Loading...

Đấm phát chết luôn (Gốc)

Tác giả: ONE
Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Manga , Sci-fi
Lần cập nhật cuối: 07-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Onepunch-man bản webcomic của ONE
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 113.5 10-07-2019 18:12:22 Tải xuống
Chapter 113 09-06-2019 14:50:25 Tải xuống
Chapter 112 28-04-2019 08:36:11 Tải xuống
Chapter 111 28-04-2019 08:36:09 Tải xuống
Chapter 110 09-07-2019 12:24:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 19-05-2019 18:23:38 Tải xuống
Chapter 0.5 19-05-2019 18:26:11 Tải xuống
Chapter 1 19-05-2019 18:27:14 Tải xuống
Chapter 2 16-05-2019 10:13:06 Tải xuống
Chapter 3 28-06-2019 20:56:07 Tải xuống
Chapter 4 13-06-2019 10:17:03 Tải xuống
Chapter 5 03-07-2019 12:31:39 Tải xuống
Chapter 6 22-06-2019 23:46:35 Tải xuống
Chapter 7 13-06-2019 10:22:26 Tải xuống
Chapter 8 13-06-2019 10:22:26 Tải xuống
Chapter 9 23-06-2019 17:34:55 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 04:09:19 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 04:09:20 Tải xuống
Chapter 12 07-06-2019 16:38:18 Tải xuống
Chapter 13 13-06-2019 10:26:42 Tải xuống
Chapter 14 13-06-2019 10:27:03 Tải xuống
Chapter 15 13-06-2019 10:27:06 Tải xuống
Chapter 16 01-12-2018 04:09:25 Tải xuống
Chapter 17 24-06-2019 21:54:40 Tải xuống
Chapter 18 23-06-2019 21:50:55 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 04:09:28 Tải xuống
Chapter 20 10-07-2019 15:08:24 Tải xuống
Chapter 21 10-07-2019 15:08:32 Tải xuống
Chapter 22 10-07-2019 15:08:48 Tải xuống
Chapter 23 10-07-2019 15:11:04 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 04:09:33 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 04:09:34 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 04:09:35 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 04:09:36 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 04:09:37 Tải xuống
Chapter 29 24-05-2019 08:02:29 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 04:09:38 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 04:09:39 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 04:09:41 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 04:09:42 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 04:09:43 Tải xuống
Chapter 35 18-06-2019 21:26:42 Tải xuống
Chapter 36 20-06-2019 19:05:10 Tải xuống
Chapter 37 20-06-2019 19:05:25 Tải xuống
Chapter 38 20-06-2019 19:05:33 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 04:09:48 Tải xuống
Chapter 40 26-06-2019 09:39:20 Tải xuống
Chapter 41 12-06-2019 16:54:48 Tải xuống
Chapter 42 03-07-2019 13:05:19 Tải xuống
Chapter 43 03-07-2019 13:14:36 Tải xuống
Chapter 44 20-06-2019 19:05:49 Tải xuống
Chapter 44.5 03-07-2019 11:40:36 Tải xuống
Chapter 45.1 03-07-2019 13:20:23 Tải xuống
Chapter 45.2 22-06-2019 10:21:47 Tải xuống
Chapter 46 28-04-2019 11:53:38 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 04:09:58 Tải xuống
Chapter 48 07-07-2019 21:37:00 Tải xuống
Chapter 49 27-04-2019 15:12:43 Tải xuống
Chapter 50.1 21-06-2019 10:14:49 Tải xuống
Chapter 50.2 05-06-2019 01:36:02 Tải xuống
Chapter 51 21-06-2019 11:27:55 Tải xuống
Chapter 52 28-04-2019 11:54:20 Tải xuống
Chapter 53.1 30-06-2019 19:41:11 Tải xuống
Chapter 53.2 30-06-2019 19:41:26 Tải xuống
Chapter 54 28-04-2019 15:15:26 Tải xuống
Chapter 55 03-07-2019 19:05:27 Tải xuống
Chapter 55.1 28-04-2019 15:15:05 Tải xuống
Chapter 55.2 30-06-2019 19:48:11 Tải xuống
Chapter 55.3 21-05-2019 23:46:02 Tải xuống
Chapter 56 30-06-2019 07:27:52 Tải xuống
Chapter 57 21-06-2019 11:45:02 Tải xuống
Chapter 58 08-04-2019 05:05:45 Tải xuống
Chapter 59 27-05-2019 08:07:32 Tải xuống
Chapter 60.1 27-05-2019 08:07:50 Tải xuống
Chapter 60.2 22-06-2019 10:22:45 Tải xuống
Chapter 61 03-07-2019 09:20:55 Tải xuống
Chapter 62.1 20-06-2019 08:37:43 Tải xuống
Chapter 62.2 05-05-2019 23:39:13 Tải xuống
Chapter 62.3 27-05-2019 08:12:03 Tải xuống
Chapter 63 27-05-2019 08:12:15 Tải xuống
Chapter 64 27-05-2019 08:12:27 Tải xuống
Chapter 65 06-07-2019 10:36:05 Tải xuống
Chapter 66 28-04-2019 22:28:44 Tải xuống
Chapter 67 28-04-2019 22:29:50 Tải xuống
Chapter 68 28-04-2019 22:30:49 Tải xuống
Chapter 69 28-04-2019 21:44:44 Tải xuống
Chapter 69.5: _Đánh boss Garou (tự raw toàn bộ) =)) 16-07-2019 04:53:11 Tải xuống
Chapter 69.6: _Garou 04-07-2019 10:59:55 Tải xuống
Chapter 70 28-04-2019 22:35:05 Tải xuống
Chapter 71 28-04-2019 22:36:23 Tải xuống
Chapter 72 08-07-2019 19:34:04 Tải xuống
Chapter 73 28-04-2019 22:38:26 Tải xuống
Chapter 74 28-04-2019 22:40:11 Tải xuống
Chapter 75 28-04-2019 22:41:48 Tải xuống
Chapter 76 28-04-2019 22:44:15 Tải xuống
Chapter 77 28-04-2019 22:46:05 Tải xuống
Chapter 78 28-04-2019 22:47:42 Tải xuống
Chapter 79 28-04-2019 22:49:30 Tải xuống
Chapter 80 12-07-2019 21:35:11 Tải xuống
Chapter 81 27-06-2019 21:15:54 Tải xuống
Chapter 82 06-07-2019 22:22:32 Tải xuống
Chapter 83 28-04-2019 22:55:21 Tải xuống
Chapter 84 08-07-2019 19:47:40 Tải xuống
Chapter 85 06-07-2019 00:37:22 Tải xuống
Chapter 86 28-04-2019 22:59:29 Tải xuống
Chapter 87 06-07-2019 00:31:11 Tải xuống
Chapter 88 28-04-2019 16:30:14 Tải xuống
Chapter 89 28-04-2019 11:49:04 Tải xuống
Chapter 90 05-07-2019 17:54:10 Tải xuống
Chapter 91 28-04-2019 23:03:44 Tải xuống
Chapter 92 28-04-2019 23:04:51 Tải xuống
Chapter 93 04-07-2019 18:03:10 Tải xuống
Chapter 94 28-04-2019 23:06:54 Tải xuống
Chapter 95 03-07-2019 18:33:51 Tải xuống
Chapter 96 28-04-2019 23:10:44 Tải xuống
Chapter 97 03-07-2019 22:20:10 Tải xuống
Chapter 98 28-04-2019 23:16:17 Tải xuống
Chapter 99 28-04-2019 23:18:09 Tải xuống
Chapter 100 11-07-2019 14:09:49 Tải xuống
Chapter 101 24-04-2019 21:22:22 Tải xuống
Chapter 102 24-04-2019 21:24:13 Tải xuống
Chapter 103 24-04-2019 21:26:15 Tải xuống
Chapter 104 24-04-2019 21:31:52 Tải xuống
Chapter 105 26-04-2019 19:57:44 Tải xuống
Chapter 106 20-06-2019 17:29:39 Tải xuống
Chapter 106.5: Một số ảnh Murata art lại của One 18-06-2019 23:04:29 Tải xuống
Chapter 107 29-04-2019 00:07:56 Tải xuống
Chapter 108 29-04-2019 00:09:50 Tải xuống
Chapter 109 23-04-2019 16:25:19 Tải xuống
Chapter 109.5: Bản Phác Thảo Của One 29-06-2019 22:10:44 Tải xuống
Chapter 110 09-07-2019 12:24:18 Tải xuống
Chapter 111 28-04-2019 08:36:09 Tải xuống
Chapter 112 28-04-2019 08:36:11 Tải xuống
Chapter 113 09-06-2019 14:50:25 Tải xuống
Chapter 113.5 10-07-2019 18:12:22 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh