Loading...

Đấm phát chết luôn (Gốc)

Tác giả: ONE
Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Manga , Sci-fi ,
Lần cập nhật cuối: 04-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Onepunch-man bản webcomic của ONE
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 129: (ONE) 05-09-2020 06:11:37 Tải xuống
Chapter 128: (ONE) 03-09-2020 03:12:38 Tải xuống
Chapter 127: (ONE) 18-07-2020 00:49:47 Tải xuống
Chapter 126: (ONE) 08-07-2020 08:16:53 Tải xuống
Chapter 125: (ONE) 07-09-2020 00:10:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 01-08-2020 05:48:52 Tải xuống
Chapter 0.5 26-03-2020 10:17:17 Tải xuống
Chapter 1 30-07-2020 22:54:52 Tải xuống
Chapter 2 16-05-2019 10:13:06 Tải xuống
Chapter 3 28-06-2019 20:56:07 Tải xuống
Chapter 4 13-06-2019 10:17:03 Tải xuống
Chapter 5 03-07-2019 12:31:39 Tải xuống
Chapter 6 22-06-2019 23:46:35 Tải xuống
Chapter 7 13-06-2019 10:22:26 Tải xuống
Chapter 8 13-06-2019 10:22:26 Tải xuống
Chapter 9 23-06-2019 17:34:55 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 04:09:19 Tải xuống
Chapter 11 01-12-2018 04:09:20 Tải xuống
Chapter 12 17-03-2020 23:25:16 Tải xuống
Chapter 13 04-08-2019 23:17:22 Tải xuống
Chapter 14 13-06-2019 10:27:03 Tải xuống
Chapter 15 13-06-2019 10:27:06 Tải xuống
Chapter 16 31-07-2019 01:23:28 Tải xuống
Chapter 17 24-06-2019 21:54:40 Tải xuống
Chapter 18 23-06-2019 21:50:55 Tải xuống
Chapter 19 01-12-2018 04:09:28 Tải xuống
Chapter 20 10-07-2019 15:08:24 Tải xuống
Chapter 21 10-07-2019 15:08:32 Tải xuống
Chapter 22 10-07-2019 15:08:48 Tải xuống
Chapter 23 10-07-2019 15:11:04 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 04:09:33 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 04:09:34 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 04:09:35 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 04:09:36 Tải xuống
Chapter 28 20-07-2019 20:55:31 Tải xuống
Chapter 29 24-05-2019 08:02:29 Tải xuống
Chapter 30 19-07-2019 12:50:25 Tải xuống
Chapter 31 15-09-2019 04:05:32 Tải xuống
Chapter 32 19-07-2019 11:43:48 Tải xuống
Chapter 33 15-09-2019 04:07:32 Tải xuống
Chapter 34 15-09-2019 04:07:53 Tải xuống
Chapter 35 18-06-2019 21:26:42 Tải xuống
Chapter 36 20-06-2019 19:05:10 Tải xuống
Chapter 37 15-09-2019 04:10:06 Tải xuống
Chapter 38 20-06-2019 19:05:33 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 04:09:48 Tải xuống
Chapter 40 26-06-2019 09:39:20 Tải xuống
Chapter 41 12-06-2019 16:54:48 Tải xuống
Chapter 42 03-07-2019 13:05:19 Tải xuống
Chapter 43 03-07-2019 13:14:36 Tải xuống
Chapter 44 20-06-2019 19:05:49 Tải xuống
Chapter 44.5 03-07-2019 11:40:36 Tải xuống
Chapter 45 29-01-2020 02:26:42 Tải xuống
Chapter 45.1 03-07-2019 13:20:23 Tải xuống
Chapter 45.2 22-06-2019 10:21:47 Tải xuống
Chapter 46 28-04-2019 11:53:38 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 04:09:58 Tải xuống
Chapter 48 07-07-2019 21:37:00 Tải xuống
Chapter 49 27-04-2019 15:12:43 Tải xuống
Chapter 50 29-01-2020 02:26:11 Tải xuống
Chapter 50.1 21-06-2019 10:14:49 Tải xuống
Chapter 50.2 05-06-2019 01:36:02 Tải xuống
Chapter 51 21-06-2019 11:27:55 Tải xuống
Chapter 52 28-04-2019 11:54:20 Tải xuống
Chapter 53 29-01-2020 02:25:44 Tải xuống
Chapter 53.1 30-06-2019 19:41:11 Tải xuống
Chapter 53.2 30-06-2019 19:41:26 Tải xuống
Chapter 54 28-04-2019 15:15:26 Tải xuống
Chapter 55 21-07-2020 11:06:19 Tải xuống
Chapter 55.1 28-04-2019 15:15:05 Tải xuống
Chapter 55.2 30-06-2019 19:48:11 Tải xuống
Chapter 55.3 21-05-2019 23:46:02 Tải xuống
Chapter 56 30-06-2019 07:27:52 Tải xuống
Chapter 57 21-06-2019 11:45:02 Tải xuống
Chapter 58 08-04-2019 05:05:45 Tải xuống
Chapter 59 27-05-2019 08:07:32 Tải xuống
Chapter 60.1 27-05-2019 08:07:50 Tải xuống
Chapter 60.2 22-06-2019 10:22:45 Tải xuống
Chapter 61 03-01-2020 20:39:35 Tải xuống
Chapter 62 29-01-2020 02:24:11 Tải xuống
Chapter 62.1 20-06-2019 08:37:43 Tải xuống
Chapter 62.2 05-05-2019 23:39:13 Tải xuống
Chapter 62.3 27-05-2019 08:12:03 Tải xuống
Chapter 63 27-05-2019 08:12:15 Tải xuống
Chapter 64 27-05-2019 08:12:27 Tải xuống
Chapter 65 06-07-2019 10:36:05 Tải xuống
Chapter 66 28-04-2019 22:28:44 Tải xuống
Chapter 67 28-04-2019 22:29:50 Tải xuống
Chapter 68 24-07-2019 04:39:45 Tải xuống
Chapter 69 24-07-2019 04:39:26 Tải xuống
Chapter 69.5: _Đánh boss Garou (tự raw toàn bộ) =)) 09-07-2020 18:31:34 Tải xuống
Chapter 69.6: _Garou 04-07-2019 10:59:55 Tải xuống
Chapter 70 09-07-2020 16:05:23 Tải xuống
Chapter 71 24-07-2019 04:46:12 Tải xuống
Chapter 72 08-07-2019 19:34:04 Tải xuống
Chapter 73 24-07-2019 04:50:00 Tải xuống
Chapter 74 18-03-2020 13:04:09 Tải xuống
Chapter 75 27-07-2020 18:05:44 Tải xuống
Chapter 76 04-03-2020 23:14:46 Tải xuống
Chapter 77 24-07-2019 05:02:36 Tải xuống
Chapter 78 24-07-2019 05:04:51 Tải xuống
Chapter 79 24-07-2019 05:07:03 Tải xuống
Chapter 80 12-07-2019 21:35:11 Tải xuống
Chapter 81 20-03-2020 18:22:07 Tải xuống
Chapter 82 13-07-2020 13:32:27 Tải xuống
Chapter 83 24-07-2019 05:17:54 Tải xuống
Chapter 84 17-03-2020 18:31:36 Tải xuống
Chapter 85 06-07-2019 00:37:22 Tải xuống
Chapter 86 24-07-2019 05:25:18 Tải xuống
Chapter 87 06-07-2019 00:31:11 Tải xuống
Chapter 88 21-07-2019 15:20:37 Tải xuống
Chapter 89 24-07-2019 05:29:45 Tải xuống
Chapter 90 28-07-2020 08:12:44 Tải xuống
Chapter 91 24-07-2019 05:33:26 Tải xuống
Chapter 92 24-07-2019 05:35:06 Tải xuống
Chapter 93 04-07-2019 18:03:10 Tải xuống
Chapter 94 24-07-2019 05:38:30 Tải xuống
Chapter 95 03-07-2019 18:33:51 Tải xuống
Chapter 96 24-07-2019 05:44:27 Tải xuống
Chapter 97 03-07-2019 22:20:10 Tải xuống
Chapter 98 24-07-2019 05:51:51 Tải xuống
Chapter 99 24-07-2019 05:56:32 Tải xuống
Chapter 100 08-07-2020 18:54:29 Tải xuống
Chapter 101 24-07-2019 06:01:57 Tải xuống
Chapter 102 24-07-2019 06:04:34 Tải xuống
Chapter 103 24-07-2019 06:07:52 Tải xuống
Chapter 104 17-08-2019 23:47:46 Tải xuống
Chapter 105 24-07-2019 06:16:38 Tải xuống
Chapter 106 18-07-2019 23:00:17 Tải xuống
Chapter 106.5: Một số ảnh Murata art lại của One 26-07-2020 06:05:17 Tải xuống
Chapter 107 19-03-2020 16:47:11 Tải xuống
Chapter 108 08-09-2019 02:11:44 Tải xuống
Chapter 109 17-03-2020 18:07:50 Tải xuống
Chapter 109.5: Bản Phác Thảo Của One 29-06-2019 22:10:44 Tải xuống
Chapter 109.5: Raw - Bản Phác Thảo Của One 05-09-2020 06:46:29 Tải xuống
Chapter 110 17-07-2020 19:34:57 Tải xuống
Chapter 111 07-05-2020 18:53:12 Tải xuống
Chapter 112 17-03-2020 21:45:20 Tải xuống
Chapter 113 05-12-2019 21:50:01 Tải xuống
Chapter 113.5 23-01-2020 11:05:45 Tải xuống
Chapter 114 20-03-2020 20:33:15 Tải xuống
Chapter 115 25-10-2019 17:32:48 Tải xuống
Chapter 116 23-03-2020 18:51:46 Tải xuống
Chapter 117 07-05-2020 18:53:48 Tải xuống
Chapter 118 18-09-2020 22:56:40 Tải xuống
Chapter 119 21-07-2020 07:38:43 Tải xuống
Chapter 119: Raw 07-05-2020 18:54:07 Tải xuống
Chapter 120 03-04-2020 13:42:13 Tải xuống
Chapter 120: Raw 22-03-2020 09:19:11 Tải xuống
Chapter 121 03-04-2020 13:31:10 Tải xuống
Chapter 122: (ONE) 16-08-2020 18:18:04 Tải xuống
Chapter 123: (ONE) 10-07-2020 17:24:42 Tải xuống
Chapter 124: (ONE) 12-09-2020 02:03:26 Tải xuống
Chapter 125: (ONE) 07-09-2020 00:10:09 Tải xuống
Chapter 126: (ONE) 08-07-2020 08:16:53 Tải xuống
Chapter 127: (ONE) 18-07-2020 00:49:47 Tải xuống
Chapter 128: (ONE) 03-09-2020 03:12:38 Tải xuống
Chapter 129: (ONE) 05-09-2020 06:11:37 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh