Loading...

Hóa Long Ký

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Shounen Ai , Đam Mỹ , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kiếp trước Cùng Thiên ngàn năm tu luyện, lí dược Long Môn,hóa th, lại tao tính thành Rồng,lại bị tính kế, bị chúng bạn xa lánh, chết không toàn thây. Nay trọng sinh, tuyên thệ hoàn trả gấp trăm lần cho những người phụ hắn, lại phát hiện âm mưu toan tính ngấm ngầm. . . .
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 282 16-09-2020 14:09:02 Tải xuống
Chapter 281 16-09-2020 13:14:08 Tải xuống
Chapter 280 16-09-2020 13:58:41 Tải xuống
Chapter 279 16-09-2020 14:10:02 Tải xuống
Chapter 278 16-09-2020 14:10:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 16-09-2020 13:00:18 Tải xuống
Chapter 2 16-09-2020 13:00:18 Tải xuống
Chapter 3 16-09-2020 13:00:18 Tải xuống
Chapter 4 16-09-2020 13:00:18 Tải xuống
Chapter 5 16-09-2020 13:00:18 Tải xuống
Chapter 6 16-09-2020 13:00:18 Tải xuống
Chapter 7 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 8 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 9 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 10 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 11 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 12 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 13 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 14 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 15 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 16 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 17 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 18 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 19 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 20 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 21 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 22 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 23 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 24 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 25 16-09-2020 13:00:19 Tải xuống
Chapter 26 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 27 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 28 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 29 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 30 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 09:23:38 Tải xuống
Chapter 32 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 32: 33 08-01-2019 09:23:42 Tải xuống
Chapter 33 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 34 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 34: 37 09-04-2019 17:19:13 Tải xuống
Chapter 35 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 36 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 37 04-04-2019 21:24:03 Tải xuống
Chapter 38 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 39 08-01-2019 09:24:02 Tải xuống
Chapter 40 08-01-2019 09:24:05 Tải xuống
Chapter 41 08-01-2019 09:24:08 Tải xuống
Chapter 42 08-01-2019 09:24:11 Tải xuống
Chapter 43 08-01-2019 09:24:15 Tải xuống
Chapter 44 08-01-2019 09:24:17 Tải xuống
Chapter 45 08-01-2019 09:24:20 Tải xuống
Chapter 46 08-01-2019 09:24:24 Tải xuống
Chapter 47 08-01-2019 09:24:26 Tải xuống
Chapter 48 08-01-2019 09:24:29 Tải xuống
Chapter 49 08-01-2019 09:24:33 Tải xuống
Chapter 50 08-01-2019 09:24:36 Tải xuống
Chapter 51 08-01-2019 09:24:39 Tải xuống
Chapter 52 08-01-2019 09:24:41 Tải xuống
Chapter 53 08-01-2019 09:24:44 Tải xuống
Chapter 54 08-01-2019 09:24:47 Tải xuống
Chapter 55 08-01-2019 09:24:50 Tải xuống
Chapter 56 08-01-2019 09:24:53 Tải xuống
Chapter 57 08-01-2019 09:24:56 Tải xuống
Chapter 58 08-01-2019 09:24:59 Tải xuống
Chapter 59 08-01-2019 09:25:03 Tải xuống
Chapter 60 08-01-2019 09:25:05 Tải xuống
Chapter 61 08-01-2019 09:25:08 Tải xuống
Chapter 62 08-01-2019 09:25:11 Tải xuống
Chapter 63 08-01-2019 09:25:15 Tải xuống
Chapter 63.6 08-01-2019 09:25:18 Tải xuống
Chapter 63: -65 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 65 15-05-2019 06:01:33 Tải xuống
Chapter 66 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 67 08-01-2019 09:25:27 Tải xuống
Chapter 68 08-01-2019 09:25:30 Tải xuống
Chapter 69 08-01-2019 09:25:32 Tải xuống
Chapter 70 08-01-2019 09:25:35 Tải xuống
Chapter 71 08-01-2019 09:25:38 Tải xuống
Chapter 72 08-01-2019 09:25:41 Tải xuống
Chapter 73 08-01-2019 09:25:44 Tải xuống
Chapter 74 08-01-2019 09:25:47 Tải xuống
Chapter 75 08-01-2019 09:25:50 Tải xuống
Chapter 76 08-01-2019 09:25:53 Tải xuống
Chapter 77 08-01-2019 09:25:57 Tải xuống
Chapter 78 08-01-2019 09:25:59 Tải xuống
Chapter 79 08-01-2019 09:26:02 Tải xuống
Chapter 80 08-01-2019 09:26:06 Tải xuống
Chapter 81 08-01-2019 09:26:09 Tải xuống
Chapter 82 08-01-2019 09:26:11 Tải xuống
Chapter 83 08-01-2019 09:26:14 Tải xuống
Chapter 84 08-01-2019 09:26:17 Tải xuống
Chapter 85 08-01-2019 09:26:21 Tải xuống
Chapter 86.8 08-01-2019 09:26:27 Tải xuống
Chapter 86: 87 08-01-2019 09:26:24 Tải xuống
Chapter 88 08-01-2019 09:26:30 Tải xuống
Chapter 89 08-01-2019 09:26:33 Tải xuống
Chapter 90 08-01-2019 09:26:35 Tải xuống
Chapter 91 08-01-2019 09:26:38 Tải xuống
Chapter 92 08-01-2019 09:26:42 Tải xuống
Chapter 93 08-01-2019 09:26:44 Tải xuống
Chapter 94 08-01-2019 09:26:48 Tải xuống
Chapter 95 08-01-2019 09:26:51 Tải xuống
Chapter 96 16-09-2020 13:00:20 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 09:26:56 Tải xuống
Chapter 98 08-01-2019 09:26:59 Tải xuống
Chapter 99 08-01-2019 09:27:03 Tải xuống
Chapter 100 08-01-2019 09:27:05 Tải xuống
Chapter 101 08-01-2019 09:27:09 Tải xuống
Chapter 102 08-01-2019 09:27:11 Tải xuống
Chapter 103 08-01-2019 09:27:14 Tải xuống
Chapter 104 08-01-2019 09:27:17 Tải xuống
Chapter 105 08-01-2019 09:27:21 Tải xuống
Chapter 106 08-01-2019 09:27:23 Tải xuống
Chapter 107 08-01-2019 09:27:26 Tải xuống
Chapter 108 08-01-2019 09:27:29 Tải xuống
Chapter 109 08-01-2019 09:27:32 Tải xuống
Chapter 110 08-01-2019 09:27:35 Tải xuống
Chapter 111 08-01-2019 09:27:39 Tải xuống
Chapter 112 08-01-2019 09:27:42 Tải xuống
Chapter 113 08-01-2019 09:27:45 Tải xuống
Chapter 114 08-01-2019 09:27:48 Tải xuống
Chapter 115 08-01-2019 09:27:50 Tải xuống
Chapter 116 08-01-2019 09:27:53 Tải xuống
Chapter 117 08-01-2019 09:27:57 Tải xuống
Chapter 118 08-01-2019 09:28:00 Tải xuống
Chapter 119 08-01-2019 09:28:03 Tải xuống
Chapter 120 08-01-2019 09:28:06 Tải xuống
Chapter 121 08-01-2019 09:28:09 Tải xuống
Chapter 122 08-01-2019 09:28:12 Tải xuống
Chapter 123 08-01-2019 09:28:15 Tải xuống
Chapter 124 08-01-2019 09:28:18 Tải xuống
Chapter 125 08-01-2019 09:28:21 Tải xuống
Chapter 126 08-01-2019 09:28:24 Tải xuống
Chapter 127 08-01-2019 09:28:27 Tải xuống
Chapter 128 08-01-2019 09:28:30 Tải xuống
Chapter 129 08-01-2019 09:28:33 Tải xuống
Chapter 130 08-01-2019 09:28:36 Tải xuống
Chapter 131 08-01-2019 09:28:39 Tải xuống
Chapter 132 08-01-2019 09:28:42 Tải xuống
Chapter 133 08-01-2019 09:28:45 Tải xuống
Chapter 134 08-01-2019 09:28:48 Tải xuống
Chapter 135 08-01-2019 09:28:51 Tải xuống
Chapter 136 08-01-2019 09:28:54 Tải xuống
Chapter 137 08-01-2019 09:28:57 Tải xuống
Chapter 138 08-01-2019 09:29:00 Tải xuống
Chapter 139 08-01-2019 09:29:03 Tải xuống
Chapter 140 08-01-2019 09:29:06 Tải xuống
Chapter 141 08-01-2019 09:29:09 Tải xuống
Chapter 142 08-01-2019 09:29:12 Tải xuống
Chapter 143 08-01-2019 09:29:15 Tải xuống
Chapter 144 08-01-2019 09:29:18 Tải xuống
Chapter 145 08-01-2019 09:29:21 Tải xuống
Chapter 146 08-01-2019 09:29:24 Tải xuống
Chapter 147 08-01-2019 09:29:27 Tải xuống
Chapter 148 08-01-2019 09:29:30 Tải xuống
Chapter 149 08-01-2019 09:29:32 Tải xuống
Chapter 150 08-01-2019 09:29:36 Tải xuống
Chapter 151 08-01-2019 09:29:38 Tải xuống
Chapter 152 08-01-2019 09:29:42 Tải xuống
Chapter 153 08-01-2019 09:29:45 Tải xuống
Chapter 154 08-01-2019 09:29:48 Tải xuống
Chapter 155 08-01-2019 09:29:51 Tải xuống
Chapter 156 08-01-2019 09:29:54 Tải xuống
Chapter 157 08-01-2019 09:29:57 Tải xuống
Chapter 158 08-01-2019 09:29:59 Tải xuống
Chapter 159 08-01-2019 09:30:02 Tải xuống
Chapter 160 08-01-2019 09:30:05 Tải xuống
Chapter 161 08-01-2019 09:30:08 Tải xuống
Chapter 162 08-01-2019 09:30:11 Tải xuống
Chapter 163 08-01-2019 09:30:15 Tải xuống
Chapter 164 08-01-2019 09:30:18 Tải xuống
Chapter 165 08-01-2019 09:30:20 Tải xuống
Chapter 166 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 167 08-01-2019 09:30:26 Tải xuống
Chapter 168 08-01-2019 09:30:30 Tải xuống
Chapter 169 08-01-2019 09:30:33 Tải xuống
Chapter 170 08-01-2019 09:30:35 Tải xuống
Chapter 171 08-01-2019 09:30:38 Tải xuống
Chapter 172 08-01-2019 09:30:42 Tải xuống
Chapter 173 08-01-2019 09:30:44 Tải xuống
Chapter 174 08-01-2019 09:30:47 Tải xuống
Chapter 175 08-01-2019 09:30:50 Tải xuống
Chapter 176 08-01-2019 09:30:53 Tải xuống
Chapter 177 08-01-2019 09:30:57 Tải xuống
Chapter 178 08-01-2019 09:30:59 Tải xuống
Chapter 179 08-01-2019 09:31:02 Tải xuống
Chapter 180 08-01-2019 09:31:07 Tải xuống
Chapter 181 08-01-2019 09:31:09 Tải xuống
Chapter 182 08-01-2019 09:31:12 Tải xuống
Chapter 183 08-01-2019 09:31:16 Tải xuống
Chapter 184 08-01-2019 09:31:18 Tải xuống
Chapter 185 08-01-2019 09:31:21 Tải xuống
Chapter 186 08-01-2019 09:31:24 Tải xuống
Chapter 187 08-01-2019 09:31:27 Tải xuống
Chapter 188 08-01-2019 09:31:31 Tải xuống
Chapter 189 08-01-2019 09:31:33 Tải xuống
Chapter 190 08-01-2019 09:31:36 Tải xuống
Chapter 191 08-01-2019 09:31:39 Tải xuống
Chapter 192 08-01-2019 09:31:42 Tải xuống
Chapter 193 08-01-2019 09:31:45 Tải xuống
Chapter 194 08-01-2019 09:31:48 Tải xuống
Chapter 195 08-01-2019 09:31:51 Tải xuống
Chapter 196 08-01-2019 09:31:54 Tải xuống
Chapter 197 08-01-2019 09:31:57 Tải xuống
Chapter 198 08-01-2019 09:32:00 Tải xuống
Chapter 199 08-01-2019 09:32:04 Tải xuống
Chapter 200 08-01-2019 09:32:05 Tải xuống
Chapter 201 08-01-2019 09:32:08 Tải xuống
Chapter 202 08-01-2019 09:32:12 Tải xuống
Chapter 203 08-01-2019 09:32:14 Tải xuống
Chapter 204 30-01-2019 12:44:06 Tải xuống
Chapter 205 30-01-2019 12:44:12 Tải xuống
Chapter 206 30-01-2019 12:44:18 Tải xuống
Chapter 207 30-01-2019 12:44:30 Tải xuống
Chapter 208 30-01-2019 12:44:36 Tải xuống
Chapter 209 22-02-2019 21:00:17 Tải xuống
Chapter 210 22-02-2019 21:00:15 Tải xuống
Chapter 211 22-02-2019 21:00:18 Tải xuống
Chapter 212 22-02-2019 21:00:20 Tải xuống
Chapter 213 22-02-2019 21:00:30 Tải xuống
Chapter 214 22-02-2019 21:00:36 Tải xuống
Chapter 215 22-02-2019 21:00:39 Tải xuống
Chapter 216 22-02-2019 21:00:42 Tải xuống
Chapter 217 22-02-2019 21:00:45 Tải xuống
Chapter 218 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 219 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 220 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 221: - Song Tu P2 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 222 16-03-2020 23:10:40 Tải xuống
Chapter 222: Chap 221 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 223 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 224 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 225: - H~~~ 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 226 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 227 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 227: -231 09-07-2019 00:09:48 Tải xuống
Chapter 228 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 229 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 230 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 231 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 232 16-09-2020 13:00:21 Tải xuống
Chapter 233 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 234 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 235 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 236 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 237 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 238 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 239 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 240 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 241 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 242 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 243 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 244 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 245 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 246 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 247 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 248 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 250 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 251 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 252 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 253 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 254 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 255 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 256 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 257 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 258 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 259 16-09-2020 13:00:22 Tải xuống
Chapter 260 16-09-2020 14:16:01 Tải xuống
Chapter 261 16-09-2020 14:14:02 Tải xuống
Chapter 262 16-09-2020 14:12:01 Tải xuống
Chapter 263 16-09-2020 14:11:12 Tải xuống
Chapter 264 16-09-2020 14:06:03 Tải xuống
Chapter 265 16-09-2020 14:16:01 Tải xuống
Chapter 266 16-09-2020 13:11:41 Tải xuống
Chapter 267 16-09-2020 13:10:50 Tải xuống
Chapter 268 16-09-2020 13:32:08 Tải xuống
Chapter 269 16-09-2020 14:15:01 Tải xuống
Chapter 270 16-09-2020 13:09:09 Tải xuống
Chapter 271 16-09-2020 14:15:01 Tải xuống
Chapter 272 16-09-2020 14:14:02 Tải xuống
Chapter 273 16-09-2020 14:13:01 Tải xuống
Chapter 274 16-09-2020 14:13:01 Tải xuống
Chapter 275 16-09-2020 14:11:12 Tải xuống
Chapter 276 16-09-2020 13:27:50 Tải xuống
Chapter 277 16-09-2020 14:11:12 Tải xuống
Chapter 278 16-09-2020 14:10:02 Tải xuống
Chapter 279 16-09-2020 14:10:02 Tải xuống
Chapter 280 16-09-2020 13:58:41 Tải xuống
Chapter 281 16-09-2020 13:14:08 Tải xuống
Chapter 282 16-09-2020 14:09:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh