 Tải xuống
Chapter 106 09-01-2019 13:43:27 Tải xuống
Chapter 107 12-01-2019 09:40:06 Tải xuống
Chapter 108 18-01-2019 16:38:09 Tải xuống
Chapter 109 24-01-2019 08:18:13 Tải xuống
Chapter 110 28-09-2020 00:08:29 Tải xuống
Chapter 111 26-01-2019 08:44:43 Tải xuống
Chapter 112 29-01-2019 14:12:12 Tải xuống
Chapter 113 20-02-2019 22:30:57 Tải xuống
Chapter 114 20-02-2019 22:31:00 Tải xuống
Chapter 115 20-02-2019 22:31:03 Tải xuống
Chapter 116 14-03-2019 14:54:49 Tải xuống
Chapter 117 01-03-2019 11:03:57 Tải xuống
Chapter 118 13-03-2019 03:04:32 Tải xuống
Chapter 119 13-03-2019 15:04:09 Tải xuống
Chapter 120 20-03-2019 02:48:17 Tải xuống
Chapter 121 20-03-2019 02:48:20 Tải xuống
Chapter 122 07-05-2019 18:04:02 Tải xuống
Chapter 123 07-05-2019 22:04:50 Tải xuống
Chapter 124 07-05-2019 19:03:59 Tải xuống
Chapter 125 07-05-2019 20:04:23 Tải xuống
Chapter 126 07-05-2019 19:04:14 Tải xuống
Chapter 127 07-05-2019 20:04:26 Tải xuống
Chapter 128 07-05-2019 23:04:32 Tải xuống
Chapter 129 07-05-2019 20:06:12 Tải xuống
Chapter 130 07-05-2019 15:05:56 Tải xuống
Chapter 131 07-05-2019 19:03:50 Tải xuống
Chapter 132 07-05-2019 20:04:21 Tải xuống
Chapter 133 07-05-2019 22:04:47 Tải xuống
Chapter 134 28-09-2020 00:08:25 Tải xuống
Chapter 135 06-05-2019 20:06:28 Tải xuống
Chapter 136 28-09-2020 00:08:23 Tải xuống
Chapter 137 28-09-2020 00:08:21 Tải xuống
Chapter 138 28-09-2020 00:08:19 Tải xuống
Chapter 139 28-09-2020 00:08:17 Tải xuống
Chapter 140 28-09-2020 00:08:15 Tải xuống
Chapter 141 28-09-2020 00:08:12 Tải xuống
Chapter 142 28-09-2020 00:08:10 Tải xuống
Chapter 143 28-09-2020 00:08:07 Tải xuống
Chapter 144 28-09-2020 00:08:05 Tải xuống
Chapter 145 28-09-2020 00:08:03 Tải xuống
Chapter 146 28-09-2020 00:08:01 Tải xuống
Chapter 147 28-09-2020 00:07:58 Tải xuống
Chapter 148 29-09-2020 18:36:54 Tải xuống
Chapter 149 28-09-2020 00:07:54 Tải xuống
Chapter 150 28-09-2020 00:07:54 Tải xuống
Chapter 151 28-09-2020 00:07:50 Tải xuống
Chapter 152 28-09-2020 00:07:50 Tải xuống
Chapter 153 28-09-2020 00:07:46 Tải xuống
Chapter 154 28-09-2020 00:07:45 Tải xuống
Chapter 155 28-09-2020 00:07:42 Tải xuống
Chapter 156 28-09-2020 00:07:41 Tải xuống
Chapter 157 28-09-2020 00:07:38 Tải xuống
Chapter 158 28-09-2020 00:07:37 Tải xuống
Chapter 159 28-09-2020 00:07:33 Tải xuống
Chapter 160 28-09-2020 00:07:33 Tải xuống
Chapter 161 28-09-2020 00:07:29 Tải xuống
Chapter 162 28-09-2020 00:07:27 Tải xuống
Chapter 163 28-09-2020 00:07:24 Tải xuống
Chapter 164 28-09-2020 00:07:22 Tải xuống
Chapter 165 28-09-2020 00:07:19 Tải xuống
Chapter 166 28-09-2020 00:07:19 Tải xuống
Chapter 167 28-09-2020 00:07:15 Tải xuống
Chapter 168 28-09-2020 00:07:12 Tải xuống
Chapter 169 28-09-2020 00:07:13 Tải xuống
Chapter 170 28-09-2020 00:07:08 Tải xuống
Chapter 171 28-09-2020 00:07:03 Tải xuống
Chapter 172 28-09-2020 00:07:03 Tải xuống
Chapter 173 28-09-2020 00:06:58 Tải xuống
Chapter 174 29-09-2020 18:36:54 Tải xuống
Chapter 175 28-09-2020 00:06:54 Tải xuống
Chapter 176 28-09-2020 00:06:51 Tải xuống
Chapter 177 28-09-2020 00:06:49 Tải xuống
Chapter 178 28-09-2020 00:06:47 Tải xuống
Chapter 179 28-09-2020 00:06:44 Tải xuống
Chapter 180 28-09-2020 00:06:42 Tải xuống
Chapter 181 28-09-2020 00:06:39 Tải xuống
Chapter 182 28-09-2020 00:06:36 Tải xuống
Chapter 183 28-09-2020 00:06:35 Tải xuống
Chapter 184 28-09-2020 00:06:32 Tải xuống
Chapter 185 28-09-2020 00:06:31 Tải xuống
Chapter 186 28-09-2020 00:06:26 Tải xuống
Chapter 187 28-09-2020 00:06:28 Tải xuống
Chapter 188 28-09-2020 00:06:22 Tải xuống
Chapter 189 28-09-2020 00:06:22 Tải xuống
Chapter 190 28-09-2020 00:06:17 Tải xuống
Chapter 191 28-09-2020 00:06:18 Tải xuống
Chapter 192 28-09-2020 00:06:04 Tải xuống
Chapter 193 28-09-2020 00:06:04 Tải xuống
Chapter 194 28-09-2020 00:05:59 Tải xuống
Chapter 195 28-09-2020 00:05:59 Tải xuống
Chapter 196 28-09-2020 00:05:55 Tải xuống
Chapter 197 28-09-2020 00:05:54 Tải xuống
Chapter 198 28-09-2020 00:05:51 Tải xuống
Chapter 199 28-09-2020 00:05:49 Tải xuống
Chapter 200 28-09-2020 00:05:46 Tải xuống
Chapter 201 28-09-2020 00:05:46 Tải xuống
Chapter 202 28-09-2020 00:05:42 Tải xuống
Chapter 203 28-09-2020 00:05:40 Tải xuống
Chapter 204 28-09-2020 00:05:38 Tải xuống
Chapter 205 28-09-2020 00:05:37 Tải xuống
Chapter 206 10-07-2020 18:08:00 Tải xuống
Chapter 206.1: - Kì thi bắt đầu 28-09-2020 00:05:34 Tải xuống
Chapter 206.2 28-09-2020 00:05:32 Tải xuống
Chapter 206.5 10-07-2020 19:13:11 Tải xuống
Chapter 207 10-07-2020 18:39:12 Tải xuống
Chapter 207.1: - Con mồi thứ hai 28-09-2020 00:05:30 Tải xuống
Chapter 207.2 28-09-2020 00:05:25 Tải xuống
Chapter 207.5 10-07-2020 18:09:40 Tải xuống
Chapter 208 10-07-2020 16:36:41 Tải xuống
Chapter 208.1: - Bao vây trong sơn cốc 28-09-2020 00:05:25 Tải xuống
Chapter 208.2 28-09-2020 00:05:21 Tải xuống
Chapter 208.5 10-07-2020 17:31:41 Tải xuống
Chapter 209 10-07-2020 16:41:10 Tải xuống
Chapter 209.1: Thiên lôi huyền hỏa kết giới 28-09-2020 00:05:21 Tải xuống
Chapter 209.2: Uy lực của thiên lôi huyền hỏa 17-04-2021 11:06:05 Tải xuống
Chapter 209.2: Video - Uy lực của thiên lôi huyền hỏa 28-09-2020 00:05:18 Tải xuống
Chapter 209.5 10-07-2020 18:03:09 Tải xuống
Chapter 210 07-07-2020 14:03:44 Tải xuống
Chapter 210.1: Bên dưới thập phong 28-09-2020 00:05:17 Tải xuống
Chapter 210.2: Chạm trán Từ Viêm 28-09-2020 00:05:14 Tải xuống
Chapter 210.5 10-07-2020 18:27:40 Tải xuống
Chapter 211 10-07-2020 16:37:43 Tải xuống
Chapter 211.1: Lực đấu Từ Viêm 28-09-2020 00:05:14 Tải xuống
Chapter 211.2: Kiên cường chống đỡ 28-09-2020 00:05:11 Tải xuống
Chapter 211.5 10-07-2020 16:25:41 Tải xuống
Chapter 211: - Lực đấu Từ Viêm 21-07-2020 04:06:39 Tải xuống
Chapter 211: Lực đấu Từ Viêm 16-06-2020 14:53:08 Tải xuống
Chapter 212 21-07-2020 04:46:42 Tải xuống
Chapter 212.1: Nguyên khí đối đầu 28-09-2020 00:05:09 Tải xuống
Chapter 212.2: Oán long độc bá đạo 28-09-2020 00:05:06 Tải xuống
Chapter 212.5 21-07-2020 04:57:11 Tải xuống
Chapter 213 21-07-2020 04:00:44 Tải xuống
Chapter 213.1: Vị trí đứng đầu 28-09-2020 00:05:06 Tải xuống
Chapter 213.2: Vị trí đầu 28-09-2020 00:05:02 Tải xuống
Chapter 213.5 21-07-2020 04:11:11 Tải xuống
Chapter 214 07-07-2020 14:23:07 Tải xuống
Chapter 214.1: Ngọn núi bị phong ấn 28-09-2020 00:05:02 Tải xuống
Chapter 214.2: Thái ất thanh mộc ngân 28-09-2020 00:04:59 Tải xuống
Chapter 214.5 10-07-2020 16:04:44 Tải xuống
Chapter 215 21-07-2020 03:58:42 Tải xuống
Chapter 215.1: Thiên công 28-09-2020 00:04:57 Tải xuống
Chapter 215.2: Luyện hóa nguyên tinh đan 28-09-2020 00:04:55 Tải xuống
Chapter 215.5 21-07-2020 04:17:12 Tải xuống
Chapter 216 07-07-2020 14:17:41 Tải xuống
Chapter 216.1: Áp chế oán long độc 28-09-2020 00:04:53 Tải xuống
Chapter 216.2: Phương pháp thu phục oán long độc 28-09-2020 00:04:52 Tải xuống
Chapter 216.5 07-07-2020 13:45:08 Tải xuống
Chapter 217 07-07-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 217.1: Hai vị đội trưởng 28-09-2020 00:04:49 Tải xuống
Chapter 217.2: Xác định danh ngạch 28-09-2020 00:04:49 Tải xuống
Chapter 217.5 07-07-2020 13:44:10 Tải xuống
Chapter 218 07-07-2020 14:16:07 Tải xuống
Chapter 218.1: Tranh chấp 28-09-2020 00:04:45 Tải xuống
Chapter 218.1: Video - Tranh chấp 10-01-2021 11:36:14 Tải xuống
Chapter 218.2: RIP vương lỗi 28-09-2020 00:04:46 Tải xuống
Chapter 218.2: Video - RIP vương lỗi 06-02-2021 19:00:13 Tải xuống
Chapter 218.5 07-07-2020 14:15:39 Tải xuống
Chapter 219 07-07-2020 13:41:18 Tải xuống
Chapter 219.1: Huyền mãng đại kim chung! 28-09-2020 00:04:41 Tải xuống
Chapter 219.2: Xác định danh ngạch 28-09-2020 00:04:41 Tải xuống
Chapter 219.5 07-07-2020 13:51:13 Tải xuống
Chapter 220 07-07-2020 13:40:10 Tải xuống
Chapter 220.1: Yêu Yêu rời núi 28-09-2020 00:04:37 Tải xuống
Chapter 220.2: Người quen cũ 28-09-2020 00:04:37 Tải xuống
Chapter 220.5 07-07-2020 13:39:40 Tải xuống
Chapter 221 07-07-2020 13:38:40 Tải xuống
Chapter 221.1: Phân phối nhiệm vụ 28-09-2020 00:04:33 Tải xuống
Chapter 221.2: Đánh cược 28-09-2020 00:04:34 Tải xuống
Chapter 222 07-07-2020 14:10:10 Tải xuống
Chapter 222.1: Đổ viêm thạch 28-09-2020 00:04:29 Tải xuống
Chapter 222.2: Chiến lợi phẩm 28-09-2020 00:04:30 Tải xuống
Chapter 222.5 07-07-2020 13:36:40 Tải xuống
Chapter 223 07-07-2020 16:15:22 Tải xuống
Chapter 223.1: Tiến hóa hiện ra 28-09-2020 00:04:26 Tải xuống
Chapter 223.2: Hấp thu thú hồn tinh 28-09-2020 00:04:24 Tải xuống
Chapter 223.5 07-07-2020 14:19:12 Tải xuống
Chapter 224 07-07-2020 13:34:41 Tải xuống
Chapter 224.1: Thú triều kéo tới 28-09-2020 00:04:22 Tải xuống
Chapter 224.2: Tiến hóa thiên nguyên binh 28-09-2020 00:04:17 Tải xuống
Chapter 224.5 07-07-2020 13:34:10 Tải xuống
Chapter 225 07-07-2020 13:33:38 Tải xuống
Chapter 225.1: Uy lực của Thiên nguyên bút 28-09-2020 00:04:12 Tải xuống
Chapter 225.2: Văn thứ năm của thiên nguyên bút - Phá nguyên 28-09-2020 00:04:11 Tải xuống
Chapter 225.5 07-07-2020 13:33:10 Tải xuống
Chapter 226 07-07-2020 13:54:11 Tải xuống
Chapter 226.1: Thánh cung động thủ 28-09-2020 00:04:07 Tải xuống
Chapter 226.2: Dương Huyền 28-09-2020 00:04:02 Tải xuống
Chapter 226.5 07-07-2020 13:31:37 Tải xuống
Chapter 227.2 28-09-2020 00:03:55 Tải xuống
Chapter 227.5 10-07-2020 23:31:42 Tải xuống
Chapter 227: Cả đoàn bị diệt 28-09-2020 00:04:01 Tải xuống
Chapter 228.5 28-09-2020 00:03:49 Tải xuống
Chapter 228: Chu Nguyên đấu Dương Huyền 28-09-2020 00:03:52 Tải xuống
Chapter 228: Video - a - Chu Nguyên đấu Dương Huyền 05-07-2020 00:10:08 Tải xuống
Chapter 229.5 28-09-2020 00:03:44 Tải xuống
Chapter 229: Chu Nguyên hiển uy 28-09-2020 00:03:48 Tải xuống
Chapter 229: Video - Chu Nguyên hiển uy 11-02-2021 12:24:12 Tải xuống
Chapter 230.2: Một luồng thanh hỏa đốt cốt giáp 10-07-2020 18:09:10 Tải xuống
Chapter 230.2: Video - Một luồng thanh hỏa đốt cốt giáp 28-09-2020 00:03:40 Tải xuống
Chapter 230.5 11-07-2020 00:25:42 Tải xuống
Chapter 230: Dùng hết thủ đoạn 10-07-2020 18:10:39 Tải xuống
Chapter 230: Video - Dùng hết thủ đoạn 28-09-2020 00:03:44 Tải xuống
Chapter 230: Video - a - Dùng hết thủ đoạn 07-07-2020 13:20:40 Tải xuống
Chapter 231.5 28-09-2020 00:03:35 Tải xuống
Chapter 231: Ngân Ảnh kích xuất 10-01-2021 11:54:43 Tải xuống
Chapter 231: Video - Ngân Ảnh kích xuất 28-09-2020 00:03:39 Tải xuống
Chapter 231: Video - a - Ngân Ảnh kích xuất 18-07-2020 13:17:11 Tải xuống
Chapter 232.5: Tham gia kì thi đệ tử thủ tịch 28-09-2020 00:03:30 Tải xuống
Chapter 232: Luận công 10-01-2021 11:54:34 Tải xuống
Chapter 232: Video - Luận công 28-09-2020 00:03:36 Tải xuống
Chapter 232: Video - a - Luận công 18-07-2020 13:27:09 Tải xuống
Chapter 233.5: Long lân hòe thụ 10-01-2021 11:54:19 Tải xuống
Chapter 233.5: Video - Long lân hòe thụ 28-09-2020 00:03:26 Tải xuống
Chapter 233: Hối đoái thiên công 10-01-2021 11:54:27 Tải xuống
Chapter 233: Video - Hối đoái thiên công 28-09-2020 00:03:31 Tải xuống
Chapter 234.5: Lấy vảy gỗ 10-01-2021 12:06:37 Tải xuống
Chapter 234.5: Video - Lấy vảy gỗ 28-09-2020 00:03:20 Tải xuống
Chapter 234: Long Lân Hòe Thụ 10-01-2021 11:54:13 Tải xuống
Chapter 234: Video - Long Lân Hòe Thụ 28-09-2020 00:03:26 Tải xuống
Chapter 235.5: Chu Nguyên tán gái 10-01-2021 12:06:27 Tải xuống
Chapter 235.5: Video - Chu Nguyên tán gái 28-09-2020 00:03:16 Tải xuống
Chapter 235: Video - Yêu Yêu trở về 28-09-2020 00:03:19 Tải xuống
Chapter 235: Yêu Yêu trở về 10-01-2021 12:06:36 Tải xuống
Chapter 236.5: - Thủy Hỏa đoán long đài 28-09-2020 00:03:11 Tải xuống
Chapter 236: - Danh ngạch xác định 28-09-2020 00:03:15 Tải xuống
Chapter 237.5: - Nói chuyện 28-09-2020 00:03:01 Tải xuống
Chapter 237: - Thủy hỏa rèn luyện 28-09-2020 00:03:11 Tải xuống
Chapter 238.5: - Đấu võ mồm 28-09-2020 00:02:58 Tải xuống
Chapter 238: - Nghị luận 28-09-2020 00:03:02 Tải xuống
Chapter 239.5: - Ngọc Bì cảnh 28-09-2020 00:02:54 Tải xuống
Chapter 239: - Tích cực rèn luyện 28-09-2020 00:02:57 Tải xuống
Chapter 240.5 11-08-2020 16:27:39 Tải xuống
Chapter 240.5: Xung đột 28-09-2020 00:02:50 Tải xuống
Chapter 240: - Xung đột 28-09-2020 00:02:54 Tải xuống
Chapter 241.5: - Chu Nguyên cường ngạnh 28-09-2020 00:02:45 Tải xuống
Chapter 241: Ngô Hải vỡ mồm 28-09-2020 00:02:50 Tải xuống
Chapter 242.5: - Yêu Yêu nổi giận 28-09-2020 00:02:42 Tải xuống
Chapter 242: - Thủy hỏa cấp ba 28-09-2020 00:02:45 Tải xuống
Chapter 243.5: Yêu Yêu bị..... 28-09-2020 00:02:38 Tải xuống
Chapter 243: - Yêu Yêu nổi giận 28-09-2020 00:02:42 Tải xuống
Chapter 244.5: - Sở Thanh bẻ lái 28-09-2020 00:02:34 Tải xuống
Chapter 244: - Thủ tịch phong 28-09-2020 00:02:38 Tải xuống
Chapter 245.5: - Một quyền 28-09-2020 00:02:31 Tải xuống
Chapter 245: - Gặp lại Ngô Hải 28-09-2020 00:02:34 Tải xuống
Chapter 246.5: - Chỉ còn lại ba người 28-09-2020 00:02:26 Tải xuống
Chapter 246: - Chỉ còn ba người 28-09-2020 00:02:29 Tải xuống
Chapter 247.5: - Diệt xong 5 người 28-09-2020 00:02:22 Tải xuống
Chapter 247: - Phản sát 28-09-2020 00:02:26 Tải xuống
Chapter 248.5: - Viên Hồng quá bá đạo 28-09-2020 00:02:19 Tải xuống
Chapter 248: - Đối mặt Viên Hồng 28-09-2020 00:02:22 Tải xuống
Chapter 249 27-09-2020 11:52:30 Tải xuống
Chapter 249.5: - Cố lên Chu Nguyên! 22-09-2020 20:42:11 Tải xuống
Chapter 249: Chiến đấu ác liệt 22-09-2020 20:43:47 Tải xuống
Chapter 250.5 22-09-2020 20:55:11 Tải xuống
Chapter 250: - Ngân Cốt Cảnh! 22-09-2020 20:41:59 Tải xuống
Chapter 251.5: - Tự kiếm thuật 22-09-2020 20:41:53 Tải xuống
Chapter 251: - Chiến đấu thảm thiết 22-09-2020 20:42:17 Tải xuống
Chapter 252.5: - Đăng đỉnh 24-09-2020 11:36:27 Tải xuống
Chapter 252: - Đột phá, thái sơ cảnh ngũ trọng thiên 22-09-2020 13:21:26 Tải xuống
Chapter 253.5: - Bảy đại thủ tịch 27-09-2020 12:54:28 Tải xuống
Chapter 253: - Trấn động 26-09-2020 15:30:09 Tải xuống
Chapter 254.5: - Va chạm với Triệu Chúc 30-09-2020 16:24:18 Tải xuống
Chapter 254: - Huyền lão hiện thân 29-09-2020 12:37:04 Tải xuống
Chapter 255 01-10-2020 10:24:29 Tải xuống
Chapter 255.5: - Cửu thần phủ 01-10-2020 14:18:27 Tải xuống
Chapter 255: - Thánh cung, Võ Hoàng 01-10-2020 12:00:30 Tải xuống
Chapter 256.5: - Thử thách trên đường núi 04-10-2020 20:54:11 Tải xuống
Chapter 256: - Xông sơn 03-10-2020 13:42:43 Tải xuống
Chapter 257.5: - Vượt qua 08-10-2020 12:18:13 Tải xuống
Chapter 257: - Thiên dương 06-10-2020 13:42:46 Tải xuống
Chapter 258 10-10-2020 14:54:11 Tải xuống
Chapter 258.5: - Phá bỏ phong ấn 11-10-2020 12:18:10 Tải xuống
Chapter 259.5: - Ở lại 15-10-2020 11:54:07 Tải xuống
Chapter 259: - Tìm ấn 13-10-2020 11:02:01 Tải xuống
Chapter 260 17-10-2020 13:36:41 Tải xuống
Chapter 260.5 17-10-2020 13:36:38 Tải xuống
Chapter 261 20-10-2020 16:24:24 Tải xuống
Chapter 261.5 22-10-2020 13:06:19 Tải xuống
Chapter 262 25-10-2020 01:07:59 Tải xuống
Chapter 262.5 25-10-2020 12:12:12 Tải xuống
Chapter 263 27-10-2020 14:06:17 Tải xuống
Chapter 263.5 29-10-2020 13:12:52 Tải xuống
Chapter 264 31-10-2020 16:43:13 Tải xuống
Chapter 264.5 01-11-2020 14:07:15 Tải xuống
Chapter 265 03-11-2020 12:18:15 Tải xuống
Chapter 265.5 05-11-2020 14:06:47 Tải xuống
Chapter 266 07-11-2020 12:42:08 Tải xuống
Chapter 266.5 08-11-2020 17:42:16 Tải xuống
Chapter 267 10-11-2020 12:42:10 Tải xuống
Chapter 267.5 12-11-2020 14:00:12 Tải xuống
Chapter 268 14-11-2020 12:24:15 Tải xuống
Chapter 268.5 15-11-2020 11:54:09 Tải xuống
Chapter 269 17-11-2020 11:42:20 Tải xuống
Chapter 269.5 19-11-2020 12:00:19 Tải xuống
Chapter 270 21-11-2020 17:11:44 Tải xuống
Chapter 270.5 22-11-2020 13:01:02 Tải xuống
Chapter 271.5 26-11-2020 16:00:23 Tải xuống
Chapter 271: - Đãng ma kiếm hoàn 24-11-2020 10:54:28 Tải xuống
Chapter 272.5 29-11-2020 11:18:18 Tải xuống
Chapter 272: - Đập vỡ kiếm hoàn 28-11-2020 11:54:29 Tải xuống
Chapter 273 01-12-2020 12:00:18 Tải xuống
Chapter 273.2: Vị trí đầu 16-06-2020 14:37:37 Tải xuống
Chapter 273.5 03-12-2020 12:06:35 Tải xuống
Chapter 274 05-12-2020 11:42:19 Tải xuống
Chapter 274.1: Ngọn núi bị phong ấn 12-11-2020 20:35:34 Tải xuống
Chapter 274.2: Thái ất thanh mộc ngân 17-10-2020 20:38:41 Tải xuống
Chapter 274.5 06-12-2020 12:06:28 Tải xuống
Chapter 275 11-12-2020 16:12:30 Tải xuống
Chapter 275.5 10-12-2020 11:06:12 Tải xuống
Chapter 276 13-12-2020 05:59:13 Tải xuống
Chapter 276.5 13-12-2020 11:30:25 Tải xuống
Chapter 277 17-12-2020 11:00:15 Tải xuống
Chapter 277.5: - Phá vỡ chân thủy 17-12-2020 11:00:15 Tải xuống
Chapter 278 19-12-2020 12:00:13 Tải xuống
Chapter 278.5 21-12-2020 13:42:49 Tải xuống
Chapter 279 22-12-2020 14:00:26 Tải xuống
Chapter 279.5 22-12-2020 16:30:30 Tải xuống
Chapter 280 26-12-2020 11:54:14 Tải xuống
Chapter 280.5 27-12-2020 12:00:23 Tải xuống
Chapter 281 29-12-2020 12:36:20 Tải xuống
Chapter 281.5 31-12-2020 11:42:09 Tải xuống
Chapter 282 03-01-2021 12:42:11 Tải xuống
Chapter 282.5 03-01-2021 15:36:15 Tải xuống
Chapter 283 05-01-2021 12:36:13 Tải xuống
Chapter 283.5 07-01-2021 11:30:12 Tải xuống
Chapter 284 09-01-2021 14:55:01 Tải xuống
Chapter 284.5 10-01-2021 11:36:12 Tải xuống
Chapter 285 12-01-2021 11:07:47 Tải xuống
Chapter 285.5: - Chu Nguyên nghiền ép 14-01-2021 23:24:51 Tải xuống
Chapter 286.5 17-01-2021 11:12:21 Tải xuống
Chapter 286: - Cấp viên lệnh 16-01-2021 20:33:29 Tải xuống
Chapter 287.5 21-01-2021 11:30:57 Tải xuống
Chapter 287: - Cường thế 19-01-2021 14:36:54 Tải xuống
Chapter 288.5: - Lại gáy 28-01-2021 11:20:01 Tải xuống
Chapter 288: - Tam phương hội tụ 26-01-2021 10:42:30 Tải xuống
Chapter 289.5 04-02-2021 15:43:11 Tải xuống
Chapter 289: - Thăm dò 02-02-2021 11:00:14 Tải xuống
Chapter 290 11-02-2021 12:18:15 Tải xuống
Chapter 290.5 18-02-2021 11:36:31 Tải xuống
Chapter 290.5: Video 11-02-2021 11:06:10 Tải xuống
Chapter 290: Video 11-02-2021 15:42:14 Tải xuống
Chapter 290: Video - Audio 06-02-2021 19:18:10 Tải xuống
Chapter 291.5: Hỗn loạn 18-02-2021 11:36:31 Tải xuống
Chapter 291.5: Video - Hỗn loạn 18-02-2021 11:21:05 Tải xuống
Chapter 291: - Bảo thụ 16-02-2021 11:06:14 Tải xuống
Chapter 292.5: Không từ thủ đoạn 25-02-2021 15:21:23 Tải xuống
Chapter 292.5: Video - Không từ thủ đoạn 25-02-2021 15:25:24 Tải xuống
Chapter 292: Video - Ác chiến 25-02-2021 16:17:02 Tải xuống
Chapter 292: Ác chiến 25-02-2021 16:16:02 Tải xuống
Chapter 293.5: Thân xác không còn 25-02-2021 11:58:55 Tải xuống
Chapter 293: Video - Địa thánh văn hiển uy 25-02-2021 13:44:47 Tải xuống
Chapter 293: Địa thánh văn hiển uy 25-02-2021 13:44:07 Tải xuống
Chapter 294.5: - Bí mật vẫn còn 28-02-2021 11:06:51 Tải xuống
Chapter 294: - Bí mật vẫn còn 27-02-2021 11:18:29 Tải xuống
Chapter 295.5 04-03-2021 11:18:04 Tải xuống
Chapter 295: - Khám phá bí mật 02-03-2021 11:18:05 Tải xuống
Chapter 296.5: - Mấy thằng này cứ để ta 07-03-2021 11:06:03 Tải xuống
Chapter 296: - Thánh cung gây sự 06-03-2021 11:48:07 Tải xuống
Chapter 297 09-03-2021 10:54:05 Tải xuống
Chapter 297.5: - Ba thành thực lực 11-03-2021 10:42:06 Tải xuống
Chapter 298.5: - Chu nguyên bị tấn công 14-03-2021 10:48:03 Tải xuống
Chapter 298: - Thánh tử xuất hiện 13-03-2021 11:06:06 Tải xuống
Chapter 299.5: - yêu yêu áp chế 18-03-2021 10:48:06 Tải xuống
Chapter 299: - Yêu yêu ra tay 16-03-2021 11:06:02 Tải xuống
Chapter 300.5: - Hóa giải 10-04-2021 19:09:58 Tải xuống
Chapter 300: - Sở Thanh xuất hiện 20-03-2021 11:30:03 Tải xuống
Chapter 301 10-04-2021 02:16:37 Tải xuống
Chapter 301.5 09-04-2021 05:18:55 Tải xuống
Chapter 302 04-04-2021 12:11:48 Tải xuống
Chapter 302.5 04-04-2021 04:45:52 Tải xuống
Chapter 303 03-04-2021 03:47:56 Tải xuống
Chapter 303.5 02-04-2021 05:25:44 Tải xuống
Chapter 304 03-04-2021 17:14:57 Tải xuống
Chapter 304.5 04-04-2021 12:48:49 Tải xuống
Chapter 305 10-04-2021 12:01:04 Tải xuống
Chapter 305.5 11-04-2021 11:24:03 Tải xuống
Chapter 306 13-04-2021 11:30:24 Tải xuống
Chapter 306.5 15-04-2021 11:06:11 Tải xuống
Chapter 307 17-04-2021 11:06:05 Tải xuống
Chapter 307.5 18-04-2021 11:00:04 Tải xuống
Chapter 308 20-04-2021 10:48:04 Tải xuống
Chapter 308.5 22-04-2021 11:00:06 Tải xuống
Chapter 309 24-04-2021 11:24:03 Tải xuống
Chapter 309.5 25-04-2021 10:36:03 Tải xuống
Chapter 310 27-04-2021 10:48:03 Tải xuống
Chapter 310.5 12-05-2021 14:11:40 Tải xuống
Chapter 311 12-05-2021 07:12:08 Tải xuống
Chapter 311.5 12-05-2021 00:28:03 Tải xuống
Chapter 312 12-05-2021 00:26:59 Tải xuống
Chapter 312.5 11-05-2021 18:17:10 Tải xuống
Chapter 313 11-05-2021 18:08:54 Tải xuống
Chapter 313.5 13-05-2021 10:36:23 Tải xuống
Chapter 314 15-05-2021 11:42:46 Tải xuống
Chapter 314.5 16-05-2021 10:36:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh