Loading...

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 21-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nuwx chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu Đọc truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên tại truyenmh.com
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 187 22-09-2020 17:48:11 Tải xuống
Chapter 186 22-09-2020 18:01:00 Tải xuống
Chapter 185 22-09-2020 17:49:00 Tải xuống
Chapter 184 22-09-2020 17:36:28 Tải xuống
Chapter 183 14-09-2020 11:56:01 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 20-03-2019 15:00:08 Tải xuống
Chapter 2 20-03-2019 14:36:20 Tải xuống
Chapter 3 20-03-2019 14:36:23 Tải xuống
Chapter 4 05-04-2019 10:16:52 Tải xuống
Chapter 5 05-04-2019 10:16:58 Tải xuống
Chapter 6 05-04-2019 10:18:25 Tải xuống
Chapter 7 08-05-2019 21:01:56 Tải xuống
Chapter 8 08-05-2019 19:16:43 Tải xuống
Chapter 9 08-05-2019 19:16:47 Tải xuống
Chapter 10 09-05-2019 00:02:47 Tải xuống
Chapter 11 08-05-2019 15:13:05 Tải xuống
Chapter 12 08-05-2019 19:16:50 Tải xuống
Chapter 13 09-05-2019 00:02:44 Tải xuống
Chapter 14 08-05-2019 21:01:52 Tải xuống
Chapter 15 09-05-2019 00:06:05 Tải xuống
Chapter 16 08-05-2019 20:11:11 Tải xuống
Chapter 17 09-05-2019 00:06:08 Tải xuống
Chapter 18 08-05-2019 20:01:42 Tải xuống
Chapter 19 08-05-2019 21:17:37 Tải xuống
Chapter 20 09-05-2019 07:03:14 Tải xuống
Chapter 21 08-05-2019 21:17:42 Tải xuống
Chapter 22 09-05-2019 20:06:17 Tải xuống
Chapter 23 29-05-2019 11:11:27 Tải xuống
Chapter 24 29-05-2019 11:11:29 Tải xuống
Chapter 25 29-05-2019 11:11:32 Tải xuống
Chapter 26 29-05-2019 11:03:48 Tải xuống
Chapter 27 29-05-2019 11:11:36 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 11:11:39 Tải xuống
Chapter 29 29-05-2019 11:11:42 Tải xuống
Chapter 30 29-05-2019 11:11:44 Tải xuống
Chapter 31 29-05-2019 11:11:47 Tải xuống
Chapter 32 01-06-2019 11:32:34 Tải xuống
Chapter 33 01-06-2019 14:24:43 Tải xuống
Chapter 34 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 35 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 36 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 37 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 38 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 39 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 39: VIDEO 04-06-2019 11:30:29 Tải xuống
Chapter 40 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 41 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 42 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 43 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 44 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 45 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 46 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 47 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 48 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 49 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 50 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 51 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 52 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 53 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 54 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 55 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 56 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 57 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 58 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 59 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 60 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 61 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 62 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 63 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 64 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 65 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 66 14-09-2020 10:36:02 Tải xuống
Chapter 67 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 68 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 69 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 70 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 71 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 72 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 73 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 74 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 75 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 76 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 77 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 78 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 79 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 80 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 81 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 82 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 83 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 84 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 85 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 86 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 87 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 88 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 89 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 90 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 91 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 92 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 92: Video 21-10-2019 15:41:02 Tải xuống
Chapter 93 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 93: Video 21-10-2019 15:38:02 Tải xuống
Chapter 94 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 95 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 96 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 97 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 97: Video 18-11-2019 16:12:48 Tải xuống
Chapter 98 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 99 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 100 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 101 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 102 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 103 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 104 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 105 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 106 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 107 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 108 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 109 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 110 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 111 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 112 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 113 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 114 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 115 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 116 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 117 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 118 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 118: Video 23-01-2020 14:06:10 Tải xuống
Chapter 119 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 119: Video 12-02-2020 01:16:40 Tải xuống
Chapter 120 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 121 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 122 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 123 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 124 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 125 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 126 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 127 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 128 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 129 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 130 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 131 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 132 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 133 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 134 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 135 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 136 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 137 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 138 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 139 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 140 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 141 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 142 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 143 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 144 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 145 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 146 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 147 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 148 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 149 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 150 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 151 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 152 14-09-2020 10:36:03 Tải xuống
Chapter 153 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 154 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 155 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 156 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 157 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 158 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 159 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 160 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 161 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 162 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 163 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 164 14-09-2020 10:36:04 Tải xuống
Chapter 165 14-09-2020 10:56:01 Tải xuống
Chapter 166 14-09-2020 10:56:01 Tải xuống
Chapter 167 14-09-2020 10:55:02 Tải xuống
Chapter 168 14-09-2020 10:55:02 Tải xuống
Chapter 169 14-09-2020 10:54:02 Tải xuống
Chapter 170 14-09-2020 10:54:02 Tải xuống
Chapter 171 14-09-2020 10:53:01 Tải xuống
Chapter 172 14-09-2020 10:53:01 Tải xuống
Chapter 173 14-09-2020 10:52:01 Tải xuống
Chapter 174 14-09-2020 11:34:02 Tải xuống
Chapter 175 14-09-2020 11:34:02 Tải xuống
Chapter 176 14-09-2020 11:33:02 Tải xuống
Chapter 177 14-09-2020 11:52:01 Tải xuống
Chapter 178 14-09-2020 11:51:01 Tải xuống
Chapter 179 14-09-2020 11:45:02 Tải xuống
Chapter 180 14-09-2020 11:45:02 Tải xuống
Chapter 181 14-09-2020 11:57:02 Tải xuống
Chapter 182 14-09-2020 11:56:01 Tải xuống
Chapter 183 14-09-2020 11:56:01 Tải xuống
Chapter 184 22-09-2020 17:36:28 Tải xuống
Chapter 185 22-09-2020 17:49:00 Tải xuống
Chapter 186 22-09-2020 18:01:00 Tải xuống
Chapter 187 22-09-2020 17:48:11 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh