Vợ tôi là quỷ vương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Romance , Webtoon ,
Lần cập nhật cuối: 13-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tóm tắt đơn giản thôi : Một anh Gosu LoL chuyển giới thế nào lại vớ được bà chị quỷ vương.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 325 13-12-2021 17:50:31 Tải xuống
Chapter 324 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 323 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 322 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 321 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-12-2021 17:50:03 Tải xuống
Chapter 2 13-12-2021 17:50:03 Tải xuống
Chapter 3 13-12-2021 17:50:03 Tải xuống
Chapter 4 13-12-2021 17:50:03 Tải xuống
Chapter 5 13-12-2021 17:50:03 Tải xuống
Chapter 6 13-12-2021 17:50:03 Tải xuống
Chapter 7 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 8 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 9 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 10 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 11 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 12 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 13 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 14 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 15 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 16 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 17 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 18 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 19 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 20 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 21 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 22 13-12-2021 17:50:04 Tải xuống
Chapter 23 13-12-2021 17:50:05 Tải xuống
Chapter 24 13-12-2021 17:50:05 Tải xuống
Chapter 25 12-04-2019 23:26:46 Tải xuống
Chapter 25: Chap 24 13-12-2021 17:50:05 Tải xuống
Chapter 26 13-12-2021 17:50:05 Tải xuống
Chapter 27 13-12-2021 17:50:05 Tải xuống
Chapter 28 13-12-2021 17:50:05 Tải xuống
Chapter 29 13-12-2021 17:50:05 Tải xuống
Chapter 30 31-05-2019 11:33:58 Tải xuống
Chapter 30: Chap 29 13-12-2021 17:50:05 Tải xuống
Chapter 31 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 32 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 33 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 34 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 35 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 36 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 37 10-11-2019 23:13:44 Tải xuống
Chapter 37: Chap 36 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 38 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 39 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 40 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 40.2 13-12-2021 17:50:06 Tải xuống
Chapter 40.5 25-12-2019 05:58:44 Tải xuống
Chapter 41 13-12-2021 17:50:07 Tải xuống
Chapter 42 13-12-2021 17:50:07 Tải xuống
Chapter 43 13-12-2021 17:50:07 Tải xuống
Chapter 44 13-12-2021 17:50:07 Tải xuống
Chapter 45 13-12-2021 17:50:07 Tải xuống
Chapter 46 13-12-2021 17:50:07 Tải xuống
Chapter 47 13-12-2021 17:50:07 Tải xuống
Chapter 48 13-12-2021 17:50:07 Tải xuống
Chapter 49 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 50 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 51 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 52 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 53 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 54 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 55 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 56 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 57 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 58 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 59 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 60 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 61 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 62 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 63 13-12-2021 17:50:08 Tải xuống
Chapter 64 13-12-2021 17:50:09 Tải xuống
Chapter 65 13-12-2021 17:50:09 Tải xuống
Chapter 66 13-12-2021 17:50:09 Tải xuống
Chapter 67 13-12-2021 17:50:09 Tải xuống
Chapter 68 13-12-2021 17:50:09 Tải xuống
Chapter 69 13-12-2021 17:50:09 Tải xuống
Chapter 70 13-12-2021 17:50:09 Tải xuống
Chapter 71 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 72 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 73 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 74 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 75 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 76 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 77 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 78 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 79 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 80 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 81 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 82 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 83 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 84 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 85 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 86 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 87 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 88 13-12-2021 17:50:10 Tải xuống
Chapter 89 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 90 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 91 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 92 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 93 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 94 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 95 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 96 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 97 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 98 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 99 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 100 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 101 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 102 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 103 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 104 13-12-2021 17:50:11 Tải xuống
Chapter 105 13-12-2021 17:50:12 Tải xuống
Chapter 106 13-12-2021 17:50:12 Tải xuống
Chapter 107 13-12-2021 17:50:12 Tải xuống
Chapter 108 13-12-2021 17:50:12 Tải xuống
Chapter 109 13-12-2021 17:50:12 Tải xuống
Chapter 110 13-12-2021 17:50:12 Tải xuống
Chapter 111 13-12-2021 17:50:12 Tải xuống
Chapter 112 13-12-2021 17:50:12 Tải xuống
Chapter 113 13-12-2021 17:50:12 Tải xuống
Chapter 114 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 115 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 116 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 117 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 118 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 119 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 120 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 121 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 122 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 123 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 124 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 125 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 126 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 127 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 128 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 129 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 130 13-12-2021 17:50:13 Tải xuống
Chapter 131 13-12-2021 17:50:14 Tải xuống
Chapter 132 13-12-2021 17:50:14 Tải xuống
Chapter 133 13-12-2021 17:50:14 Tải xuống
Chapter 134 13-12-2021 17:50:14 Tải xuống
Chapter 135 13-12-2021 17:50:14 Tải xuống
Chapter 136 13-12-2021 17:50:14 Tải xuống
Chapter 137 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 138 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 139 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 140 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 141 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 142 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 143 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 144 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 145 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 146 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 147 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 148 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 149 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 150 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 151 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 152 13-12-2021 17:50:15 Tải xuống
Chapter 153 13-12-2021 17:50:16 Tải xuống
Chapter 154 13-12-2021 17:50:16 Tải xuống
Chapter 155 13-12-2021 17:50:16 Tải xuống
Chapter 156 13-12-2021 17:50:16 Tải xuống
Chapter 157 13-12-2021 17:50:16 Tải xuống
Chapter 158 13-12-2021 17:50:16 Tải xuống
Chapter 159 13-12-2021 17:50:16 Tải xuống
Chapter 160 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 161 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 162 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 163 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 164 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 165 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 166 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 167 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 168 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 169 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 170 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 171 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 172 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 173 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 174 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 175 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 176 13-12-2021 17:50:17 Tải xuống
Chapter 177 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 178 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 179 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 180 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 181 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 182 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 183 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 184 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 185: fix 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 186 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 187 13-12-2021 17:50:18 Tải xuống
Chapter 188 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 189 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 190 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 191 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 192 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 193 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 194 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 195 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 196 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 197 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 198 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 199 13-12-2021 17:50:19 Tải xuống
Chapter 200 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 201 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 202 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 203 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 204 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 205 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 206 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 207 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 208 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 209 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 210 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 211 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 212 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 213 13-12-2021 17:50:20 Tải xuống
Chapter 214 13-12-2021 17:50:21 Tải xuống
Chapter 215 13-12-2021 17:50:21 Tải xuống
Chapter 216 13-12-2021 17:50:21 Tải xuống
Chapter 217 13-12-2021 17:50:21 Tải xuống
Chapter 218 13-12-2021 17:50:21 Tải xuống
Chapter 219 13-12-2021 17:50:21 Tải xuống
Chapter 220 13-12-2021 17:50:21 Tải xuống
Chapter 221 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 222 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 223 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 224 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 225 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 226 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 227 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 228 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 229 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 230 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 231 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 232 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 233 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 234 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 235 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 236 13-12-2021 17:50:22 Tải xuống
Chapter 237 13-12-2021 17:50:23 Tải xuống
Chapter 238 13-12-2021 17:50:23 Tải xuống
Chapter 239 13-12-2021 17:50:23 Tải xuống
Chapter 240 13-12-2021 17:50:23 Tải xuống
Chapter 241 13-12-2021 17:50:23 Tải xuống
Chapter 242 13-12-2021 17:50:23 Tải xuống
Chapter 243 13-12-2021 17:50:23 Tải xuống
Chapter 244 13-12-2021 17:50:24 Tải xuống
Chapter 245 13-12-2021 17:50:24 Tải xuống
Chapter 246 13-12-2021 17:50:24 Tải xuống
Chapter 247 13-12-2021 17:50:24 Tải xuống
Chapter 248 13-12-2021 17:50:24 Tải xuống
Chapter 249 13-12-2021 17:50:24 Tải xuống
Chapter 250 13-12-2021 17:50:24 Tải xuống
Chapter 251 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 252 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 253 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 254 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 255 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 256 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 257 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 258 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 259 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 260 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 261 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 262 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 263 13-12-2021 17:50:25 Tải xuống
Chapter 264 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 265 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 266 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 267 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 268 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 269 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 270 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 271 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 272 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 273 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 274 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 275 13-12-2021 17:50:26 Tải xuống
Chapter 276 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 277 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 278 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 279 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 280 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 281 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 282 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 283 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 284 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 285 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 286 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 287 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 288 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 289 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 290 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 291 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 292 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 293 13-12-2021 17:50:27 Tải xuống
Chapter 294 13-12-2021 17:50:28 Tải xuống
Chapter 295 13-12-2021 17:50:28 Tải xuống
Chapter 296 13-12-2021 17:50:28 Tải xuống
Chapter 297 13-12-2021 17:50:28 Tải xuống
Chapter 298 13-12-2021 17:50:28 Tải xuống
Chapter 299 13-12-2021 17:50:28 Tải xuống
Chapter 300 13-12-2021 17:50:28 Tải xuống
Chapter 301 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 302 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 303 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 304 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 305 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 306 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 307 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 308 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 309 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 310 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 311 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 312 13-12-2021 17:50:29 Tải xuống
Chapter 313 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 314 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 315 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 316 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 317 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 318 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 319 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 320 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 321 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 322 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 323 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 324 13-12-2021 17:50:30 Tải xuống
Chapter 325 13-12-2021 17:50:31 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh