Thế Giới Không Hoàn Hảo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Manhwa ,
Lần cập nhật cuối: 13-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 216 13-04-2021 22:48:17 Tải xuống
Chapter 215 12-04-2021 23:38:14 Tải xuống
Chapter 214 11-04-2021 20:31:16 Tải xuống
Chapter 213 11-04-2021 22:19:25 Tải xuống
Chapter 212 10-04-2021 18:09:22 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 03-04-2021 05:42:28 Tải xuống
Chapter 1 03-04-2021 05:54:56 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 03:26:59 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 03:27:03 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 03:27:05 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 03:27:08 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 03:27:09 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 03:27:11 Tải xuống
Chapter 7.1 04-04-2019 18:42:12 Tải xuống
Chapter 7.2 05-04-2019 09:15:47 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 03:27:13 Tải xuống
Chapter 8.1 04-04-2019 18:15:03 Tải xuống
Chapter 8.2 30-11-2018 03:27:14 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 03:27:18 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 03:27:19 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 03:27:21 Tải xuống
Chapter 12 03-04-2021 05:41:48 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 03:27:25 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 03:27:28 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 03:27:30 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 03:27:32 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 03:27:34 Tải xuống
Chapter 18 03-04-2021 05:41:34 Tải xuống
Chapter 19 03-04-2021 05:41:03 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 03:27:39 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 03:27:41 Tải xuống
Chapter 22 03-04-2021 05:41:02 Tải xuống
Chapter 23 03-04-2021 05:40:46 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 03:27:48 Tải xuống
Chapter 25 03-04-2021 05:40:38 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 03:27:52 Tải xuống
Chapter 27 03-04-2021 05:40:23 Tải xuống
Chapter 28 03-04-2021 05:40:08 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 03:27:58 Tải xuống
Chapter 30 03-04-2021 05:39:10 Tải xuống
Chapter 31 03-04-2021 05:39:10 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 03:28:06 Tải xuống
Chapter 33 07-04-2019 12:20:56 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 03:28:10 Tải xuống
Chapter 35 03-04-2021 05:38:57 Tải xuống
Chapter 36 03-04-2021 05:38:45 Tải xuống
Chapter 37 03-04-2021 05:38:25 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 03:28:19 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 03:28:21 Tải xuống
Chapter 40 03-04-2021 05:48:38 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 03:28:24 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 03:28:26 Tải xuống
Chapter 43 03-04-2021 05:37:15 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 03:28:30 Tải xuống
Chapter 45 03-04-2021 05:36:56 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 03:28:35 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 03:28:37 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 03:28:39 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 03:28:41 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 03:28:42 Tải xuống
Chapter 51 03-04-2021 05:36:56 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 03:28:47 Tải xuống
Chapter 53 03-04-2021 05:36:04 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 03:28:51 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 03:28:53 Tải xuống
Chapter 56 03-04-2021 05:35:51 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 03:28:57 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 03:29:00 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 03:29:01 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 03:29:04 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 03:29:08 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 03:29:09 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 03:29:12 Tải xuống
Chapter 64 28-05-2019 09:09:33 Tải xuống
Chapter 64: Raw 03-04-2021 05:35:35 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 03:29:13 Tải xuống
Chapter 66 03-04-2021 05:35:26 Tải xuống
Chapter 67 03-04-2021 05:35:12 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 03:29:19 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 03:29:22 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 03:29:24 Tải xuống
Chapter 71 03-04-2021 05:35:12 Tải xuống
Chapter 72 03-04-2021 05:34:55 Tải xuống
Chapter 73 03-04-2021 05:34:41 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 03:29:31 Tải xuống
Chapter 75 03-04-2021 05:34:10 Tải xuống
Chapter 76 03-04-2021 05:33:16 Tải xuống
Chapter 77 03-04-2021 05:32:58 Tải xuống
Chapter 78 03-04-2021 05:32:35 Tải xuống
Chapter 79 03-04-2021 05:32:36 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 03:29:44 Tải xuống
Chapter 81 03-04-2021 05:32:12 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 03:29:47 Tải xuống
Chapter 83 03-04-2021 05:31:47 Tải xuống
Chapter 84 03-04-2021 05:31:09 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 03:29:53 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 03:29:55 Tải xuống
Chapter 87 03-04-2021 05:30:18 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 03:29:59 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 03:30:01 Tải xuống
Chapter 90 03-04-2021 05:29:59 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 03:30:08 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 03:30:10 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 03:30:12 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 03:30:14 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 03:30:15 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 03:30:18 Tải xuống
Chapter 97 03-04-2021 05:30:00 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 03:30:23 Tải xuống
Chapter 99 03-04-2021 05:39:39 Tải xuống
Chapter 100 03-04-2021 05:39:25 Tải xuống
Chapter 101 03-04-2021 05:26:48 Tải xuống
Chapter 102 03-04-2021 05:26:31 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 03:30:32 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 03:30:34 Tải xuống
Chapter 105 03-04-2021 05:26:33 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 03:30:38 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 03:30:40 Tải xuống
Chapter 108 03-04-2021 05:26:10 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 03:30:43 Tải xuống
Chapter 110 03-04-2021 05:26:11 Tải xuống
Chapter 111 03-04-2021 05:25:56 Tải xuống
Chapter 112 03-04-2021 05:36:42 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 03:30:51 Tải xuống
Chapter 114 10-12-2018 06:02:38 Tải xuống
Chapter 115 10-12-2018 06:02:41 Tải xuống
Chapter 116 10-12-2018 06:02:45 Tải xuống
Chapter 117 10-12-2018 06:02:47 Tải xuống
Chapter 118 05-04-2019 10:15:39 Tải xuống
Chapter 119 03-04-2021 05:36:41 Tải xuống
Chapter 120 04-04-2019 06:20:27 Tải xuống
Chapter 121 04-04-2019 18:15:30 Tải xuống
Chapter 122 03-04-2021 05:23:27 Tải xuống
Chapter 123 01-04-2019 21:08:11 Tải xuống
Chapter 124 05-04-2019 10:32:43 Tải xuống
Chapter 125 03-04-2021 05:33:34 Tải xuống
Chapter 126 03-04-2021 05:22:37 Tải xuống
Chapter 127 03-04-2021 05:21:00 Tải xuống
Chapter 128 03-04-2021 05:20:29 Tải xuống
Chapter 129 03-04-2021 05:20:28 Tải xuống
Chapter 130 04-04-2019 18:41:57 Tải xuống
Chapter 131 05-04-2019 09:16:08 Tải xuống
Chapter 132 08-06-2019 16:30:17 Tải xuống
Chapter 133 08-06-2019 16:30:18 Tải xuống
Chapter 134 08-06-2019 16:30:22 Tải xuống
Chapter 135 08-06-2019 16:30:25 Tải xuống
Chapter 136 08-06-2019 16:30:26 Tải xuống
Chapter 137 03-04-2021 05:20:12 Tải xuống
Chapter 138 08-06-2019 16:30:34 Tải xuống
Chapter 139 03-04-2021 05:19:42 Tải xuống
Chapter 140 03-04-2021 05:43:14 Tải xuống
Chapter 141 03-04-2021 05:17:31 Tải xuống
Chapter 142 03-04-2021 05:17:28 Tải xuống
Chapter 143 23-06-2019 21:18:21 Tải xuống
Chapter 144 20-07-2019 22:43:43 Tải xuống
Chapter 145 03-04-2021 05:29:30 Tải xuống
Chapter 146 03-04-2021 05:29:16 Tải xuống
Chapter 147 20-07-2019 22:43:52 Tải xuống
Chapter 148 03-04-2021 05:16:03 Tải xuống
Chapter 149 21-08-2019 21:00:52 Tải xuống
Chapter 150 21-08-2019 21:00:54 Tải xuống
Chapter 151 21-08-2019 21:01:01 Tải xuống
Chapter 152 21-08-2019 21:01:07 Tải xuống
Chapter 153 21-08-2019 21:01:08 Tải xuống
Chapter 154 03-04-2021 05:28:46 Tải xuống
Chapter 155 03-04-2021 05:28:04 Tải xuống
Chapter 155.1: Side Story - Rei 03-04-2021 05:25:39 Tải xuống
Chapter 155.2: Side Story - Rei 2 03-04-2021 05:12:41 Tải xuống
Chapter 155.3: SS1 recap 03-04-2021 05:11:56 Tải xuống
Chapter 156.1: Side Story - Rei 08-12-2019 04:02:26 Tải xuống
Chapter 156.2: Side Story - Rei 2 08-12-2019 04:01:46 Tải xuống
Chapter 156.3: SS1 recap 08-12-2019 04:01:22 Tải xuống
Chapter 156: (SS2) 03-04-2021 05:33:33 Tải xuống
Chapter 157: (SS2) 03-04-2021 05:08:44 Tải xuống
Chapter 158: (SS2) 03-04-2021 05:21:48 Tải xuống
Chapter 159: (SS2) 03-04-2021 05:08:05 Tải xuống
Chapter 160: (SS2) 03-04-2021 05:30:37 Tải xuống
Chapter 161: (SS2) 03-04-2021 05:07:26 Tải xuống
Chapter 162: (SS2) 03-04-2021 05:07:15 Tải xuống
Chapter 163: (SS2) 03-04-2021 05:02:18 Tải xuống
Chapter 164: (SS2) 03-04-2021 05:02:19 Tải xuống
Chapter 165: (SS2) 03-04-2021 05:25:25 Tải xuống
Chapter 166: (SS2) 03-04-2021 05:13:24 Tải xuống
Chapter 167: (SS2) 03-04-2021 05:24:56 Tải xuống
Chapter 168: (SS2) 03-04-2021 04:59:58 Tải xuống
Chapter 169: (SS2) 03-04-2021 04:59:42 Tải xuống
Chapter 170 18-04-2020 02:57:14 Tải xuống
Chapter 170: (SS2) 03-04-2021 04:59:13 Tải xuống
Chapter 171 18-04-2020 02:56:20 Tải xuống
Chapter 171: (SS2) 03-04-2021 05:10:50 Tải xuống
Chapter 172 18-04-2020 02:45:25 Tải xuống
Chapter 172: (SS2) 03-04-2021 04:58:37 Tải xuống
Chapter 173 18-04-2020 02:44:56 Tải xuống
Chapter 173: (SS2) 03-04-2021 04:58:39 Tải xuống
Chapter 174 03-04-2021 04:58:17 Tải xuống
Chapter 175 03-04-2021 04:57:59 Tải xuống
Chapter 176: (SS2) 03-04-2021 05:21:44 Tải xuống
Chapter 177: (SS2) 03-04-2021 04:57:26 Tải xuống
Chapter 178: (SS2) 03-04-2021 04:57:13 Tải xuống
Chapter 179: (SS2) 03-04-2021 04:56:48 Tải xuống
Chapter 180: (SS2) 03-04-2021 05:07:30 Tải xuống
Chapter 181: (SS2) 03-04-2021 04:56:16 Tải xuống
Chapter 182 02-04-2021 17:35:59 Tải xuống
Chapter 183 02-04-2021 17:35:43 Tải xuống
Chapter 184 02-04-2021 17:47:31 Tải xuống
Chapter 185 02-04-2021 17:47:30 Tải xuống
Chapter 186 02-04-2021 17:34:48 Tải xuống
Chapter 187 02-04-2021 17:30:32 Tải xuống
Chapter 188 02-04-2021 17:29:52 Tải xuống
Chapter 189 02-04-2021 17:29:13 Tải xuống
Chapter 190 02-04-2021 17:46:56 Tải xuống
Chapter 191 02-04-2021 17:59:13 Tải xuống
Chapter 192 02-04-2021 17:52:00 Tải xuống
Chapter 193 02-04-2021 17:38:54 Tải xuống
Chapter 194 02-04-2021 18:10:47 Tải xuống
Chapter 195 02-04-2021 17:22:58 Tải xuống
Chapter 196 02-04-2021 17:22:48 Tải xuống
Chapter 197 02-04-2021 07:08:35 Tải xuống
Chapter 198 02-04-2021 05:20:22 Tải xuống
Chapter 199 02-04-2021 14:33:40 Tải xuống
Chapter 200 03-04-2021 03:24:20 Tải xuống
Chapter 201 06-04-2021 07:17:16 Tải xuống
Chapter 202 06-04-2021 07:16:42 Tải xuống
Chapter 203 06-04-2021 17:53:23 Tải xuống
Chapter 204 06-04-2021 07:13:47 Tải xuống
Chapter 205 06-04-2021 07:13:11 Tải xuống
Chapter 206 06-04-2021 07:01:42 Tải xuống
Chapter 207 06-04-2021 07:13:09 Tải xuống
Chapter 208 06-04-2021 07:01:00 Tải xuống
Chapter 209 07-04-2021 05:07:29 Tải xuống
Chapter 210 08-04-2021 07:00:28 Tải xuống
Chapter 211 09-04-2021 01:00:32 Tải xuống
Chapter 212 10-04-2021 18:09:22 Tải xuống
Chapter 213 11-04-2021 22:19:25 Tải xuống
Chapter 214 11-04-2021 20:31:16 Tải xuống
Chapter 215 12-04-2021 23:38:14 Tải xuống
Chapter 216 13-04-2021 22:48:17 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh