Xuân Thu Bá Đồ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Xuyên Không , Cổ Đại , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 08-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện Xuân Thu Bá Đồ Ta, Cơ Thanh, mang theo bất tử cốt, xuyên không tới thế giới võ học cao cấp Xuân Thu Chiến Quốc. Ngươi có kiếm khí như rừng, ta có thể bất tử bất diệt, ngươi có ma công cái thế, ta cũng có bất tử bất diệt, ngươi có thần kỹ, ta cũng có bất tử bất diệt! Hãy xem 1 cái đánh không chết người thường, làm sao ở thế giới võ học phồn thịnh, đẳng cấp sâm nghiêm quật khởi, xưng bá thiên hạ
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 125 08-04-2021 08:03:03 Tải xuống
Chapter 124 06-04-2021 17:39:35 Tải xuống
Chapter 123 06-04-2021 17:28:10 Tải xuống
Chapter 122 06-04-2021 17:28:32 Tải xuống
Chapter 121 06-04-2021 17:28:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-03-2019 09:06:51 Tải xuống
Chapter 2 06-03-2019 09:06:55 Tải xuống
Chapter 3 05-03-2019 17:05:30 Tải xuống
Chapter 4 06-03-2019 09:06:57 Tải xuống
Chapter 5 05-03-2019 17:05:36 Tải xuống
Chapter 6 06-03-2019 10:01:06 Tải xuống
Chapter 7 05-03-2019 17:05:42 Tải xuống
Chapter 8 06-03-2019 11:01:09 Tải xuống
Chapter 9 06-03-2019 04:01:13 Tải xuống
Chapter 10 06-03-2019 05:01:09 Tải xuống
Chapter 11 06-03-2019 05:01:11 Tải xuống
Chapter 12 06-03-2019 08:01:05 Tải xuống
Chapter 13 05-03-2019 17:06:00 Tải xuống
Chapter 14 06-03-2019 10:01:02 Tải xuống
Chapter 15 06-03-2019 04:01:17 Tải xuống
Chapter 16 06-03-2019 08:01:02 Tải xuống
Chapter 17 06-03-2019 05:06:44 Tải xuống
Chapter 18 16-03-2019 06:03:47 Tải xuống
Chapter 19 16-03-2019 06:03:50 Tải xuống
Chapter 20 16-03-2019 04:04:14 Tải xuống
Chapter 21 16-03-2019 06:03:56 Tải xuống
Chapter 22 15-03-2019 11:12:11 Tải xuống
Chapter 23 17-03-2019 10:06:11 Tải xuống
Chapter 24 19-03-2019 10:06:08 Tải xuống
Chapter 25 21-03-2019 10:06:06 Tải xuống
Chapter 26 23-03-2019 10:06:05 Tải xuống
Chapter 27 11-07-2020 14:49:40 Tải xuống
Chapter 28 11-07-2020 14:49:12 Tải xuống
Chapter 29 11-07-2020 14:59:41 Tải xuống
Chapter 30 11-07-2020 15:21:16 Tải xuống
Chapter 31 11-07-2020 14:48:00 Tải xuống
Chapter 32 11-07-2020 14:57:42 Tải xuống
Chapter 33 11-07-2020 14:44:43 Tải xuống
Chapter 34 11-07-2020 15:05:12 Tải xuống
Chapter 35 11-07-2020 14:53:15 Tải xuống
Chapter 36 11-07-2020 14:39:04 Tải xuống
Chapter 37 11-07-2020 14:38:00 Tải xuống
Chapter 38 11-07-2020 14:36:42 Tải xuống
Chapter 39 11-07-2020 14:58:28 Tải xuống
Chapter 40 18-11-2020 15:18:10 Tải xuống
Chapter 40.1 11-07-2020 14:32:38 Tải xuống
Chapter 40.2 11-07-2020 14:43:11 Tải xuống
Chapter 41 11-07-2020 14:42:11 Tải xuống
Chapter 42 11-07-2020 14:41:42 Tải xuống
Chapter 43 11-07-2020 14:38:11 Tải xuống
Chapter 44 11-07-2020 14:37:25 Tải xuống
Chapter 45 11-07-2020 14:26:26 Tải xuống
Chapter 46 11-07-2020 14:25:22 Tải xuống
Chapter 47 11-07-2020 12:41:54 Tải xuống
Chapter 48 11-07-2020 14:57:25 Tải xuống
Chapter 49 11-07-2020 14:35:28 Tải xuống
Chapter 50 11-07-2020 12:37:39 Tải xuống
Chapter 50.2 11-07-2020 12:47:35 Tải xuống
Chapter 51 11-07-2020 12:36:27 Tải xuống
Chapter 52 11-07-2020 12:35:40 Tải xuống
Chapter 53 11-07-2020 12:35:10 Tải xuống
Chapter 53.2 11-07-2020 14:33:51 Tải xuống
Chapter 54 11-07-2020 12:27:57 Tải xuống
Chapter 55 11-07-2020 12:26:41 Tải xuống
Chapter 55.2 11-07-2020 12:25:43 Tải xuống
Chapter 56 11-07-2020 12:25:13 Tải xuống
Chapter 57 11-07-2020 12:34:41 Tải xuống
Chapter 58 11-07-2020 14:21:40 Tải xuống
Chapter 58.2 11-07-2020 12:16:49 Tải xuống
Chapter 59 11-07-2020 12:37:11 Tải xuống
Chapter 60 11-07-2020 14:21:13 Tải xuống
Chapter 61 11-07-2020 12:33:41 Tải xuống
Chapter 62 11-07-2020 14:20:39 Tải xuống
Chapter 62.2 11-07-2020 14:31:22 Tải xuống
Chapter 63 11-07-2020 12:14:52 Tải xuống
Chapter 64 11-07-2020 11:46:58 Tải xuống
Chapter 65 11-07-2020 14:30:40 Tải xuống
Chapter 65.2 11-07-2020 12:00:31 Tải xuống
Chapter 66 11-07-2020 14:41:16 Tải xuống
Chapter 67 11-07-2020 12:31:59 Tải xuống
Chapter 68 11-07-2020 11:35:55 Tải xuống
Chapter 68.2 11-07-2020 12:19:50 Tải xuống
Chapter 69 11-07-2020 11:28:57 Tải xuống
Chapter 70 11-07-2020 12:31:05 Tải xuống
Chapter 71 11-07-2020 11:35:28 Tải xuống
Chapter 72 11-07-2020 11:08:57 Tải xuống
Chapter 73 11-07-2020 11:08:12 Tải xuống
Chapter 74 11-07-2020 11:55:58 Tải xuống
Chapter 75 11-07-2020 11:05:56 Tải xuống
Chapter 76 11-07-2020 12:27:11 Tải xuống
Chapter 77 11-07-2020 11:34:02 Tải xuống
Chapter 78 11-07-2020 12:04:50 Tải xuống
Chapter 79 11-07-2020 12:14:27 Tải xuống
Chapter 80 11-07-2020 11:14:58 Tải xuống
Chapter 81 11-07-2020 11:36:42 Tải xuống
Chapter 82 11-07-2020 12:05:30 Tải xuống
Chapter 83 11-07-2020 11:14:01 Tải xuống
Chapter 84 11-07-2020 11:55:26 Tải xuống
Chapter 85 11-07-2020 10:27:39 Tải xuống
Chapter 86 11-07-2020 10:57:40 Tải xuống
Chapter 87 11-07-2020 11:07:27 Tải xuống
Chapter 88 11-07-2020 10:56:13 Tải xuống
Chapter 89 11-07-2020 09:59:41 Tải xuống
Chapter 90 11-07-2020 11:06:52 Tải xuống
Chapter 91 11-07-2020 11:28:30 Tải xuống
Chapter 92 11-07-2020 10:53:58 Tải xuống
Chapter 93 11-07-2020 11:03:26 Tải xuống
Chapter 94 11-07-2020 09:46:03 Tải xuống
Chapter 95 11-07-2020 10:29:59 Tải xuống
Chapter 96 11-07-2020 11:43:11 Tải xuống
Chapter 97 11-07-2020 10:37:31 Tải xuống
Chapter 98 11-07-2020 09:40:14 Tải xuống
Chapter 99 11-07-2020 09:52:11 Tải xuống
Chapter 100 11-07-2020 12:15:24 Tải xuống
Chapter 101 11-07-2020 10:57:09 Tải xuống
Chapter 102 11-07-2020 09:50:48 Tải xuống
Chapter 103 11-07-2020 10:54:43 Tải xuống
Chapter 104 11-07-2020 09:37:09 Tải xuống
Chapter 105 11-07-2020 10:53:12 Tải xuống
Chapter 106 11-07-2020 09:47:13 Tải xuống
Chapter 107 21-07-2020 12:05:43 Tải xuống
Chapter 108 21-07-2020 12:27:13 Tải xuống
Chapter 109 04-08-2020 18:57:58 Tải xuống
Chapter 110 04-08-2020 18:57:11 Tải xuống
Chapter 111 10-08-2020 14:35:39 Tải xuống
Chapter 112 15-08-2020 13:53:14 Tải xuống
Chapter 113 25-08-2020 22:29:45 Tải xuống
Chapter 114 28-08-2020 03:11:09 Tải xuống
Chapter 115 06-09-2020 04:53:05 Tải xuống
Chapter 116 18-11-2020 13:30:38 Tải xuống
Chapter 116.5 18-11-2020 14:42:17 Tải xuống
Chapter 117 18-11-2020 13:30:37 Tải xuống
Chapter 117.5 13-12-2020 06:21:43 Tải xuống
Chapter 118 06-04-2021 17:29:44 Tải xuống
Chapter 119 06-04-2021 17:29:13 Tải xuống
Chapter 120 06-04-2021 17:40:12 Tải xuống
Chapter 121 06-04-2021 17:28:23 Tải xuống
Chapter 122 06-04-2021 17:28:32 Tải xuống
Chapter 123 06-04-2021 17:28:10 Tải xuống
Chapter 124 06-04-2021 17:39:35 Tải xuống
Chapter 125 08-04-2021 08:03:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh