Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 27-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 3165 12-08-2021 09:45:57 Tải xuống
Chapter 435 27-03-2022 04:50:04 Tải xuống
Chapter 434 26-03-2022 07:20:08 Tải xuống
Chapter 433 15-12-2022 11:41:25 Tải xuống
Chapter 432 22-03-2022 06:30:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 2 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 3 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 4 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 5 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 6 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 7 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 8 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 9 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 10 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 11 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 12 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 13 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 14 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 15 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 16 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 17 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 18 10-03-2022 03:30:17 Tải xuống
Chapter 19 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 20 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 21 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 22 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 23 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 24 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 25 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 26 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 27 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 28 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 29 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 30 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 31 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 32 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 33 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 34 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 35 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 36 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 37 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 38 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 39 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 40 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 41 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 42 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 43 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 44 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 45 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 46 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 47 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 48 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 49 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 50 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 51 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 52 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 53 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 54 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 55 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 56 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 57 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 58 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 59 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 60 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 61 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 62 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 63 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 64 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 65 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 66 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 67 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 68 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 69 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 70 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 71 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 72 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 73 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 74 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 75 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 76 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 77 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 78 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 79 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 80 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 81 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 82 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 83 10-03-2022 03:30:18 Tải xuống
Chapter 84 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 85 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 86 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 87 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 88 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 89 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 90 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 91 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 92 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 93 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 94 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 95 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 96 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 97 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 98 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 99 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 100 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 101 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 102 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 103 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 104 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 104: video 03-01-2019 03:27:39 Tải xuống
Chapter 105 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 106 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 107 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 108 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 109 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 110 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 111 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 112 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 113 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 114 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 115 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 116 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 117 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 118 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 119 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 120 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 121 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 122 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 123 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 124 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 125 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 126 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 127 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 128 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 129 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 130 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 131 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 132 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 133 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 134 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 135 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 136 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 137 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 138 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 139 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 140 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 141 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 142 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 143 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 144 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 145 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 146 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 147 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 148 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 149 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 150 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 151 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 152 10-03-2022 03:30:19 Tải xuống
Chapter 153 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 154 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 155 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 156 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 157 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 158 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 159 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 160 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 161 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 162 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 163 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 164 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 165 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 166 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 167 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 168 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 169 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 170 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 171 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 172 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 173 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 174 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 175 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 176 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 177 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 178 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 179 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 180 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 181 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 182 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 183 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 184 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 185 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 186 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 187 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 188 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 189 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 190 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 191 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 192 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 193 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 194 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 195 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 196 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 197 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 198 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 199 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 200 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 201 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 202 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 203 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 204 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 205 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 206 10-07-2020 11:08:00 Tải xuống
Chapter 206.1: - Kì thi bắt đầu 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 206.2 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 206.5 10-07-2020 12:13:11 Tải xuống
Chapter 207 10-07-2020 11:39:12 Tải xuống
Chapter 207.1: - Con mồi thứ hai 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 207.2 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 207.5 10-07-2020 11:09:40 Tải xuống
Chapter 208 10-07-2020 09:36:41 Tải xuống
Chapter 208.1: - Bao vây trong sơn cốc 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 208.2 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 208.5 10-07-2020 10:31:41 Tải xuống
Chapter 209 10-07-2020 09:41:10 Tải xuống
Chapter 209.1: Thiên lôi huyền hỏa kết giới 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 209.2: Uy lực của thiên lôi huyền hỏa 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 209.2: Video - Uy lực của thiên lôi huyền hỏa 27-09-2020 17:05:18 Tải xuống
Chapter 209.5 10-07-2020 11:03:09 Tải xuống
Chapter 210 07-07-2020 07:03:44 Tải xuống
Chapter 210.1: Bên dưới thập phong 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 210.2: Chạm trán Từ Viêm 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 210.5 10-07-2020 11:27:40 Tải xuống
Chapter 211 10-07-2020 09:37:43 Tải xuống
Chapter 211.1: Lực đấu Từ Viêm 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 211.2: Kiên cường chống đỡ 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 211.5 10-07-2020 09:25:41 Tải xuống
Chapter 211: - Lực đấu Từ Viêm 20-07-2020 21:06:39 Tải xuống
Chapter 211: Lực đấu Từ Viêm 16-06-2020 07:53:08 Tải xuống
Chapter 212 20-07-2020 21:46:42 Tải xuống
Chapter 212.1: Nguyên khí đối đầu 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 212.2: Oán long độc bá đạo 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 212.5 20-07-2020 21:57:11 Tải xuống
Chapter 213 20-07-2020 21:00:44 Tải xuống
Chapter 213.1: Vị trí đứng đầu 10-03-2022 03:30:20 Tải xuống
Chapter 213.2: Vị trí đầu 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 213.5 20-07-2020 21:11:11 Tải xuống
Chapter 214 07-07-2020 07:23:07 Tải xuống
Chapter 214.1: Ngọn núi bị phong ấn 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 214.2: Thái ất thanh mộc ngân 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 214.5 10-07-2020 09:04:44 Tải xuống
Chapter 215 20-07-2020 20:58:42 Tải xuống
Chapter 215.1: Thiên công 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 215.2: Luyện hóa nguyên tinh đan 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 215.5 20-07-2020 21:17:12 Tải xuống
Chapter 216 07-07-2020 07:17:41 Tải xuống
Chapter 216.1: Áp chế oán long độc 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 216.2: Phương pháp thu phục oán long độc 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 216.5 07-07-2020 06:45:08 Tải xuống
Chapter 217 07-07-2020 07:06:08 Tải xuống
Chapter 217.1: Hai vị đội trưởng 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 217.2: Xác định danh ngạch 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 217.5 07-07-2020 06:44:10 Tải xuống
Chapter 218 07-07-2020 07:16:07 Tải xuống
Chapter 218.1: Tranh chấp 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 218.1: Video - Tranh chấp 10-01-2021 04:36:14 Tải xuống
Chapter 218.2: RIP vương lỗi 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 218.2: Video - RIP vương lỗi 06-02-2021 12:00:13 Tải xuống
Chapter 218.5 07-07-2020 07:15:39 Tải xuống
Chapter 219 07-07-2020 06:41:18 Tải xuống
Chapter 219.1: Huyền mãng đại kim chung! 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 219.2: Xác định danh ngạch 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 219.5 07-07-2020 06:51:13 Tải xuống
Chapter 220 07-07-2020 06:40:10 Tải xuống
Chapter 220.1: Yêu Yêu rời núi 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 220.2: Người quen cũ 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 220.5 07-07-2020 06:39:40 Tải xuống
Chapter 221 07-07-2020 06:38:40 Tải xuống
Chapter 221.1: Phân phối nhiệm vụ 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 221.2: Đánh cược 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 222 07-07-2020 07:10:10 Tải xuống
Chapter 222.1: Đổ viêm thạch 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 222.2: Chiến lợi phẩm 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 222.5 07-07-2020 06:36:40 Tải xuống
Chapter 223 07-07-2020 09:15:22 Tải xuống
Chapter 223.1: Tiến hóa hiện ra 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 223.2: Hấp thu thú hồn tinh 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 223.5 07-07-2020 07:19:12 Tải xuống
Chapter 224 07-07-2020 06:34:41 Tải xuống
Chapter 224.1: Thú triều kéo tới 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 224.2: Tiến hóa thiên nguyên binh 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 224.5 07-07-2020 06:34:10 Tải xuống
Chapter 225 07-07-2020 06:33:38 Tải xuống
Chapter 225.1: Uy lực của Thiên nguyên bút 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 225.2: Văn thứ năm của thiên nguyên bút - Phá nguyên 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 225.5 07-07-2020 06:33:10 Tải xuống
Chapter 226 07-07-2020 06:54:11 Tải xuống
Chapter 226.1: Thánh cung động thủ 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 226.2: Dương Huyền 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 226.5 07-07-2020 06:31:37 Tải xuống
Chapter 227.2 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 227.5 10-07-2020 16:31:42 Tải xuống
Chapter 227: Cả đoàn bị diệt 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 228.5 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 228: Chu Nguyên đấu Dương Huyền 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 228: Video - a - Chu Nguyên đấu Dương Huyền 04-07-2020 17:10:08 Tải xuống
Chapter 229.5 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 229: Chu Nguyên hiển uy 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 229: Video - Chu Nguyên hiển uy 11-02-2021 05:24:12 Tải xuống
Chapter 230.2: Một luồng thanh hỏa đốt cốt giáp 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 230.2: Video - Một luồng thanh hỏa đốt cốt giáp 27-09-2020 17:03:40 Tải xuống
Chapter 230.5 10-07-2020 17:25:42 Tải xuống
Chapter 230: Dùng hết thủ đoạn 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 230: Video - Dùng hết thủ đoạn 27-09-2020 17:03:44 Tải xuống
Chapter 230: Video - a - Dùng hết thủ đoạn 07-07-2020 06:20:40 Tải xuống
Chapter 231.5 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 231: Ngân Ảnh kích xuất 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 231: Video - Ngân Ảnh kích xuất 27-09-2020 17:03:39 Tải xuống
Chapter 231: Video - a - Ngân Ảnh kích xuất 18-07-2020 06:17:11 Tải xuống
Chapter 232.5: Tham gia kì thi đệ tử thủ tịch 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 232: Luận công 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 232: Video - Luận công 27-09-2020 17:03:36 Tải xuống
Chapter 232: Video - a - Luận công 18-07-2020 06:27:09 Tải xuống
Chapter 233.5: Long lân hòe thụ 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 233.5: Video - Long lân hòe thụ 27-09-2020 17:03:26 Tải xuống
Chapter 233: Hối đoái thiên công 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 233: Video - Hối đoái thiên công 27-09-2020 17:03:31 Tải xuống
Chapter 234.5: Lấy vảy gỗ 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 234.5: Video - Lấy vảy gỗ 27-09-2020 17:03:20 Tải xuống
Chapter 234: Long Lân Hòe Thụ 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 234: Video - Long Lân Hòe Thụ 27-09-2020 17:03:26 Tải xuống
Chapter 235.5: Chu Nguyên tán gái 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 235.5: Video - Chu Nguyên tán gái 27-09-2020 17:03:16 Tải xuống
Chapter 235: Video - Yêu Yêu trở về 27-09-2020 17:03:19 Tải xuống
Chapter 235: Yêu Yêu trở về 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 236.5: - Thủy Hỏa đoán long đài 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 236: - Danh ngạch xác định 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 237.5: - Nói chuyện 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 237: - Thủy hỏa rèn luyện 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 238.5: - Đấu võ mồm 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 238: - Nghị luận 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 239.5: - Ngọc Bì cảnh 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 239: - Tích cực rèn luyện 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 240.5 11-08-2020 09:27:39 Tải xuống
Chapter 240.5: Xung đột 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 240: - Xung đột 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 241.5: - Chu Nguyên cường ngạnh 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 241: Ngô Hải vỡ mồm 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 242.5: - Yêu Yêu nổi giận 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 242: - Thủy hỏa cấp ba 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 243.5: Yêu Yêu bị..... 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 243: - Yêu Yêu nổi giận 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 244.5: - Sở Thanh bẻ lái 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 244: - Thủ tịch phong 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 245.5: - Một quyền 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 245: - Gặp lại Ngô Hải 10-03-2022 03:30:21 Tải xuống
Chapter 246.5: - Chỉ còn lại ba người 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 246: - Chỉ còn ba người 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 247.5: - Diệt xong 5 người 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 247: - Phản sát 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 248.5: - Viên Hồng quá bá đạo 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 248: - Đối mặt Viên Hồng 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 249 27-09-2020 04:52:30 Tải xuống
Chapter 249.5: - Cố lên Chu Nguyên! 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 249: Chiến đấu ác liệt 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 250.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 250: - Ngân Cốt Cảnh! 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 251.5: - Tự kiếm thuật 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 251: - Chiến đấu thảm thiết 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 252.5: - Đăng đỉnh 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 252: - Đột phá, thái sơ cảnh ngũ trọng thiên 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 253.5: - Bảy đại thủ tịch 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 253: - Trấn động 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 254.5: - Va chạm với Triệu Chúc 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 254: - Huyền lão hiện thân 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 255 01-10-2020 03:24:29 Tải xuống
Chapter 255.5: - Cửu thần phủ 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 255: - Thánh cung, Võ Hoàng 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 256.5: - Thử thách trên đường núi 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 256: - Xông sơn 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 257.5: - Vượt qua 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 257: - Thiên dương 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 258 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 258.5: - Phá bỏ phong ấn 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 259.5: - Ở lại 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 259: - Tìm ấn 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 260 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 260.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 261 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 261.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 262 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 262.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 263 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 263.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 264 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 264.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 265 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 265.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 266 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 266.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 267 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 267.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 268 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 268.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 269 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 269.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 270 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 270.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 271.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 271: - Đãng ma kiếm hoàn 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 272.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 272: - Đập vỡ kiếm hoàn 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 273 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 273.2: Vị trí đầu 16-06-2020 07:37:37 Tải xuống
Chapter 273.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 274 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 274.1: Ngọn núi bị phong ấn 12-11-2020 13:35:34 Tải xuống
Chapter 274.2: Thái ất thanh mộc ngân 17-10-2020 13:38:41 Tải xuống
Chapter 274.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 275 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 275.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 276 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 276.5 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 277 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 277.5: - Phá vỡ chân thủy 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 278 10-03-2022 03:30:22 Tải xuống
Chapter 278.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 279 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 279.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 280 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 280.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 281 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 281.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 282 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 282.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 283 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 283.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 284 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 284.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 285 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 285.5: - Chu Nguyên nghiền ép 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 286.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 286: - Cấp viên lệnh 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 287.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 287: - Cường thế 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 288.5: - Lại gáy 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 288: - Tam phương hội tụ 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 289.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 289: - Thăm dò 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 290 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 290.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 290.5: Video 11-02-2021 04:06:10 Tải xuống
Chapter 290: Video 11-02-2021 08:42:14 Tải xuống
Chapter 290: Video - Audio 06-02-2021 12:18:10 Tải xuống
Chapter 291.5: Hỗn loạn 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 291.5: Video - Hỗn loạn 18-02-2021 04:21:05 Tải xuống
Chapter 291: - Bảo thụ 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 292.5: Không từ thủ đoạn 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 292.5: Video - Không từ thủ đoạn 25-02-2021 08:25:24 Tải xuống
Chapter 292: Video - Ác chiến 25-02-2021 09:17:02 Tải xuống
Chapter 292: Ác chiến 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 293.5: Thân xác không còn 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 293: Video - Địa thánh văn hiển uy 25-02-2021 06:44:47 Tải xuống
Chapter 293: Địa thánh văn hiển uy 02-08-2022 17:47:55 Tải xuống
Chapter 294.5: - Bí mật vẫn còn 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 294: - Bí mật vẫn còn 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 295.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 295: - Khám phá bí mật 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 296.5: - Mấy thằng này cứ để ta 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 296: - Thánh cung gây sự 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 297 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 297.5: - Ba thành thực lực 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 298.5: - Chu nguyên bị tấn công 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 298: - Thánh tử xuất hiện 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 299.5: - yêu yêu áp chế 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 299: - Yêu yêu ra tay 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 300.5: - Hóa giải 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 300: - Sở Thanh xuất hiện 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 301 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 301.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 302 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 302.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 303 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 303.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 304 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 304.5 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 305 10-03-2022 03:30:23 Tải xuống
Chapter 305.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 306 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 306.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 307 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 307.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 308 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 308.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 309 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 309.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 310 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 310.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 311 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 311.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 312 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 312.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 313 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 313.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 314 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 314.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 315 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 315.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 316 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 316.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 317 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 317.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 318 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 318.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 319 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 319.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 320 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 320.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 321 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 321.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 322 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 322.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 322.5: Raw 13-06-2021 05:06:07 Tải xuống
Chapter 323 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 323.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 324 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 324.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 325 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 325.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 326 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 326.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 327 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 327.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 328 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 328.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 329 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 329.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 330 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 330.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 331 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 331.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 332 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 332.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 333 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 333.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 334 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 334.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 335 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 335.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 336 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 336.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 337 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 337.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 338 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 338.5 10-03-2022 03:30:24 Tải xuống
Chapter 339 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 339.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 340 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 340.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 341 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 341.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 342 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 342.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 343 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 343.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 344 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 344.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 345 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 345.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 346 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 346.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 347 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 347.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 348 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 348.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 349 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 349.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 350 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 350.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 351 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 351.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 352 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 352.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 353 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 353.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 354 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 354.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 355 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 355.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 356 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 356.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 357 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 357.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 358 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 358.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 359 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 359.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 360 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 360.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 361 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 361.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 362 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 362.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 363 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 363.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 364 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 364.5 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 365 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 366 07-12-2021 07:20:03 Tải xuống
Chapter 377.5 05-12-2021 04:30:02 Tải xuống
Chapter 379 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 380 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 381 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 382 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 383 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 384 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 385 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 386 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 387 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 388 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 389 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 390 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 391 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 392 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 393 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 394 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 395 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 396 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 397 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 398 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 399 10-03-2022 03:30:25 Tải xuống
Chapter 400 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 401 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 402 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 403 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 404 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 405 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 406 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 407 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 408 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 409 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 410 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 411 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 412 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 413 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 414 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 415 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 416 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 417 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 418 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 419 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 420 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 421 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 422 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 423 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 424 10-03-2022 03:30:26 Tải xuống
Chapter 425 10-03-2022 08:40:10 Tải xuống
Chapter 426 12-03-2022 03:40:07 Tải xuống
Chapter 427 13-03-2022 04:00:09 Tải xuống
Chapter 428 15-03-2022 04:00:06 Tải xuống
Chapter 429 17-03-2022 04:30:23 Tải xuống
Chapter 430 19-03-2022 04:00:12 Tải xuống
Chapter 431 20-03-2022 04:30:08 Tải xuống
Chapter 432 22-03-2022 06:30:02 Tải xuống
Chapter 433 15-12-2022 11:41:25 Tải xuống
Chapter 434 26-03-2022 07:20:08 Tải xuống
Chapter 435 27-03-2022 04:50:04 Tải xuống
Chapter 3165 12-08-2021 09:45:57 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh