Loading...

Thế Giới Game Thủ

Tác giả: Sung San Young
Thể loại: Action , Comedy , School Life , Shounen , Supernatural , Thiếu Nhi ,
Lần cập nhật cuối: 17-10-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi? Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn? Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 349 17-10-2020 01:18:34 Tải xuống
Chapter 348 06-10-2020 22:30:32 Tải xuống
Chapter 347 06-10-2020 22:30:38 Tải xuống
Chapter 346 06-10-2020 21:00:33 Tải xuống
Chapter 345 22-09-2020 21:28:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-04-2019 23:20:01 Tải xuống
Chapter 2 08-04-2019 23:20:07 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 22:19:00 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 22:19:04 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 22:19:06 Tải xuống
Chapter 6 08-04-2019 23:20:10 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 22:19:12 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 22:19:15 Tải xuống
Chapter 9 23-09-2020 14:22:09 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 22:19:21 Tải xuống
Chapter 11 04-01-2019 22:19:24 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 22:19:27 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 22:19:30 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 22:19:36 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 22:19:38 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 22:19:39 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 01:30:29 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 22:19:45 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 22:19:48 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 22:19:51 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 22:19:54 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 22:19:57 Tải xuống
Chapter 23 05-05-2019 01:30:34 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 22:20:03 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 22:20:07 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 22:20:09 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 22:20:12 Tải xuống
Chapter 28 05-05-2019 01:30:34 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 22:20:18 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 22:20:22 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 22:20:24 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 22:20:28 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 22:20:31 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 22:20:33 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2019 22:20:36 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 22:20:40 Tải xuống
Chapter 37 05-05-2019 01:30:38 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 22:20:45 Tải xuống
Chapter 39 05-05-2019 01:30:42 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 22:20:52 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 22:20:55 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 22:20:58 Tải xuống
Chapter 43 04-01-2019 22:21:01 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 22:21:03 Tải xuống
Chapter 45 04-01-2019 22:21:06 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 22:21:09 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2019 22:21:12 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 22:21:15 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 22:21:18 Tải xuống
Chapter 50 04-01-2019 22:21:21 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 22:21:24 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 22:21:27 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 22:21:30 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 22:21:33 Tải xuống
Chapter 55 08-04-2019 23:11:55 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 22:21:39 Tải xuống
Chapter 57 04-01-2019 22:21:42 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 22:21:45 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 22:21:48 Tải xuống
Chapter 60 04-01-2019 22:21:51 Tải xuống
Chapter 61 04-01-2019 22:21:55 Tải xuống
Chapter 62 04-01-2019 22:21:57 Tải xuống
Chapter 63 04-01-2019 22:22:00 Tải xuống
Chapter 64 04-01-2019 22:22:04 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2019 22:22:07 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 22:22:10 Tải xuống
Chapter 67 04-01-2019 22:22:13 Tải xuống
Chapter 68 04-01-2019 22:22:16 Tải xuống
Chapter 69 04-01-2019 22:22:19 Tải xuống
Chapter 70 04-01-2019 22:22:22 Tải xuống
Chapter 71 04-01-2019 22:22:25 Tải xuống
Chapter 72 04-01-2019 22:22:28 Tải xuống
Chapter 73 04-01-2019 22:22:31 Tải xuống
Chapter 74 05-05-2019 01:30:46 Tải xuống
Chapter 75 04-01-2019 22:22:37 Tải xuống
Chapter 76 04-01-2019 22:22:40 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 22:22:43 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 22:22:45 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 22:22:49 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 22:22:52 Tải xuống
Chapter 81 04-01-2019 22:22:55 Tải xuống
Chapter 82 04-01-2019 22:22:58 Tải xuống
Chapter 83 04-01-2019 22:23:01 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 22:23:04 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 22:23:07 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 22:23:09 Tải xuống
Chapter 86.5 04-01-2019 22:23:12 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 22:23:15 Tải xuống
Chapter 88 04-01-2019 22:23:18 Tải xuống
Chapter 89 05-05-2019 01:30:48 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 01:30:51 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 22:23:27 Tải xuống
Chapter 92 04-01-2019 22:23:31 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 22:23:33 Tải xuống
Chapter 94 04-01-2019 22:23:36 Tải xuống
Chapter 95 04-01-2019 22:23:39 Tải xuống
Chapter 96 04-01-2019 22:23:42 Tải xuống
Chapter 97 04-01-2019 22:23:45 Tải xuống
Chapter 98 04-01-2019 22:23:48 Tải xuống
Chapter 99 04-01-2019 22:23:51 Tải xuống
Chapter 100 04-01-2019 22:23:54 Tải xuống
Chapter 101 04-01-2019 22:23:57 Tải xuống
Chapter 102 04-01-2019 22:24:00 Tải xuống
Chapter 103 04-01-2019 22:24:03 Tải xuống
Chapter 104 04-01-2019 22:24:07 Tải xuống
Chapter 105 04-01-2019 22:24:10 Tải xuống
Chapter 106 04-01-2019 22:24:13 Tải xuống
Chapter 107 04-01-2019 22:24:16 Tải xuống
Chapter 108 04-01-2019 22:24:19 Tải xuống
Chapter 109 04-01-2019 22:24:22 Tải xuống
Chapter 110 05-05-2019 01:30:55 Tải xuống
Chapter 111 04-01-2019 22:24:28 Tải xuống
Chapter 112 04-01-2019 22:24:31 Tải xuống
Chapter 113 04-01-2019 22:24:34 Tải xuống
Chapter 114 04-01-2019 22:24:37 Tải xuống
Chapter 115 05-05-2019 01:30:56 Tải xuống
Chapter 116 05-05-2019 01:31:00 Tải xuống
Chapter 117 04-01-2019 22:24:45 Tải xuống
Chapter 118 05-05-2019 01:31:05 Tải xuống
Chapter 119 05-05-2019 01:31:08 Tải xuống
Chapter 120 05-05-2019 01:31:11 Tải xuống
Chapter 121 08-04-2019 23:20:13 Tải xuống
Chapter 122 05-05-2019 01:31:14 Tải xuống
Chapter 123 05-05-2019 01:31:16 Tải xuống
Chapter 124 05-05-2019 01:31:18 Tải xuống
Chapter 125 05-05-2019 01:31:22 Tải xuống
Chapter 126 04-01-2019 22:25:12 Tải xuống
Chapter 127 04-01-2019 22:25:15 Tải xuống
Chapter 128 04-01-2019 22:25:19 Tải xuống
Chapter 129 05-05-2019 01:31:26 Tải xuống
Chapter 130 04-01-2019 22:25:25 Tải xuống
Chapter 131 05-05-2019 01:31:28 Tải xuống
Chapter 132 05-05-2019 01:31:32 Tải xuống
Chapter 133 05-05-2019 01:31:35 Tải xuống
Chapter 134 05-05-2019 01:31:38 Tải xuống
Chapter 135 05-05-2019 01:31:41 Tải xuống
Chapter 136 05-05-2019 01:31:44 Tải xuống
Chapter 137 05-05-2019 01:31:45 Tải xuống
Chapter 138 04-01-2019 22:25:49 Tải xuống
Chapter 139 04-01-2019 22:25:52 Tải xuống
Chapter 140 04-01-2019 22:25:55 Tải xuống
Chapter 141 05-05-2019 01:31:49 Tải xuống
Chapter 142 05-05-2019 01:31:53 Tải xuống
Chapter 143 04-01-2019 22:26:04 Tải xuống
Chapter 144 04-01-2019 22:26:07 Tải xuống
Chapter 145 04-01-2019 22:26:10 Tải xuống
Chapter 146 04-01-2019 22:26:13 Tải xuống
Chapter 147 04-01-2019 22:26:16 Tải xuống
Chapter 148 04-01-2019 22:26:19 Tải xuống
Chapter 149 05-05-2019 01:31:55 Tải xuống
Chapter 150 04-01-2019 22:26:25 Tải xuống
Chapter 151 04-01-2019 22:26:28 Tải xuống
Chapter 152 04-01-2019 22:26:31 Tải xuống
Chapter 153 04-01-2019 22:26:34 Tải xuống
Chapter 154 04-01-2019 22:26:37 Tải xuống
Chapter 155 04-01-2019 22:26:40 Tải xuống
Chapter 156 04-01-2019 22:26:43 Tải xuống
Chapter 157 05-05-2019 01:31:59 Tải xuống
Chapter 158 04-01-2019 22:26:49 Tải xuống
Chapter 159 04-01-2019 22:26:52 Tải xuống
Chapter 160 04-01-2019 22:26:55 Tải xuống
Chapter 161 04-01-2019 22:26:58 Tải xuống
Chapter 162 04-01-2019 22:27:01 Tải xuống
Chapter 163 04-01-2019 22:27:04 Tải xuống
Chapter 164 04-01-2019 22:27:07 Tải xuống
Chapter 165 04-01-2019 22:27:09 Tải xuống
Chapter 166 04-01-2019 22:27:12 Tải xuống
Chapter 167 04-01-2019 22:27:16 Tải xuống
Chapter 168 04-01-2019 22:27:19 Tải xuống
Chapter 169 04-01-2019 22:27:22 Tải xuống
Chapter 170 04-01-2019 22:27:25 Tải xuống
Chapter 171 04-01-2019 22:27:28 Tải xuống
Chapter 172 04-01-2019 22:27:31 Tải xuống
Chapter 173 04-01-2019 22:27:34 Tải xuống
Chapter 174 04-01-2019 22:27:36 Tải xuống
Chapter 175 04-01-2019 22:27:39 Tải xuống
Chapter 176 04-01-2019 22:27:42 Tải xuống
Chapter 177 05-05-2019 01:32:02 Tải xuống
Chapter 178 04-01-2019 22:27:48 Tải xuống
Chapter 179 04-01-2019 22:27:51 Tải xuống
Chapter 180 04-01-2019 22:27:55 Tải xuống
Chapter 181 04-01-2019 22:27:58 Tải xuống
Chapter 182 04-01-2019 22:28:00 Tải xuống
Chapter 183 04-01-2019 22:28:04 Tải xuống
Chapter 184 04-01-2019 22:28:06 Tải xuống
Chapter 185 04-01-2019 22:28:09 Tải xuống
Chapter 186 04-01-2019 22:28:12 Tải xuống
Chapter 187 04-01-2019 22:28:15 Tải xuống
Chapter 188 04-01-2019 22:28:18 Tải xuống
Chapter 189 04-01-2019 22:28:22 Tải xuống
Chapter 190 04-01-2019 22:28:25 Tải xuống
Chapter 191 04-01-2019 22:28:27 Tải xuống
Chapter 192 04-01-2019 22:28:30 Tải xuống
Chapter 193 04-01-2019 22:28:33 Tải xuống
Chapter 194 04-01-2019 22:28:36 Tải xuống
Chapter 195 04-01-2019 22:28:39 Tải xuống
Chapter 196 04-01-2019 22:28:42 Tải xuống
Chapter 197 04-01-2019 22:28:45 Tải xuống
Chapter 198 04-01-2019 22:28:48 Tải xuống
Chapter 199 04-01-2019 22:28:51 Tải xuống
Chapter 200 04-01-2019 22:28:54 Tải xuống
Chapter 201 05-05-2019 01:32:04 Tải xuống
Chapter 202 04-01-2019 22:29:00 Tải xuống
Chapter 203 04-01-2019 22:29:03 Tải xuống
Chapter 204 04-01-2019 22:29:06 Tải xuống
Chapter 205 04-01-2019 22:29:09 Tải xuống
Chapter 206 04-01-2019 22:29:13 Tải xuống
Chapter 207 04-01-2019 22:29:16 Tải xuống
Chapter 208 04-01-2019 22:29:19 Tải xuống
Chapter 209 05-05-2019 01:32:08 Tải xuống
Chapter 210 05-05-2019 01:32:11 Tải xuống
Chapter 211 04-01-2019 22:29:28 Tải xuống
Chapter 212 04-01-2019 22:29:30 Tải xuống
Chapter 213 05-05-2019 01:32:12 Tải xuống
Chapter 214 04-01-2019 22:29:36 Tải xuống
Chapter 215 04-01-2019 22:29:39 Tải xuống
Chapter 216 04-01-2019 22:29:42 Tải xuống
Chapter 217 04-01-2019 22:29:45 Tải xuống
Chapter 218 04-01-2019 22:29:48 Tải xuống
Chapter 219 04-01-2019 22:29:51 Tải xuống
Chapter 220 04-01-2019 22:29:55 Tải xuống
Chapter 221 04-01-2019 22:29:57 Tải xuống
Chapter 222 04-01-2019 22:30:01 Tải xuống
Chapter 223 04-01-2019 22:30:04 Tải xuống
Chapter 224 04-01-2019 22:30:06 Tải xuống
Chapter 225 04-01-2019 22:30:09 Tải xuống
Chapter 226 04-01-2019 22:30:12 Tải xuống
Chapter 227 04-01-2019 22:30:15 Tải xuống
Chapter 228 04-01-2019 22:30:18 Tải xuống
Chapter 229 04-01-2019 22:30:21 Tải xuống
Chapter 230 04-01-2019 22:30:24 Tải xuống
Chapter 231 04-01-2019 22:30:27 Tải xuống
Chapter 232 04-01-2019 22:30:30 Tải xuống
Chapter 233 04-01-2019 22:30:33 Tải xuống
Chapter 234 04-01-2019 22:30:36 Tải xuống
Chapter 235 04-01-2019 22:30:39 Tải xuống
Chapter 236 04-01-2019 22:30:42 Tải xuống
Chapter 237 04-01-2019 22:30:45 Tải xuống
Chapter 238 04-01-2019 22:30:48 Tải xuống
Chapter 239 04-01-2019 22:30:51 Tải xuống
Chapter 240 04-01-2019 22:30:54 Tải xuống
Chapter 241 04-01-2019 22:30:58 Tải xuống
Chapter 242 04-01-2019 22:31:00 Tải xuống
Chapter 243 04-01-2019 22:31:04 Tải xuống
Chapter 244 04-01-2019 22:31:07 Tải xuống
Chapter 245 04-01-2019 22:31:10 Tải xuống
Chapter 246 04-01-2019 22:31:13 Tải xuống
Chapter 247 04-01-2019 22:31:16 Tải xuống
Chapter 248 04-01-2019 22:31:19 Tải xuống
Chapter 249 04-01-2019 22:31:22 Tải xuống
Chapter 250 04-01-2019 22:31:26 Tải xuống
Chapter 251 04-01-2019 22:31:28 Tải xuống
Chapter 252 04-01-2019 22:31:31 Tải xuống
Chapter 253 04-01-2019 22:31:34 Tải xuống
Chapter 254 04-01-2019 22:31:37 Tải xuống
Chapter 255 04-01-2019 22:31:40 Tải xuống
Chapter 256 04-01-2019 22:31:43 Tải xuống
Chapter 257 11-01-2019 18:32:15 Tải xuống
Chapter 258 20-01-2019 16:32:06 Tải xuống
Chapter 259 12-02-2019 06:14:16 Tải xuống
Chapter 260 12-02-2019 06:14:20 Tải xuống
Chapter 260: Raw 01-02-2019 07:46:11 Tải xuống
Chapter 261 05-05-2019 01:32:17 Tải xuống
Chapter 262 05-05-2019 01:32:20 Tải xuống
Chapter 263 08-04-2019 23:20:16 Tải xuống
Chapter 264 08-04-2019 23:20:19 Tải xuống
Chapter 265 08-04-2019 23:20:22 Tải xuống
Chapter 266 08-04-2019 23:20:25 Tải xuống
Chapter 267 08-04-2019 23:20:28 Tải xuống
Chapter 268 05-05-2019 01:32:22 Tải xuống
Chapter 269 08-04-2019 23:20:37 Tải xuống
Chapter 270 05-05-2019 01:32:25 Tải xuống
Chapter 271 05-05-2019 01:32:28 Tải xuống
Chapter 272 05-05-2019 01:32:31 Tải xuống
Chapter 273 05-05-2019 01:32:33 Tải xuống
Chapter 274 23-09-2020 14:21:33 Tải xuống
Chapter 275 23-09-2020 14:21:32 Tải xuống
Chapter 276 23-09-2020 14:21:05 Tải xuống
Chapter 277 23-09-2020 14:33:39 Tải xuống
Chapter 278 23-09-2020 14:21:05 Tải xuống
Chapter 279 23-09-2020 14:20:57 Tải xuống
Chapter 280 23-09-2020 14:20:36 Tải xuống
Chapter 281 23-09-2020 14:20:36 Tải xuống
Chapter 282 23-09-2020 14:33:38 Tải xuống
Chapter 283 23-09-2020 14:20:15 Tải xuống
Chapter 284 23-09-2020 14:20:09 Tải xuống
Chapter 285 23-09-2020 14:19:36 Tải xuống
Chapter 286 23-09-2020 14:30:54 Tải xuống
Chapter 287 23-09-2020 14:19:28 Tải xuống
Chapter 288 23-09-2020 14:19:35 Tải xuống
Chapter 289 23-09-2020 14:19:10 Tải xuống
Chapter 290 23-09-2020 14:30:54 Tải xuống
Chapter 291 23-09-2020 14:19:04 Tải xuống
Chapter 292 23-09-2020 14:18:55 Tải xuống
Chapter 293 23-09-2020 14:18:55 Tải xuống
Chapter 294 23-09-2020 14:18:46 Tải xuống
Chapter 295 23-09-2020 14:18:46 Tải xuống
Chapter 296 23-09-2020 14:18:12 Tải xuống
Chapter 297 23-09-2020 14:30:42 Tải xuống
Chapter 298 06-10-2020 21:00:43 Tải xuống
Chapter 299 23-09-2020 14:17:50 Tải xuống
Chapter 300 06-10-2020 21:00:36 Tải xuống
Chapter 301 23-09-2020 14:17:16 Tải xuống
Chapter 301: Raw 25-10-2019 23:48:45 Tải xuống
Chapter 302 23-09-2020 14:17:17 Tải xuống
Chapter 302: Raw 02-11-2019 08:42:27 Tải xuống
Chapter 303 23-09-2020 14:17:08 Tải xuống
Chapter 304 23-09-2020 14:16:46 Tải xuống
Chapter 305 23-09-2020 14:16:45 Tải xuống
Chapter 306 23-09-2020 14:16:45 Tải xuống
Chapter 307 23-09-2020 14:28:26 Tải xuống
Chapter 308 23-09-2020 14:15:12 Tải xuống
Chapter 309 23-09-2020 14:40:05 Tải xuống
Chapter 310 23-09-2020 14:14:48 Tải xuống
Chapter 311 23-09-2020 14:14:33 Tải xuống
Chapter 312 23-09-2020 14:14:33 Tải xuống
Chapter 313 23-09-2020 14:28:05 Tải xuống
Chapter 314 23-09-2020 14:14:05 Tải xuống
Chapter 315 23-09-2020 14:13:59 Tải xuống
Chapter 316 23-09-2020 14:13:45 Tải xuống
Chapter 317 23-09-2020 14:25:08 Tải xuống
Chapter 318 23-09-2020 14:24:49 Tải xuống
Chapter 319 23-09-2020 14:24:08 Tải xuống
Chapter 320 23-09-2020 14:13:06 Tải xuống
Chapter 321 23-09-2020 14:37:12 Tải xuống
Chapter 322 23-09-2020 14:12:57 Tải xuống
Chapter 323 23-09-2020 14:12:25 Tải xuống
Chapter 324 23-09-2020 14:24:07 Tải xuống
Chapter 325 23-09-2020 14:11:55 Tải xuống
Chapter 326 23-09-2020 14:11:45 Tải xuống
Chapter 327 23-09-2020 14:11:44 Tải xuống
Chapter 328 23-09-2020 14:11:25 Tải xuống
Chapter 329 23-09-2020 14:11:00 Tải xuống
Chapter 330 23-09-2020 14:11:00 Tải xuống
Chapter 331 23-09-2020 14:10:54 Tải xuống
Chapter 332 23-09-2020 14:10:54 Tải xuống
Chapter 333 23-09-2020 14:10:54 Tải xuống
Chapter 334 23-09-2020 14:10:46 Tải xuống
Chapter 335 23-09-2020 14:10:46 Tải xuống
Chapter 336 23-09-2020 14:10:46 Tải xuống
Chapter 337 23-09-2020 14:10:38 Tải xuống
Chapter 338 23-09-2020 14:10:38 Tải xuống
Chapter 339 23-09-2020 14:10:29 Tải xuống
Chapter 340 23-09-2020 14:10:29 Tải xuống
Chapter 341 23-09-2020 14:10:30 Tải xuống
Chapter 342 23-09-2020 14:10:21 Tải xuống
Chapter 343 22-09-2020 21:29:00 Tải xuống
Chapter 344 22-09-2020 21:28:42 Tải xuống
Chapter 345 22-09-2020 21:28:07 Tải xuống
Chapter 346 06-10-2020 21:00:33 Tải xuống
Chapter 347 06-10-2020 22:30:38 Tải xuống
Chapter 348 06-10-2020 22:30:32 Tải xuống
Chapter 349 17-10-2020 01:18:34 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh