Đấm phát chết luôn (Gốc)

Tác giả: ONE
Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Manga , Sci-fi ,
Lần cập nhật cuối: 06-07-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Onepunch-man bản webcomic của ONE
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 05-04-2022 05:16:41 Tải xuống
Chapter 0.5 04-08-2021 08:46:26 Tải xuống
Chapter 0: Một số tranh fanart 06-08-2022 08:20:40 Tải xuống
Chapter 1 09-12-2021 02:20:51 Tải xuống
Chapter 2 06-07-2021 14:21:42 Tải xuống
Chapter 3 06-07-2021 14:21:43 Tải xuống
Chapter 4 06-07-2021 14:21:43 Tải xuống
Chapter 5 06-07-2021 14:21:43 Tải xuống
Chapter 6 06-07-2021 14:21:44 Tải xuống
Chapter 7 08-07-2021 05:22:20 Tải xuống
Chapter 8 06-07-2021 14:21:45 Tải xuống
Chapter 9 06-07-2021 14:21:46 Tải xuống
Chapter 10 06-07-2021 14:21:47 Tải xuống
Chapter 11 09-12-2021 02:06:55 Tải xuống
Chapter 12 06-07-2021 14:21:48 Tải xuống
Chapter 13 06-07-2021 14:21:48 Tải xuống
Chapter 14 06-07-2021 14:21:49 Tải xuống
Chapter 15 06-07-2021 14:21:49 Tải xuống
Chapter 16 06-07-2021 14:21:49 Tải xuống
Chapter 17 06-07-2021 14:21:49 Tải xuống
Chapter 18 06-07-2021 14:21:50 Tải xuống
Chapter 19 06-07-2021 14:21:50 Tải xuống
Chapter 20 06-07-2021 14:21:50 Tải xuống
Chapter 21 06-07-2021 14:21:50 Tải xuống
Chapter 22 06-07-2021 14:21:50 Tải xuống
Chapter 23 06-07-2021 14:21:50 Tải xuống
Chapter 24 06-07-2021 14:21:51 Tải xuống
Chapter 25 06-07-2021 14:21:51 Tải xuống
Chapter 26 06-07-2021 14:21:51 Tải xuống
Chapter 27 06-07-2021 14:21:51 Tải xuống
Chapter 28 06-07-2021 14:21:52 Tải xuống
Chapter 29 06-07-2021 14:21:52 Tải xuống
Chapter 30 06-07-2021 14:21:52 Tải xuống
Chapter 31 06-07-2021 14:21:52 Tải xuống
Chapter 32 06-07-2021 14:21:52 Tải xuống
Chapter 33 06-07-2021 14:21:52 Tải xuống
Chapter 34 06-07-2021 14:21:53 Tải xuống
Chapter 35 06-07-2021 14:21:53 Tải xuống
Chapter 36 06-07-2021 14:21:53 Tải xuống
Chapter 37 06-07-2021 14:21:53 Tải xuống
Chapter 38 06-07-2021 14:21:53 Tải xuống
Chapter 39 06-07-2021 14:21:53 Tải xuống
Chapter 40 06-07-2021 14:21:54 Tải xuống
Chapter 41 06-07-2021 14:21:54 Tải xuống
Chapter 42 06-07-2021 14:21:54 Tải xuống
Chapter 43 06-07-2021 14:21:54 Tải xuống
Chapter 44 06-07-2021 14:21:54 Tải xuống
Chapter 44.5 06-07-2021 14:21:54 Tải xuống
Chapter 45 06-07-2021 14:21:55 Tải xuống
Chapter 45.1 06-07-2021 14:21:55 Tải xuống
Chapter 45.2 06-07-2021 14:21:55 Tải xuống
Chapter 46 06-07-2021 14:21:55 Tải xuống
Chapter 47 06-07-2021 14:21:55 Tải xuống
Chapter 48 06-07-2021 14:21:56 Tải xuống
Chapter 49 06-07-2021 14:21:56 Tải xuống
Chapter 50 06-07-2021 14:21:56 Tải xuống
Chapter 50.1 06-07-2021 14:21:56 Tải xuống
Chapter 50.2 06-07-2021 14:21:56 Tải xuống
Chapter 51 06-07-2021 14:21:57 Tải xuống
Chapter 52 06-07-2021 14:21:57 Tải xuống
Chapter 53 06-07-2021 14:21:59 Tải xuống
Chapter 53.1 06-07-2021 14:22:09 Tải xuống
Chapter 53.2 06-07-2021 14:22:10 Tải xuống
Chapter 54 06-07-2021 14:22:11 Tải xuống
Chapter 55 06-07-2021 14:22:11 Tải xuống
Chapter 55.1 06-07-2021 14:22:11 Tải xuống
Chapter 55.2 06-07-2021 14:22:11 Tải xuống
Chapter 55.3 06-07-2021 14:22:11 Tải xuống
Chapter 56 06-07-2021 14:22:12 Tải xuống
Chapter 57 06-07-2021 14:22:19 Tải xuống
Chapter 58 06-07-2021 14:22:30 Tải xuống
Chapter 59 06-07-2021 14:22:30 Tải xuống
Chapter 60.1 06-07-2021 14:22:35 Tải xuống
Chapter 60.2 06-07-2021 14:22:39 Tải xuống
Chapter 61 06-07-2021 14:22:41 Tải xuống
Chapter 62 06-10-2020 08:30:10 Tải xuống
Chapter 62.1 06-07-2021 14:22:41 Tải xuống
Chapter 62.2 06-07-2021 14:22:42 Tải xuống
Chapter 62.3 06-07-2021 14:22:43 Tải xuống
Chapter 63 13-10-2021 22:17:00 Tải xuống
Chapter 64 06-07-2021 14:22:44 Tải xuống
Chapter 65 06-07-2021 14:22:48 Tải xuống
Chapter 66 06-07-2021 14:22:50 Tải xuống
Chapter 67 24-07-2021 15:54:45 Tải xuống
Chapter 68 06-07-2021 14:22:50 Tải xuống
Chapter 69 06-07-2021 14:22:50 Tải xuống
Chapter 69.5: _Đánh boss Garou (tự raw toàn bộ) =)) 20-09-2021 03:34:58 Tải xuống
Chapter 69.6: _Garou 06-07-2021 14:22:51 Tải xuống
Chapter 70 06-07-2021 14:22:51 Tải xuống
Chapter 71 06-07-2021 14:22:51 Tải xuống
Chapter 72 06-07-2021 14:22:53 Tải xuống
Chapter 73 06-07-2021 14:22:54 Tải xuống
Chapter 74 06-07-2021 14:22:57 Tải xuống
Chapter 75 06-07-2021 14:23:03 Tải xuống
Chapter 76 06-07-2021 14:23:04 Tải xuống
Chapter 77 06-07-2021 14:23:05 Tải xuống
Chapter 78 06-07-2021 14:23:06 Tải xuống
Chapter 79 06-07-2021 14:23:07 Tải xuống
Chapter 80 06-07-2021 14:23:09 Tải xuống
Chapter 81 19-07-2021 14:37:21 Tải xuống
Chapter 82 06-07-2021 14:23:09 Tải xuống
Chapter 83 06-07-2021 14:23:09 Tải xuống
Chapter 84 06-07-2021 14:23:09 Tải xuống
Chapter 85 06-07-2021 14:23:10 Tải xuống
Chapter 86 06-07-2021 14:23:10 Tải xuống
Chapter 87 06-07-2021 14:23:10 Tải xuống
Chapter 88 06-07-2021 14:23:10 Tải xuống
Chapter 89 06-07-2021 14:23:11 Tải xuống
Chapter 90 13-09-2021 19:39:46 Tải xuống
Chapter 91 12-10-2021 12:08:25 Tải xuống
Chapter 92 06-07-2021 14:23:12 Tải xuống
Chapter 93 25-07-2021 14:09:56 Tải xuống
Chapter 94 06-07-2021 14:23:13 Tải xuống
Chapter 95 06-07-2021 14:23:13 Tải xuống
Chapter 96 06-07-2021 14:23:13 Tải xuống
Chapter 97 06-07-2021 14:23:13 Tải xuống
Chapter 98 06-07-2021 14:23:15 Tải xuống
Chapter 99 06-07-2021 14:23:17 Tải xuống
Chapter 100 06-07-2021 14:23:19 Tải xuống
Chapter 101 06-07-2021 14:23:30 Tải xuống
Chapter 102 02-07-2021 22:10:05 Tải xuống
Chapter 103 06-07-2021 14:23:31 Tải xuống
Chapter 104 06-07-2021 14:23:34 Tải xuống
Chapter 105 06-07-2021 14:23:34 Tải xuống
Chapter 106 06-07-2021 14:23:34 Tải xuống
Chapter 106.5: Một số ảnh Murata art lại của One 06-07-2021 14:23:35 Tải xuống
Chapter 107 06-07-2021 14:23:35 Tải xuống
Chapter 108 06-07-2021 14:23:35 Tải xuống
Chapter 109 06-07-2021 14:23:35 Tải xuống
Chapter 109.5: Bản Phác Thảo Của One 06-07-2021 14:23:35 Tải xuống
Chapter 109.5: Raw - Bản Phác Thảo Của One 07-01-2022 09:11:37 Tải xuống
Chapter 110 01-07-2021 05:36:06 Tải xuống
Chapter 111 06-07-2021 14:23:36 Tải xuống
Chapter 112 06-07-2021 14:23:36 Tải xuống
Chapter 113 06-07-2021 14:23:36 Tải xuống
Chapter 113.5 06-07-2021 14:23:36 Tải xuống
Chapter 114 06-07-2021 14:23:36 Tải xuống
Chapter 115 06-07-2021 14:23:37 Tải xuống
Chapter 116 06-07-2021 14:23:37 Tải xuống
Chapter 117 06-07-2021 14:23:37 Tải xuống
Chapter 118 06-07-2021 14:23:37 Tải xuống
Chapter 119 06-07-2021 14:23:37 Tải xuống
Chapter 120 06-07-2021 14:23:38 Tải xuống
Chapter 121 11-07-2021 08:02:44 Tải xuống
Chapter 122: (ONE) 06-07-2021 14:23:39 Tải xuống
Chapter 123: (ONE) 06-07-2021 14:23:39 Tải xuống
Chapter 124: (ONE) 06-07-2021 14:23:39 Tải xuống
Chapter 125: (ONE) 06-07-2021 14:23:40 Tải xuống
Chapter 126: (ONE) 06-07-2021 14:23:40 Tải xuống
Chapter 127: (ONE) 22-07-2021 03:30:19 Tải xuống
Chapter 128: (ONE) 06-07-2021 14:23:40 Tải xuống
Chapter 129: (ONE) 06-07-2021 14:23:40 Tải xuống
Chapter 130 27-11-2021 16:44:38 Tải xuống
Chapter 130: Raw 17-01-2021 01:14:56 Tải xuống
Chapter 131 06-07-2021 14:23:41 Tải xuống
Chapter 131: Raw 17-09-2021 12:22:06 Tải xuống
Chapter 132 06-07-2021 14:23:41 Tải xuống
Chapter 132: Raw 08-10-2020 06:12:20 Tải xuống
Chapter 133 06-07-2021 14:23:41 Tải xuống
Chapter 134 06-07-2021 14:23:42 Tải xuống
Chapter 135 06-07-2021 14:23:42 Tải xuống
Chapter 135: Raw 18-12-2021 11:57:19 Tải xuống
Chapter 136 06-07-2021 14:23:42 Tải xuống
Chapter 137 06-07-2021 14:23:42 Tải xuống
Chapter 138 06-07-2021 14:23:42 Tải xuống
Chapter 138: Raw 05-03-2021 23:00:16 Tải xuống
Chapter 138: Spoil 05-03-2021 13:00:06 Tải xuống
Chapter 139 03-08-2021 01:28:17 Tải xuống
Chapter 140.1: Ngày Valentine 06-07-2021 14:23:43 Tải xuống
Chapter 140.2: Sơ lược một chút về truyện này 09-07-2022 22:16:42 Tải xuống
Chapter 140: (ONE) 14-10-2021 00:36:12 Tải xuống
Chapter 141 10-11-2021 14:25:38 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh