Loading...

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 30-11-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện Hay không cần giới thiệu
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 609 21-10-2019 15:23:23 Tải xuống
Chapter 291 27-11-2020 22:12:10 Tải xuống
Chapter 290 02-12-2020 14:01:20 Tải xuống
Chapter 289 27-11-2020 22:06:08 Tải xuống
Chapter 288 21-11-2020 22:49:49 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 25-09-2020 04:53:22 Tải xuống
Chapter 2 25-09-2020 04:53:17 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 13:46:24 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 13:46:27 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 13:46:30 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 13:46:33 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 13:46:36 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 13:46:39 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 13:46:41 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 13:46:44 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 13:46:48 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 13:46:50 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 13:46:56 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 13:46:56 Tải xuống
Chapter 14.5 05-01-2019 13:46:59 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 13:47:03 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 13:47:05 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 13:47:09 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 13:47:11 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 13:47:15 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 13:47:17 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 13:47:20 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 13:47:23 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 13:47:26 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 13:47:29 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 13:47:32 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 13:47:35 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 13:47:38 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 13:47:41 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 13:47:44 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 13:47:48 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 13:47:50 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 13:47:53 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 13:47:56 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 13:47:59 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 13:48:02 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 13:48:05 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 13:48:08 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 13:48:11 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 13:48:14 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 13:48:17 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 13:48:20 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 13:48:23 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 13:48:26 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 13:48:29 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 13:48:32 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 13:48:35 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 13:48:38 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 13:48:41 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 13:48:44 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 13:48:48 Tải xuống
Chapter 51 05-01-2019 13:48:50 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 13:48:53 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 13:48:56 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 13:48:59 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 13:49:02 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2019 13:49:06 Tải xuống
Chapter 57 05-01-2019 13:49:09 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 13:49:12 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 13:49:15 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 13:49:18 Tải xuống
Chapter 61 05-01-2019 13:49:21 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 13:49:24 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 13:49:27 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 13:49:30 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 13:49:33 Tải xuống
Chapter 66 05-01-2019 13:49:36 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 13:49:39 Tải xuống
Chapter 68 05-01-2019 13:49:42 Tải xuống
Chapter 69 05-01-2019 13:49:45 Tải xuống
Chapter 70 05-01-2019 13:49:48 Tải xuống
Chapter 71 05-01-2019 13:49:51 Tải xuống
Chapter 72 05-01-2019 13:49:54 Tải xuống
Chapter 73 05-01-2019 13:49:57 Tải xuống
Chapter 74 05-01-2019 13:50:00 Tải xuống
Chapter 75 05-01-2019 13:50:03 Tải xuống
Chapter 76 05-01-2019 13:50:06 Tải xuống
Chapter 77 05-01-2019 13:50:09 Tải xuống
Chapter 78 05-01-2019 13:50:12 Tải xuống
Chapter 79 05-01-2019 13:50:15 Tải xuống
Chapter 80 05-01-2019 13:50:18 Tải xuống
Chapter 81 05-01-2019 13:50:21 Tải xuống
Chapter 82 05-01-2019 13:50:24 Tải xuống
Chapter 82.5 05-01-2019 13:50:27 Tải xuống
Chapter 83 05-01-2019 13:50:30 Tải xuống
Chapter 84 05-01-2019 13:50:33 Tải xuống
Chapter 85 05-01-2019 13:50:36 Tải xuống
Chapter 86 05-01-2019 13:50:39 Tải xuống
Chapter 87 05-01-2019 13:50:42 Tải xuống
Chapter 88 05-01-2019 13:50:45 Tải xuống
Chapter 89 05-01-2019 13:50:48 Tải xuống
Chapter 90 05-01-2019 13:50:51 Tải xuống
Chapter 91 05-01-2019 13:50:54 Tải xuống
Chapter 92 05-01-2019 13:50:57 Tải xuống
Chapter 93 05-01-2019 13:51:00 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 13:51:03 Tải xuống
Chapter 95 05-01-2019 13:51:06 Tải xuống
Chapter 96 05-01-2019 13:51:09 Tải xuống
Chapter 97 05-01-2019 13:51:12 Tải xuống
Chapter 98 05-01-2019 13:51:15 Tải xuống
Chapter 99 05-01-2019 13:51:18 Tải xuống
Chapter 100 05-01-2019 13:51:21 Tải xuống
Chapter 101 05-01-2019 13:51:24 Tải xuống
Chapter 102 05-01-2019 13:51:27 Tải xuống
Chapter 103 05-01-2019 13:51:30 Tải xuống
Chapter 104 05-01-2019 13:51:33 Tải xuống
Chapter 105 05-01-2019 13:51:35 Tải xuống
Chapter 106 05-01-2019 13:51:39 Tải xuống
Chapter 107 05-01-2019 13:51:42 Tải xuống
Chapter 108 09-01-2019 14:14:05 Tải xuống
Chapter 109 12-01-2019 15:01:45 Tải xuống
Chapter 110 16-01-2019 13:00:24 Tải xuống
Chapter 111 25-09-2020 04:53:12 Tải xuống
Chapter 112 25-09-2020 04:52:55 Tải xuống
Chapter 113 25-09-2020 04:52:54 Tải xuống
Chapter 114 25-09-2020 04:52:52 Tải xuống
Chapter 115 25-09-2020 04:52:51 Tải xuống
Chapter 116 06-02-2019 21:59:06 Tải xuống
Chapter 117 25-09-2020 04:52:48 Tải xuống
Chapter 118 25-09-2020 04:52:48 Tải xuống
Chapter 119 25-09-2020 04:52:45 Tải xuống
Chapter 120 25-09-2020 04:52:41 Tải xuống
Chapter 121 25-09-2020 04:52:37 Tải xuống
Chapter 122 25-09-2020 04:52:32 Tải xuống
Chapter 123 25-09-2020 04:52:14 Tải xuống
Chapter 124 25-09-2020 04:52:14 Tải xuống
Chapter 125 25-09-2020 04:52:11 Tải xuống
Chapter 126 15-03-2019 07:03:11 Tải xuống
Chapter 127 25-09-2020 04:52:11 Tải xuống
Chapter 128 25-09-2020 04:52:07 Tải xuống
Chapter 129 25-09-2020 04:52:07 Tải xuống
Chapter 130 31-03-2019 07:54:12 Tải xuống
Chapter 130.5 25-09-2020 04:52:04 Tải xuống
Chapter 131 08-04-2019 23:14:45 Tải xuống
Chapter 132 08-04-2019 23:14:48 Tải xuống
Chapter 133 05-05-2019 14:55:22 Tải xuống
Chapter 134 05-05-2019 15:00:09 Tải xuống
Chapter 135 05-05-2019 15:00:13 Tải xuống
Chapter 136 05-05-2019 14:55:29 Tải xuống
Chapter 137 05-05-2019 15:00:16 Tải xuống
Chapter 138 05-05-2019 15:00:17 Tải xuống
Chapter 139 05-05-2019 15:00:22 Tải xuống
Chapter 140 05-05-2019 14:55:42 Tải xuống
Chapter 141 11-05-2019 22:36:28 Tải xuống
Chapter 142 11-05-2019 22:36:31 Tải xuống
Chapter 142.5 30-05-2019 17:02:56 Tải xuống
Chapter 143 30-05-2019 17:02:59 Tải xuống
Chapter 144 30-05-2019 17:03:02 Tải xuống
Chapter 145 31-05-2019 04:25:10 Tải xuống
Chapter 146 31-05-2019 09:26:37 Tải xuống
Chapter 147 01-06-2019 06:32:43 Tải xuống
Chapter 148 25-09-2020 04:52:04 Tải xuống
Chapter 149 25-09-2020 04:52:01 Tải xuống
Chapter 150 25-09-2020 04:52:00 Tải xuống
Chapter 151 25-09-2020 04:51:57 Tải xuống
Chapter 152 25-09-2020 04:51:57 Tải xuống
Chapter 153 25-09-2020 04:51:53 Tải xuống
Chapter 154 25-09-2020 04:51:50 Tải xuống
Chapter 155 25-09-2020 04:51:46 Tải xuống
Chapter 156 25-09-2020 04:51:46 Tải xuống
Chapter 157 25-09-2020 04:51:42 Tải xuống
Chapter 158 25-09-2020 04:51:38 Tải xuống
Chapter 159 25-09-2020 04:51:34 Tải xuống
Chapter 160 25-09-2020 04:51:30 Tải xuống
Chapter 161 25-09-2020 04:51:26 Tải xuống
Chapter 162 25-09-2020 04:51:22 Tải xuống
Chapter 163 25-09-2020 04:51:17 Tải xuống
Chapter 164 25-09-2020 04:51:13 Tải xuống
Chapter 165 25-09-2020 04:51:13 Tải xuống
Chapter 166 25-09-2020 05:03:05 Tải xuống
Chapter 167 25-09-2020 04:51:04 Tải xuống
Chapter 168 25-09-2020 04:51:04 Tải xuống
Chapter 169 25-09-2020 04:51:00 Tải xuống
Chapter 170 25-09-2020 04:50:57 Tải xuống
Chapter 171 25-09-2020 04:50:53 Tải xuống
Chapter 172 25-09-2020 04:50:48 Tải xuống
Chapter 173 25-09-2020 04:50:44 Tải xuống
Chapter 174 25-09-2020 04:50:30 Tải xuống
Chapter 175 25-09-2020 04:50:30 Tải xuống
Chapter 176 25-09-2020 04:50:27 Tải xuống
Chapter 177 25-09-2020 04:50:26 Tải xuống
Chapter 178 25-09-2020 04:50:22 Tải xuống
Chapter 179 25-09-2020 04:50:19 Tải xuống
Chapter 180 25-09-2020 04:50:19 Tải xuống
Chapter 181 25-09-2020 04:50:15 Tải xuống
Chapter 182 25-09-2020 04:50:15 Tải xuống
Chapter 183 25-09-2020 04:50:12 Tải xuống
Chapter 184 25-09-2020 04:50:08 Tải xuống
Chapter 185 25-09-2020 04:50:04 Tải xuống
Chapter 186 25-09-2020 04:49:59 Tải xuống
Chapter 187 25-09-2020 04:49:55 Tải xuống
Chapter 188 25-09-2020 04:49:44 Tải xuống
Chapter 189 25-09-2020 04:49:44 Tải xuống
Chapter 190 25-09-2020 04:49:41 Tải xuống
Chapter 191 25-09-2020 04:49:36 Tải xuống
Chapter 192 25-09-2020 04:49:32 Tải xuống
Chapter 193 25-09-2020 04:49:28 Tải xuống
Chapter 194 25-09-2020 04:49:24 Tải xuống
Chapter 195 25-09-2020 04:49:24 Tải xuống
Chapter 196 25-09-2020 04:49:19 Tải xuống
Chapter 197 25-09-2020 04:49:15 Tải xuống
Chapter 198 25-09-2020 04:49:11 Tải xuống
Chapter 199 25-09-2020 04:49:11 Tải xuống
Chapter 200 25-09-2020 04:49:07 Tải xuống
Chapter 201 25-09-2020 04:49:07 Tải xuống
Chapter 202 25-09-2020 04:49:03 Tải xuống
Chapter 203 25-09-2020 04:49:03 Tải xuống
Chapter 204 25-09-2020 04:49:00 Tải xuống
Chapter 205 25-09-2020 04:48:56 Tải xuống
Chapter 206 25-09-2020 04:48:52 Tải xuống
Chapter 207 25-09-2020 04:48:47 Tải xuống
Chapter 208 25-09-2020 04:48:38 Tải xuống
Chapter 209 25-09-2020 04:48:38 Tải xuống
Chapter 210 25-09-2020 04:48:31 Tải xuống
Chapter 211 25-09-2020 04:48:22 Tải xuống
Chapter 212 25-09-2020 04:48:22 Tải xuống
Chapter 213 25-09-2020 04:48:18 Tải xuống
Chapter 214 25-09-2020 04:48:14 Tải xuống
Chapter 215 25-09-2020 04:48:09 Tải xuống
Chapter 216 25-09-2020 04:48:04 Tải xuống
Chapter 217 25-09-2020 04:48:04 Tải xuống
Chapter 218 25-09-2020 04:47:59 Tải xuống
Chapter 219 25-09-2020 04:47:55 Tải xuống
Chapter 220 25-09-2020 04:47:50 Tải xuống
Chapter 221 25-09-2020 04:47:46 Tải xuống
Chapter 222 25-09-2020 04:47:46 Tải xuống
Chapter 223 25-09-2020 04:47:41 Tải xuống
Chapter 224 25-09-2020 04:47:36 Tải xuống
Chapter 225 25-09-2020 04:47:36 Tải xuống
Chapter 226 25-09-2020 04:47:29 Tải xuống
Chapter 227 25-09-2020 04:47:29 Tải xuống
Chapter 228 25-09-2020 04:47:26 Tải xuống
Chapter 229 25-09-2020 04:47:22 Tải xuống
Chapter 230 25-09-2020 04:47:22 Tải xuống
Chapter 231 25-09-2020 04:47:18 Tải xuống
Chapter 232 25-09-2020 04:47:14 Tải xuống
Chapter 233 25-09-2020 04:47:10 Tải xuống
Chapter 234 25-09-2020 04:47:10 Tải xuống
Chapter 235 25-09-2020 04:47:05 Tải xuống
Chapter 236 25-09-2020 04:46:59 Tải xuống
Chapter 237 25-09-2020 04:46:54 Tải xuống
Chapter 238 25-09-2020 04:46:54 Tải xuống
Chapter 239 25-09-2020 04:46:51 Tải xuống
Chapter 240 25-09-2020 04:46:51 Tải xuống
Chapter 241 25-09-2020 04:46:47 Tải xuống
Chapter 242 25-09-2020 04:46:43 Tải xuống
Chapter 243 25-09-2020 04:46:14 Tải xuống
Chapter 244 25-09-2020 04:46:14 Tải xuống
Chapter 245 25-09-2020 04:46:11 Tải xuống
Chapter 246 25-09-2020 04:46:11 Tải xuống
Chapter 247 25-09-2020 04:46:07 Tải xuống
Chapter 248 25-09-2020 04:46:03 Tải xuống
Chapter 249 25-09-2020 04:46:03 Tải xuống
Chapter 250 25-09-2020 04:45:51 Tải xuống
Chapter 251 25-09-2020 04:45:47 Tải xuống
Chapter 252 25-09-2020 04:45:47 Tải xuống
Chapter 253 25-09-2020 04:45:43 Tải xuống
Chapter 254 25-09-2020 04:45:39 Tải xuống
Chapter 255 25-09-2020 04:45:35 Tải xuống
Chapter 256 25-09-2020 04:45:31 Tải xuống
Chapter 257 25-09-2020 04:45:27 Tải xuống
Chapter 258 25-09-2020 04:45:27 Tải xuống
Chapter 259 25-09-2020 04:45:23 Tải xuống
Chapter 260 25-09-2020 04:45:07 Tải xuống
Chapter 261 25-09-2020 04:45:07 Tải xuống
Chapter 262 25-09-2020 04:45:03 Tải xuống
Chapter 263 25-09-2020 04:45:03 Tải xuống
Chapter 264 25-09-2020 04:44:59 Tải xuống
Chapter 265 25-09-2020 04:44:59 Tải xuống
Chapter 266 25-09-2020 04:44:55 Tải xuống
Chapter 267 25-09-2020 04:44:55 Tải xuống
Chapter 268 25-09-2020 04:44:51 Tải xuống
Chapter 269 25-09-2020 04:44:51 Tải xuống
Chapter 270 25-09-2020 04:44:47 Tải xuống
Chapter 271 22-09-2020 19:04:46 Tải xuống
Chapter 272 22-09-2020 19:04:46 Tải xuống
Chapter 273 20-09-2020 19:24:57 Tải xuống
Chapter 274 27-09-2020 20:18:11 Tải xuống
Chapter 275 27-09-2020 20:18:11 Tải xuống
Chapter 276 02-12-2020 14:01:32 Tải xuống
Chapter 277 02-12-2020 14:01:30 Tải xuống
Chapter 278 16-10-2020 13:24:16 Tải xuống
Chapter 279 16-10-2020 13:24:11 Tải xuống
Chapter 280 02-12-2020 14:01:28 Tải xuống
Chapter 281 26-10-2020 21:36:17 Tải xuống
Chapter 282 26-10-2020 21:36:11 Tải xuống
Chapter 283 01-11-2020 21:06:10 Tải xuống
Chapter 284 06-11-2020 22:00:27 Tải xuống
Chapter 285 02-12-2020 14:01:26 Tải xuống
Chapter 286 21-11-2020 22:12:21 Tải xuống
Chapter 287 21-11-2020 22:12:16 Tải xuống
Chapter 288 21-11-2020 22:49:49 Tải xuống
Chapter 289 27-11-2020 22:06:08 Tải xuống
Chapter 290 02-12-2020 14:01:20 Tải xuống
Chapter 291 27-11-2020 22:12:10 Tải xuống
Chapter 609 21-10-2019 15:23:23 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh