Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 01-08-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 3165 23-05-2021 10:42:10 Tải xuống
Chapter 336.5 01-08-2021 13:30:03 Tải xuống
Chapter 336 31-07-2021 13:40:08 Tải xuống
Chapter 335.5 29-07-2021 11:21:48 Tải xuống
Chapter 335 27-07-2021 11:50:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-07-2021 00:30:25 Tải xuống
Chapter 2 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 3 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 4 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 5 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 6 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 7 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 8 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 9 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 10 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 11 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 12 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 13 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 14 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 15 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 16 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 17 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 18 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 19 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 20 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 21 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 22 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 23 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 24 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 25 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 26 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 27 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 28 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 29 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 30 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 31 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 32 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 33 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 34 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 35 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 36 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 37 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 38 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 39 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 40 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 41 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 42 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 43 01-07-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 44 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 45 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 46 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 47 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 48 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 49 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 50 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 51 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 52 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 53 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 54 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 55 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 56 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 57 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 58 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 59 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 60 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 61 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 62 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 63 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 64 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 65 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 66 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 67 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 68 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 69 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 70 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 71 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 72 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 73 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 74 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 75 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 76 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 77 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 78 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 79 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 80 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 81 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 82 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 83 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 84 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 85 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 86 01-07-2021 10:30:08 Tải xuống
Chapter 87 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 88 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 89 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 90 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 91 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 92 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 93 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 94 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 95 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 96 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 97 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 98 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 99 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 100 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 101 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 102 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 103 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 104 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 104: video 03-01-2019 10:27:39 Tải xuống
Chapter 105 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 106 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 107 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 108 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 109 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 110 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 111 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 112 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 113 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 114 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 115 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 116 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 117 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 118 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 119 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 120 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 121 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 122 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 123 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 124 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 125 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 126 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 127 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 128 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 129 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 130 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 131 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 132 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 133 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 134 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 135 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 136 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 137 01-07-2021 10:30:09 Tải xuống
Chapter 138 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 139 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 140 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 141 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 142 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 143 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 144 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 145 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 146 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 147 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 148 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 149 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 150 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 151 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 152 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 153 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 154 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 155 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 156 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 157 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 158 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 159 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 160 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 161 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 162 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 163 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 164 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 165 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 166 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 167 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 168 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 169 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 170 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 171 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 172 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 173 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 174 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 175 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 176 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 177 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 178 01-07-2021 10:30:10 Tải xuống
Chapter 179 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 180 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 181 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 182 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 183 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 184 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 185 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 186 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 187 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 188 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 189 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 190 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 191 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 192 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 193 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 194 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 195 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 196 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 197 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 198 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 199 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 200 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 201 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 202 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 203 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 204 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 205 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 206 10-07-2020 18:08:00 Tải xuống
Chapter 206.1: - Kì thi bắt đầu 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 206.2 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 206.5 10-07-2020 19:13:11 Tải xuống
Chapter 207 10-07-2020 18:39:12 Tải xuống
Chapter 207.1: - Con mồi thứ hai 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 207.2 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 207.5 10-07-2020 18:09:40 Tải xuống
Chapter 208 10-07-2020 16:36:41 Tải xuống
Chapter 208.1: - Bao vây trong sơn cốc 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 208.2 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 208.5 10-07-2020 17:31:41 Tải xuống
Chapter 209 10-07-2020 16:41:10 Tải xuống
Chapter 209.1: Thiên lôi huyền hỏa kết giới 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 209.2: Uy lực của thiên lôi huyền hỏa 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 209.2: Video - Uy lực của thiên lôi huyền hỏa 28-09-2020 00:05:18 Tải xuống
Chapter 209.5 10-07-2020 18:03:09 Tải xuống
Chapter 210 07-07-2020 14:03:44 Tải xuống
Chapter 210.1: Bên dưới thập phong 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 210.2: Chạm trán Từ Viêm 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 210.5 10-07-2020 18:27:40 Tải xuống
Chapter 211 10-07-2020 16:37:43 Tải xuống
Chapter 211.1: Lực đấu Từ Viêm 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 211.2: Kiên cường chống đỡ 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 211.5 10-07-2020 16:25:41 Tải xuống
Chapter 211: - Lực đấu Từ Viêm 21-07-2020 04:06:39 Tải xuống
Chapter 211: Lực đấu Từ Viêm 16-06-2020 14:53:08 Tải xuống
Chapter 212 21-07-2020 04:46:42 Tải xuống
Chapter 212.1: Nguyên khí đối đầu 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 212.2: Oán long độc bá đạo 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 212.5 21-07-2020 04:57:11 Tải xuống
Chapter 213 21-07-2020 04:00:44 Tải xuống
Chapter 213.1: Vị trí đứng đầu 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 213.2: Vị trí đầu 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 213.5 21-07-2020 04:11:11 Tải xuống
Chapter 214 07-07-2020 14:23:07 Tải xuống
Chapter 214.1: Ngọn núi bị phong ấn 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 214.2: Thái ất thanh mộc ngân 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 214.5 10-07-2020 16:04:44 Tải xuống
Chapter 215 21-07-2020 03:58:42 Tải xuống
Chapter 215.1: Thiên công 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 215.2: Luyện hóa nguyên tinh đan 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 215.5 21-07-2020 04:17:12 Tải xuống
Chapter 216 07-07-2020 14:17:41 Tải xuống
Chapter 216.1: Áp chế oán long độc 01-07-2021 10:30:11 Tải xuống
Chapter 216.2: Phương pháp thu phục oán long độc 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 216.5 07-07-2020 13:45:08 Tải xuống
Chapter 217 07-07-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 217.1: Hai vị đội trưởng 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 217.2: Xác định danh ngạch 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 217.5 07-07-2020 13:44:10 Tải xuống
Chapter 218 07-07-2020 14:16:07 Tải xuống
Chapter 218.1: Tranh chấp 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 218.1: Video - Tranh chấp 10-01-2021 11:36:14 Tải xuống
Chapter 218.2: RIP vương lỗi 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 218.2: Video - RIP vương lỗi 06-02-2021 19:00:13 Tải xuống
Chapter 218.5 07-07-2020 14:15:39 Tải xuống
Chapter 219 07-07-2020 13:41:18 Tải xuống
Chapter 219.1: Huyền mãng đại kim chung! 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 219.2: Xác định danh ngạch 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 219.5 07-07-2020 13:51:13 Tải xuống
Chapter 220 07-07-2020 13:40:10 Tải xuống
Chapter 220.1: Yêu Yêu rời núi 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 220.2: Người quen cũ 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 220.5 07-07-2020 13:39:40 Tải xuống
Chapter 221 07-07-2020 13:38:40 Tải xuống
Chapter 221.1: Phân phối nhiệm vụ 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 221.2: Đánh cược 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 222 07-07-2020 14:10:10 Tải xuống
Chapter 222.1: Đổ viêm thạch 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 222.2: Chiến lợi phẩm 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 222.5 07-07-2020 13:36:40 Tải xuống
Chapter 223 07-07-2020 16:15:22 Tải xuống
Chapter 223.1: Tiến hóa hiện ra 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 223.2: Hấp thu thú hồn tinh 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 223.5 07-07-2020 14:19:12 Tải xuống
Chapter 224 07-07-2020 13:34:41 Tải xuống
Chapter 224.1: Thú triều kéo tới 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 224.2: Tiến hóa thiên nguyên binh 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 224.5 07-07-2020 13:34:10 Tải xuống
Chapter 225 07-07-2020 13:33:38 Tải xuống
Chapter 225.1: Uy lực của Thiên nguyên bút 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 225.2: Văn thứ năm của thiên nguyên bút - Phá nguyên 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 225.5 07-07-2020 13:33:10 Tải xuống
Chapter 226 07-07-2020 13:54:11 Tải xuống
Chapter 226.1: Thánh cung động thủ 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 226.2: Dương Huyền 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 226.5 07-07-2020 13:31:37 Tải xuống
Chapter 227.2 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 227.5 10-07-2020 23:31:42 Tải xuống
Chapter 227: Cả đoàn bị diệt 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 228.5 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 228: Chu Nguyên đấu Dương Huyền 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 228: Video - a - Chu Nguyên đấu Dương Huyền 05-07-2020 00:10:08 Tải xuống
Chapter 229.5 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 229: Chu Nguyên hiển uy 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 229: Video - Chu Nguyên hiển uy 11-02-2021 12:24:12 Tải xuống
Chapter 230.2: Một luồng thanh hỏa đốt cốt giáp 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 230.2: Video - Một luồng thanh hỏa đốt cốt giáp 28-09-2020 00:03:40 Tải xuống
Chapter 230.5 11-07-2020 00:25:42 Tải xuống
Chapter 230: Dùng hết thủ đoạn 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 230: Video - Dùng hết thủ đoạn 28-09-2020 00:03:44 Tải xuống
Chapter 230: Video - a - Dùng hết thủ đoạn 07-07-2020 13:20:40 Tải xuống
Chapter 231.5 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 231: Ngân Ảnh kích xuất 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 231: Video - Ngân Ảnh kích xuất 28-09-2020 00:03:39 Tải xuống
Chapter 231: Video - a - Ngân Ảnh kích xuất 18-07-2020 13:17:11 Tải xuống
Chapter 232.5: Tham gia kì thi đệ tử thủ tịch 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 232: Luận công 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 232: Video - Luận công 28-09-2020 00:03:36 Tải xuống
Chapter 232: Video - a - Luận công 18-07-2020 13:27:09 Tải xuống
Chapter 233.5: Long lân hòe thụ 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 233.5: Video - Long lân hòe thụ 28-09-2020 00:03:26 Tải xuống
Chapter 233: Hối đoái thiên công 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 233: Video - Hối đoái thiên công 28-09-2020 00:03:31 Tải xuống
Chapter 234.5: Lấy vảy gỗ 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 234.5: Video - Lấy vảy gỗ 28-09-2020 00:03:20 Tải xuống
Chapter 234: Long Lân Hòe Thụ 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 234: Video - Long Lân Hòe Thụ 28-09-2020 00:03:26 Tải xuống
Chapter 235.5: Chu Nguyên tán gái 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 235.5: Video - Chu Nguyên tán gái 28-09-2020 00:03:16 Tải xuống
Chapter 235: Video - Yêu Yêu trở về 28-09-2020 00:03:19 Tải xuống
Chapter 235: Yêu Yêu trở về 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 236.5: - Thủy Hỏa đoán long đài 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 236: - Danh ngạch xác định 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 237.5: - Nói chuyện 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 237: - Thủy hỏa rèn luyện 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 238.5: - Đấu võ mồm 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 238: - Nghị luận 01-07-2021 10:30:12 Tải xuống
Chapter 239.5: - Ngọc Bì cảnh 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 239: - Tích cực rèn luyện 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 240.5 11-08-2020 16:27:39 Tải xuống
Chapter 240.5: Xung đột 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 240: - Xung đột 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 241.5: - Chu Nguyên cường ngạnh 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 241: Ngô Hải vỡ mồm 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 242.5: - Yêu Yêu nổi giận 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 242: - Thủy hỏa cấp ba 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 243.5: Yêu Yêu bị..... 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 243: - Yêu Yêu nổi giận 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 244.5: - Sở Thanh bẻ lái 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 244: - Thủ tịch phong 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 245.5: - Một quyền 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 245: - Gặp lại Ngô Hải 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 246.5: - Chỉ còn lại ba người 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 246: - Chỉ còn ba người 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 247.5: - Diệt xong 5 người 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 247: - Phản sát 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 248.5: - Viên Hồng quá bá đạo 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 248: - Đối mặt Viên Hồng 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 249 27-09-2020 11:52:30 Tải xuống
Chapter 249.5: - Cố lên Chu Nguyên! 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 249: Chiến đấu ác liệt 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 250.5 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 250: - Ngân Cốt Cảnh! 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 251.5: - Tự kiếm thuật 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 251: - Chiến đấu thảm thiết 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 252.5: - Đăng đỉnh 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 252: - Đột phá, thái sơ cảnh ngũ trọng thiên 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 253.5: - Bảy đại thủ tịch 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 253: - Trấn động 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 254.5: - Va chạm với Triệu Chúc 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 254: - Huyền lão hiện thân 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 255 01-10-2020 10:24:29 Tải xuống
Chapter 255.5: - Cửu thần phủ 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 255: - Thánh cung, Võ Hoàng 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 256.5: - Thử thách trên đường núi 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 256: - Xông sơn 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 257.5: - Vượt qua 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 257: - Thiên dương 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 258 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 258.5: - Phá bỏ phong ấn 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 259.5: - Ở lại 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 259: - Tìm ấn 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 260 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 260.5 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 261 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 261.5 01-07-2021 10:30:13 Tải xuống
Chapter 262 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 262.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 263 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 263.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 264 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 264.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 265 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 265.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 266 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 266.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 267 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 267.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 268 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 268.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 269 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 269.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 270 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 270.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 271.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 271: - Đãng ma kiếm hoàn 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 272.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 272: - Đập vỡ kiếm hoàn 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 273 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 273.2: Vị trí đầu 16-06-2020 14:37:37 Tải xuống
Chapter 273.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 274 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 274.1: Ngọn núi bị phong ấn 12-11-2020 20:35:34 Tải xuống
Chapter 274.2: Thái ất thanh mộc ngân 17-10-2020 20:38:41 Tải xuống
Chapter 274.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 275 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 275.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 276 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 276.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 277 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 277.5: - Phá vỡ chân thủy 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 278 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 278.5 01-07-2021 10:30:14 Tải xuống
Chapter 279 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 279.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 280 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 280.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 281 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 281.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 282 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 282.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 283 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 283.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 284 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 284.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 285 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 285.5: - Chu Nguyên nghiền ép 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 286.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 286: - Cấp viên lệnh 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 287.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 287: - Cường thế 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 288.5: - Lại gáy 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 288: - Tam phương hội tụ 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 289.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 289: - Thăm dò 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 290 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 290.5 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 290.5: Video 11-02-2021 11:06:10 Tải xuống
Chapter 290: Video 11-02-2021 15:42:14 Tải xuống
Chapter 290: Video - Audio 06-02-2021 19:18:10 Tải xuống
Chapter 291.5: Hỗn loạn 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 291.5: Video - Hỗn loạn 18-02-2021 11:21:05 Tải xuống
Chapter 291: - Bảo thụ 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 292.5: Không từ thủ đoạn 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 292.5: Video - Không từ thủ đoạn 25-02-2021 15:25:24 Tải xuống
Chapter 292: Video - Ác chiến 25-02-2021 16:17:02 Tải xuống
Chapter 292: Ác chiến 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 293.5: Thân xác không còn 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 293: Video - Địa thánh văn hiển uy 25-02-2021 13:44:47 Tải xuống
Chapter 293: Địa thánh văn hiển uy 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 294.5: - Bí mật vẫn còn 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 294: - Bí mật vẫn còn 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 295.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 295: - Khám phá bí mật 01-07-2021 10:30:15 Tải xuống
Chapter 296.5: - Mấy thằng này cứ để ta 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 296: - Thánh cung gây sự 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 297 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 297.5: - Ba thành thực lực 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 298.5: - Chu nguyên bị tấn công 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 298: - Thánh tử xuất hiện 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 299.5: - yêu yêu áp chế 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 299: - Yêu yêu ra tay 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 300.5: - Hóa giải 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 300: - Sở Thanh xuất hiện 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 301 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 301.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 302 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 302.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 303 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 303.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 304 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 304.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 305 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 305.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 306 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 306.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 307 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 307.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 308 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 308.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 309 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 309.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 310 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 310.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 311 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 311.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 312 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 312.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 313 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 313.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 314 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 314.5 01-07-2021 10:30:16 Tải xuống
Chapter 315 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 315.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 316 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 316.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 317 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 317.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 318 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 318.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 319 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 319.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 320 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 320.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 321 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 321.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 322 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 322.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 322.5: Raw 13-06-2021 12:06:07 Tải xuống
Chapter 323 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 323.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 324 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 324.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 325 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 325.5 01-07-2021 10:30:17 Tải xuống
Chapter 326 01-07-2021 10:30:18 Tải xuống
Chapter 326.5 01-07-2021 10:30:18 Tải xuống
Chapter 327 01-07-2021 10:30:18 Tải xuống
Chapter 327.5 01-07-2021 10:42:05 Tải xuống
Chapter 328 03-07-2021 12:00:03 Tải xuống
Chapter 328.5 06-07-2021 11:40:14 Tải xuống
Chapter 329 06-07-2021 12:20:10 Tải xuống
Chapter 329.5 08-07-2021 10:42:15 Tải xuống
Chapter 330 10-07-2021 10:41:27 Tải xuống
Chapter 330.5 11-07-2021 11:40:02 Tải xuống
Chapter 331 13-07-2021 11:10:11 Tải xuống
Chapter 331.5 15-07-2021 13:50:16 Tải xuống
Chapter 332 17-07-2021 13:50:06 Tải xuống
Chapter 332.5 14-07-2021 19:50:12 Tải xuống
Chapter 333 20-07-2021 13:10:03 Tải xuống
Chapter 333.5 22-07-2021 12:40:01 Tải xuống
Chapter 334 24-07-2021 15:10:01 Tải xuống
Chapter 334.5 25-07-2021 11:43:49 Tải xuống
Chapter 335 27-07-2021 11:50:04 Tải xuống
Chapter 335.5 29-07-2021 11:21:48 Tải xuống
Chapter 336 31-07-2021 13:40:08 Tải xuống
Chapter 336.5 01-08-2021 13:30:03 Tải xuống
Chapter 3165 23-05-2021 10:42:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh