Loading...

Thông Linh Phi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Historical , Manhua , Mystery , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 02-06-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 530 02-06-2020 12:32:36 Tải xuống
Chapter 529 31-05-2020 00:23:06 Tải xuống
Chapter 528 29-05-2020 00:18:36 Tải xuống
Chapter 527 27-05-2020 22:25:36 Tải xuống
Chapter 526 27-05-2020 09:00:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 03-10-2019 22:55:16 Tải xuống
Chapter 1 03-01-2019 22:24:33 Tải xuống
Chapter 2 03-01-2019 22:24:35 Tải xuống
Chapter 3 03-01-2019 22:24:39 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 22:24:42 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 22:24:45 Tải xuống
Chapter 6 03-01-2019 22:24:48 Tải xuống
Chapter 7 03-01-2019 22:25:33 Tải xuống
Chapter 8 03-01-2019 22:25:36 Tải xuống
Chapter 9 03-01-2019 22:25:39 Tải xuống
Chapter 10 03-01-2019 22:25:42 Tải xuống
Chapter 11 03-01-2019 22:25:45 Tải xuống
Chapter 12 03-01-2019 22:25:48 Tải xuống
Chapter 13 03-01-2019 22:26:33 Tải xuống
Chapter 14 03-01-2019 22:26:36 Tải xuống
Chapter 15 03-01-2019 22:26:39 Tải xuống
Chapter 16 31-05-2019 20:09:30 Tải xuống
Chapter 17 31-05-2019 20:10:10 Tải xuống
Chapter 18 03-01-2019 22:26:48 Tải xuống
Chapter 19 03-01-2019 22:27:34 Tải xuống
Chapter 20 03-01-2019 22:27:36 Tải xuống
Chapter 21 03-01-2019 22:27:39 Tải xuống
Chapter 22 03-01-2019 22:27:42 Tải xuống
Chapter 23 03-01-2019 22:27:45 Tải xuống
Chapter 23.5 03-01-2019 22:27:48 Tải xuống
Chapter 24 31-05-2019 04:24:10 Tải xuống
Chapter 24.5 03-01-2019 22:28:36 Tải xuống
Chapter 25 03-01-2019 22:28:39 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2019 22:28:42 Tải xuống
Chapter 27 14-07-2019 10:01:21 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 22:28:48 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 22:29:34 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 22:29:37 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 22:29:40 Tải xuống
Chapter 32 03-01-2019 22:29:42 Tải xuống
Chapter 33 03-01-2019 22:29:45 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 22:29:49 Tải xuống
Chapter 35 31-05-2019 05:13:48 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 22:30:37 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 22:30:39 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 22:30:42 Tải xuống
Chapter 38.5 03-01-2019 22:30:45 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 22:30:48 Tải xuống
Chapter 39.5 03-01-2019 22:31:33 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 22:31:37 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 22:31:39 Tải xuống
Chapter 42 03-01-2019 22:31:43 Tải xuống
Chapter 43 03-01-2019 22:31:46 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 22:31:49 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 22:32:34 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 22:32:37 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 22:32:40 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 22:32:42 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 22:32:46 Tải xuống
Chapter 50 31-05-2019 03:19:52 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 22:33:34 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 22:33:37 Tải xuống
Chapter 53 03-01-2019 22:33:40 Tải xuống
Chapter 53.5 03-01-2019 22:33:42 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 22:33:45 Tải xuống
Chapter 54.5 03-01-2019 22:33:48 Tải xuống
Chapter 55 14-07-2019 10:02:35 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 22:34:37 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 22:34:40 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 22:34:43 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 22:34:46 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 22:34:49 Tải xuống
Chapter 61 03-01-2019 22:35:33 Tải xuống
Chapter 61.5 03-01-2019 22:35:36 Tải xuống
Chapter 62 03-01-2019 22:35:39 Tải xuống
Chapter 62.5 03-01-2019 22:35:42 Tải xuống
Chapter 63 03-01-2019 22:35:45 Tải xuống
Chapter 63.5 03-01-2019 22:35:48 Tải xuống
Chapter 64 03-01-2019 22:36:35 Tải xuống
Chapter 65 03-01-2019 22:36:37 Tải xuống
Chapter 65.5 03-01-2019 22:36:40 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 22:36:43 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 22:36:45 Tải xuống
Chapter 67.5 03-01-2019 22:36:49 Tải xuống
Chapter 68 03-01-2019 22:37:33 Tải xuống
Chapter 68.5 03-01-2019 22:37:36 Tải xuống
Chapter 69 03-01-2019 22:37:39 Tải xuống
Chapter 69.5 03-01-2019 22:37:42 Tải xuống
Chapter 70 03-01-2019 22:37:45 Tải xuống
Chapter 70.5 03-01-2019 22:37:48 Tải xuống
Chapter 71 03-01-2019 22:38:33 Tải xuống
Chapter 71.5 03-01-2019 22:38:36 Tải xuống
Chapter 71.6 03-01-2019 22:38:40 Tải xuống
Chapter 71.7: - Ngoại Truyện 02-02-2019 10:20:08 Tải xuống
Chapter 72 03-01-2019 22:38:42 Tải xuống
Chapter 72.5 03-01-2019 22:38:45 Tải xuống
Chapter 73 03-01-2019 22:38:48 Tải xuống
Chapter 73.5 04-05-2019 18:24:09 Tải xuống
Chapter 74 03-01-2019 22:39:37 Tải xuống
Chapter 75 03-01-2019 22:39:40 Tải xuống
Chapter 75.5 03-01-2019 22:39:42 Tải xuống
Chapter 76 03-01-2019 22:39:45 Tải xuống
Chapter 76.5 03-01-2019 22:39:48 Tải xuống
Chapter 77 03-01-2019 22:40:34 Tải xuống
Chapter 77.5 03-01-2019 22:40:36 Tải xuống
Chapter 78 03-01-2019 22:40:40 Tải xuống
Chapter 79 03-01-2019 22:40:43 Tải xuống
Chapter 80 03-01-2019 22:40:45 Tải xuống
Chapter 80.5 03-01-2019 22:40:48 Tải xuống
Chapter 81 03-01-2019 22:41:34 Tải xuống
Chapter 81.5 03-01-2019 22:41:37 Tải xuống
Chapter 82 03-01-2019 22:41:40 Tải xuống
Chapter 83 03-01-2019 22:41:43 Tải xuống
Chapter 83.5 03-01-2019 22:41:46 Tải xuống
Chapter 84 03-01-2019 22:41:48 Tải xuống
Chapter 84.5 03-01-2019 22:42:34 Tải xuống
Chapter 85 03-01-2019 22:42:37 Tải xuống
Chapter 85.5 03-01-2019 22:42:40 Tải xuống
Chapter 86 03-01-2019 22:42:43 Tải xuống
Chapter 86.5 03-01-2019 22:42:46 Tải xuống
Chapter 87 03-01-2019 22:42:49 Tải xuống
Chapter 87.5 03-01-2019 22:43:33 Tải xuống
Chapter 88 03-01-2019 22:43:36 Tải xuống
Chapter 88.5 03-01-2019 22:43:39 Tải xuống
Chapter 89 03-01-2019 22:43:42 Tải xuống
Chapter 89.5 03-01-2019 22:43:45 Tải xuống
Chapter 90 03-01-2019 22:43:48 Tải xuống
Chapter 90.5 03-01-2019 22:44:33 Tải xuống
Chapter 91 03-01-2019 22:44:37 Tải xuống
Chapter 92 03-01-2019 22:44:39 Tải xuống
Chapter 92.5 03-01-2019 22:44:42 Tải xuống
Chapter 93 03-01-2019 22:44:45 Tải xuống
Chapter 93.5 03-01-2019 22:44:48 Tải xuống
Chapter 94 03-01-2019 22:45:34 Tải xuống
Chapter 94.5 03-01-2019 22:45:36 Tải xuống
Chapter 95 03-01-2019 22:45:39 Tải xuống
Chapter 95.5 03-01-2019 22:45:42 Tải xuống
Chapter 96 03-01-2019 22:45:46 Tải xuống
Chapter 96.5 03-01-2019 22:45:48 Tải xuống
Chapter 97 03-01-2019 22:46:34 Tải xuống
Chapter 98 03-01-2019 22:46:36 Tải xuống
Chapter 99 03-01-2019 22:46:40 Tải xuống
Chapter 99.5 03-01-2019 22:46:42 Tải xuống
Chapter 100 14-07-2019 10:03:10 Tải xuống
Chapter 100.5 14-07-2019 10:03:43 Tải xuống
Chapter 101 14-07-2019 10:04:45 Tải xuống
Chapter 102 14-07-2019 10:05:40 Tải xuống
Chapter 102.5 14-07-2019 10:06:27 Tải xuống
Chapter 103 14-07-2019 11:27:15 Tải xuống
Chapter 103.5 14-07-2019 11:29:06 Tải xuống
Chapter 104 03-01-2019 22:47:48 Tải xuống
Chapter 104.5 03-01-2019 22:48:33 Tải xuống
Chapter 105 03-01-2019 22:48:37 Tải xuống
Chapter 105.5 03-01-2019 22:48:39 Tải xuống
Chapter 106 03-01-2019 22:48:42 Tải xuống
Chapter 106.5 03-01-2019 22:48:45 Tải xuống
Chapter 107 03-01-2019 22:48:48 Tải xuống
Chapter 107.5 03-01-2019 22:49:33 Tải xuống
Chapter 108 03-01-2019 22:49:36 Tải xuống
Chapter 108.5 03-01-2019 22:49:39 Tải xuống
Chapter 109 03-01-2019 22:49:42 Tải xuống
Chapter 109.5 03-01-2019 22:49:45 Tải xuống
Chapter 110 03-01-2019 22:49:48 Tải xuống
Chapter 111 03-01-2019 22:50:34 Tải xuống
Chapter 112 03-01-2019 22:50:37 Tải xuống
Chapter 113 03-01-2019 22:50:39 Tải xuống
Chapter 113.5 03-01-2019 22:50:42 Tải xuống
Chapter 114 03-01-2019 22:50:45 Tải xuống
Chapter 114.5 03-01-2019 22:50:48 Tải xuống
Chapter 115 03-01-2019 22:51:33 Tải xuống
Chapter 115.5 03-01-2019 22:51:36 Tải xuống
Chapter 116 03-01-2019 22:51:39 Tải xuống
Chapter 116.5 03-01-2019 22:51:42 Tải xuống
Chapter 117 03-01-2019 22:51:45 Tải xuống
Chapter 117.5 03-01-2019 22:51:48 Tải xuống
Chapter 118 03-01-2019 22:52:33 Tải xuống
Chapter 119 03-01-2019 22:52:36 Tải xuống
Chapter 119.5 03-01-2019 22:52:39 Tải xuống
Chapter 120 03-01-2019 22:52:42 Tải xuống
Chapter 120.5 03-01-2019 22:52:45 Tải xuống
Chapter 121 03-01-2019 22:52:48 Tải xuống
Chapter 121.5 03-01-2019 22:53:33 Tải xuống
Chapter 122 03-01-2019 22:53:36 Tải xuống
Chapter 122.5 03-01-2019 22:53:39 Tải xuống
Chapter 123 03-01-2019 22:53:42 Tải xuống
Chapter 123.5 03-01-2019 22:53:46 Tải xuống
Chapter 124 03-01-2019 22:53:48 Tải xuống
Chapter 124.5 03-01-2019 22:54:33 Tải xuống
Chapter 125 03-01-2019 22:54:36 Tải xuống
Chapter 125.5 03-01-2019 22:54:39 Tải xuống
Chapter 126 03-01-2019 22:54:42 Tải xuống
Chapter 126.5 03-01-2019 22:54:45 Tải xuống
Chapter 127 03-01-2019 22:54:48 Tải xuống
Chapter 127.5 03-01-2019 22:55:33 Tải xuống
Chapter 128 03-01-2019 22:55:36 Tải xuống
Chapter 128.5 03-01-2019 22:55:39 Tải xuống
Chapter 129 03-01-2019 22:55:42 Tải xuống
Chapter 129.5 03-01-2019 22:55:45 Tải xuống
Chapter 130 03-01-2019 22:55:48 Tải xuống
Chapter 130.5 03-01-2019 22:56:33 Tải xuống
Chapter 131 03-01-2019 22:56:36 Tải xuống
Chapter 131.5 03-01-2019 22:56:39 Tải xuống
Chapter 132 03-01-2019 22:56:43 Tải xuống
Chapter 132.5 03-01-2019 22:56:45 Tải xuống
Chapter 133 03-01-2019 22:56:48 Tải xuống
Chapter 133.1 22-02-2020 04:06:42 Tải xuống
Chapter 133.5 03-01-2019 22:57:37 Tải xuống
Chapter 134 14-07-2019 11:30:11 Tải xuống
Chapter 134.5 03-01-2019 22:57:43 Tải xuống
Chapter 135 03-01-2019 22:57:46 Tải xuống
Chapter 135.5 03-01-2019 22:57:48 Tải xuống
Chapter 136 03-01-2019 22:58:33 Tải xuống
Chapter 136.5 03-01-2019 22:58:36 Tải xuống
Chapter 137 03-01-2019 22:58:39 Tải xuống
Chapter 137.5 03-01-2019 22:58:42 Tải xuống
Chapter 138 03-01-2019 22:58:45 Tải xuống
Chapter 138.5 03-01-2019 22:58:48 Tải xuống
Chapter 139 14-07-2019 11:31:18 Tải xuống
Chapter 139.5 14-07-2019 11:32:31 Tải xuống
Chapter 140 14-07-2019 11:33:54 Tải xuống
Chapter 140.5 14-07-2019 11:35:20 Tải xuống
Chapter 141 14-07-2019 11:36:42 Tải xuống
Chapter 141.5 14-07-2019 11:38:30 Tải xuống
Chapter 142 14-07-2019 11:41:06 Tải xuống
Chapter 142.5 14-07-2019 15:24:54 Tải xuống
Chapter 143 14-07-2019 15:26:53 Tải xuống
Chapter 143.5 14-07-2019 15:28:51 Tải xuống
Chapter 144 14-07-2019 15:30:09 Tải xuống
Chapter 144.5 14-07-2019 15:32:06 Tải xuống
Chapter 145 14-07-2019 15:34:19 Tải xuống
Chapter 145.5 14-07-2019 15:35:53 Tải xuống
Chapter 146 14-07-2019 15:37:24 Tải xuống
Chapter 146.5 14-07-2019 15:38:59 Tải xuống
Chapter 147 14-07-2019 15:39:52 Tải xuống
Chapter 147.5 14-07-2019 15:41:30 Tải xuống
Chapter 148 14-07-2019 15:42:48 Tải xuống
Chapter 148.5 14-07-2019 15:45:10 Tải xuống
Chapter 149 14-07-2019 15:46:45 Tải xuống
Chapter 149.5 14-07-2019 15:49:35 Tải xuống
Chapter 150 14-07-2019 15:52:06 Tải xuống
Chapter 150.5 14-07-2019 15:53:28 Tải xuống
Chapter 151 14-07-2019 15:57:33 Tải xuống
Chapter 151.5 14-07-2019 16:03:22 Tải xuống
Chapter 152 14-07-2019 16:04:12 Tải xuống
Chapter 152.5 14-07-2019 16:06:56 Tải xuống
Chapter 153 14-07-2019 16:09:11 Tải xuống
Chapter 153.5 14-07-2019 16:10:15 Tải xuống
Chapter 154 14-07-2019 16:11:20 Tải xuống
Chapter 154.5 14-07-2019 17:21:45 Tải xuống
Chapter 155 14-07-2019 17:22:33 Tải xuống
Chapter 155.5 14-07-2019 17:23:39 Tải xuống
Chapter 156 14-07-2019 17:25:51 Tải xuống
Chapter 156.5 14-07-2019 17:27:48 Tải xuống
Chapter 157 14-07-2019 19:13:21 Tải xuống
Chapter 157.5 14-07-2019 19:13:55 Tải xuống
Chapter 158 14-07-2019 19:14:54 Tải xuống
Chapter 158.5 14-07-2019 19:16:47 Tải xuống
Chapter 159 14-07-2019 19:17:57 Tải xuống
Chapter 159.5 14-07-2019 19:19:51 Tải xuống
Chapter 160 14-07-2019 20:13:21 Tải xuống
Chapter 160.5 14-07-2019 20:15:36 Tải xuống
Chapter 161 14-07-2019 20:17:45 Tải xuống
Chapter 161.5 14-07-2019 20:21:22 Tải xuống
Chapter 162 14-07-2019 20:22:47 Tải xuống
Chapter 162.5 14-07-2019 20:26:29 Tải xuống
Chapter 163 14-07-2019 20:29:22 Tải xuống
Chapter 163.5 14-07-2019 20:30:45 Tải xuống
Chapter 164 14-07-2019 20:33:24 Tải xuống
Chapter 164.5 14-07-2019 20:35:45 Tải xuống
Chapter 165 14-07-2019 20:38:05 Tải xuống
Chapter 165.5 14-07-2019 20:40:10 Tải xuống
Chapter 166 14-07-2019 20:41:35 Tải xuống
Chapter 166.5 14-07-2019 20:44:06 Tải xuống
Chapter 167 14-07-2019 20:46:09 Tải xuống
Chapter 167.5 14-07-2019 20:47:34 Tải xuống
Chapter 168 14-07-2019 20:48:37 Tải xuống
Chapter 168.5 14-07-2019 20:49:44 Tải xuống
Chapter 169 14-07-2019 20:50:33 Tải xuống
Chapter 169.5 14-07-2019 20:51:50 Tải xuống
Chapter 170 14-07-2019 20:52:47 Tải xuống
Chapter 170.5 14-07-2019 20:54:24 Tải xuống
Chapter 171 14-07-2019 20:56:33 Tải xuống
Chapter 171.5 14-07-2019 20:59:00 Tải xuống
Chapter 172 14-07-2019 21:01:13 Tải xuống
Chapter 172.5 14-07-2019 21:04:47 Tải xuống
Chapter 173 14-07-2019 21:07:42 Tải xuống
Chapter 173.5 14-07-2019 21:09:39 Tải xuống
Chapter 174 14-07-2019 21:11:22 Tải xuống
Chapter 174.5 14-07-2019 21:20:27 Tải xuống
Chapter 175 14-07-2019 21:25:07 Tải xuống
Chapter 175.5 14-07-2019 21:26:39 Tải xuống
Chapter 176 14-07-2019 21:27:54 Tải xuống
Chapter 176.5 14-07-2019 21:28:54 Tải xuống
Chapter 177 14-07-2019 21:30:43 Tải xuống
Chapter 177.5 14-07-2019 21:33:37 Tải xuống
Chapter 178 14-07-2019 21:35:49 Tải xuống
Chapter 178.5 14-07-2019 21:37:24 Tải xuống
Chapter 179 14-07-2019 21:39:12 Tải xuống
Chapter 179.5 14-07-2019 21:40:46 Tải xuống
Chapter 180 14-07-2019 21:41:48 Tải xuống
Chapter 180.5 14-07-2019 21:43:23 Tải xuống
Chapter 181 14-07-2019 21:44:48 Tải xuống
Chapter 181.5 14-07-2019 21:54:21 Tải xuống
Chapter 182 14-07-2019 21:55:34 Tải xuống
Chapter 182.5 14-07-2019 21:56:53 Tải xuống
Chapter 183 14-07-2019 21:58:39 Tải xuống
Chapter 183.5 14-07-2019 22:00:43 Tải xuống
Chapter 184 14-07-2019 22:02:13 Tải xuống
Chapter 184.5 14-07-2019 22:04:31 Tải xuống
Chapter 185 14-07-2019 22:06:31 Tải xuống
Chapter 186 14-07-2019 22:09:36 Tải xuống
Chapter 186.5 14-07-2019 22:10:55 Tải xuống
Chapter 187 14-07-2019 22:12:55 Tải xuống
Chapter 187.5 14-07-2019 21:53:54 Tải xuống
Chapter 188 14-07-2019 22:16:07 Tải xuống
Chapter 188.5 14-07-2019 22:18:36 Tải xuống
Chapter 189 14-07-2019 22:19:31 Tải xuống
Chapter 189.5 14-07-2019 22:21:27 Tải xuống
Chapter 190 14-07-2019 22:23:15 Tải xuống
Chapter 190.5 14-07-2019 22:25:30 Tải xuống
Chapter 191 14-07-2019 22:27:04 Tải xuống
Chapter 191.5 14-07-2019 22:28:35 Tải xuống
Chapter 192 14-07-2019 22:29:13 Tải xuống
Chapter 192.5 14-07-2019 22:30:48 Tải xuống
Chapter 193 14-07-2019 22:31:44 Tải xuống
Chapter 193.5 14-07-2019 22:33:03 Tải xuống
Chapter 194 14-07-2019 22:34:09 Tải xuống
Chapter 194.5 14-07-2019 22:35:07 Tải xuống
Chapter 195 14-07-2019 22:36:12 Tải xuống
Chapter 195.5 14-07-2019 22:37:09 Tải xuống
Chapter 196 14-07-2019 22:38:18 Tải xuống
Chapter 196.5 14-07-2019 22:39:03 Tải xuống
Chapter 197 14-07-2019 22:39:56 Tải xuống
Chapter 197.5 14-07-2019 22:42:25 Tải xuống
Chapter 198 14-07-2019 21:53:26 Tải xuống
Chapter 198.5 14-07-2019 21:52:27 Tải xuống
Chapter 199 14-07-2019 22:47:06 Tải xuống
Chapter 199.5 14-07-2019 22:48:12 Tải xuống
Chapter 200 14-07-2019 22:49:35 Tải xuống
Chapter 201 14-07-2019 22:51:16 Tải xuống
Chapter 201.5 14-07-2019 22:52:35 Tải xuống
Chapter 202 14-07-2019 22:53:55 Tải xuống
Chapter 202.5 14-07-2019 22:55:43 Tải xuống
Chapter 203 14-07-2019 22:57:46 Tải xuống
Chapter 203.5 14-07-2019 22:59:21 Tải xuống
Chapter 204 14-07-2019 23:00:42 Tải xuống
Chapter 204.5 14-07-2019 23:02:37 Tải xuống
Chapter 205 14-07-2019 23:03:48 Tải xuống
Chapter 205.5 14-07-2019 23:05:27 Tải xuống
Chapter 206 14-07-2019 23:06:42 Tải xuống
Chapter 206.5 14-07-2019 23:08:12 Tải xuống
Chapter 207 14-07-2019 23:09:45 Tải xuống
Chapter 207.5 14-07-2019 23:11:36 Tải xuống
Chapter 208 14-07-2019 23:12:48 Tải xuống
Chapter 208.5 14-07-2019 23:14:00 Tải xuống
Chapter 209 14-07-2019 23:15:33 Tải xuống
Chapter 209.5 14-07-2019 23:16:55 Tải xuống
Chapter 210 14-07-2019 23:18:15 Tải xuống
Chapter 210.5 14-07-2019 23:19:36 Tải xuống
Chapter 211 14-07-2019 23:20:55 Tải xuống
Chapter 211.5 14-07-2019 23:22:27 Tải xuống
Chapter 212 14-07-2019 23:23:42 Tải xuống
Chapter 212.5 14-07-2019 23:24:58 Tải xuống
Chapter 213 14-07-2019 23:26:33 Tải xuống
Chapter 213.5 14-07-2019 23:28:52 Tải xuống
Chapter 214 14-07-2019 23:34:53 Tải xuống
Chapter 214.5 14-07-2019 23:36:01 Tải xuống
Chapter 215 15-07-2019 12:35:32 Tải xuống
Chapter 215.5 15-07-2019 12:37:04 Tải xuống
Chapter 216 15-07-2019 12:39:33 Tải xuống
Chapter 216.5 15-07-2019 12:42:04 Tải xuống
Chapter 217 15-07-2019 12:43:39 Tải xuống
Chapter 217.5 15-07-2019 12:44:54 Tải xuống
Chapter 218 15-07-2019 12:46:48 Tải xuống
Chapter 218.5 15-07-2019 12:48:30 Tải xuống
Chapter 219 15-07-2019 12:48:51 Tải xuống
Chapter 219.5 15-07-2019 12:50:10 Tải xuống
Chapter 220 15-07-2019 12:51:35 Tải xuống
Chapter 220.5 15-07-2019 12:53:03 Tải xuống
Chapter 221 15-07-2019 12:54:41 Tải xuống
Chapter 221.5 15-07-2019 12:55:40 Tải xuống
Chapter 222 15-07-2019 12:57:12 Tải xuống
Chapter 222.5 15-07-2019 12:59:01 Tải xuống
Chapter 223 15-07-2019 13:00:27 Tải xuống
Chapter 223.5 15-07-2019 13:02:11 Tải xuống
Chapter 224 15-07-2019 13:03:31 Tải xuống
Chapter 224.5 15-07-2019 13:04:56 Tải xuống
Chapter 225 15-07-2019 13:05:39 Tải xuống
Chapter 225.5 15-07-2019 13:06:47 Tải xuống
Chapter 226 15-07-2019 13:07:59 Tải xuống
Chapter 226.5 15-07-2019 13:09:17 Tải xuống
Chapter 227 15-07-2019 13:09:54 Tải xuống
Chapter 228 15-07-2019 13:11:56 Tải xuống
Chapter 228.5 15-07-2019 13:13:18 Tải xuống
Chapter 229 15-07-2019 13:14:48 Tải xuống
Chapter 229.5 15-07-2019 13:16:39 Tải xuống
Chapter 230 06-02-2019 02:10:13 Tải xuống
Chapter 230.5 07-02-2019 14:22:24 Tải xuống
Chapter 231 12-02-2019 05:42:46 Tải xuống
Chapter 231.5 12-02-2019 06:05:20 Tải xuống
Chapter 232 12-02-2019 06:29:48 Tải xuống
Chapter 232.5 15-02-2019 01:04:35 Tải xuống
Chapter 233 19-02-2019 10:03:48 Tải xuống
Chapter 233.5 19-02-2019 10:03:51 Tải xuống
Chapter 234 19-02-2019 12:05:58 Tải xuống
Chapter 234.5 21-02-2019 03:26:03 Tải xuống
Chapter 235 23-02-2019 22:04:45 Tải xuống
Chapter 235.5 24-02-2019 11:01:57 Tải xuống
Chapter 236 26-02-2019 16:04:12 Tải xuống
Chapter 237 01-03-2019 09:00:57 Tải xuống
Chapter 237.5 03-03-2019 19:04:17 Tải xuống
Chapter 237.5: - Lạc Thiên Nhóm 01-03-2019 21:54:06 Tải xuống
Chapter 238 04-05-2019 18:24:17 Tải xuống
Chapter 239 07-03-2019 04:42:06 Tải xuống
Chapter 240 07-03-2019 04:42:09 Tải xuống
Chapter 241 04-05-2019 18:24:20 Tải xuống
Chapter 242 07-03-2019 04:42:14 Tải xuống
Chapter 243 07-03-2019 04:42:20 Tải xuống
Chapter 244 07-03-2019 04:42:23 Tải xuống
Chapter 245 07-03-2019 04:42:26 Tải xuống
Chapter 246 13-03-2019 10:07:20 Tải xuống
Chapter 247 12-03-2019 16:06:38 Tải xuống
Chapter 248 16-03-2019 05:05:50 Tải xuống
Chapter 249 18-03-2019 13:03:32 Tải xuống
Chapter 250 18-03-2019 19:02:06 Tải xuống
Chapter 251 18-03-2019 17:44:24 Tải xuống
Chapter 252 29-03-2019 08:04:39 Tải xuống
Chapter 253 28-03-2019 06:30:11 Tải xuống
Chapter 254 28-03-2019 06:30:15 Tải xuống
Chapter 255 28-03-2019 06:30:17 Tải xuống
Chapter 256 28-03-2019 06:30:21 Tải xuống
Chapter 257 28-03-2019 18:55:02 Tải xuống
Chapter 258 08-04-2019 13:58:46 Tải xuống
Chapter 259 08-04-2019 12:20:09 Tải xuống
Chapter 260 08-04-2019 12:20:12 Tải xuống
Chapter 261 08-04-2019 12:15:25 Tải xuống
Chapter 262 04-05-2019 18:24:23 Tải xuống
Chapter 263 04-05-2019 18:24:27 Tải xuống
Chapter 264 04-05-2019 18:24:29 Tải xuống
Chapter 265 04-05-2019 18:24:32 Tải xuống
Chapter 266 04-05-2019 18:24:38 Tải xuống
Chapter 267 04-05-2019 18:24:38 Tải xuống
Chapter 268 04-05-2019 18:24:41 Tải xuống
Chapter 269 04-05-2019 18:24:44 Tải xuống
Chapter 270 04-05-2019 18:24:47 Tải xuống
Chapter 271 04-05-2019 18:24:50 Tải xuống
Chapter 272 04-05-2019 18:24:53 Tải xuống
Chapter 273 31-05-2019 09:28:33 Tải xuống
Chapter 274 04-05-2019 18:24:59 Tải xuống
Chapter 275 04-05-2019 18:25:04 Tải xuống
Chapter 276 04-05-2019 18:25:07 Tải xuống
Chapter 277 04-05-2019 18:25:10 Tải xuống
Chapter 278 04-05-2019 18:25:13 Tải xuống
Chapter 279 04-05-2019 18:25:15 Tải xuống
Chapter 280 04-05-2019 18:25:18 Tải xuống
Chapter 281 04-05-2019 18:25:21 Tải xuống
Chapter 282 05-05-2019 14:01:00 Tải xuống
Chapter 283 05-05-2019 23:42:22 Tải xuống
Chapter 284 10-05-2019 07:04:00 Tải xuống
Chapter 285 10-05-2019 23:02:57 Tải xuống
Chapter 286 31-05-2019 02:20:51 Tải xuống
Chapter 287 31-05-2019 04:24:20 Tải xuống
Chapter 288 31-05-2019 09:28:28 Tải xuống
Chapter 289 31-05-2019 09:28:24 Tải xuống
Chapter 290 31-05-2019 09:28:30 Tải xuống
Chapter 291 31-05-2019 09:28:36 Tải xuống
Chapter 292 31-05-2019 09:28:40 Tải xuống
Chapter 293 31-05-2019 04:24:25 Tải xuống
Chapter 294 31-05-2019 09:28:21 Tải xuống
Chapter 295 30-05-2019 22:25:32 Tải xuống
Chapter 296 02-06-2019 00:12:13 Tải xuống
Chapter 297 02-06-2019 12:00:14 Tải xuống
Chapter 298 06-06-2019 01:00:17 Tải xuống
Chapter 299 06-06-2019 13:30:36 Tải xuống
Chapter 300 09-06-2019 00:42:15 Tải xuống
Chapter 301 10-06-2019 13:38:43 Tải xuống
Chapter 302 16-06-2019 01:13:04 Tải xuống
Chapter 303 13-06-2019 13:00:07 Tải xuống
Chapter 304 16-06-2019 16:56:23 Tải xuống
Chapter 305 16-06-2019 11:00:15 Tải xuống
Chapter 306 20-06-2019 00:18:14 Tải xuống
Chapter 307 20-06-2019 19:00:21 Tải xuống
Chapter 308 23-06-2019 00:42:10 Tải xuống
Chapter 309 23-06-2019 13:30:28 Tải xuống
Chapter 310 27-06-2019 01:12:11 Tải xuống
Chapter 311 30-06-2019 01:00:07 Tải xuống
Chapter 312 30-06-2019 22:13:16 Tải xuống
Chapter 313 04-07-2019 09:36:13 Tải xuống
Chapter 314 04-07-2019 22:12:33 Tải xuống
Chapter 315 07-07-2019 01:18:25 Tải xuống
Chapter 316 11-07-2019 00:42:12 Tải xuống
Chapter 317 11-07-2019 13:00:13 Tải xuống
Chapter 318 12-07-2019 18:42:17 Tải xuống
Chapter 319 13-07-2019 14:12:11 Tải xuống
Chapter 320 15-07-2019 01:18:16 Tải xuống
Chapter 321 18-07-2019 23:40:40 Tải xuống
Chapter 322 18-07-2019 23:40:43 Tải xuống
Chapter 323 21-07-2019 02:29:26 Tải xuống
Chapter 324 23-07-2019 21:14:45 Tải xuống
Chapter 325 28-07-2019 06:17:18 Tải xuống
Chapter 326 29-07-2019 18:18:29 Tải xuống
Chapter 327 29-07-2019 21:05:52 Tải xuống
Chapter 328 28-07-2019 21:24:21 Tải xuống
Chapter 329 01-08-2019 00:06:18 Tải xuống
Chapter 330 01-08-2019 21:42:14 Tải xuống
Chapter 331 04-08-2019 01:18:21 Tải xuống
Chapter 332 07-08-2019 23:18:16 Tải xuống
Chapter 333 12-08-2019 07:18:09 Tải xuống
Chapter 334 10-08-2019 01:06:15 Tải xuống
Chapter 335 10-08-2019 12:00:16 Tải xuống
Chapter 336 12-08-2019 04:06:08 Tải xuống
Chapter 337 11-08-2019 12:30:20 Tải xuống
Chapter 338 15-08-2019 00:48:17 Tải xuống
Chapter 339 15-08-2019 12:30:20 Tải xuống
Chapter 340 18-08-2019 10:12:14 Tải xuống
Chapter 341 18-08-2019 13:06:15 Tải xuống
Chapter 342 22-08-2019 12:18:50 Tải xuống
Chapter 343 22-08-2019 15:00:19 Tải xuống
Chapter 344 25-08-2019 00:24:14 Tải xuống
Chapter 345 25-08-2019 12:53:01 Tải xuống
Chapter 346 29-08-2019 01:36:23 Tải xuống
Chapter 347 29-08-2019 22:54:09 Tải xuống
Chapter 348 05-09-2019 12:54:10 Tải xuống
Chapter 349 05-09-2019 12:54:12 Tải xuống
Chapter 350 05-09-2019 12:54:16 Tải xuống
Chapter 351 05-09-2019 22:00:24 Tải xuống
Chapter 352 08-09-2019 12:54:13 Tải xuống
Chapter 353 08-09-2019 22:30:18 Tải xuống
Chapter 354 12-09-2019 12:18:12 Tải xuống
Chapter 355 12-09-2019 19:36:13 Tải xuống
Chapter 356 13-09-2019 12:24:13 Tải xuống
Chapter 357 13-09-2019 22:36:09 Tải xuống
Chapter 358 15-09-2019 16:00:12 Tải xuống
Chapter 359 16-09-2019 16:06:13 Tải xuống
Chapter 360 19-09-2019 16:01:56 Tải xuống
Chapter 361 20-09-2019 11:04:54 Tải xuống
Chapter 362 22-09-2019 11:48:14 Tải xuống
Chapter 363 22-09-2019 14:42:14 Tải xuống
Chapter 364 26-09-2019 12:54:12 Tải xuống
Chapter 365 26-09-2019 21:30:14 Tải xuống
Chapter 366 29-09-2019 20:04:13 Tải xuống
Chapter 367 29-09-2019 20:02:20 Tải xuống
Chapter 368 03-10-2019 21:29:18 Tải xuống
Chapter 369 03-10-2019 21:37:19 Tải xuống
Chapter 370 04-10-2019 19:30:48 Tải xuống
Chapter 371 04-10-2019 22:36:49 Tải xuống
Chapter 372 06-10-2019 00:24:54 Tải xuống
Chapter 373 06-10-2019 13:30:45 Tải xuống
Chapter 374 07-10-2019 21:48:52 Tải xuống
Chapter 375 08-10-2019 18:55:01 Tải xuống
Chapter 376 10-10-2019 11:42:46 Tải xuống
Chapter 377 10-10-2019 13:48:43 Tải xuống
Chapter 378 13-10-2019 00:24:46 Tải xuống
Chapter 379 13-10-2019 10:30:54 Tải xuống
Chapter 380 17-10-2019 13:47:17 Tải xuống
Chapter 381 19-10-2019 13:48:49 Tải xuống
Chapter 382 20-10-2019 12:37:16 Tải xuống
Chapter 383 21-10-2019 22:18:53 Tải xuống
Chapter 384 24-10-2019 15:24:50 Tải xuống
Chapter 385 24-10-2019 22:11:21 Tải xuống
Chapter 386 25-10-2019 22:13:20 Tải xuống
Chapter 387 26-10-2019 16:13:50 Tải xuống
Chapter 388 28-10-2019 12:43:48 Tải xuống
Chapter 389 29-10-2019 12:30:46 Tải xuống
Chapter 390 31-10-2019 12:30:45 Tải xuống
Chapter 391 31-10-2019 22:29:16 Tải xuống
Chapter 392: Halloween 01-11-2019 22:10:47 Tải xuống
Chapter 393 04-11-2019 12:25:02 Tải xuống
Chapter 394 05-11-2019 12:42:53 Tải xuống
Chapter 395 07-11-2019 12:31:18 Tải xuống
Chapter 396 08-11-2019 12:25:20 Tải xuống
Chapter 397 10-11-2019 14:14:14 Tải xuống
Chapter 398 11-11-2019 13:58:06 Tải xuống
Chapter 399 14-11-2019 13:19:32 Tải xuống
Chapter 400 15-11-2019 22:46:21 Tải xuống
Chapter 401 17-11-2019 12:43:52 Tải xuống
Chapter 402 18-11-2019 13:06:50 Tải xuống
Chapter 403 21-11-2019 16:42:44 Tải xuống
Chapter 404 23-11-2019 17:17:22 Tải xuống
Chapter 405 25-11-2019 00:07:51 Tải xuống
Chapter 406 25-11-2019 12:54:43 Tải xuống
Chapter 407 28-11-2019 13:24:14 Tải xuống
Chapter 408 30-11-2019 13:43:59 Tải xuống
Chapter 409 01-12-2019 12:47:14 Tải xuống
Chapter 410 02-12-2019 13:55:29 Tải xuống
Chapter 411 05-12-2019 13:00:55 Tải xuống
Chapter 412 08-12-2019 04:32:13 Tải xuống
Chapter 413 08-12-2019 15:35:14 Tải xuống
Chapter 414 09-12-2019 12:42:44 Tải xuống
Chapter 415 12-12-2019 13:06:46 Tải xuống
Chapter 416 12-12-2019 22:18:17 Tải xuống
Chapter 417 15-12-2019 14:12:45 Tải xuống
Chapter 418 17-12-2019 13:30:48 Tải xuống
Chapter 419 19-12-2019 13:48:51 Tải xuống
Chapter 420 19-12-2019 22:29:21 Tải xuống
Chapter 421 22-12-2019 09:50:13 Tải xuống
Chapter 422 23-12-2019 12:06:18 Tải xuống
Chapter 423 25-12-2019 19:12:48 Tải xuống
Chapter 424 27-12-2019 21:55:18 Tải xuống
Chapter 425 27-12-2019 22:16:13 Tải xuống
Chapter 425: Raw 27-12-2019 23:12:44 Tải xuống
Chapter 426 29-12-2019 06:18:52 Tải xuống
Chapter 427 29-12-2019 22:34:19 Tải xuống
Chapter 428 30-12-2019 12:55:13 Tải xuống
Chapter 429 02-01-2020 13:12:36 Tải xuống
Chapter 430 03-01-2020 00:11:15 Tải xuống
Chapter 431 04-01-2020 00:06:17 Tải xuống
Chapter 432 04-01-2020 22:58:14 Tải xuống
Chapter 433 05-01-2020 14:47:18 Tải xuống
Chapter 434 05-01-2020 22:25:00 Tải xuống
Chapter 435 06-01-2020 12:52:12 Tải xuống
Chapter 436 07-01-2020 12:53:14 Tải xuống
Chapter 437 09-01-2020 13:12:39 Tải xuống
Chapter 438 09-01-2020 21:37:45 Tải xuống
Chapter 439 12-01-2020 13:30:43 Tải xuống
Chapter 440 13-01-2020 12:37:46 Tải xuống
Chapter 441 16-01-2020 12:42:43 Tải xuống
Chapter 442 18-01-2020 01:00:44 Tải xuống
Chapter 443 19-01-2020 10:07:40 Tải xuống
Chapter 443: Raw 19-01-2020 12:06:40 Tải xuống
Chapter 444 20-01-2020 13:38:13 Tải xuống
Chapter 445 23-01-2020 11:18:45 Tải xuống
Chapter 445: Raw 23-01-2020 13:00:42 Tải xuống
Chapter 446 24-01-2020 22:18:47 Tải xuống
Chapter 447 25-01-2020 12:13:14 Tải xuống
Chapter 448 26-01-2020 21:43:07 Tải xuống
Chapter 449 27-01-2020 22:16:38 Tải xuống
Chapter 450 28-01-2020 22:35:36 Tải xuống
Chapter 451 30-01-2020 00:00:57 Tải xuống
Chapter 452 30-01-2020 14:54:42 Tải xuống
Chapter 453 31-01-2020 22:42:44 Tải xuống
Chapter 454 02-02-2020 18:18:41 Tải xuống
Chapter 455 03-02-2020 18:12:49 Tải xuống
Chapter 456 06-02-2020 12:36:42 Tải xuống
Chapter 457 07-02-2020 23:42:54 Tải xuống
Chapter 458 09-02-2020 14:37:11 Tải xuống
Chapter 459 10-02-2020 14:18:45 Tải xuống
Chapter 460 13-02-2020 14:00:42 Tải xuống
Chapter 461 15-02-2020 14:24:44 Tải xuống
Chapter 462 17-02-2020 16:20:10 Tải xuống
Chapter 463 18-02-2020 21:08:40 Tải xuống
Chapter 464 20-02-2020 19:52:18 Tải xuống
Chapter 465 21-02-2020 23:06:42 Tải xuống
Chapter 466 23-02-2020 23:06:14 Tải xuống
Chapter 467 25-02-2020 22:13:15 Tải xuống
Chapter 468 27-02-2020 22:14:09 Tải xuống
Chapter 469 29-02-2020 08:37:42 Tải xuống
Chapter 470 01-03-2020 22:32:16 Tải xuống
Chapter 471 02-03-2020 15:14:14 Tải xuống
Chapter 472 05-03-2020 15:23:12 Tải xuống
Chapter 473 07-03-2020 23:50:15 Tải xuống
Chapter 474 09-03-2020 23:06:44 Tải xuống
Chapter 475 10-03-2020 23:15:11 Tải xuống
Chapter 476 13-03-2020 20:36:12 Tải xuống
Chapter 477 14-03-2020 22:34:12 Tải xuống
Chapter 478 15-03-2020 22:49:10 Tải xuống
Chapter 479 17-03-2020 08:19:11 Tải xuống
Chapter 480 17-03-2020 23:05:12 Tải xuống
Chapter 481 18-03-2020 23:00:43 Tải xuống
Chapter 482 20-03-2020 00:21:20 Tải xuống
Chapter 483 23-03-2020 01:06:47 Tải xuống
Chapter 484 25-03-2020 04:08:42 Tải xuống
Chapter 485 25-03-2020 05:30:43 Tải xuống
Chapter 486 19-04-2020 01:45:38 Tải xuống
Chapter 487 19-04-2020 01:41:39 Tải xuống
Chapter 488 19-04-2020 01:40:08 Tải xuống
Chapter 489 19-04-2020 02:07:40 Tải xuống
Chapter 490 19-04-2020 01:58:38 Tải xuống
Chapter 491 19-04-2020 01:35:39 Tải xuống
Chapter 492 19-04-2020 01:34:25 Tải xuống
Chapter 493 19-04-2020 01:43:39 Tải xuống
Chapter 494 19-04-2020 01:28:38 Tải xuống
Chapter 495 19-04-2020 01:38:42 Tải xuống
Chapter 496 19-04-2020 01:59:38 Tải xuống
Chapter 497 19-04-2020 01:25:09 Tải xuống
Chapter 498 19-04-2020 01:57:09 Tải xuống
Chapter 499 19-04-2020 01:23:08 Tải xuống
Chapter 500 19-04-2020 01:22:08 Tải xuống
Chapter 501 19-04-2020 22:46:41 Tải xuống
Chapter 502 20-04-2020 23:43:10 Tải xuống
Chapter 503 23-04-2020 01:24:39 Tải xuống
Chapter 504 23-04-2020 23:44:08 Tải xuống
Chapter 505 26-04-2020 02:25:37 Tải xuống
Chapter 506 26-04-2020 13:06:07 Tải xuống
Chapter 507 28-04-2020 00:17:08 Tải xuống
Chapter 508 01-05-2020 09:08:07 Tải xuống
Chapter 509 01-05-2020 13:19:08 Tải xuống
Chapter 510 02-05-2020 13:43:08 Tải xuống
Chapter 511 03-05-2020 23:12:37 Tải xuống
Chapter 512 04-05-2020 23:48:37 Tải xuống
Chapter 513 05-05-2020 23:00:43 Tải xuống
Chapter 514 07-05-2020 08:30:40 Tải xuống
Chapter 515 09-05-2020 23:02:45 Tải xuống
Chapter 516 11-05-2020 23:13:37 Tải xuống
Chapter 517 12-05-2020 23:06:37 Tải xuống
Chapter 518 13-05-2020 21:48:38 Tải xuống
Chapter 519 14-05-2020 22:31:08 Tải xuống
Chapter 520 16-05-2020 22:12:08 Tải xuống
Chapter 521 18-05-2020 21:54:07 Tải xuống
Chapter 522 19-05-2020 22:41:09 Tải xuống
Chapter 523 20-05-2020 23:07:16 Tải xuống
Chapter 524 23-05-2020 22:53:11 Tải xuống
Chapter 525 25-05-2020 22:43:34 Tải xuống
Chapter 526 27-05-2020 09:00:41 Tải xuống
Chapter 527 27-05-2020 22:25:36 Tải xuống
Chapter 528 29-05-2020 00:18:36 Tải xuống
Chapter 529 31-05-2020 00:23:06 Tải xuống
Chapter 530 02-06-2020 12:32:36 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM