Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 06-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Phần tiếp theo của Đại Chúa Tể. Thiếu niên Khương dịch niên tiến vào linh lộ rèn luyện, kết giao với hậu nhân của Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần.Trên đường lịch luyện, hắn phát hiện dường như mình có mối liên hệ với vị diện giam cầm Tà Linh tộc từng bị phong ấn. Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 286 06-11-2021 18:00:26 Tải xuống
Chapter 285 06-11-2021 18:00:26 Tải xuống
Chapter 284 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 283 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 282 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 01-10-2021 07:11:26 Tải xuống
Chapter 1 01-10-2021 07:11:27 Tải xuống
Chapter 2 01-10-2021 07:11:27 Tải xuống
Chapter 3 01-10-2021 07:11:27 Tải xuống
Chapter 4 01-10-2021 07:11:27 Tải xuống
Chapter 5 01-10-2021 07:11:27 Tải xuống
Chapter 6 01-10-2021 07:11:27 Tải xuống
Chapter 7 01-10-2021 07:11:28 Tải xuống
Chapter 8 01-10-2021 07:11:28 Tải xuống
Chapter 9 01-10-2021 07:11:28 Tải xuống
Chapter 10 01-10-2021 07:11:28 Tải xuống
Chapter 11 01-10-2021 07:11:28 Tải xuống
Chapter 12 01-10-2021 07:11:28 Tải xuống
Chapter 13 01-10-2021 07:11:28 Tải xuống
Chapter 14 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 15 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 16 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 17 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 18 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 19 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 20 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 20: video 16-12-2018 21:34:32 Tải xuống
Chapter 21 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 21: video 17-12-2018 21:34:36 Tải xuống
Chapter 22 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 23 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 24 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 25 01-10-2021 07:11:29 Tải xuống
Chapter 26 01-10-2021 07:11:30 Tải xuống
Chapter 27 01-10-2021 07:11:30 Tải xuống
Chapter 28 01-10-2021 07:11:30 Tải xuống
Chapter 29 01-10-2021 07:11:30 Tải xuống
Chapter 30 01-10-2021 07:11:30 Tải xuống
Chapter 31 01-10-2021 07:11:30 Tải xuống
Chapter 31: video 19-12-2018 03:34:38 Tải xuống
Chapter 32 01-10-2021 07:11:30 Tải xuống
Chapter 33 01-10-2021 07:11:30 Tải xuống
Chapter 34 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 35 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 36 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 37 12-12-2021 06:58:40 Tải xuống
Chapter 38 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 39 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 40 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 41 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 42 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 43 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 44 01-10-2021 07:11:31 Tải xuống
Chapter 45 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 46 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 47 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 48 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 49 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 50 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 51 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 52 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 53 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 54 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 55 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 56 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 57 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 58 01-10-2021 07:11:32 Tải xuống
Chapter 59 01-10-2021 07:11:33 Tải xuống
Chapter 60 01-10-2021 07:11:33 Tải xuống
Chapter 61 01-10-2021 07:11:33 Tải xuống
Chapter 62 01-10-2021 07:11:33 Tải xuống
Chapter 63 01-10-2021 07:11:33 Tải xuống
Chapter 64 01-10-2021 07:11:33 Tải xuống
Chapter 65 01-10-2021 07:11:34 Tải xuống
Chapter 66 01-10-2021 07:11:34 Tải xuống
Chapter 67 01-10-2021 07:11:34 Tải xuống
Chapter 68 01-10-2021 07:11:34 Tải xuống
Chapter 69 01-10-2021 07:11:34 Tải xuống
Chapter 70 01-10-2021 07:11:34 Tải xuống
Chapter 71 01-10-2021 07:11:35 Tải xuống
Chapter 72 01-10-2021 07:11:39 Tải xuống
Chapter 73 01-10-2021 07:11:40 Tải xuống
Chapter 74 01-10-2021 07:11:41 Tải xuống
Chapter 75 01-10-2021 07:11:42 Tải xuống
Chapter 76 01-10-2021 07:11:42 Tải xuống
Chapter 77 01-10-2021 07:11:44 Tải xuống
Chapter 78 01-10-2021 07:11:44 Tải xuống
Chapter 79 01-10-2021 07:11:44 Tải xuống
Chapter 80 01-10-2021 07:11:45 Tải xuống
Chapter 81 01-10-2021 07:11:45 Tải xuống
Chapter 82 01-10-2021 07:11:45 Tải xuống
Chapter 83 01-10-2021 07:11:45 Tải xuống
Chapter 84 01-10-2021 07:11:45 Tải xuống
Chapter 85 01-10-2021 07:11:45 Tải xuống
Chapter 86 01-10-2021 07:11:46 Tải xuống
Chapter 87 01-10-2021 07:11:46 Tải xuống
Chapter 88 01-10-2021 07:11:46 Tải xuống
Chapter 89 01-10-2021 07:11:46 Tải xuống
Chapter 90 01-10-2021 07:11:48 Tải xuống
Chapter 91 01-10-2021 07:11:48 Tải xuống
Chapter 92 01-10-2021 07:11:49 Tải xuống
Chapter 93 01-10-2021 07:11:49 Tải xuống
Chapter 94 01-10-2021 07:11:50 Tải xuống
Chapter 95 01-10-2021 07:11:50 Tải xuống
Chapter 96 01-10-2021 07:11:50 Tải xuống
Chapter 97 01-10-2021 07:11:51 Tải xuống
Chapter 98 01-10-2021 07:11:51 Tải xuống
Chapter 99 01-10-2021 07:11:51 Tải xuống
Chapter 100 01-10-2021 07:11:51 Tải xuống
Chapter 101 01-10-2021 07:11:51 Tải xuống
Chapter 102 01-10-2021 07:11:51 Tải xuống
Chapter 103 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 104 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 105 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 106 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 107 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 108 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 109 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 110 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 111 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 112 01-10-2021 07:11:52 Tải xuống
Chapter 113 01-10-2021 07:11:53 Tải xuống
Chapter 114 01-10-2021 07:11:53 Tải xuống
Chapter 115 01-10-2021 07:11:53 Tải xuống
Chapter 116 01-10-2021 07:11:53 Tải xuống
Chapter 117 01-10-2021 07:11:53 Tải xuống
Chapter 118 01-10-2021 07:11:53 Tải xuống
Chapter 119 01-10-2021 07:11:54 Tải xuống
Chapter 120 01-10-2021 07:11:54 Tải xuống
Chapter 121 01-10-2021 07:11:54 Tải xuống
Chapter 122 01-10-2021 07:11:57 Tải xuống
Chapter 123 01-10-2021 07:11:57 Tải xuống
Chapter 124 01-10-2021 07:11:57 Tải xuống
Chapter 125 01-10-2021 07:11:57 Tải xuống
Chapter 126 01-10-2021 07:11:58 Tải xuống
Chapter 127 01-10-2021 07:11:58 Tải xuống
Chapter 128 01-10-2021 07:11:58 Tải xuống
Chapter 129 01-10-2021 07:11:58 Tải xuống
Chapter 130 01-10-2021 07:11:58 Tải xuống
Chapter 131 01-10-2021 07:11:59 Tải xuống
Chapter 132 01-10-2021 07:11:59 Tải xuống
Chapter 133 01-10-2021 07:11:59 Tải xuống
Chapter 134 01-10-2021 07:11:59 Tải xuống
Chapter 135 01-10-2021 07:11:59 Tải xuống
Chapter 136 01-10-2021 07:11:59 Tải xuống
Chapter 137 01-10-2021 07:12:00 Tải xuống
Chapter 138 01-10-2021 07:12:00 Tải xuống
Chapter 139 01-10-2021 07:12:00 Tải xuống
Chapter 140 01-10-2021 07:12:00 Tải xuống
Chapter 141 01-10-2021 07:12:00 Tải xuống
Chapter 142 01-10-2021 07:12:01 Tải xuống
Chapter 143 01-10-2021 07:12:01 Tải xuống
Chapter 144 01-10-2021 07:12:06 Tải xuống
Chapter 145 01-10-2021 07:12:06 Tải xuống
Chapter 146 01-10-2021 07:12:06 Tải xuống
Chapter 147 01-10-2021 07:12:06 Tải xuống
Chapter 148 01-10-2021 07:12:06 Tải xuống
Chapter 149 01-10-2021 07:12:07 Tải xuống
Chapter 150 01-10-2021 07:12:07 Tải xuống
Chapter 151 01-10-2021 07:12:07 Tải xuống
Chapter 152 01-10-2021 07:12:07 Tải xuống
Chapter 153 01-10-2021 07:12:07 Tải xuống
Chapter 154 01-10-2021 07:12:07 Tải xuống
Chapter 155 01-10-2021 07:12:08 Tải xuống
Chapter 156 01-10-2021 07:12:08 Tải xuống
Chapter 157 01-10-2021 07:12:08 Tải xuống
Chapter 158 01-10-2021 07:12:08 Tải xuống
Chapter 159 01-10-2021 07:12:08 Tải xuống
Chapter 160 01-10-2021 07:12:08 Tải xuống
Chapter 161 01-10-2021 07:12:08 Tải xuống
Chapter 162 01-10-2021 07:12:09 Tải xuống
Chapter 163 01-10-2021 07:12:09 Tải xuống
Chapter 164 01-10-2021 07:12:09 Tải xuống
Chapter 165 01-10-2021 07:12:09 Tải xuống
Chapter 166 01-10-2021 07:12:09 Tải xuống
Chapter 167 01-10-2021 07:12:09 Tải xuống
Chapter 168 01-10-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 169 01-10-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 170 01-10-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 171 01-10-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 172 01-10-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 173 01-10-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 174 01-10-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 175 01-10-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 176 01-10-2021 07:12:10 Tải xuống
Chapter 177 01-10-2021 07:12:11 Tải xuống
Chapter 178 01-10-2021 07:12:11 Tải xuống
Chapter 179 01-10-2021 07:12:11 Tải xuống
Chapter 180 01-10-2021 07:12:11 Tải xuống
Chapter 181 01-10-2021 07:12:11 Tải xuống
Chapter 182 01-10-2021 07:12:12 Tải xuống
Chapter 183 01-10-2021 07:12:12 Tải xuống
Chapter 184 01-10-2021 07:12:12 Tải xuống
Chapter 185 01-10-2021 07:12:12 Tải xuống
Chapter 186 01-10-2021 07:12:12 Tải xuống
Chapter 187 01-10-2021 07:12:13 Tải xuống
Chapter 188 01-10-2021 07:12:13 Tải xuống
Chapter 189 01-10-2021 07:12:13 Tải xuống
Chapter 190 01-10-2021 07:12:13 Tải xuống
Chapter 191 01-10-2021 07:12:13 Tải xuống
Chapter 192 01-10-2021 07:12:13 Tải xuống
Chapter 193 01-10-2021 07:12:13 Tải xuống
Chapter 194 01-10-2021 07:12:14 Tải xuống
Chapter 195 01-10-2021 07:12:14 Tải xuống
Chapter 196 01-10-2021 07:12:14 Tải xuống
Chapter 197 01-10-2021 07:12:14 Tải xuống
Chapter 198 01-10-2021 07:12:14 Tải xuống
Chapter 199 01-10-2021 07:12:14 Tải xuống
Chapter 200 01-10-2021 07:12:14 Tải xuống
Chapter 201 01-10-2021 07:12:15 Tải xuống
Chapter 202 01-10-2021 07:12:15 Tải xuống
Chapter 203 01-10-2021 07:12:15 Tải xuống
Chapter 204 01-10-2021 07:12:15 Tải xuống
Chapter 205 12-12-2020 23:50:20 Tải xuống
Chapter 206 01-10-2021 07:12:15 Tải xuống
Chapter 207 01-10-2021 07:12:16 Tải xuống
Chapter 208 01-10-2021 07:12:16 Tải xuống
Chapter 209 01-10-2021 07:12:16 Tải xuống
Chapter 210 01-10-2021 07:12:16 Tải xuống
Chapter 211 01-10-2021 07:12:17 Tải xuống
Chapter 212 01-10-2021 07:12:17 Tải xuống
Chapter 213 01-10-2021 07:12:17 Tải xuống
Chapter 214 01-10-2021 07:12:17 Tải xuống
Chapter 215 01-10-2021 07:12:17 Tải xuống
Chapter 216 01-10-2021 07:12:17 Tải xuống
Chapter 217 01-10-2021 07:12:17 Tải xuống
Chapter 218 01-10-2021 07:12:18 Tải xuống
Chapter 219 01-10-2021 07:12:18 Tải xuống
Chapter 220 01-10-2021 07:12:18 Tải xuống
Chapter 221 01-10-2021 07:12:18 Tải xuống
Chapter 222 01-10-2021 07:12:19 Tải xuống
Chapter 223 01-10-2021 07:12:19 Tải xuống
Chapter 224 01-10-2021 07:12:19 Tải xuống
Chapter 225 01-10-2021 07:12:19 Tải xuống
Chapter 226 01-10-2021 07:12:19 Tải xuống
Chapter 227 01-10-2021 07:12:19 Tải xuống
Chapter 228 01-10-2021 07:12:21 Tải xuống
Chapter 229 01-10-2021 07:12:22 Tải xuống
Chapter 230 01-10-2021 07:12:23 Tải xuống
Chapter 231 01-10-2021 07:12:28 Tải xuống
Chapter 232 01-10-2021 07:12:29 Tải xuống
Chapter 233 01-10-2021 07:12:29 Tải xuống
Chapter 234 01-10-2021 07:12:29 Tải xuống
Chapter 235 01-10-2021 07:12:30 Tải xuống
Chapter 236 01-10-2021 07:12:30 Tải xuống
Chapter 237 01-10-2021 07:12:30 Tải xuống
Chapter 238 01-10-2021 07:12:30 Tải xuống
Chapter 239 01-10-2021 07:12:30 Tải xuống
Chapter 240 01-10-2021 07:12:31 Tải xuống
Chapter 241 01-10-2021 07:12:31 Tải xuống
Chapter 242 01-10-2021 07:12:31 Tải xuống
Chapter 243 01-10-2021 07:12:31 Tải xuống
Chapter 244 01-10-2021 07:12:32 Tải xuống
Chapter 245 01-10-2021 07:12:32 Tải xuống
Chapter 246 01-10-2021 07:12:32 Tải xuống
Chapter 247 01-10-2021 07:12:32 Tải xuống
Chapter 248 01-10-2021 07:12:32 Tải xuống
Chapter 249 01-10-2021 07:12:32 Tải xuống
Chapter 250 01-10-2021 07:12:33 Tải xuống
Chapter 251 01-10-2021 09:30:05 Tải xuống
Chapter 252 01-10-2021 09:50:21 Tải xuống
Chapter 253 01-10-2021 10:10:07 Tải xuống
Chapter 254 01-10-2021 10:10:07 Tải xuống
Chapter 255 01-10-2021 10:10:07 Tải xuống
Chapter 256 01-10-2021 10:10:07 Tải xuống
Chapter 257 16-10-2021 07:00:19 Tải xuống
Chapter 258 16-10-2021 07:00:19 Tải xuống
Chapter 259 16-10-2021 07:00:19 Tải xuống
Chapter 260 16-10-2021 07:00:19 Tải xuống
Chapter 261 16-10-2021 07:00:19 Tải xuống
Chapter 262 16-10-2021 07:00:19 Tải xuống
Chapter 263 25-10-2021 17:20:03 Tải xuống
Chapter 264 25-10-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 265 25-10-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 266 25-10-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 267 25-10-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 268 25-10-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 269 25-10-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 270 25-10-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 271 25-10-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 272 25-10-2021 17:20:08 Tải xuống
Chapter 273 27-10-2021 01:00:04 Tải xuống
Chapter 274 27-10-2021 01:00:06 Tải xuống
Chapter 275 27-10-2021 04:20:06 Tải xuống
Chapter 276 27-10-2021 04:20:06 Tải xuống
Chapter 277 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 278 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 279 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 280 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 281 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 282 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 283 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 284 27-10-2021 09:00:07 Tải xuống
Chapter 285 06-11-2021 18:00:26 Tải xuống
Chapter 286 06-11-2021 18:00:26 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh