Loading...

Điện thoại của ta thông tam giới

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Fantasy , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-01-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 168 18-01-2020 20:12:16 Tải xuống
Chapter 167 23-10-2019 20:25:15 Tải xuống
Chapter 166 29-12-2019 20:48:20 Tải xuống
Chapter 165 21-12-2019 04:18:46 Tải xuống
Chapter 164 26-12-2019 11:11:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-01-2019 11:08:06 Tải xuống
Chapter 2 14-01-2019 11:08:09 Tải xuống
Chapter 3 14-01-2019 11:08:11 Tải xuống
Chapter 4 14-01-2019 11:08:14 Tải xuống
Chapter 5 14-01-2019 11:08:18 Tải xuống
Chapter 6 14-01-2019 11:08:21 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2019 11:08:23 Tải xuống
Chapter 8 14-01-2019 11:08:27 Tải xuống
Chapter 9 14-01-2019 11:08:29 Tải xuống
Chapter 10 14-01-2019 11:08:33 Tải xuống
Chapter 11 14-01-2019 11:08:35 Tải xuống
Chapter 12 14-01-2019 11:08:39 Tải xuống
Chapter 13 14-01-2019 11:08:42 Tải xuống
Chapter 14 14-01-2019 11:08:44 Tải xuống
Chapter 15 14-01-2019 11:08:48 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 10:54:45 Tải xuống
Chapter 17 14-01-2019 11:08:54 Tải xuống
Chapter 18 14-01-2019 11:08:57 Tải xuống
Chapter 19 14-01-2019 11:08:59 Tải xuống
Chapter 20 05-05-2019 10:54:48 Tải xuống
Chapter 21 14-01-2019 11:09:05 Tải xuống
Chapter 22 14-01-2019 11:09:08 Tải xuống
Chapter 23 14-01-2019 11:09:11 Tải xuống
Chapter 24 14-01-2019 11:09:14 Tải xuống
Chapter 25 14-01-2019 11:09:17 Tải xuống
Chapter 26 14-01-2019 11:09:20 Tải xuống
Chapter 27 14-01-2019 11:09:23 Tải xuống
Chapter 28 14-01-2019 11:09:26 Tải xuống
Chapter 29 14-01-2019 11:09:29 Tải xuống
Chapter 30 14-01-2019 11:09:32 Tải xuống
Chapter 31 14-01-2019 11:09:36 Tải xuống
Chapter 32 14-01-2019 11:09:39 Tải xuống
Chapter 33 14-01-2019 11:09:41 Tải xuống
Chapter 34 14-01-2019 11:09:44 Tải xuống
Chapter 35 14-01-2019 11:09:47 Tải xuống
Chapter 36 14-01-2019 11:09:50 Tải xuống
Chapter 37 14-01-2019 11:09:54 Tải xuống
Chapter 38 14-01-2019 11:09:56 Tải xuống
Chapter 39 14-01-2019 11:09:59 Tải xuống
Chapter 40 14-01-2019 11:10:02 Tải xuống
Chapter 41 14-01-2019 11:10:05 Tải xuống
Chapter 42 07-10-2019 19:55:20 Tải xuống
Chapter 43 14-01-2019 11:10:11 Tải xuống
Chapter 44 14-01-2019 11:10:14 Tải xuống
Chapter 45 14-01-2019 11:10:17 Tải xuống
Chapter 46 14-01-2019 11:10:21 Tải xuống
Chapter 47 14-01-2019 11:10:23 Tải xuống
Chapter 48 14-01-2019 11:10:26 Tải xuống
Chapter 49 14-01-2019 11:10:29 Tải xuống
Chapter 50 14-01-2019 11:10:33 Tải xuống
Chapter 51 14-01-2019 11:10:36 Tải xuống
Chapter 52 14-01-2019 11:10:38 Tải xuống
Chapter 53 14-01-2019 11:10:42 Tải xuống
Chapter 54 14-01-2019 11:10:44 Tải xuống
Chapter 55 14-01-2019 11:10:47 Tải xuống
Chapter 56 14-01-2019 11:10:50 Tải xuống
Chapter 57 14-01-2019 11:10:53 Tải xuống
Chapter 58 14-01-2019 11:10:56 Tải xuống
Chapter 59 14-01-2019 11:10:59 Tải xuống
Chapter 60 14-01-2019 11:11:03 Tải xuống
Chapter 61 14-01-2019 11:11:05 Tải xuống
Chapter 62 05-05-2019 10:54:50 Tải xuống
Chapter 63 14-01-2019 11:11:11 Tải xuống
Chapter 64 14-01-2019 11:11:14 Tải xuống
Chapter 65 14-01-2019 11:11:17 Tải xuống
Chapter 66 14-01-2019 11:11:20 Tải xuống
Chapter 67 14-01-2019 11:11:23 Tải xuống
Chapter 68 14-01-2019 11:11:26 Tải xuống
Chapter 69 14-01-2019 11:11:29 Tải xuống
Chapter 70 14-01-2019 11:11:32 Tải xuống
Chapter 71 14-01-2019 11:11:36 Tải xuống
Chapter 72 14-01-2019 11:11:39 Tải xuống
Chapter 73 14-01-2019 11:11:41 Tải xuống
Chapter 74 14-01-2019 11:11:44 Tải xuống
Chapter 75 14-01-2019 11:11:48 Tải xuống
Chapter 76 23-01-2019 11:27:00 Tải xuống
Chapter 77 29-01-2019 11:57:12 Tải xuống
Chapter 77: video 25-01-2019 10:06:54 Tải xuống
Chapter 78 29-01-2019 11:57:18 Tải xuống
Chapter 79 29-01-2019 11:57:24 Tải xuống
Chapter 80 18-03-2019 07:01:59 Tải xuống
Chapter 81 18-03-2019 19:30:19 Tải xuống
Chapter 82 18-03-2019 15:10:17 Tải xuống
Chapter 83 18-03-2019 19:30:42 Tải xuống
Chapter 84 17-03-2019 21:03:43 Tải xuống
Chapter 85 18-03-2019 01:02:53 Tải xuống
Chapter 86 18-03-2019 19:30:52 Tải xuống
Chapter 87 18-03-2019 19:30:02 Tải xuống
Chapter 88 26-03-2019 23:24:15 Tải xuống
Chapter 89 26-03-2019 23:24:17 Tải xuống
Chapter 90 26-03-2019 23:24:21 Tải xuống
Chapter 91 26-03-2019 23:24:24 Tải xuống
Chapter 92 26-03-2019 23:24:27 Tải xuống
Chapter 93 04-05-2019 20:18:35 Tải xuống
Chapter 94 04-05-2019 20:18:38 Tải xuống
Chapter 95 04-05-2019 20:18:42 Tải xuống
Chapter 96 04-05-2019 20:18:45 Tải xuống
Chapter 97 04-05-2019 20:18:49 Tải xuống
Chapter 98 04-05-2019 20:18:50 Tải xuống
Chapter 99 07-05-2019 23:04:05 Tải xuống
Chapter 100 04-05-2019 20:18:59 Tải xuống
Chapter 101 04-05-2019 20:19:03 Tải xuống
Chapter 102 04-05-2019 20:19:06 Tải xuống
Chapter 103 04-05-2019 20:19:09 Tải xuống
Chapter 104 04-05-2019 20:19:12 Tải xuống
Chapter 105 04-05-2019 20:19:14 Tải xuống
Chapter 106 04-05-2019 20:19:15 Tải xuống
Chapter 107 04-05-2019 20:19:17 Tải xuống
Chapter 108 07-05-2019 03:03:35 Tải xuống
Chapter 109 10-05-2019 07:04:32 Tải xuống
Chapter 110 11-05-2019 03:24:09 Tải xuống
Chapter 111 16-05-2019 18:12:11 Tải xuống
Chapter 112 18-05-2019 18:00:23 Tải xuống
Chapter 113 20-05-2019 18:36:24 Tải xuống
Chapter 114 22-05-2019 18:30:18 Tải xuống
Chapter 115 09-10-2019 13:42:46 Tải xuống
Chapter 116 04-07-2019 11:06:16 Tải xuống
Chapter 117 08-08-2019 12:33:11 Tải xuống
Chapter 118 15-07-2019 20:00:57 Tải xuống
Chapter 119 30-07-2019 02:06:09 Tải xuống
Chapter 120 06-08-2019 21:07:27 Tải xuống
Chapter 121 17-08-2019 09:13:03 Tải xuống
Chapter 122 28-08-2019 18:25:59 Tải xuống
Chapter 123 28-08-2019 18:26:03 Tải xuống
Chapter 124 28-08-2019 18:26:05 Tải xuống
Chapter 125 28-08-2019 18:26:12 Tải xuống
Chapter 126 28-08-2019 18:26:15 Tải xuống
Chapter 127 28-08-2019 18:26:17 Tải xuống
Chapter 128 28-08-2019 18:26:21 Tải xuống
Chapter 129 31-08-2019 05:18:07 Tải xuống
Chapter 130 28-08-2019 18:26:33 Tải xuống
Chapter 131 28-08-2019 18:26:35 Tải xuống
Chapter 132 14-10-2019 14:17:50 Tải xuống
Chapter 133 14-10-2019 14:18:04 Tải xuống
Chapter 134 14-10-2019 14:18:27 Tải xuống
Chapter 135 28-08-2019 18:26:47 Tải xuống
Chapter 136 28-08-2019 18:26:51 Tải xuống
Chapter 137 28-08-2019 18:26:54 Tải xuống
Chapter 138 28-08-2019 18:26:57 Tải xuống
Chapter 139 28-08-2019 18:26:59 Tải xuống
Chapter 140 28-08-2019 18:27:03 Tải xuống
Chapter 141 28-08-2019 18:27:06 Tải xuống
Chapter 142 28-08-2019 18:27:09 Tải xuống
Chapter 143 28-08-2019 18:27:12 Tải xuống
Chapter 144 28-08-2019 18:27:15 Tải xuống
Chapter 145 28-08-2019 18:27:18 Tải xuống
Chapter 146 28-08-2019 18:27:21 Tải xuống
Chapter 147 28-08-2019 18:27:23 Tải xuống
Chapter 148 28-08-2019 18:27:27 Tải xuống
Chapter 149 28-08-2019 18:27:29 Tải xuống
Chapter 150 28-08-2019 18:27:36 Tải xuống
Chapter 151 23-09-2019 11:06:12 Tải xuống
Chapter 152 25-09-2019 11:00:20 Tải xuống
Chapter 153 27-09-2019 11:06:08 Tải xuống
Chapter 154 29-09-2019 20:06:43 Tải xuống
Chapter 155 04-10-2019 03:30:49 Tải xuống
Chapter 156 03-10-2019 22:53:46 Tải xuống
Chapter 157 16-10-2019 18:01:12 Tải xuống
Chapter 158 30-10-2019 18:10:20 Tải xuống
Chapter 159 03-11-2019 21:08:25 Tải xuống
Chapter 160 08-11-2019 23:21:44 Tải xuống
Chapter 161 10-11-2019 21:06:12 Tải xuống
Chapter 162 13-11-2019 18:08:22 Tải xuống
Chapter 163 25-11-2019 12:49:15 Tải xuống
Chapter 164 26-12-2019 11:11:15 Tải xuống
Chapter 165 21-12-2019 04:18:46 Tải xuống
Chapter 166 29-12-2019 20:48:20 Tải xuống
Chapter 167 23-10-2019 20:25:15 Tải xuống
Chapter 168 18-01-2020 20:12:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh