Loading...

Thông Linh Phi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Historical , Manhua , Mystery , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 320 15-07-2019 01:18:16 Tải xuống
Chapter 319 13-07-2019 14:12:11 Tải xuống
Chapter 318 12-07-2019 18:42:17 Tải xuống
Chapter 317 11-07-2019 13:00:13 Tải xuống
Chapter 316 11-07-2019 00:42:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-01-2019 22:24:33 Tải xuống
Chapter 2 03-01-2019 22:24:35 Tải xuống
Chapter 3 03-01-2019 22:24:39 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 22:24:42 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 22:24:45 Tải xuống
Chapter 6 03-01-2019 22:24:48 Tải xuống
Chapter 7 03-01-2019 22:25:33 Tải xuống
Chapter 8 03-01-2019 22:25:36 Tải xuống
Chapter 9 03-01-2019 22:25:39 Tải xuống
Chapter 10 03-01-2019 22:25:42 Tải xuống
Chapter 11 03-01-2019 22:25:45 Tải xuống
Chapter 12 03-01-2019 22:25:48 Tải xuống
Chapter 13 03-01-2019 22:26:33 Tải xuống
Chapter 14 03-01-2019 22:26:36 Tải xuống
Chapter 15 03-01-2019 22:26:39 Tải xuống
Chapter 16 31-05-2019 20:09:30 Tải xuống
Chapter 17 31-05-2019 20:10:10 Tải xuống
Chapter 18 03-01-2019 22:26:48 Tải xuống
Chapter 19 03-01-2019 22:27:34 Tải xuống
Chapter 20 03-01-2019 22:27:36 Tải xuống
Chapter 21 03-01-2019 22:27:39 Tải xuống
Chapter 22 03-01-2019 22:27:42 Tải xuống
Chapter 23 03-01-2019 22:27:45 Tải xuống
Chapter 23.5 03-01-2019 22:27:48 Tải xuống
Chapter 24 31-05-2019 04:24:10 Tải xuống
Chapter 24.5 03-01-2019 22:28:36 Tải xuống
Chapter 25 03-01-2019 22:28:39 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2019 22:28:42 Tải xuống
Chapter 27 14-07-2019 10:01:21 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 22:28:48 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 22:29:34 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 22:29:37 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 22:29:40 Tải xuống
Chapter 32 03-01-2019 22:29:42 Tải xuống
Chapter 33 03-01-2019 22:29:45 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 22:29:49 Tải xuống
Chapter 35 31-05-2019 05:13:48 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 22:30:37 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 22:30:39 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 22:30:42 Tải xuống
Chapter 38.5 03-01-2019 22:30:45 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 22:30:48 Tải xuống
Chapter 39.5 03-01-2019 22:31:33 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 22:31:37 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 22:31:39 Tải xuống
Chapter 42 03-01-2019 22:31:43 Tải xuống
Chapter 43 03-01-2019 22:31:46 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 22:31:49 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 22:32:34 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 22:32:37 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 22:32:40 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 22:32:42 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 22:32:46 Tải xuống
Chapter 50 31-05-2019 03:19:52 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 22:33:34 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 22:33:37 Tải xuống
Chapter 53 03-01-2019 22:33:40 Tải xuống
Chapter 53.5 03-01-2019 22:33:42 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 22:33:45 Tải xuống
Chapter 54.5 03-01-2019 22:33:48 Tải xuống
Chapter 55 14-07-2019 10:02:35 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 22:34:37 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 22:34:40 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 22:34:43 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 22:34:46 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 22:34:49 Tải xuống
Chapter 61 03-01-2019 22:35:33 Tải xuống
Chapter 61.5 03-01-2019 22:35:36 Tải xuống
Chapter 62 03-01-2019 22:35:39 Tải xuống
Chapter 62.5 03-01-2019 22:35:42 Tải xuống
Chapter 63 03-01-2019 22:35:45 Tải xuống
Chapter 63.5 03-01-2019 22:35:48 Tải xuống
Chapter 64 03-01-2019 22:36:35 Tải xuống
Chapter 65 03-01-2019 22:36:37 Tải xuống
Chapter 65.5 03-01-2019 22:36:40 Tải xuống
Chapter 66 03-01-2019 22:36:43 Tải xuống
Chapter 67 03-01-2019 22:36:45 Tải xuống
Chapter 67.5 03-01-2019 22:36:49 Tải xuống
Chapter 68 03-01-2019 22:37:33 Tải xuống
Chapter 68.5 03-01-2019 22:37:36 Tải xuống
Chapter 69 03-01-2019 22:37:39 Tải xuống
Chapter 69.5 03-01-2019 22:37:42 Tải xuống
Chapter 70 03-01-2019 22:37:45 Tải xuống
Chapter 70.5 03-01-2019 22:37:48 Tải xuống
Chapter 71 03-01-2019 22:38:33 Tải xuống
Chapter 71.5 03-01-2019 22:38:36 Tải xuống
Chapter 71.6 03-01-2019 22:38:40 Tải xuống
Chapter 71.7: - Ngoại Truyện 02-02-2019 10:20:08 Tải xuống
Chapter 72 03-01-2019 22:38:42 Tải xuống
Chapter 72.5 03-01-2019 22:38:45 Tải xuống
Chapter 73 03-01-2019 22:38:48 Tải xuống
Chapter 73.5 04-05-2019 18:24:09 Tải xuống
Chapter 74 03-01-2019 22:39:37 Tải xuống
Chapter 75 03-01-2019 22:39:40 Tải xuống
Chapter 75.5 03-01-2019 22:39:42 Tải xuống
Chapter 76 03-01-2019 22:39:45 Tải xuống
Chapter 76.5 03-01-2019 22:39:48 Tải xuống
Chapter 77 03-01-2019 22:40:34 Tải xuống
Chapter 77.5 03-01-2019 22:40:36 Tải xuống
Chapter 78 03-01-2019 22:40:40 Tải xuống
Chapter 79 03-01-2019 22:40:43 Tải xuống
Chapter 80 03-01-2019 22:40:45 Tải xuống
Chapter 80.5 03-01-2019 22:40:48 Tải xuống
Chapter 81 03-01-2019 22:41:34 Tải xuống
Chapter 81.5 03-01-2019 22:41:37 Tải xuống
Chapter 82 03-01-2019 22:41:40 Tải xuống
Chapter 83 03-01-2019 22:41:43 Tải xuống
Chapter 83.5 03-01-2019 22:41:46 Tải xuống
Chapter 84 03-01-2019 22:41:48 Tải xuống
Chapter 84.5 03-01-2019 22:42:34 Tải xuống
Chapter 85 03-01-2019 22:42:37 Tải xuống
Chapter 85.5 03-01-2019 22:42:40 Tải xuống
Chapter 86 03-01-2019 22:42:43 Tải xuống
Chapter 86.5 03-01-2019 22:42:46 Tải xuống
Chapter 87 03-01-2019 22:42:49 Tải xuống
Chapter 87.5 03-01-2019 22:43:33 Tải xuống
Chapter 88 03-01-2019 22:43:36 Tải xuống
Chapter 88.5 03-01-2019 22:43:39 Tải xuống
Chapter 89 03-01-2019 22:43:42 Tải xuống
Chapter 89.5 03-01-2019 22:43:45 Tải xuống
Chapter 90 03-01-2019 22:43:48 Tải xuống
Chapter 90.5 03-01-2019 22:44:33 Tải xuống
Chapter 91 03-01-2019 22:44:37 Tải xuống
Chapter 92 03-01-2019 22:44:39 Tải xuống
Chapter 92.5 03-01-2019 22:44:42 Tải xuống
Chapter 93 03-01-2019 22:44:45 Tải xuống
Chapter 93.5 03-01-2019 22:44:48 Tải xuống
Chapter 94 03-01-2019 22:45:34 Tải xuống
Chapter 94.5 03-01-2019 22:45:36 Tải xuống
Chapter 95 03-01-2019 22:45:39 Tải xuống
Chapter 95.5 03-01-2019 22:45:42 Tải xuống
Chapter 96 03-01-2019 22:45:46 Tải xuống
Chapter 96.5 03-01-2019 22:45:48 Tải xuống
Chapter 97 03-01-2019 22:46:34 Tải xuống
Chapter 98 03-01-2019 22:46:36 Tải xuống
Chapter 99 03-01-2019 22:46:40 Tải xuống
Chapter 99.5 03-01-2019 22:46:42 Tải xuống
Chapter 100 14-07-2019 10:03:10 Tải xuống
Chapter 100.5 14-07-2019 10:03:43 Tải xuống
Chapter 101 14-07-2019 10:04:45 Tải xuống
Chapter 102 14-07-2019 10:05:40 Tải xuống
Chapter 102.5 14-07-2019 10:06:27 Tải xuống
Chapter 103 14-07-2019 11:27:15 Tải xuống
Chapter 103.5 14-07-2019 11:29:06 Tải xuống
Chapter 104 03-01-2019 22:47:48 Tải xuống
Chapter 104.5 03-01-2019 22:48:33 Tải xuống
Chapter 105 03-01-2019 22:48:37 Tải xuống
Chapter 105.5 03-01-2019 22:48:39 Tải xuống
Chapter 106 03-01-2019 22:48:42 Tải xuống
Chapter 106.5 03-01-2019 22:48:45 Tải xuống
Chapter 107 03-01-2019 22:48:48 Tải xuống
Chapter 107.5 03-01-2019 22:49:33 Tải xuống
Chapter 108 03-01-2019 22:49:36 Tải xuống
Chapter 108.5 03-01-2019 22:49:39 Tải xuống
Chapter 109 03-01-2019 22:49:42 Tải xuống
Chapter 109.5 03-01-2019 22:49:45 Tải xuống
Chapter 110 03-01-2019 22:49:48 Tải xuống
Chapter 111 03-01-2019 22:50:34 Tải xuống
Chapter 112 03-01-2019 22:50:37 Tải xuống
Chapter 113 03-01-2019 22:50:39 Tải xuống
Chapter 113.5 03-01-2019 22:50:42 Tải xuống
Chapter 114 03-01-2019 22:50:45 Tải xuống
Chapter 114.5 03-01-2019 22:50:48 Tải xuống
Chapter 115 03-01-2019 22:51:33 Tải xuống
Chapter 115.5 03-01-2019 22:51:36 Tải xuống
Chapter 116 03-01-2019 22:51:39 Tải xuống
Chapter 116.5 03-01-2019 22:51:42 Tải xuống
Chapter 117 03-01-2019 22:51:45 Tải xuống
Chapter 117.5 03-01-2019 22:51:48 Tải xuống
Chapter 118 03-01-2019 22:52:33 Tải xuống
Chapter 119 03-01-2019 22:52:36 Tải xuống
Chapter 119.5 03-01-2019 22:52:39 Tải xuống
Chapter 120 03-01-2019 22:52:42 Tải xuống
Chapter 120.5 03-01-2019 22:52:45 Tải xuống
Chapter 121 03-01-2019 22:52:48 Tải xuống
Chapter 121.5 03-01-2019 22:53:33 Tải xuống
Chapter 122 03-01-2019 22:53:36 Tải xuống
Chapter 122.5 03-01-2019 22:53:39 Tải xuống
Chapter 123 03-01-2019 22:53:42 Tải xuống
Chapter 123.5 03-01-2019 22:53:46 Tải xuống
Chapter 124 03-01-2019 22:53:48 Tải xuống
Chapter 124.5 03-01-2019 22:54:33 Tải xuống
Chapter 125 03-01-2019 22:54:36 Tải xuống
Chapter 125.5 03-01-2019 22:54:39 Tải xuống
Chapter 126 03-01-2019 22:54:42 Tải xuống
Chapter 126.5 03-01-2019 22:54:45 Tải xuống
Chapter 127 03-01-2019 22:54:48 Tải xuống
Chapter 127.5 03-01-2019 22:55:33 Tải xuống
Chapter 128 03-01-2019 22:55:36 Tải xuống
Chapter 128.5 03-01-2019 22:55:39 Tải xuống
Chapter 129 03-01-2019 22:55:42 Tải xuống
Chapter 129.5 03-01-2019 22:55:45 Tải xuống
Chapter 130 03-01-2019 22:55:48 Tải xuống
Chapter 130.5 03-01-2019 22:56:33 Tải xuống
Chapter 131 03-01-2019 22:56:36 Tải xuống
Chapter 131.5 03-01-2019 22:56:39 Tải xuống
Chapter 132 03-01-2019 22:56:43 Tải xuống
Chapter 132.5 03-01-2019 22:56:45 Tải xuống
Chapter 133 03-01-2019 22:56:48 Tải xuống
Chapter 133.1 03-01-2019 22:57:34 Tải xuống
Chapter 133.5 03-01-2019 22:57:37 Tải xuống
Chapter 134 14-07-2019 11:30:11 Tải xuống
Chapter 134.5 03-01-2019 22:57:43 Tải xuống
Chapter 135 03-01-2019 22:57:46 Tải xuống
Chapter 135.5 03-01-2019 22:57:48 Tải xuống
Chapter 136 03-01-2019 22:58:33 Tải xuống
Chapter 136.5 03-01-2019 22:58:36 Tải xuống
Chapter 137 03-01-2019 22:58:39 Tải xuống
Chapter 137.5 03-01-2019 22:58:42 Tải xuống
Chapter 138 03-01-2019 22:58:45 Tải xuống
Chapter 138.5 03-01-2019 22:58:48 Tải xuống
Chapter 139 14-07-2019 11:31:18 Tải xuống
Chapter 139.5 14-07-2019 11:32:31 Tải xuống
Chapter 140 14-07-2019 11:33:54 Tải xuống
Chapter 140.5 14-07-2019 11:35:20 Tải xuống
Chapter 141 14-07-2019 11:36:42 Tải xuống
Chapter 141.5 14-07-2019 11:38:30 Tải xuống
Chapter 142 14-07-2019 11:41:06 Tải xuống
Chapter 142.5 14-07-2019 15:24:54 Tải xuống
Chapter 143 14-07-2019 15:26:53 Tải xuống
Chapter 143.5 14-07-2019 15:28:51 Tải xuống
Chapter 144 14-07-2019 15:30:09 Tải xuống
Chapter 144.5 14-07-2019 15:32:06 Tải xuống
Chapter 145 14-07-2019 15:34:19 Tải xuống
Chapter 145.5 14-07-2019 15:35:53 Tải xuống
Chapter 146 14-07-2019 15:37:24 Tải xuống
Chapter 146.5 14-07-2019 15:38:59 Tải xuống
Chapter 147 14-07-2019 15:39:52 Tải xuống
Chapter 147.5 14-07-2019 15:41:30 Tải xuống
Chapter 148 14-07-2019 15:42:48 Tải xuống
Chapter 148.5 14-07-2019 15:45:10 Tải xuống
Chapter 149 14-07-2019 15:46:45 Tải xuống
Chapter 149.5 14-07-2019 15:49:35 Tải xuống
Chapter 150 14-07-2019 15:52:06 Tải xuống
Chapter 150.5 14-07-2019 15:53:28 Tải xuống
Chapter 151 14-07-2019 15:57:33 Tải xuống
Chapter 151.5 14-07-2019 16:03:22 Tải xuống
Chapter 152 14-07-2019 16:04:12 Tải xuống
Chapter 152.5 14-07-2019 16:06:56 Tải xuống
Chapter 153 14-07-2019 16:09:11 Tải xuống
Chapter 153.5 14-07-2019 16:10:15 Tải xuống
Chapter 154 14-07-2019 16:11:20 Tải xuống
Chapter 154.5 14-07-2019 17:21:45 Tải xuống
Chapter 155 14-07-2019 17:22:33 Tải xuống
Chapter 155.5 14-07-2019 17:23:39 Tải xuống
Chapter 156 14-07-2019 17:25:51 Tải xuống
Chapter 156.5 14-07-2019 17:27:48 Tải xuống
Chapter 157 14-07-2019 19:13:21 Tải xuống
Chapter 157.5 14-07-2019 19:13:55 Tải xuống
Chapter 158 14-07-2019 19:14:54 Tải xuống
Chapter 158.5 14-07-2019 19:16:47 Tải xuống
Chapter 159 14-07-2019 19:17:57 Tải xuống
Chapter 159.5 14-07-2019 19:19:51 Tải xuống
Chapter 160 14-07-2019 20:13:21 Tải xuống
Chapter 160.5 14-07-2019 20:15:36 Tải xuống
Chapter 161 14-07-2019 20:17:45 Tải xuống
Chapter 161.5 14-07-2019 20:21:22 Tải xuống
Chapter 162 14-07-2019 20:22:47 Tải xuống
Chapter 162.5 14-07-2019 20:26:29 Tải xuống
Chapter 163 14-07-2019 20:29:22 Tải xuống
Chapter 163.5 14-07-2019 20:30:45 Tải xuống
Chapter 164 14-07-2019 20:33:24 Tải xuống
Chapter 164.5 14-07-2019 20:35:45 Tải xuống
Chapter 165 14-07-2019 20:38:05 Tải xuống
Chapter 165.5 14-07-2019 20:40:10 Tải xuống
Chapter 166 14-07-2019 20:41:35 Tải xuống
Chapter 166.5 14-07-2019 20:44:06 Tải xuống
Chapter 167 14-07-2019 20:46:09 Tải xuống
Chapter 167.5 14-07-2019 20:47:34 Tải xuống
Chapter 168 14-07-2019 20:48:37 Tải xuống
Chapter 168.5 14-07-2019 20:49:44 Tải xuống
Chapter 169 14-07-2019 20:50:33 Tải xuống
Chapter 169.5 14-07-2019 20:51:50 Tải xuống
Chapter 170 14-07-2019 20:52:47 Tải xuống
Chapter 170.5 14-07-2019 20:54:24 Tải xuống
Chapter 171 14-07-2019 20:56:33 Tải xuống
Chapter 171.5 14-07-2019 20:59:00 Tải xuống
Chapter 172 14-07-2019 21:01:13 Tải xuống
Chapter 172.5 14-07-2019 21:04:47 Tải xuống
Chapter 173 14-07-2019 21:07:42 Tải xuống
Chapter 173.5 14-07-2019 21:09:39 Tải xuống
Chapter 174 14-07-2019 21:11:22 Tải xuống
Chapter 174.5 14-07-2019 21:20:27 Tải xuống
Chapter 175 14-07-2019 21:25:07 Tải xuống
Chapter 175.5 14-07-2019 21:26:39 Tải xuống
Chapter 176 14-07-2019 21:27:54 Tải xuống
Chapter 176.5 14-07-2019 21:28:54 Tải xuống
Chapter 177 14-07-2019 21:30:43 Tải xuống
Chapter 177.5 14-07-2019 21:33:37 Tải xuống
Chapter 178 14-07-2019 21:35:49 Tải xuống
Chapter 178.5 14-07-2019 21:37:24 Tải xuống
Chapter 179 14-07-2019 21:39:12 Tải xuống
Chapter 179.5 14-07-2019 21:40:46 Tải xuống
Chapter 180 14-07-2019 21:41:48 Tải xuống
Chapter 180.5 14-07-2019 21:43:23 Tải xuống
Chapter 181 14-07-2019 21:44:48 Tải xuống
Chapter 181.5 14-07-2019 21:54:21 Tải xuống
Chapter 182 14-07-2019 21:55:34 Tải xuống
Chapter 182.5 14-07-2019 21:56:53 Tải xuống
Chapter 183 14-07-2019 21:58:39 Tải xuống
Chapter 183.5 14-07-2019 22:00:43 Tải xuống
Chapter 184 14-07-2019 22:02:13 Tải xuống
Chapter 184.5 14-07-2019 22:04:31 Tải xuống
Chapter 185 14-07-2019 22:06:31 Tải xuống
Chapter 186 14-07-2019 22:09:36 Tải xuống
Chapter 186.5 14-07-2019 22:10:55 Tải xuống
Chapter 187 14-07-2019 22:12:55 Tải xuống
Chapter 187.5 14-07-2019 21:53:54 Tải xuống
Chapter 188 14-07-2019 22:16:07 Tải xuống
Chapter 188.5 14-07-2019 22:18:36 Tải xuống
Chapter 189 14-07-2019 22:19:31 Tải xuống
Chapter 189.5 14-07-2019 22:21:27 Tải xuống
Chapter 190 14-07-2019 22:23:15 Tải xuống
Chapter 190.5 14-07-2019 22:25:30 Tải xuống
Chapter 191 14-07-2019 22:27:04 Tải xuống
Chapter 191.5 14-07-2019 22:28:35 Tải xuống
Chapter 192 14-07-2019 22:29:13 Tải xuống
Chapter 192.5 14-07-2019 22:30:48 Tải xuống
Chapter 193 14-07-2019 22:31:44 Tải xuống
Chapter 193.5 14-07-2019 22:33:03 Tải xuống
Chapter 194 14-07-2019 22:34:09 Tải xuống
Chapter 194.5 14-07-2019 22:35:07 Tải xuống
Chapter 195 14-07-2019 22:36:12 Tải xuống
Chapter 195.5 14-07-2019 22:37:09 Tải xuống
Chapter 196 14-07-2019 22:38:18 Tải xuống
Chapter 196.5 14-07-2019 22:39:03 Tải xuống
Chapter 197 14-07-2019 22:39:56 Tải xuống
Chapter 197.5 14-07-2019 22:42:25 Tải xuống
Chapter 198 14-07-2019 21:53:26 Tải xuống
Chapter 198.5 14-07-2019 21:52:27 Tải xuống
Chapter 199 14-07-2019 22:47:06 Tải xuống
Chapter 199.5 14-07-2019 22:48:12 Tải xuống
Chapter 200 14-07-2019 22:49:35 Tải xuống
Chapter 201 14-07-2019 22:51:16 Tải xuống
Chapter 201.5 14-07-2019 22:52:35 Tải xuống
Chapter 202 14-07-2019 22:53:55 Tải xuống
Chapter 202.5 14-07-2019 22:55:43 Tải xuống
Chapter 203 14-07-2019 22:57:46 Tải xuống
Chapter 203.5 14-07-2019 22:59:21 Tải xuống
Chapter 204 14-07-2019 23:00:42 Tải xuống
Chapter 204.5 14-07-2019 23:02:37 Tải xuống
Chapter 205 14-07-2019 23:03:48 Tải xuống
Chapter 205.5 14-07-2019 23:05:27 Tải xuống
Chapter 206 14-07-2019 23:06:42 Tải xuống
Chapter 206.5 14-07-2019 23:08:12 Tải xuống
Chapter 207 14-07-2019 23:09:45 Tải xuống
Chapter 207.5 14-07-2019 23:11:36 Tải xuống
Chapter 208 14-07-2019 23:12:48 Tải xuống
Chapter 208.5 14-07-2019 23:14:00 Tải xuống
Chapter 209 14-07-2019 23:15:33 Tải xuống
Chapter 209.5 14-07-2019 23:16:55 Tải xuống
Chapter 210 14-07-2019 23:18:15 Tải xuống
Chapter 210.5 14-07-2019 23:19:36 Tải xuống
Chapter 211 14-07-2019 23:20:55 Tải xuống
Chapter 211.5 14-07-2019 23:22:27 Tải xuống
Chapter 212 14-07-2019 23:23:42 Tải xuống
Chapter 212.5 14-07-2019 23:24:58 Tải xuống
Chapter 213 14-07-2019 23:26:33 Tải xuống
Chapter 213.5 14-07-2019 23:28:52 Tải xuống
Chapter 214 14-07-2019 23:34:53 Tải xuống
Chapter 214.5 14-07-2019 23:36:01 Tải xuống
Chapter 215 15-07-2019 12:35:32 Tải xuống
Chapter 215.5 15-07-2019 12:37:04 Tải xuống
Chapter 216 15-07-2019 12:39:33 Tải xuống
Chapter 216.5 15-07-2019 12:42:04 Tải xuống
Chapter 217 15-07-2019 12:43:39 Tải xuống
Chapter 217.5 15-07-2019 12:44:54 Tải xuống
Chapter 218 15-07-2019 12:46:48 Tải xuống
Chapter 218.5 15-07-2019 12:48:30 Tải xuống
Chapter 219 15-07-2019 12:48:51 Tải xuống
Chapter 219.5 15-07-2019 12:50:10 Tải xuống
Chapter 220 15-07-2019 12:51:35 Tải xuống
Chapter 220.5 15-07-2019 12:53:03 Tải xuống
Chapter 221 15-07-2019 12:54:41 Tải xuống
Chapter 221.5 15-07-2019 12:55:40 Tải xuống
Chapter 222 15-07-2019 12:57:12 Tải xuống
Chapter 222.5 15-07-2019 12:59:01 Tải xuống
Chapter 223 15-07-2019 13:00:27 Tải xuống
Chapter 223.5 15-07-2019 13:02:11 Tải xuống
Chapter 224 15-07-2019 13:03:31 Tải xuống
Chapter 224.5 15-07-2019 13:04:56 Tải xuống
Chapter 225 15-07-2019 13:05:39 Tải xuống
Chapter 225.5 15-07-2019 13:06:47 Tải xuống
Chapter 226 15-07-2019 13:07:59 Tải xuống
Chapter 226.5 15-07-2019 13:09:17 Tải xuống
Chapter 227 15-07-2019 13:09:54 Tải xuống
Chapter 228 15-07-2019 13:11:56 Tải xuống
Chapter 228.5 15-07-2019 13:13:18 Tải xuống
Chapter 229 15-07-2019 13:14:48 Tải xuống
Chapter 229.5 15-07-2019 13:16:39 Tải xuống
Chapter 230 06-02-2019 02:10:13 Tải xuống
Chapter 230.5 07-02-2019 14:22:24 Tải xuống
Chapter 231 12-02-2019 05:42:46 Tải xuống
Chapter 231.5 12-02-2019 06:05:20 Tải xuống
Chapter 232 12-02-2019 06:29:48 Tải xuống
Chapter 232.5 15-02-2019 01:04:35 Tải xuống
Chapter 233 19-02-2019 10:03:48 Tải xuống
Chapter 233.5 19-02-2019 10:03:51 Tải xuống
Chapter 234 19-02-2019 12:05:58 Tải xuống
Chapter 234.5 21-02-2019 03:26:03 Tải xuống
Chapter 235 23-02-2019 22:04:45 Tải xuống
Chapter 235.5 24-02-2019 11:01:57 Tải xuống
Chapter 236 26-02-2019 16:04:12 Tải xuống
Chapter 237 01-03-2019 09:00:57 Tải xuống
Chapter 237.5 03-03-2019 19:04:17 Tải xuống
Chapter 237.5: - Lạc Thiên Nhóm 01-03-2019 21:54:06 Tải xuống
Chapter 238 04-05-2019 18:24:17 Tải xuống
Chapter 239 07-03-2019 04:42:06 Tải xuống
Chapter 240 07-03-2019 04:42:09 Tải xuống
Chapter 241 04-05-2019 18:24:20 Tải xuống
Chapter 242 07-03-2019 04:42:14 Tải xuống
Chapter 243 07-03-2019 04:42:20 Tải xuống
Chapter 244 07-03-2019 04:42:23 Tải xuống
Chapter 245 07-03-2019 04:42:26 Tải xuống
Chapter 246 13-03-2019 10:07:20 Tải xuống
Chapter 247 12-03-2019 16:06:38 Tải xuống
Chapter 248 16-03-2019 05:05:50 Tải xuống
Chapter 249 18-03-2019 13:03:32 Tải xuống
Chapter 250 18-03-2019 19:02:06 Tải xuống
Chapter 251 18-03-2019 17:44:24 Tải xuống
Chapter 252 29-03-2019 08:04:39 Tải xuống
Chapter 253 28-03-2019 06:30:11 Tải xuống
Chapter 254 28-03-2019 06:30:15 Tải xuống
Chapter 255 28-03-2019 06:30:17 Tải xuống
Chapter 256 28-03-2019 06:30:21 Tải xuống
Chapter 257 28-03-2019 18:55:02 Tải xuống
Chapter 258 08-04-2019 13:58:46 Tải xuống
Chapter 259 08-04-2019 12:20:09 Tải xuống
Chapter 260 08-04-2019 12:20:12 Tải xuống
Chapter 261 08-04-2019 12:15:25 Tải xuống
Chapter 262 04-05-2019 18:24:23 Tải xuống
Chapter 263 04-05-2019 18:24:27 Tải xuống
Chapter 264 04-05-2019 18:24:29 Tải xuống
Chapter 265 04-05-2019 18:24:32 Tải xuống
Chapter 266 04-05-2019 18:24:38 Tải xuống
Chapter 267 04-05-2019 18:24:38 Tải xuống
Chapter 268 04-05-2019 18:24:41 Tải xuống
Chapter 269 04-05-2019 18:24:44 Tải xuống
Chapter 270 04-05-2019 18:24:47 Tải xuống
Chapter 271 04-05-2019 18:24:50 Tải xuống
Chapter 272 04-05-2019 18:24:53 Tải xuống
Chapter 273 31-05-2019 09:28:33 Tải xuống
Chapter 274 04-05-2019 18:24:59 Tải xuống
Chapter 275 04-05-2019 18:25:04 Tải xuống
Chapter 276 04-05-2019 18:25:07 Tải xuống
Chapter 277 04-05-2019 18:25:10 Tải xuống
Chapter 278 04-05-2019 18:25:13 Tải xuống
Chapter 279 04-05-2019 18:25:15 Tải xuống
Chapter 280 04-05-2019 18:25:18 Tải xuống
Chapter 281 04-05-2019 18:25:21 Tải xuống
Chapter 282 05-05-2019 14:01:00 Tải xuống
Chapter 283 05-05-2019 23:42:22 Tải xuống
Chapter 284 10-05-2019 07:04:00 Tải xuống
Chapter 285 10-05-2019 23:02:57 Tải xuống
Chapter 286 31-05-2019 02:20:51 Tải xuống
Chapter 287 31-05-2019 04:24:20 Tải xuống
Chapter 288 31-05-2019 09:28:28 Tải xuống
Chapter 289 31-05-2019 09:28:24 Tải xuống
Chapter 290 31-05-2019 09:28:30 Tải xuống
Chapter 291 31-05-2019 09:28:36 Tải xuống
Chapter 292 31-05-2019 09:28:40 Tải xuống
Chapter 293 31-05-2019 04:24:25 Tải xuống
Chapter 294 31-05-2019 09:28:21 Tải xuống
Chapter 295 30-05-2019 22:25:32 Tải xuống
Chapter 296 02-06-2019 00:12:13 Tải xuống
Chapter 297 02-06-2019 12:00:14 Tải xuống
Chapter 298 06-06-2019 01:00:17 Tải xuống
Chapter 299 06-06-2019 13:30:36 Tải xuống
Chapter 300 09-06-2019 00:42:15 Tải xuống
Chapter 301 10-06-2019 13:38:43 Tải xuống
Chapter 302 16-06-2019 01:13:04 Tải xuống
Chapter 303 13-06-2019 13:00:07 Tải xuống
Chapter 304 16-06-2019 16:56:23 Tải xuống
Chapter 305 16-06-2019 11:00:15 Tải xuống
Chapter 306 20-06-2019 00:18:14 Tải xuống
Chapter 307 20-06-2019 19:00:21 Tải xuống
Chapter 308 23-06-2019 00:42:10 Tải xuống
Chapter 309 23-06-2019 13:30:28 Tải xuống
Chapter 310 27-06-2019 01:12:11 Tải xuống
Chapter 311 30-06-2019 01:00:07 Tải xuống
Chapter 312 30-06-2019 22:13:16 Tải xuống
Chapter 313 04-07-2019 09:36:13 Tải xuống
Chapter 314 04-07-2019 22:12:33 Tải xuống
Chapter 315 07-07-2019 01:18:25 Tải xuống
Chapter 316 11-07-2019 00:42:12 Tải xuống
Chapter 317 11-07-2019 13:00:13 Tải xuống
Chapter 318 12-07-2019 18:42:17 Tải xuống
Chapter 319 13-07-2019 14:12:11 Tải xuống
Chapter 320 15-07-2019 01:18:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM