Loading...

Quý Tộc Ma Cà Rồng

Tác giả: Son Je Ho - Lee Gwang Su
Thể loại: Action , Adventure , Manhwa ,
Lần cập nhật cuối: 02-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm... Nhóm dịch: Red Sky Group 1 10 + [S.We] Group 10 2xx, Shiny 244-
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 520 02-08-2019 06:18:17 Tải xuống
Chapter 519 30-07-2019 04:03:11 Tải xuống
Chapter 518 20-07-2019 22:40:02 Tải xuống
Chapter 517 12-07-2019 06:12:16 Tải xuống
Chapter 516 05-07-2019 12:54:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-05-2019 16:51:53 Tải xuống
Chapter 2 04-05-2019 16:51:56 Tải xuống
Chapter 3 04-05-2019 16:51:59 Tải xuống
Chapter 4 04-05-2019 16:52:03 Tải xuống
Chapter 5 04-05-2019 16:52:06 Tải xuống
Chapter 6 04-05-2019 16:52:07 Tải xuống
Chapter 7 04-05-2019 16:52:15 Tải xuống
Chapter 8 04-05-2019 16:52:17 Tải xuống
Chapter 9 04-05-2019 16:52:22 Tải xuống
Chapter 10 04-05-2019 16:52:25 Tải xuống
Chapter 11 04-05-2019 16:52:25 Tải xuống
Chapter 12 04-05-2019 16:52:29 Tải xuống
Chapter 13 04-05-2019 16:52:32 Tải xuống
Chapter 14 04-05-2019 16:52:32 Tải xuống
Chapter 15 04-05-2019 16:52:36 Tải xuống
Chapter 16 04-05-2019 16:52:39 Tải xuống
Chapter 17 04-05-2019 16:52:40 Tải xuống
Chapter 18 04-05-2019 16:52:45 Tải xuống
Chapter 19 04-05-2019 16:52:47 Tải xuống
Chapter 20 04-05-2019 16:52:50 Tải xuống
Chapter 21 04-05-2019 16:52:53 Tải xuống
Chapter 22 04-05-2019 16:52:56 Tải xuống
Chapter 23 04-05-2019 16:52:59 Tải xuống
Chapter 24 04-05-2019 16:53:02 Tải xuống
Chapter 25 04-05-2019 16:53:05 Tải xuống
Chapter 26 04-05-2019 16:53:08 Tải xuống
Chapter 27 04-05-2019 16:53:13 Tải xuống
Chapter 28 04-05-2019 16:53:16 Tải xuống
Chapter 29 04-05-2019 16:53:17 Tải xuống
Chapter 30 04-05-2019 16:53:22 Tải xuống
Chapter 31 04-05-2019 16:53:24 Tải xuống
Chapter 32 04-05-2019 16:53:28 Tải xuống
Chapter 33 04-05-2019 16:53:29 Tải xuống
Chapter 34 04-05-2019 16:53:34 Tải xuống
Chapter 35 04-05-2019 16:53:36 Tải xuống
Chapter 36 04-05-2019 16:53:38 Tải xuống
Chapter 37 04-05-2019 16:53:42 Tải xuống
Chapter 38 04-05-2019 16:53:44 Tải xuống
Chapter 39 04-05-2019 16:53:51 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2019 16:53:53 Tải xuống
Chapter 41 04-05-2019 16:53:57 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 16:53:59 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 16:54:03 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 16:54:06 Tải xuống
Chapter 45 04-05-2019 16:54:09 Tải xuống
Chapter 46 04-05-2019 16:54:12 Tải xuống
Chapter 47 04-05-2019 16:54:13 Tải xuống
Chapter 48 04-05-2019 16:54:14 Tải xuống
Chapter 49 04-05-2019 16:54:18 Tải xuống
Chapter 50 04-05-2019 16:54:22 Tải xuống
Chapter 51 04-05-2019 16:54:23 Tải xuống
Chapter 52 04-05-2019 16:54:27 Tải xuống
Chapter 53 04-05-2019 16:54:29 Tải xuống
Chapter 54 04-05-2019 16:54:32 Tải xuống
Chapter 55 04-05-2019 16:54:35 Tải xuống
Chapter 56 04-05-2019 16:54:38 Tải xuống
Chapter 57 04-05-2019 16:54:43 Tải xuống
Chapter 58 04-05-2019 16:54:44 Tải xuống
Chapter 59 04-05-2019 16:54:49 Tải xuống
Chapter 60 04-05-2019 16:54:50 Tải xuống
Chapter 61 04-05-2019 16:54:53 Tải xuống
Chapter 62 04-05-2019 16:54:57 Tải xuống
Chapter 63 04-05-2019 16:54:59 Tải xuống
Chapter 64 04-05-2019 16:55:03 Tải xuống
Chapter 65 04-05-2019 16:55:07 Tải xuống
Chapter 66 04-05-2019 16:55:08 Tải xuống
Chapter 67 04-05-2019 16:55:11 Tải xuống
Chapter 68 04-05-2019 16:55:14 Tải xuống
Chapter 69 04-05-2019 16:55:19 Tải xuống
Chapter 70 04-05-2019 16:55:20 Tải xuống
Chapter 71 04-05-2019 16:55:25 Tải xuống
Chapter 72 04-05-2019 16:55:26 Tải xuống
Chapter 73 04-05-2019 16:55:29 Tải xuống
Chapter 74 04-05-2019 16:55:34 Tải xuống
Chapter 75 04-05-2019 16:55:35 Tải xuống
Chapter 76 04-05-2019 16:55:38 Tải xuống
Chapter 77 04-05-2019 16:55:41 Tải xuống
Chapter 78 04-05-2019 16:55:44 Tải xuống
Chapter 79 04-05-2019 16:55:49 Tải xuống
Chapter 80 04-05-2019 16:55:50 Tải xuống
Chapter 81 04-05-2019 16:55:54 Tải xuống
Chapter 82 04-05-2019 16:55:56 Tải xuống
Chapter 83 04-05-2019 16:55:59 Tải xuống
Chapter 84 04-05-2019 16:56:05 Tải xuống
Chapter 85 04-05-2019 16:56:10 Tải xuống
Chapter 86 04-05-2019 16:56:13 Tải xuống
Chapter 87 04-05-2019 16:56:14 Tải xuống
Chapter 88 04-05-2019 16:56:17 Tải xuống
Chapter 89 04-05-2019 16:56:20 Tải xuống
Chapter 90 04-05-2019 16:56:25 Tải xuống
Chapter 91 04-05-2019 16:56:26 Tải xuống
Chapter 92 04-05-2019 16:56:26 Tải xuống
Chapter 93 04-05-2019 16:56:29 Tải xuống
Chapter 94 04-05-2019 16:56:32 Tải xuống
Chapter 95 04-05-2019 16:56:35 Tải xuống
Chapter 96 04-05-2019 16:56:38 Tải xuống
Chapter 97 04-05-2019 16:56:43 Tải xuống
Chapter 98 04-05-2019 16:56:44 Tải xuống
Chapter 99 04-05-2019 16:56:47 Tải xuống
Chapter 100 04-05-2019 16:56:50 Tải xuống
Chapter 101 04-05-2019 16:56:53 Tải xuống
Chapter 102 04-05-2019 16:56:56 Tải xuống
Chapter 103 04-05-2019 16:56:59 Tải xuống
Chapter 104 04-05-2019 16:57:02 Tải xuống
Chapter 105 04-05-2019 16:57:07 Tải xuống
Chapter 106 04-05-2019 16:57:08 Tải xuống
Chapter 107 04-05-2019 16:57:11 Tải xuống
Chapter 108 04-05-2019 16:57:15 Tải xuống
Chapter 109 04-05-2019 16:57:17 Tải xuống
Chapter 110 04-05-2019 16:57:21 Tải xuống
Chapter 111 04-05-2019 16:57:26 Tải xuống
Chapter 112 04-05-2019 16:57:27 Tải xuống
Chapter 113 04-05-2019 16:57:30 Tải xuống
Chapter 114 04-05-2019 16:57:33 Tải xuống
Chapter 115 04-05-2019 16:57:36 Tải xuống
Chapter 116 04-05-2019 16:57:42 Tải xuống
Chapter 117 04-05-2019 16:57:48 Tải xuống
Chapter 118 04-05-2019 16:57:51 Tải xuống
Chapter 119 04-05-2019 16:57:54 Tải xuống
Chapter 120 04-05-2019 16:57:57 Tải xuống
Chapter 121 04-05-2019 16:58:00 Tải xuống
Chapter 122 04-05-2019 16:58:03 Tải xuống
Chapter 123 04-05-2019 16:58:05 Tải xuống
Chapter 124 04-05-2019 16:58:06 Tải xuống
Chapter 125 04-05-2019 16:58:08 Tải xuống
Chapter 126 04-05-2019 16:58:12 Tải xuống
Chapter 127 04-05-2019 16:58:14 Tải xuống
Chapter 128 04-05-2019 16:58:18 Tải xuống
Chapter 129 04-05-2019 16:58:22 Tải xuống
Chapter 130 04-05-2019 16:58:23 Tải xuống
Chapter 131 04-05-2019 16:58:26 Tải xuống
Chapter 132 04-05-2019 16:58:31 Tải xuống
Chapter 133 04-05-2019 16:58:32 Tải xuống
Chapter 134 04-05-2019 16:58:37 Tải xuống
Chapter 135 04-05-2019 16:58:41 Tải xuống
Chapter 136 04-05-2019 16:58:46 Tải xuống
Chapter 137 04-05-2019 16:58:50 Tải xuống
Chapter 138 04-05-2019 16:58:54 Tải xuống
Chapter 139 04-05-2019 16:58:56 Tải xuống
Chapter 140 04-05-2019 16:58:59 Tải xuống
Chapter 141 04-05-2019 16:59:02 Tải xuống
Chapter 142 04-05-2019 16:59:06 Tải xuống
Chapter 143 04-05-2019 16:59:10 Tải xuống
Chapter 144 04-05-2019 16:59:11 Tải xuống
Chapter 145 04-05-2019 16:59:15 Tải xuống
Chapter 146 04-05-2019 16:59:22 Tải xuống
Chapter 147 04-05-2019 16:59:23 Tải xuống
Chapter 148 04-05-2019 16:59:26 Tải xuống
Chapter 149 04-05-2019 16:59:29 Tải xuống
Chapter 150 04-05-2019 16:59:33 Tải xuống
Chapter 151 04-05-2019 16:59:37 Tải xuống
Chapter 152 04-05-2019 16:59:38 Tải xuống
Chapter 153 04-05-2019 16:59:41 Tải xuống
Chapter 154 04-05-2019 16:59:46 Tải xuống
Chapter 155 04-05-2019 16:59:47 Tải xuống
Chapter 156 04-05-2019 16:59:51 Tải xuống
Chapter 157 04-05-2019 16:59:53 Tải xuống
Chapter 158 04-05-2019 17:00:06 Tải xuống
Chapter 159 04-05-2019 17:00:00 Tải xuống
Chapter 160 04-05-2019 17:00:04 Tải xuống
Chapter 161 04-05-2019 17:00:10 Tải xuống
Chapter 162 04-05-2019 17:00:11 Tải xuống
Chapter 163 04-05-2019 17:00:14 Tải xuống
Chapter 164 04-05-2019 17:00:17 Tải xuống
Chapter 165 04-05-2019 17:00:22 Tải xuống
Chapter 166 04-05-2019 17:00:23 Tải xuống
Chapter 167 04-05-2019 17:00:28 Tải xuống
Chapter 168 04-05-2019 17:00:29 Tải xuống
Chapter 169 04-05-2019 17:00:32 Tải xuống
Chapter 170 04-05-2019 17:00:35 Tải xuống
Chapter 171 04-05-2019 17:00:38 Tải xuống
Chapter 172 04-05-2019 17:00:41 Tải xuống
Chapter 173 04-05-2019 17:00:44 Tải xuống
Chapter 174 04-05-2019 17:00:47 Tải xuống
Chapter 175 04-05-2019 17:00:50 Tải xuống
Chapter 176 01-06-2019 15:24:45 Tải xuống
Chapter 177 01-06-2019 15:29:15 Tải xuống
Chapter 178 04-05-2019 17:00:58 Tải xuống
Chapter 179 04-05-2019 17:01:02 Tải xuống
Chapter 180 04-05-2019 17:01:05 Tải xuống
Chapter 181 04-05-2019 17:01:11 Tải xuống
Chapter 182 04-05-2019 17:01:12 Tải xuống
Chapter 183 04-05-2019 17:01:15 Tải xuống
Chapter 184 04-05-2019 17:01:18 Tải xuống
Chapter 185 04-05-2019 17:01:21 Tải xuống
Chapter 186 04-05-2019 17:01:25 Tải xuống
Chapter 187 04-05-2019 17:01:27 Tải xuống
Chapter 188 04-05-2019 17:01:30 Tải xuống
Chapter 189 04-05-2019 17:01:33 Tải xuống
Chapter 190 04-05-2019 17:01:35 Tải xuống
Chapter 191 04-05-2019 17:01:39 Tải xuống
Chapter 192 04-05-2019 17:01:42 Tải xuống
Chapter 193 04-05-2019 17:01:45 Tải xuống
Chapter 194 04-05-2019 17:01:47 Tải xuống
Chapter 195 04-05-2019 17:01:50 Tải xuống
Chapter 196 04-05-2019 17:01:54 Tải xuống
Chapter 197 04-05-2019 17:01:56 Tải xuống
Chapter 198 04-05-2019 17:01:59 Tải xuống
Chapter 199 04-05-2019 17:02:03 Tải xuống
Chapter 200 04-05-2019 17:02:06 Tải xuống
Chapter 201 04-05-2019 17:02:09 Tải xuống
Chapter 202 04-05-2019 17:02:14 Tải xuống
Chapter 203 04-05-2019 17:02:15 Tải xuống
Chapter 204 04-05-2019 17:02:18 Tải xuống
Chapter 205 04-05-2019 17:02:21 Tải xuống
Chapter 206 04-05-2019 17:02:24 Tải xuống
Chapter 207 04-05-2019 17:02:26 Tải xuống
Chapter 208 04-05-2019 17:02:30 Tải xuống
Chapter 209 04-05-2019 17:02:32 Tải xuống
Chapter 210 04-05-2019 17:02:35 Tải xuống
Chapter 211 04-05-2019 17:02:38 Tải xuống
Chapter 212 04-05-2019 17:02:42 Tải xuống
Chapter 213 04-05-2019 17:02:44 Tải xuống
Chapter 214 04-05-2019 17:02:48 Tải xuống
Chapter 215 04-05-2019 17:02:51 Tải xuống
Chapter 216 04-05-2019 17:02:55 Tải xuống
Chapter 217 04-05-2019 17:02:57 Tải xuống
Chapter 218 04-05-2019 17:03:00 Tải xuống
Chapter 219 04-05-2019 17:03:03 Tải xuống
Chapter 220 04-05-2019 17:03:07 Tải xuống
Chapter 221 04-05-2019 17:03:08 Tải xuống
Chapter 222 04-05-2019 17:03:11 Tải xuống
Chapter 223 04-05-2019 17:03:14 Tải xuống
Chapter 224 04-05-2019 17:03:17 Tải xuống
Chapter 225 04-05-2019 17:03:22 Tải xuống
Chapter 226 04-05-2019 17:03:23 Tải xuống
Chapter 227 04-05-2019 17:03:28 Tải xuống
Chapter 228 04-05-2019 17:03:29 Tải xuống
Chapter 229 04-05-2019 17:03:32 Tải xuống
Chapter 230 04-05-2019 17:03:35 Tải xuống
Chapter 231 04-05-2019 17:03:38 Tải xuống
Chapter 232 04-05-2019 17:03:41 Tải xuống
Chapter 233 04-05-2019 17:03:44 Tải xuống
Chapter 234 04-05-2019 17:03:47 Tải xuống
Chapter 235 04-05-2019 17:03:51 Tải xuống
Chapter 236 04-05-2019 17:03:55 Tải xuống
Chapter 237 04-05-2019 17:03:56 Tải xuống
Chapter 238 04-05-2019 17:03:59 Tải xuống
Chapter 239 04-05-2019 17:04:02 Tải xuống
Chapter 240 04-05-2019 17:04:05 Tải xuống
Chapter 241 04-05-2019 17:04:08 Tải xuống
Chapter 242 04-05-2019 17:04:13 Tải xuống
Chapter 243 04-05-2019 17:04:15 Tải xuống
Chapter 244 04-05-2019 17:04:17 Tải xuống
Chapter 245 04-05-2019 17:04:20 Tải xuống
Chapter 246 04-05-2019 17:04:23 Tải xuống
Chapter 247 04-05-2019 17:04:26 Tải xuống
Chapter 248 04-05-2019 17:04:31 Tải xuống
Chapter 249 04-05-2019 17:04:32 Tải xuống
Chapter 250 04-05-2019 17:04:35 Tải xuống
Chapter 251 04-05-2019 17:04:40 Tải xuống
Chapter 252 04-05-2019 17:04:41 Tải xuống
Chapter 253 04-05-2019 17:04:44 Tải xuống
Chapter 254 04-05-2019 17:04:47 Tải xuống
Chapter 255 04-05-2019 17:04:50 Tải xuống
Chapter 256 04-05-2019 17:04:55 Tải xuống
Chapter 257 04-05-2019 17:04:56 Tải xuống
Chapter 258 04-05-2019 17:04:59 Tải xuống
Chapter 259 04-05-2019 17:05:03 Tải xuống
Chapter 260 04-05-2019 17:05:05 Tải xuống
Chapter 261 04-05-2019 17:05:08 Tải xuống
Chapter 262 04-05-2019 17:05:11 Tải xuống
Chapter 263 04-05-2019 17:05:14 Tải xuống
Chapter 264 04-05-2019 17:05:17 Tải xuống
Chapter 265 04-05-2019 17:05:20 Tải xuống
Chapter 266 04-05-2019 17:05:26 Tải xuống
Chapter 267 04-05-2019 17:05:29 Tải xuống
Chapter 268 04-05-2019 17:05:32 Tải xuống
Chapter 269 04-05-2019 17:05:37 Tải xuống
Chapter 270 04-05-2019 17:05:38 Tải xuống
Chapter 271 04-05-2019 17:05:43 Tải xuống
Chapter 272 04-05-2019 17:05:42 Tải xuống
Chapter 273 04-05-2019 17:05:44 Tải xuống
Chapter 274 04-05-2019 17:05:47 Tải xuống
Chapter 275 04-05-2019 17:05:50 Tải xuống
Chapter 276 04-05-2019 17:05:53 Tải xuống
Chapter 277 04-05-2019 17:05:56 Tải xuống
Chapter 278 04-05-2019 17:06:01 Tải xuống
Chapter 279 04-05-2019 17:06:02 Tải xuống
Chapter 280 04-05-2019 17:06:05 Tải xuống
Chapter 281 04-05-2019 17:06:08 Tải xuống
Chapter 282 04-05-2019 17:06:13 Tải xuống
Chapter 283 04-05-2019 17:06:14 Tải xuống
Chapter 284 04-05-2019 17:06:17 Tải xuống
Chapter 285 04-05-2019 17:06:22 Tải xuống
Chapter 286 04-05-2019 17:06:25 Tải xuống
Chapter 287 04-05-2019 17:06:26 Tải xuống
Chapter 288 04-05-2019 17:06:29 Tải xuống
Chapter 289 04-05-2019 17:06:32 Tải xuống
Chapter 290 04-05-2019 17:06:35 Tải xuống
Chapter 291 04-05-2019 17:06:38 Tải xuống
Chapter 292 04-05-2019 17:06:41 Tải xuống
Chapter 293 04-05-2019 17:06:46 Tải xuống
Chapter 294 04-05-2019 17:06:47 Tải xuống
Chapter 295 04-05-2019 17:06:50 Tải xuống
Chapter 296 04-05-2019 17:06:53 Tải xuống
Chapter 297 04-05-2019 17:06:56 Tải xuống
Chapter 298 04-05-2019 17:06:59 Tải xuống
Chapter 299 04-05-2019 17:07:02 Tải xuống
Chapter 300 04-05-2019 17:07:05 Tải xuống
Chapter 301 04-05-2019 17:07:08 Tải xuống
Chapter 302 04-05-2019 17:07:13 Tải xuống
Chapter 303 04-05-2019 17:07:16 Tải xuống
Chapter 304 04-05-2019 17:07:19 Tải xuống
Chapter 305 04-05-2019 17:07:20 Tải xuống
Chapter 306 04-05-2019 17:07:23 Tải xuống
Chapter 307 04-05-2019 17:07:26 Tải xuống
Chapter 308 04-05-2019 17:07:29 Tải xuống
Chapter 309 04-05-2019 17:07:36 Tải xuống
Chapter 310 04-05-2019 17:07:38 Tải xuống
Chapter 311 04-05-2019 17:07:44 Tải xuống
Chapter 312 04-05-2019 17:07:47 Tải xuống
Chapter 313 04-05-2019 17:07:52 Tải xuống
Chapter 314 04-05-2019 17:07:53 Tải xuống
Chapter 315 04-05-2019 17:07:56 Tải xuống
Chapter 316 04-05-2019 17:07:59 Tải xuống
Chapter 317 04-05-2019 17:08:01 Tải xuống
Chapter 318 04-05-2019 17:08:05 Tải xuống
Chapter 319 04-05-2019 17:08:08 Tải xuống
Chapter 320 04-05-2019 17:08:11 Tải xuống
Chapter 321 04-05-2019 17:08:14 Tải xuống
Chapter 322 04-05-2019 17:08:17 Tải xuống
Chapter 323 04-05-2019 17:08:20 Tải xuống
Chapter 324 04-05-2019 17:08:23 Tải xuống
Chapter 325 04-05-2019 17:08:26 Tải xuống
Chapter 326 04-05-2019 17:08:29 Tải xuống
Chapter 327 04-05-2019 17:08:32 Tải xuống
Chapter 328 04-05-2019 17:08:35 Tải xuống
Chapter 329 04-05-2019 17:08:38 Tải xuống
Chapter 330 04-05-2019 17:08:41 Tải xuống
Chapter 331 04-05-2019 17:08:47 Tải xuống
Chapter 332 04-05-2019 17:08:50 Tải xuống
Chapter 333 04-05-2019 17:08:55 Tải xuống
Chapter 334 04-05-2019 17:08:57 Tải xuống
Chapter 335 04-05-2019 17:09:03 Tải xuống
Chapter 336 04-05-2019 17:09:07 Tải xuống
Chapter 337 04-05-2019 17:09:09 Tải xuống
Chapter 338 04-05-2019 17:09:11 Tải xuống
Chapter 339 04-05-2019 17:09:14 Tải xuống
Chapter 340 04-05-2019 17:09:17 Tải xuống
Chapter 341 04-05-2019 17:09:20 Tải xuống
Chapter 342 04-05-2019 17:09:26 Tải xuống
Chapter 343 04-05-2019 17:09:29 Tải xuống
Chapter 344 04-05-2019 17:09:34 Tải xuống
Chapter 345 04-05-2019 17:09:38 Tải xuống
Chapter 346 04-05-2019 17:09:41 Tải xuống
Chapter 347 04-05-2019 17:09:44 Tải xuống
Chapter 348 04-05-2019 17:09:49 Tải xuống
Chapter 349 04-05-2019 17:09:50 Tải xuống
Chapter 350 04-05-2019 17:09:55 Tải xuống
Chapter 351 04-05-2019 17:09:54 Tải xuống
Chapter 352 04-05-2019 17:09:56 Tải xuống
Chapter 353 04-05-2019 17:09:59 Tải xuống
Chapter 354 04-05-2019 17:10:02 Tải xuống
Chapter 355 04-05-2019 17:10:06 Tải xuống
Chapter 356 04-05-2019 17:10:08 Tải xuống
Chapter 357 04-05-2019 17:10:11 Tải xuống
Chapter 358 04-05-2019 17:10:14 Tải xuống
Chapter 359 04-05-2019 17:10:19 Tải xuống
Chapter 360 04-05-2019 17:10:20 Tải xuống
Chapter 361 04-05-2019 17:10:23 Tải xuống
Chapter 362 04-05-2019 17:10:26 Tải xuống
Chapter 363 04-05-2019 17:10:29 Tải xuống
Chapter 364 04-05-2019 17:10:32 Tải xuống
Chapter 365 04-05-2019 17:10:35 Tải xuống
Chapter 366 04-05-2019 17:10:38 Tải xuống
Chapter 367 04-05-2019 17:10:41 Tải xuống
Chapter 368 04-05-2019 17:10:44 Tải xuống
Chapter 369 04-05-2019 17:10:47 Tải xuống
Chapter 370 04-05-2019 17:10:50 Tải xuống
Chapter 371 04-05-2019 17:10:53 Tải xuống
Chapter 372 04-05-2019 17:10:56 Tải xuống
Chapter 373 04-05-2019 17:11:00 Tải xuống
Chapter 374 04-05-2019 17:11:04 Tải xuống
Chapter 375 04-05-2019 17:11:05 Tải xuống
Chapter 376 04-05-2019 17:11:08 Tải xuống
Chapter 377 04-05-2019 17:11:11 Tải xuống
Chapter 378 04-05-2019 17:11:14 Tải xuống
Chapter 379 04-05-2019 17:11:17 Tải xuống
Chapter 380 04-05-2019 17:11:22 Tải xuống
Chapter 381 04-05-2019 17:11:23 Tải xuống
Chapter 382 04-05-2019 17:11:26 Tải xuống
Chapter 383 04-05-2019 17:11:29 Tải xuống
Chapter 384 04-05-2019 17:11:32 Tải xuống
Chapter 385 04-05-2019 17:11:35 Tải xuống
Chapter 386 04-05-2019 17:11:40 Tải xuống
Chapter 387 04-05-2019 17:11:41 Tải xuống
Chapter 388 04-05-2019 17:11:44 Tải xuống
Chapter 389 04-05-2019 17:11:47 Tải xuống
Chapter 390 04-05-2019 17:11:50 Tải xuống
Chapter 391 04-05-2019 17:11:53 Tải xuống
Chapter 392 04-05-2019 17:11:57 Tải xuống
Chapter 393 04-05-2019 17:12:00 Tải xuống
Chapter 394 04-05-2019 17:12:03 Tải xuống
Chapter 395 04-05-2019 17:12:07 Tải xuống
Chapter 396 04-05-2019 17:12:09 Tải xuống
Chapter 397 04-05-2019 17:12:11 Tải xuống
Chapter 398 04-05-2019 17:12:15 Tải xuống
Chapter 399 04-05-2019 17:12:19 Tải xuống
Chapter 400 04-05-2019 17:12:23 Tải xuống
Chapter 401 04-05-2019 17:12:24 Tải xuống
Chapter 402 04-05-2019 17:12:28 Tải xuống
Chapter 403 04-05-2019 17:12:30 Tải xuống
Chapter 404 04-05-2019 17:12:33 Tải xuống
Chapter 405 04-05-2019 17:12:36 Tải xuống
Chapter 406 04-05-2019 17:12:41 Tải xuống
Chapter 407 04-05-2019 17:12:42 Tải xuống
Chapter 408 04-05-2019 17:12:44 Tải xuống
Chapter 409 04-05-2019 17:12:49 Tải xuống
Chapter 410 04-05-2019 17:12:51 Tải xuống
Chapter 411 04-05-2019 17:12:56 Tải xuống
Chapter 412 04-05-2019 17:12:58 Tải xuống
Chapter 413 04-05-2019 17:12:59 Tải xuống
Chapter 414 04-05-2019 17:13:02 Tải xuống
Chapter 415 04-05-2019 17:13:06 Tải xuống
Chapter 416 04-05-2019 17:13:10 Tải xuống
Chapter 417 04-05-2019 17:13:13 Tải xuống
Chapter 418 04-05-2019 17:13:16 Tải xuống
Chapter 419 04-05-2019 17:13:19 Tải xuống
Chapter 420 04-05-2019 17:13:22 Tải xuống
Chapter 421 04-05-2019 17:13:25 Tải xuống
Chapter 422 04-05-2019 17:13:29 Tải xuống
Chapter 423 04-05-2019 17:13:34 Tải xuống
Chapter 424 04-05-2019 17:13:34 Tải xuống
Chapter 425 04-05-2019 17:13:40 Tải xuống
Chapter 426 04-05-2019 17:13:45 Tải xuống
Chapter 427 04-05-2019 17:13:48 Tải xuống
Chapter 428 04-05-2019 17:13:49 Tải xuống
Chapter 429 04-05-2019 17:13:54 Tải xuống
Chapter 430 04-05-2019 17:13:55 Tải xuống
Chapter 431 04-05-2019 17:13:56 Tải xuống
Chapter 432 04-05-2019 17:13:58 Tải xuống
Chapter 433 04-05-2019 17:14:01 Tải xuống
Chapter 434 04-05-2019 17:14:04 Tải xuống
Chapter 435 04-05-2019 17:14:07 Tải xuống
Chapter 436 04-05-2019 17:14:14 Tải xuống
Chapter 437 04-05-2019 17:14:16 Tải xuống
Chapter 438 04-05-2019 17:14:19 Tải xuống
Chapter 439 04-05-2019 17:14:24 Tải xuống
Chapter 440 04-05-2019 17:14:25 Tải xuống
Chapter 441 04-05-2019 17:14:30 Tải xuống
Chapter 442 04-05-2019 17:14:31 Tải xuống
Chapter 443 04-05-2019 17:14:34 Tải xuống
Chapter 444 04-05-2019 17:14:38 Tải xuống
Chapter 445 04-05-2019 17:14:43 Tải xuống
Chapter 446 04-05-2019 17:14:43 Tải xuống
Chapter 447 04-05-2019 17:14:46 Tải xuống
Chapter 448 04-05-2019 17:14:49 Tải xuống
Chapter 449 04-05-2019 17:14:54 Tải xuống
Chapter 450 04-05-2019 17:14:55 Tải xuống
Chapter 451 04-05-2019 17:14:58 Tải xuống
Chapter 452 04-05-2019 17:15:01 Tải xuống
Chapter 453 04-05-2019 17:15:07 Tải xuống
Chapter 454 04-05-2019 17:15:09 Tải xuống
Chapter 455 04-05-2019 17:15:11 Tải xuống
Chapter 456 04-05-2019 17:15:14 Tải xuống
Chapter 457 04-05-2019 17:15:17 Tải xuống
Chapter 458 04-05-2019 17:15:20 Tải xuống
Chapter 459 04-05-2019 17:15:23 Tải xuống
Chapter 460 04-05-2019 17:15:26 Tải xuống
Chapter 461 04-05-2019 17:15:30 Tải xuống
Chapter 462 04-05-2019 17:15:32 Tải xuống
Chapter 463 04-05-2019 17:15:34 Tải xuống
Chapter 464 04-05-2019 17:15:39 Tải xuống
Chapter 465 04-05-2019 17:15:40 Tải xuống
Chapter 466 04-05-2019 17:15:44 Tải xuống
Chapter 467 04-05-2019 17:15:47 Tải xuống
Chapter 468 04-05-2019 17:15:50 Tải xuống
Chapter 469 04-05-2019 17:15:54 Tải xuống
Chapter 470 04-05-2019 17:15:56 Tải xuống
Chapter 471 04-05-2019 17:15:59 Tải xuống
Chapter 472 04-05-2019 17:16:02 Tải xuống
Chapter 473 04-05-2019 17:16:06 Tải xuống
Chapter 474 04-05-2019 17:16:07 Tải xuống
Chapter 475 04-05-2019 17:16:11 Tải xuống
Chapter 476 04-05-2019 17:16:13 Tải xuống
Chapter 477 04-05-2019 17:16:16 Tải xuống
Chapter 478 04-05-2019 17:16:19 Tải xuống
Chapter 479 04-05-2019 17:16:22 Tải xuống
Chapter 480 04-05-2019 17:16:26 Tải xuống
Chapter 481 04-05-2019 17:16:28 Tải xuống
Chapter 482 04-05-2019 17:16:32 Tải xuống
Chapter 483 04-05-2019 17:16:34 Tải xuống
Chapter 484 04-05-2019 17:16:37 Tải xuống
Chapter 485 04-05-2019 17:16:40 Tải xuống
Chapter 486 04-05-2019 17:16:43 Tải xuống
Chapter 487 04-05-2019 17:16:46 Tải xuống
Chapter 488 04-05-2019 17:16:49 Tải xuống
Chapter 489 04-05-2019 17:16:52 Tải xuống
Chapter 490 04-05-2019 17:16:55 Tải xuống
Chapter 491 04-05-2019 17:16:58 Tải xuống
Chapter 492 04-05-2019 17:17:02 Tải xuống
Chapter 493 04-05-2019 17:17:04 Tải xuống
Chapter 494 04-05-2019 17:17:07 Tải xuống
Chapter 495 04-05-2019 17:17:10 Tải xuống
Chapter 496 04-05-2019 17:17:13 Tải xuống
Chapter 497 04-05-2019 17:17:18 Tải xuống
Chapter 498 04-05-2019 17:17:20 Tải xuống
Chapter 499 04-05-2019 17:17:22 Tải xuống
Chapter 500 04-05-2019 17:17:26 Tải xuống
Chapter 501 04-05-2019 17:17:29 Tải xuống
Chapter 502 04-05-2019 17:17:32 Tải xuống
Chapter 503 04-05-2019 17:17:35 Tải xuống
Chapter 504 04-05-2019 17:17:37 Tải xuống
Chapter 505 04-05-2019 17:17:40 Tải xuống
Chapter 506 04-05-2019 17:17:50 Tải xuống
Chapter 507 04-05-2019 17:17:52 Tải xuống
Chapter 508 10-05-2019 23:01:53 Tải xuống
Chapter 509 14-05-2019 05:54:19 Tải xuống
Chapter 510 28-05-2019 17:04:58 Tải xuống
Chapter 511 31-05-2019 23:06:21 Tải xuống
Chapter 512 07-06-2019 18:54:10 Tải xuống
Chapter 513 16-06-2019 06:05:24 Tải xuống
Chapter 514 22-06-2019 22:18:18 Tải xuống
Chapter 515 29-06-2019 04:30:25 Tải xuống
Chapter 516 05-07-2019 12:54:13 Tải xuống
Chapter 517 12-07-2019 06:12:16 Tải xuống
Chapter 518 20-07-2019 22:40:02 Tải xuống
Chapter 519 30-07-2019 04:03:11 Tải xuống
Chapter 520 02-08-2019 06:18:17 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh