Loading...

Cuồng duệ tiểu thê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Romance , Smut , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 08-11-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Được cải biến và dựa theo tiểu thuyết cuồng túm tiểu thê: Tổng tài đại thúc ôm một cái
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 112 08-11-2019 23:07:48 Tải xuống
Chapter 111 04-11-2019 20:55:21 Tải xuống
Chapter 110 01-11-2019 22:19:19 Tải xuống
Chapter 109 01-11-2019 22:20:26 Tải xuống
Chapter 108 27-10-2019 21:09:45 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 24-02-2019 15:03:35 Tải xuống
Chapter 1 22-02-2019 16:03:27 Tải xuống
Chapter 2 10-09-2019 10:09:16 Tải xuống
Chapter 3 22-02-2019 16:03:33 Tải xuống
Chapter 4 24-02-2019 13:05:06 Tải xuống
Chapter 5 24-02-2019 15:05:39 Tải xuống
Chapter 6 24-02-2019 11:03:24 Tải xuống
Chapter 7 24-02-2019 15:05:42 Tải xuống
Chapter 8 24-02-2019 16:03:14 Tải xuống
Chapter 9 10-09-2019 13:00:39 Tải xuống
Chapter 10 24-02-2019 11:05:39 Tải xuống
Chapter 11 24-02-2019 11:05:42 Tải xuống
Chapter 12 10-09-2019 15:02:10 Tải xuống
Chapter 13 24-02-2019 12:04:57 Tải xuống
Chapter 14 24-02-2019 10:02:11 Tải xuống
Chapter 15 22-02-2019 22:01:12 Tải xuống
Chapter 16 10-09-2019 15:07:49 Tải xuống
Chapter 17 24-02-2019 10:02:14 Tải xuống
Chapter 18 24-02-2019 13:03:23 Tải xuống
Chapter 19 24-02-2019 15:03:33 Tải xuống
Chapter 20 24-02-2019 10:04:03 Tải xuống
Chapter 21 03-06-2019 22:00:16 Tải xuống
Chapter 22 23-06-2019 20:06:10 Tải xuống
Chapter 23 23-06-2019 20:06:13 Tải xuống
Chapter 24 23-06-2019 20:06:16 Tải xuống
Chapter 25 24-06-2019 01:48:10 Tải xuống
Chapter 26 24-06-2019 01:48:13 Tải xuống
Chapter 27 25-06-2019 20:48:13 Tải xuống
Chapter 28 28-06-2019 11:06:14 Tải xuống
Chapter 29 28-06-2019 11:06:16 Tải xuống
Chapter 30 28-06-2019 11:06:19 Tải xuống
Chapter 31 30-06-2019 10:12:07 Tải xuống
Chapter 32 30-06-2019 11:11:05 Tải xuống
Chapter 32.5: Ngoại truyện 30-06-2019 09:49:14 Tải xuống
Chapter 33 30-06-2019 10:00:57 Tải xuống
Chapter 34 03-07-2019 13:00:47 Tải xuống
Chapter 35 03-07-2019 13:00:57 Tải xuống
Chapter 36 03-07-2019 13:00:44 Tải xuống
Chapter 37 03-07-2019 12:12:26 Tải xuống
Chapter 38 03-07-2019 12:12:30 Tải xuống
Chapter 39 03-07-2019 12:12:31 Tải xuống
Chapter 40 03-07-2019 12:12:33 Tải xuống
Chapter 41 05-07-2019 15:00:30 Tải xuống
Chapter 42 05-07-2019 15:00:33 Tải xuống
Chapter 43 06-07-2019 17:48:09 Tải xuống
Chapter 44 07-07-2019 11:30:09 Tải xuống
Chapter 45 09-07-2019 16:00:12 Tải xuống
Chapter 46 09-07-2019 16:00:16 Tải xuống
Chapter 47 10-07-2019 11:12:51 Tải xuống
Chapter 48 11-07-2019 12:12:09 Tải xuống
Chapter 49 12-07-2019 14:28:01 Tải xuống
Chapter 50 13-07-2019 12:30:12 Tải xuống
Chapter 51 14-07-2019 14:08:48 Tải xuống
Chapter 52 16-07-2019 12:06:06 Tải xuống
Chapter 53 18-07-2019 23:41:31 Tải xuống
Chapter 54 18-07-2019 23:41:34 Tải xuống
Chapter 55 25-07-2019 02:05:35 Tải xuống
Chapter 56 26-07-2019 12:03:36 Tải xuống
Chapter 57 26-07-2019 12:03:39 Tải xuống
Chapter 58 25-07-2019 01:10:25 Tải xuống
Chapter 59 26-07-2019 13:02:12 Tải xuống
Chapter 60 25-07-2019 10:24:29 Tải xuống
Chapter 61 30-07-2019 05:04:18 Tải xuống
Chapter 62 27-07-2019 20:06:41 Tải xuống
Chapter 63 30-07-2019 05:09:54 Tải xuống
Chapter 64 31-07-2019 07:24:50 Tải xuống
Chapter 65 02-08-2019 11:12:21 Tải xuống
Chapter 66 03-08-2019 09:02:21 Tải xuống
Chapter 67 06-08-2019 14:54:52 Tải xuống
Chapter 68 10-08-2019 10:30:14 Tải xuống
Chapter 68.5 07-08-2019 22:39:49 Tải xuống
Chapter 69 09-08-2019 11:06:10 Tải xuống
Chapter 70 11-08-2019 09:18:14 Tải xuống
Chapter 71 11-08-2019 21:07:01 Tải xuống
Chapter 72 13-08-2019 09:00:26 Tải xuống
Chapter 73 14-08-2019 09:30:58 Tải xuống
Chapter 74 15-08-2019 10:42:13 Tải xuống
Chapter 75 16-08-2019 08:42:05 Tải xuống
Chapter 76 17-08-2019 11:18:45 Tải xuống
Chapter 77 18-08-2019 09:48:16 Tải xuống
Chapter 78 19-08-2019 08:42:13 Tải xuống
Chapter 79 21-08-2019 09:00:15 Tải xuống
Chapter 80 23-08-2019 08:30:17 Tải xuống
Chapter 81 25-08-2019 10:00:41 Tải xuống
Chapter 82 27-08-2019 08:49:10 Tải xuống
Chapter 83 29-08-2019 09:42:09 Tải xuống
Chapter 84 31-08-2019 08:54:09 Tải xuống
Chapter 85 03-09-2019 09:36:56 Tải xuống
Chapter 86 03-09-2019 09:36:57 Tải xuống
Chapter 87 06-09-2019 09:00:26 Tải xuống
Chapter 88 08-09-2019 08:06:17 Tải xuống
Chapter 89 10-09-2019 08:42:13 Tải xuống
Chapter 90 13-09-2019 22:12:06 Tải xuống
Chapter 91 15-09-2019 22:54:13 Tải xuống
Chapter 92 19-09-2019 16:02:55 Tải xuống
Chapter 93 21-09-2019 11:04:57 Tải xuống
Chapter 94 24-09-2019 13:01:00 Tải xuống
Chapter 95 26-09-2019 07:06:15 Tải xuống
Chapter 96 28-09-2019 09:04:15 Tải xuống
Chapter 97 30-09-2019 15:03:07 Tải xuống
Chapter 98 04-10-2019 01:51:13 Tải xuống
Chapter 99 08-10-2019 08:07:43 Tải xuống
Chapter 100 10-10-2019 08:43:11 Tải xuống
Chapter 101 12-10-2019 08:07:20 Tải xuống
Chapter 102 13-10-2019 20:43:20 Tải xuống
Chapter 103 15-10-2019 21:00:42 Tải xuống
Chapter 104 18-10-2019 22:48:41 Tải xuống
Chapter 105 20-10-2019 19:19:20 Tải xuống
Chapter 106 23-10-2019 20:43:48 Tải xuống
Chapter 107 01-11-2019 22:09:53 Tải xuống
Chapter 108 27-10-2019 21:09:45 Tải xuống
Chapter 109 01-11-2019 22:20:26 Tải xuống
Chapter 110 01-11-2019 22:19:19 Tải xuống
Chapter 111 04-11-2019 20:55:21 Tải xuống
Chapter 112 08-11-2019 23:07:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh