Loading...

Cửu Dương Thần Vương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 16-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đọc rồi biết
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 135 16-10-2019 10:47:12 Tải xuống
Chapter 134 14-10-2019 10:48:44 Tải xuống
Chapter 133 12-10-2019 11:48:45 Tải xuống
Chapter 132 10-10-2019 10:48:12 Tải xuống
Chapter 131 08-10-2019 10:42:46 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 08-01-2019 05:56:06 Tải xuống
Chapter 1 08-01-2019 05:56:09 Tải xuống
Chapter 2 08-01-2019 05:56:13 Tải xuống
Chapter 3 07-06-2019 19:48:16 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 05:56:18 Tải xuống
Chapter 5 08-01-2019 05:56:21 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 05:56:24 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 05:56:27 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 05:56:30 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 05:56:33 Tải xuống
Chapter 10 08-01-2019 05:56:36 Tải xuống
Chapter 11 08-01-2019 05:56:39 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 05:56:42 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 05:56:45 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 05:56:49 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 05:56:51 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 05:56:54 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 05:56:57 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 05:57:01 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 05:57:03 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 05:57:06 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 05:57:09 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 05:57:12 Tải xuống
Chapter 23 10-05-2019 13:00:21 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 05:57:18 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 05:57:21 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 05:57:24 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 05:57:27 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 05:57:30 Tải xuống
Chapter 29 08-01-2019 05:57:33 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 05:57:36 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 05:57:39 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 05:57:42 Tải xuống
Chapter 33 08-01-2019 05:57:45 Tải xuống
Chapter 34 08-01-2019 05:57:48 Tải xuống
Chapter 35 08-01-2019 05:57:51 Tải xuống
Chapter 36 08-01-2019 05:57:54 Tải xuống
Chapter 37 08-01-2019 05:57:57 Tải xuống
Chapter 38 08-01-2019 05:58:00 Tải xuống
Chapter 39 08-01-2019 05:58:03 Tải xuống
Chapter 40 08-01-2019 05:58:07 Tải xuống
Chapter 41 08-01-2019 05:58:09 Tải xuống
Chapter 42 08-01-2019 05:58:12 Tải xuống
Chapter 43 08-01-2019 05:58:16 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2019 05:58:18 Tải xuống
Chapter 45 08-01-2019 05:58:21 Tải xuống
Chapter 46 08-01-2019 05:58:25 Tải xuống
Chapter 47 08-01-2019 05:58:27 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2019 05:58:30 Tải xuống
Chapter 49 08-01-2019 05:58:33 Tải xuống
Chapter 50 08-01-2019 05:58:38 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 05:58:40 Tải xuống
Chapter 52 08-01-2019 05:58:42 Tải xuống
Chapter 53 08-01-2019 05:58:45 Tải xuống
Chapter 54 08-01-2019 05:58:48 Tải xuống
Chapter 55 08-01-2019 05:58:51 Tải xuống
Chapter 56 08-01-2019 05:58:54 Tải xuống
Chapter 57 08-01-2019 05:58:57 Tải xuống
Chapter 57: video 13-12-2018 02:04:44 Tải xuống
Chapter 58 08-01-2019 05:59:00 Tải xuống
Chapter 59 08-01-2019 05:59:03 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 05:59:06 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 05:59:09 Tải xuống
Chapter 62 08-01-2019 05:59:12 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2019 05:59:15 Tải xuống
Chapter 64 08-01-2019 05:59:17 Tải xuống
Chapter 65 08-01-2019 05:59:20 Tải xuống
Chapter 66 08-01-2019 05:59:23 Tải xuống
Chapter 67 08-01-2019 05:59:26 Tải xuống
Chapter 68 08-01-2019 05:59:30 Tải xuống
Chapter 69 08-01-2019 05:59:33 Tải xuống
Chapter 70 08-01-2019 05:59:36 Tải xuống
Chapter 70.5 08-01-2019 05:59:39 Tải xuống
Chapter 71 10-01-2019 07:19:27 Tải xuống
Chapter 72 12-01-2019 08:10:12 Tải xuống
Chapter 73 12-03-2019 20:03:42 Tải xuống
Chapter 74 12-03-2019 21:03:12 Tải xuống
Chapter 75 12-03-2019 21:03:22 Tải xuống
Chapter 76 13-03-2019 01:05:50 Tải xuống
Chapter 77 09-05-2019 23:00:50 Tải xuống
Chapter 78 10-05-2019 13:04:41 Tải xuống
Chapter 79 09-05-2019 19:54:28 Tải xuống
Chapter 80 09-05-2019 19:54:31 Tải xuống
Chapter 81 10-05-2019 15:00:21 Tải xuống
Chapter 82 10-05-2019 09:00:24 Tải xuống
Chapter 83 10-05-2019 15:06:26 Tải xuống
Chapter 84 10-05-2019 08:07:21 Tải xuống
Chapter 85 10-05-2019 15:06:29 Tải xuống
Chapter 86 10-05-2019 08:07:24 Tải xuống
Chapter 87 09-05-2019 22:08:41 Tải xuống
Chapter 88 10-05-2019 10:00:18 Tải xuống
Chapter 89 10-05-2019 09:00:18 Tải xuống
Chapter 90 10-05-2019 10:05:32 Tải xuống
Chapter 91 10-05-2019 07:00:17 Tải xuống
Chapter 92 11-05-2019 21:54:36 Tải xuống
Chapter 93 07-06-2019 12:06:12 Tải xuống
Chapter 94 09-06-2019 17:12:38 Tải xuống
Chapter 95 11-06-2019 11:30:09 Tải xuống
Chapter 96 20-06-2019 18:00:13 Tải xuống
Chapter 97 24-06-2019 18:54:10 Tải xuống
Chapter 98 24-06-2019 18:24:15 Tải xuống
Chapter 99 02-07-2019 13:12:13 Tải xuống
Chapter 100 04-07-2019 12:18:22 Tải xuống
Chapter 101 10-07-2019 21:51:13 Tải xuống
Chapter 102 13-07-2019 20:12:41 Tải xuống
Chapter 103 15-07-2019 20:12:57 Tải xuống
Chapter 104 30-07-2019 05:07:51 Tải xuống
Chapter 105 30-07-2019 03:09:37 Tải xuống
Chapter 106 30-07-2019 11:42:26 Tải xuống
Chapter 107 01-08-2019 11:48:15 Tải xuống
Chapter 108 07-08-2019 12:01:55 Tải xuống
Chapter 109 09-08-2019 10:30:18 Tải xuống
Chapter 110 11-08-2019 10:48:19 Tải xuống
Chapter 111 23-08-2019 21:36:48 Tải xuống
Chapter 112 24-08-2019 17:37:16 Tải xuống
Chapter 113 24-08-2019 17:37:12 Tải xuống
Chapter 114 24-08-2019 17:37:16 Tải xuống
Chapter 115 24-08-2019 17:37:18 Tải xuống
Chapter 116 24-08-2019 17:37:20 Tải xuống
Chapter 117 24-08-2019 17:37:24 Tải xuống
Chapter 118 24-08-2019 17:37:26 Tải xuống
Chapter 119 24-08-2019 17:37:31 Tải xuống
Chapter 120 24-08-2019 17:37:33 Tải xuống
Chapter 121 08-09-2019 11:30:09 Tải xuống
Chapter 122 10-09-2019 11:30:13 Tải xuống
Chapter 123 12-09-2019 11:42:09 Tải xuống
Chapter 124 14-09-2019 11:42:10 Tải xuống
Chapter 125 16-09-2019 11:30:11 Tải xuống
Chapter 126 28-09-2019 17:00:54 Tải xuống
Chapter 127 30-09-2019 15:06:39 Tải xuống
Chapter 128 04-10-2019 01:26:48 Tải xuống
Chapter 129 04-10-2019 10:48:55 Tải xuống
Chapter 130 06-10-2019 12:27:47 Tải xuống
Chapter 131 08-10-2019 10:42:46 Tải xuống
Chapter 132 10-10-2019 10:48:12 Tải xuống
Chapter 133 12-10-2019 11:48:45 Tải xuống
Chapter 134 14-10-2019 10:48:44 Tải xuống
Chapter 135 16-10-2019 10:47:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh