Tôi Không Phải Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tôi thực sự tái sinh vào một thế giới khác và trở thành Quỷ vương ! Và nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt loài người! Đợi đã, điều đó không đúng. Tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình? Tôi đã giết một ngàn đội quân con người bằng vụ nổ năng lượng của mình?! Đó là một tai nạn! Đó là lỗi của thánh tích! Tất cả là một sự hiểu lầm! Hahaha! Tại sao chúng ta không thể hòa hợp với nhau? Huh? Vậy nếu tôi là quỷ thì sao? Không có nghĩa là tôi thích làm những điều xấu! Argh! Tôi không xấu xa! Tôi không phải quỷ vương!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 119 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 118 26-03-2022 10:40:02 Tải xuống
Chapter 117 22-03-2022 09:20:09 Tải xuống
Chapter 116 18-03-2022 05:10:06 Tải xuống
Chapter 115 16-03-2022 11:10:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 3.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 3.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 4.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 4.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 4.3 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 5.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 5.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 6.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 6.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 7.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 7.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 8.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 8.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 9.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 9.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 10.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 10.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 11.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 11.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 12.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 12.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 13.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 13.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 14.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 14.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 15.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 15.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 16.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 16.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 17.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 17.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 18.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 18.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 19.1 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 19.2 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 20 13-03-2022 06:30:08 Tải xuống
Chapter 21 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 22 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 23 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 24 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 25 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 26 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 27 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 28 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 29 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 30 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 31 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 32 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 33 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 34 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 35 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 36 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 37 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 38 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 39 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 40 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 41 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 42 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 43 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 44 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 45 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 46 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 47 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 48 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 49 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 50 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 51 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 52 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 53 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 54 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 55 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 56 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 57 13-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 58 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 59 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 60 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 61 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 62 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 63 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 64 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 65 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 66 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 67 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 68 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 69 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 70 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 71 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 72 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 73 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 74 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 75 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 76 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 77 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 78 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 79 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 80 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 81 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 82 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 83 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 84 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 85 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 86 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 87 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 88 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 89 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 90 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 91 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 92 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 93 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 94 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 95 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 96 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 97 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 98 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 99 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 100 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 101 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 102 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 103 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 104 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 105 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 106 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 107 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 108 13-03-2022 06:30:10 Tải xuống
Chapter 109 13-03-2022 06:30:11 Tải xuống
Chapter 110 13-03-2022 06:30:11 Tải xuống
Chapter 111 13-03-2022 06:30:11 Tải xuống
Chapter 112 13-03-2022 06:30:11 Tải xuống
Chapter 113 13-03-2022 06:30:11 Tải xuống
Chapter 114 13-03-2022 06:30:11 Tải xuống
Chapter 115 16-03-2022 11:10:02 Tải xuống
Chapter 116 18-03-2022 05:10:06 Tải xuống
Chapter 117 22-03-2022 09:20:09 Tải xuống
Chapter 118 26-03-2022 10:40:02 Tải xuống
Chapter 119 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh