Nguyên Tôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 05-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 3165 12-08-2021 16:45:57 Tải xuống
Chapter 377.5 05-12-2021 11:30:02 Tải xuống
Chapter 366 27-11-2021 18:30:02 Tải xuống
Chapter 365 05-12-2021 11:30:02 Tải xuống
Chapter 364 04-12-2021 12:40:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-09-2021 10:20:05 Tải xuống
Chapter 2 09-09-2021 10:20:05 Tải xuống
Chapter 3 09-09-2021 10:20:05 Tải xuống
Chapter 4 09-09-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 5 09-09-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 6 09-09-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 7 09-09-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 8 09-09-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 9 09-09-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 10 09-09-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 11 09-09-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 12 09-09-2021 10:20:06 Tải xuống
Chapter 13 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 14 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 15 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 16 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 17 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 18 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 19 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 20 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 21 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 22 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 23 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 24 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 25 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 26 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 27 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 28 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 29 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 30 09-09-2021 10:20:07 Tải xuống
Chapter 31 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 32 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 33 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 34 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 35 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 36 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 37 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 38 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 39 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 40 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 41 09-09-2021 10:20:08 Tải xuống
Chapter 42 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 43 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 44 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 45 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 46 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 47 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 48 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 49 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 50 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 51 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 52 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 53 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 54 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 55 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 56 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 57 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 58 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 59 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 60 09-09-2021 10:20:09 Tải xuống
Chapter 61 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 62 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 63 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 64 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 65 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 66 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 67 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 68 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 69 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 70 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 71 09-09-2021 10:20:10 Tải xuống
Chapter 72 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 73 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 74 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 75 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 76 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 77 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 78 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 79 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 80 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 81 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 82 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 83 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 84 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 85 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 86 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 87 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 88 09-09-2021 10:20:11 Tải xuống
Chapter 89 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 90 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 91 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 92 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 93 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 94 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 95 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 96 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 97 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 98 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 99 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 100 09-09-2021 10:20:12 Tải xuống
Chapter 101 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 102 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 103 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 104 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 104: video 03-01-2019 10:27:39 Tải xuống
Chapter 105 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 106 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 107 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 108 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 109 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 110 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 111 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 112 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 113 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 114 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 115 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 116 09-09-2021 10:20:13 Tải xuống
Chapter 117 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 118 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 119 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 120 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 121 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 122 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 123 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 124 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 125 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 126 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 127 09-09-2021 10:20:14 Tải xuống
Chapter 128 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 129 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 130 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 131 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 132 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 133 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 134 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 135 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 136 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 137 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 138 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 139 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 140 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 141 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 142 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 143 09-09-2021 10:20:15 Tải xuống
Chapter 144 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 145 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 146 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 147 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 148 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 149 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 150 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 151 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 152 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 153 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 154 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 155 09-09-2021 10:20:16 Tải xuống
Chapter 156 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 157 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 158 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 159 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 160 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 161 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 162 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 163 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 164 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 165 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 166 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 167 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 168 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 169 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 170 09-09-2021 10:20:17 Tải xuống
Chapter 171 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 172 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 173 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 174 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 175 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 176 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 177 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 178 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 179 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 180 09-09-2021 10:20:18 Tải xuống
Chapter 181 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 182 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 183 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 184 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 185 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 186 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 187 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 188 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 189 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 190 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 191 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 192 09-09-2021 10:20:19 Tải xuống
Chapter 193 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 194 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 195 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 196 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 197 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 198 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 199 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 200 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 201 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 202 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 203 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 204 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 205 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 206 10-07-2020 18:08:00 Tải xuống
Chapter 206.1: - Kì thi bắt đầu 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 206.2 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 206.5 10-07-2020 19:13:11 Tải xuống
Chapter 207 10-07-2020 18:39:12 Tải xuống
Chapter 207.1: - Con mồi thứ hai 09-09-2021 10:20:20 Tải xuống
Chapter 207.2 09-09-2021 10:20:21 Tải xuống
Chapter 207.5 10-07-2020 18:09:40 Tải xuống
Chapter 208 10-07-2020 16:36:41 Tải xuống
Chapter 208.1: - Bao vây trong sơn cốc 09-09-2021 10:20:21 Tải xuống
Chapter 208.2 09-09-2021 10:20:21 Tải xuống
Chapter 208.5 10-07-2020 17:31:41 Tải xuống
Chapter 209 10-07-2020 16:41:10 Tải xuống
Chapter 209.1: Thiên lôi huyền hỏa kết giới 09-09-2021 10:20:21 Tải xuống
Chapter 209.2: Uy lực của thiên lôi huyền hỏa 09-09-2021 10:20:21 Tải xuống
Chapter 209.2: Video - Uy lực của thiên lôi huyền hỏa 28-09-2020 00:05:18 Tải xuống
Chapter 209.5 10-07-2020 18:03:09 Tải xuống
Chapter 210 07-07-2020 14:03:44 Tải xuống
Chapter 210.1: Bên dưới thập phong 09-09-2021 10:20:21 Tải xuống
Chapter 210.2: Chạm trán Từ Viêm 09-09-2021 10:20:21 Tải xuống
Chapter 210.5 10-07-2020 18:27:40 Tải xuống
Chapter 211 10-07-2020 16:37:43 Tải xuống
Chapter 211.1: Lực đấu Từ Viêm 09-09-2021 10:20:21 Tải xuống
Chapter 211.2: Kiên cường chống đỡ 09-09-2021 10:20:21 Tải xuống
Chapter 211.5 10-07-2020 16:25:41 Tải xuống
Chapter 211: - Lực đấu Từ Viêm 21-07-2020 04:06:39 Tải xuống
Chapter 211: Lực đấu Từ Viêm 16-06-2020 14:53:08 Tải xuống
Chapter 212 21-07-2020 04:46:42 Tải xuống
Chapter 212.1: Nguyên khí đối đầu 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 212.2: Oán long độc bá đạo 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 212.5 21-07-2020 04:57:11 Tải xuống
Chapter 213 21-07-2020 04:00:44 Tải xuống
Chapter 213.1: Vị trí đứng đầu 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 213.2: Vị trí đầu 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 213.5 21-07-2020 04:11:11 Tải xuống
Chapter 214 07-07-2020 14:23:07 Tải xuống
Chapter 214.1: Ngọn núi bị phong ấn 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 214.2: Thái ất thanh mộc ngân 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 214.5 10-07-2020 16:04:44 Tải xuống
Chapter 215 21-07-2020 03:58:42 Tải xuống
Chapter 215.1: Thiên công 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 215.2: Luyện hóa nguyên tinh đan 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 215.5 21-07-2020 04:17:12 Tải xuống
Chapter 216 07-07-2020 14:17:41 Tải xuống
Chapter 216.1: Áp chế oán long độc 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 216.2: Phương pháp thu phục oán long độc 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 216.5 07-07-2020 13:45:08 Tải xuống
Chapter 217 07-07-2020 14:06:08 Tải xuống
Chapter 217.1: Hai vị đội trưởng 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 217.2: Xác định danh ngạch 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 217.5 07-07-2020 13:44:10 Tải xuống
Chapter 218 07-07-2020 14:16:07 Tải xuống
Chapter 218.1: Tranh chấp 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 218.1: Video - Tranh chấp 10-01-2021 11:36:14 Tải xuống
Chapter 218.2: RIP vương lỗi 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 218.2: Video - RIP vương lỗi 06-02-2021 19:00:13 Tải xuống
Chapter 218.5 07-07-2020 14:15:39 Tải xuống
Chapter 219 07-07-2020 13:41:18 Tải xuống
Chapter 219.1: Huyền mãng đại kim chung! 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 219.2: Xác định danh ngạch 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 219.5 07-07-2020 13:51:13 Tải xuống
Chapter 220 07-07-2020 13:40:10 Tải xuống
Chapter 220.1: Yêu Yêu rời núi 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 220.2: Người quen cũ 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 220.5 07-07-2020 13:39:40 Tải xuống
Chapter 221 07-07-2020 13:38:40 Tải xuống
Chapter 221.1: Phân phối nhiệm vụ 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 221.2: Đánh cược 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 222 07-07-2020 14:10:10 Tải xuống
Chapter 222.1: Đổ viêm thạch 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 222.2: Chiến lợi phẩm 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 222.5 07-07-2020 13:36:40 Tải xuống
Chapter 223 07-07-2020 16:15:22 Tải xuống
Chapter 223.1: Tiến hóa hiện ra 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 223.2: Hấp thu thú hồn tinh 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 223.5 07-07-2020 14:19:12 Tải xuống
Chapter 224 07-07-2020 13:34:41 Tải xuống
Chapter 224.1: Thú triều kéo tới 09-09-2021 10:20:22 Tải xuống
Chapter 224.2: Tiến hóa thiên nguyên binh 09-09-2021 10:20:37 Tải xuống
Chapter 224.5 07-07-2020 13:34:10 Tải xuống
Chapter 225 07-07-2020 13:33:38 Tải xuống
Chapter 225.1: Uy lực của Thiên nguyên bút 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 225.2: Văn thứ năm của thiên nguyên bút - Phá nguyên 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 225.5 07-07-2020 13:33:10 Tải xuống
Chapter 226 07-07-2020 13:54:11 Tải xuống
Chapter 226.1: Thánh cung động thủ 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 226.2: Dương Huyền 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 226.5 07-07-2020 13:31:37 Tải xuống
Chapter 227.2 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 227.5 10-07-2020 23:31:42 Tải xuống
Chapter 227: Cả đoàn bị diệt 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 228.5 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 228: Chu Nguyên đấu Dương Huyền 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 228: Video - a - Chu Nguyên đấu Dương Huyền 05-07-2020 00:10:08 Tải xuống
Chapter 229.5 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 229: Chu Nguyên hiển uy 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 229: Video - Chu Nguyên hiển uy 11-02-2021 12:24:12 Tải xuống
Chapter 230.2: Một luồng thanh hỏa đốt cốt giáp 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 230.2: Video - Một luồng thanh hỏa đốt cốt giáp 28-09-2020 00:03:40 Tải xuống
Chapter 230.5 11-07-2020 00:25:42 Tải xuống
Chapter 230: Dùng hết thủ đoạn 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 230: Video - Dùng hết thủ đoạn 28-09-2020 00:03:44 Tải xuống
Chapter 230: Video - a - Dùng hết thủ đoạn 07-07-2020 13:20:40 Tải xuống
Chapter 231.5 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 231: Ngân Ảnh kích xuất 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 231: Video - Ngân Ảnh kích xuất 28-09-2020 00:03:39 Tải xuống
Chapter 231: Video - a - Ngân Ảnh kích xuất 18-07-2020 13:17:11 Tải xuống
Chapter 232.5: Tham gia kì thi đệ tử thủ tịch 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 232: Luận công 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 232: Video - Luận công 28-09-2020 00:03:36 Tải xuống
Chapter 232: Video - a - Luận công 18-07-2020 13:27:09 Tải xuống
Chapter 233.5: Long lân hòe thụ 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 233.5: Video - Long lân hòe thụ 28-09-2020 00:03:26 Tải xuống
Chapter 233: Hối đoái thiên công 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 233: Video - Hối đoái thiên công 28-09-2020 00:03:31 Tải xuống
Chapter 234.5: Lấy vảy gỗ 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 234.5: Video - Lấy vảy gỗ 28-09-2020 00:03:20 Tải xuống
Chapter 234: Long Lân Hòe Thụ 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 234: Video - Long Lân Hòe Thụ 28-09-2020 00:03:26 Tải xuống
Chapter 235.5: Chu Nguyên tán gái 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 235.5: Video - Chu Nguyên tán gái 28-09-2020 00:03:16 Tải xuống
Chapter 235: Video - Yêu Yêu trở về 28-09-2020 00:03:19 Tải xuống
Chapter 235: Yêu Yêu trở về 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 236.5: - Thủy Hỏa đoán long đài 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 236: - Danh ngạch xác định 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 237.5: - Nói chuyện 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 237: - Thủy hỏa rèn luyện 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 238.5: - Đấu võ mồm 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 238: - Nghị luận 09-09-2021 10:20:23 Tải xuống
Chapter 239.5: - Ngọc Bì cảnh 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 239: - Tích cực rèn luyện 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 240.5 11-08-2020 16:27:39 Tải xuống
Chapter 240.5: Xung đột 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 240: - Xung đột 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 241.5: - Chu Nguyên cường ngạnh 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 241: Ngô Hải vỡ mồm 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 242.5: - Yêu Yêu nổi giận 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 242: - Thủy hỏa cấp ba 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 243.5: Yêu Yêu bị..... 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 243: - Yêu Yêu nổi giận 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 244.5: - Sở Thanh bẻ lái 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 244: - Thủ tịch phong 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 245.5: - Một quyền 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 245: - Gặp lại Ngô Hải 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 246.5: - Chỉ còn lại ba người 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 246: - Chỉ còn ba người 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 247.5: - Diệt xong 5 người 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 247: - Phản sát 09-09-2021 10:20:24 Tải xuống
Chapter 248.5: - Viên Hồng quá bá đạo 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 248: - Đối mặt Viên Hồng 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 249 27-09-2020 11:52:30 Tải xuống
Chapter 249.5: - Cố lên Chu Nguyên! 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 249: Chiến đấu ác liệt 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 250.5 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 250: - Ngân Cốt Cảnh! 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 251.5: - Tự kiếm thuật 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 251: - Chiến đấu thảm thiết 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 252.5: - Đăng đỉnh 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 252: - Đột phá, thái sơ cảnh ngũ trọng thiên 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 253.5: - Bảy đại thủ tịch 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 253: - Trấn động 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 254.5: - Va chạm với Triệu Chúc 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 254: - Huyền lão hiện thân 09-09-2021 10:20:25 Tải xuống
Chapter 255 01-10-2020 10:24:29 Tải xuống
Chapter 255.5: - Cửu thần phủ 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 255: - Thánh cung, Võ Hoàng 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 256.5: - Thử thách trên đường núi 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 256: - Xông sơn 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 257.5: - Vượt qua 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 257: - Thiên dương 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 258 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 258.5: - Phá bỏ phong ấn 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 259.5: - Ở lại 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 259: - Tìm ấn 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 260 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 260.5 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 261 09-09-2021 10:20:26 Tải xuống
Chapter 261.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 262 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 262.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 263 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 263.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 264 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 264.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 265 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 265.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 266 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 266.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 267 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 267.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 268 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 268.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 269 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 269.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 270 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 270.5 09-09-2021 10:20:27 Tải xuống
Chapter 271.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 271: - Đãng ma kiếm hoàn 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 272.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 272: - Đập vỡ kiếm hoàn 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 273 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 273.2: Vị trí đầu 16-06-2020 14:37:37 Tải xuống
Chapter 273.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 274 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 274.1: Ngọn núi bị phong ấn 12-11-2020 20:35:34 Tải xuống
Chapter 274.2: Thái ất thanh mộc ngân 17-10-2020 20:38:41 Tải xuống
Chapter 274.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 275 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 275.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 276 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 276.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 277 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 277.5: - Phá vỡ chân thủy 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 278 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 278.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 279 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 279.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 280 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 280.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 281 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 281.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 282 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 282.5 09-09-2021 10:20:28 Tải xuống
Chapter 283 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 283.5 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 284 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 284.5 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 285 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 285.5: - Chu Nguyên nghiền ép 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 286.5 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 286: - Cấp viên lệnh 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 287.5 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 287: - Cường thế 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 288.5: - Lại gáy 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 288: - Tam phương hội tụ 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 289.5 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 289: - Thăm dò 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 290 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 290.5 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 290.5: Video 11-02-2021 11:06:10 Tải xuống
Chapter 290: Video 11-02-2021 15:42:14 Tải xuống
Chapter 290: Video - Audio 06-02-2021 19:18:10 Tải xuống
Chapter 291.5: Hỗn loạn 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 291.5: Video - Hỗn loạn 18-02-2021 11:21:05 Tải xuống
Chapter 291: - Bảo thụ 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 292.5: Không từ thủ đoạn 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 292.5: Video - Không từ thủ đoạn 25-02-2021 15:25:24 Tải xuống
Chapter 292: Video - Ác chiến 25-02-2021 16:17:02 Tải xuống
Chapter 292: Ác chiến 09-09-2021 10:20:29 Tải xuống
Chapter 293.5: Thân xác không còn 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 293: Video - Địa thánh văn hiển uy 25-02-2021 13:44:47 Tải xuống
Chapter 293: Địa thánh văn hiển uy 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 294.5: - Bí mật vẫn còn 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 294: - Bí mật vẫn còn 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 295.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 295: - Khám phá bí mật 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 296.5: - Mấy thằng này cứ để ta 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 296: - Thánh cung gây sự 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 297 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 297.5: - Ba thành thực lực 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 298.5: - Chu nguyên bị tấn công 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 298: - Thánh tử xuất hiện 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 299.5: - yêu yêu áp chế 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 299: - Yêu yêu ra tay 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 300.5: - Hóa giải 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 300: - Sở Thanh xuất hiện 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 301 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 301.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 302 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 302.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 303 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 303.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 304 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 304.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 305 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 305.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 306 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 306.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 307 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 307.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 308 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 308.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 309 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 309.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 310 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 310.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 311 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 311.5 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 312 09-09-2021 10:20:30 Tải xuống
Chapter 312.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 313 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 313.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 314 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 314.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 315 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 315.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 316 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 316.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 317 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 317.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 318 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 318.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 319 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 319.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 320 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 320.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 321 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 321.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 322 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 322.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 322.5: Raw 13-06-2021 12:06:07 Tải xuống
Chapter 323 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 323.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 324 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 324.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 325 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 325.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 326 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 326.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 327 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 327.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 328 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 328.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 329 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 329.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 330 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 330.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 331 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 331.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 332 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 332.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 333 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 333.5 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 334 09-09-2021 10:20:31 Tải xuống
Chapter 334.5 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 335 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 335.5 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 336 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 336.5 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 337 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 337.5 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 338 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 338.5 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 339 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 339.5 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 340 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 340.5 09-09-2021 10:20:32 Tải xuống
Chapter 341 09-09-2021 10:20:57 Tải xuống
Chapter 341.5 09-09-2021 10:20:52 Tải xuống
Chapter 342 09-09-2021 10:20:52 Tải xuống
Chapter 342.5 09-09-2021 11:11:20 Tải xuống
Chapter 343 14-09-2021 11:00:23 Tải xuống
Chapter 343.5 16-09-2021 11:37:58 Tải xuống
Chapter 344 21-09-2021 11:00:24 Tải xuống
Chapter 344.5 23-09-2021 11:00:16 Tải xuống
Chapter 345 28-09-2021 13:40:03 Tải xuống
Chapter 345.5 30-09-2021 13:20:03 Tải xuống
Chapter 346 02-10-2021 12:20:24 Tải xuống
Chapter 346.5 03-10-2021 13:30:12 Tải xuống
Chapter 347 05-10-2021 15:30:26 Tải xuống
Chapter 347.5 07-10-2021 12:20:07 Tải xuống
Chapter 348 09-10-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 348.5 10-10-2021 11:20:03 Tải xuống
Chapter 349 12-10-2021 10:40:04 Tải xuống
Chapter 349.5 14-10-2021 10:20:02 Tải xuống
Chapter 350 16-10-2021 10:20:03 Tải xuống
Chapter 350.5 17-10-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 351 19-10-2021 10:50:09 Tải xuống
Chapter 351.5 21-10-2021 10:20:03 Tải xuống
Chapter 352 23-10-2021 10:30:04 Tải xuống
Chapter 352.5 24-10-2021 10:30:07 Tải xuống
Chapter 353 26-10-2021 11:20:03 Tải xuống
Chapter 353.5 28-10-2021 11:00:16 Tải xuống
Chapter 354 30-10-2021 11:00:04 Tải xuống
Chapter 354.5 31-10-2021 11:20:05 Tải xuống
Chapter 355 02-11-2021 11:00:05 Tải xuống
Chapter 355.5 04-11-2021 10:20:04 Tải xuống
Chapter 356 06-11-2021 10:30:04 Tải xuống
Chapter 356.5 07-11-2021 10:30:05 Tải xuống
Chapter 357 09-11-2021 11:00:06 Tải xuống
Chapter 357.5 11-11-2021 10:50:10 Tải xuống
Chapter 358 13-11-2021 12:00:05 Tải xuống
Chapter 358.5 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 359 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 359.5 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 360 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 360.5 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 361 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 361.5 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 362 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 362.5 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 363 30-11-2021 15:20:02 Tải xuống
Chapter 363.5 02-12-2021 19:00:04 Tải xuống
Chapter 364 04-12-2021 12:40:02 Tải xuống
Chapter 365 05-12-2021 11:30:02 Tải xuống
Chapter 366 27-11-2021 18:30:02 Tải xuống
Chapter 377.5 05-12-2021 11:30:02 Tải xuống
Chapter 3165 12-08-2021 16:45:57 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh