Loading...

Nhất Thế Khuynh Thành: Lãnh Cung Khí Phi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Khi hắn gặp nàng, là một cảnh kim phượng ngọc lộ, hay là khúc bi ca khiến sơn hà than khóc đây…
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 104 18-08-2019 21:36:22 Tải xuống
Chapter 103 18-08-2019 17:11:51 Tải xuống
Chapter 102 14-08-2019 08:00:38 Tải xuống
Chapter 101 07-08-2019 12:00:25 Tải xuống
Chapter 100 24-07-2019 23:39:27 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 01-06-2019 04:27:21 Tải xuống
Chapter 1 01-06-2019 06:30:35 Tải xuống
Chapter 2 01-06-2019 11:31:39 Tải xuống
Chapter 3 01-06-2019 11:31:42 Tải xuống
Chapter 4 01-06-2019 11:31:45 Tải xuống
Chapter 5 01-06-2019 11:31:49 Tải xuống
Chapter 6 01-06-2019 11:31:37 Tải xuống
Chapter 7 01-06-2019 11:32:36 Tải xuống
Chapter 8 01-06-2019 11:32:40 Tải xuống
Chapter 9 01-06-2019 06:30:38 Tải xuống
Chapter 10 01-06-2019 11:31:31 Tải xuống
Chapter 11 01-06-2019 11:31:34 Tải xuống
Chapter 12 01-06-2019 11:32:43 Tải xuống
Chapter 13 01-06-2019 11:31:27 Tải xuống
Chapter 14 01-06-2019 11:32:46 Tải xuống
Chapter 15 01-06-2019 11:32:49 Tải xuống
Chapter 16 01-06-2019 11:31:25 Tải xuống
Chapter 17 01-06-2019 06:30:06 Tải xuống
Chapter 18 01-06-2019 11:31:22 Tải xuống
Chapter 19 01-06-2019 04:30:57 Tải xuống
Chapter 20 01-06-2019 12:28:03 Tải xuống
Chapter 21 01-06-2019 12:28:07 Tải xuống
Chapter 22 01-06-2019 12:28:10 Tải xuống
Chapter 23 01-06-2019 12:28:13 Tải xuống
Chapter 24 01-06-2019 12:28:00 Tải xuống
Chapter 25 01-06-2019 12:28:15 Tải xuống
Chapter 26 01-06-2019 12:28:18 Tải xuống
Chapter 27 01-06-2019 12:28:22 Tải xuống
Chapter 28 01-06-2019 11:32:58 Tải xuống
Chapter 29 01-06-2019 12:27:58 Tải xuống
Chapter 30 01-06-2019 12:28:24 Tải xuống
Chapter 31 01-06-2019 12:27:56 Tải xuống
Chapter 32 01-06-2019 12:28:28 Tải xuống
Chapter 33 01-06-2019 12:28:31 Tải xuống
Chapter 34 01-06-2019 13:26:48 Tải xuống
Chapter 35 01-06-2019 14:25:55 Tải xuống
Chapter 36 01-06-2019 14:25:59 Tải xuống
Chapter 37 01-06-2019 13:26:51 Tải xuống
Chapter 38 01-06-2019 13:26:42 Tải xuống
Chapter 39 01-06-2019 14:25:48 Tải xuống
Chapter 40 01-06-2019 14:25:52 Tải xuống
Chapter 41 01-06-2019 13:26:39 Tải xuống
Chapter 42 01-06-2019 13:27:00 Tải xuống
Chapter 43 01-06-2019 13:27:05 Tải xuống
Chapter 44 01-06-2019 14:25:40 Tải xuống
Chapter 45 01-06-2019 14:25:42 Tải xuống
Chapter 46 01-06-2019 14:25:45 Tải xuống
Chapter 47 01-06-2019 13:26:32 Tải xuống
Chapter 48 01-06-2019 14:25:36 Tải xuống
Chapter 49 01-06-2019 14:25:59 Tải xuống
Chapter 50 01-06-2019 14:25:35 Tải xuống
Chapter 51 01-06-2019 14:26:04 Tải xuống
Chapter 52 01-06-2019 14:26:07 Tải xuống
Chapter 53 01-06-2019 13:27:19 Tải xuống
Chapter 54 01-06-2019 14:25:29 Tải xuống
Chapter 55 01-06-2019 14:26:11 Tải xuống
Chapter 56 01-06-2019 13:26:28 Tải xuống
Chapter 57 01-06-2019 14:25:27 Tải xuống
Chapter 58 01-06-2019 14:26:13 Tải xuống
Chapter 59 01-06-2019 13:26:18 Tải xuống
Chapter 60 01-06-2019 12:27:28 Tải xuống
Chapter 61 01-06-2019 14:25:21 Tải xuống
Chapter 62 01-06-2019 14:25:24 Tải xuống
Chapter 63 01-06-2019 14:26:15 Tải xuống
Chapter 64 01-06-2019 14:25:17 Tải xuống
Chapter 65 01-06-2019 14:26:18 Tải xuống
Chapter 66 01-06-2019 14:26:23 Tải xuống
Chapter 67 01-06-2019 12:27:18 Tải xuống
Chapter 68 01-06-2019 14:25:16 Tải xuống
Chapter 69 01-06-2019 14:25:12 Tải xuống
Chapter 70 01-06-2019 14:26:25 Tải xuống
Chapter 71 01-06-2019 14:26:28 Tải xuống
Chapter 72 01-06-2019 14:26:31 Tải xuống
Chapter 73 01-06-2019 14:25:09 Tải xuống
Chapter 74 01-06-2019 14:26:34 Tải xuống
Chapter 75 01-06-2019 14:26:36 Tải xuống
Chapter 76 01-06-2019 14:25:06 Tải xuống
Chapter 77 01-06-2019 14:26:40 Tải xuống
Chapter 78 01-06-2019 14:26:42 Tải xuống
Chapter 79 01-06-2019 14:25:05 Tải xuống
Chapter 80 01-06-2019 13:27:36 Tải xuống
Chapter 81 01-06-2019 13:25:48 Tải xuống
Chapter 82 01-06-2019 14:24:59 Tải xuống
Chapter 83 30-05-2019 12:49:05 Tải xuống
Chapter 84 01-06-2019 14:42:06 Tải xuống
Chapter 85 05-06-2019 15:00:20 Tải xuống
Chapter 86 10-06-2019 14:24:10 Tải xuống
Chapter 87 16-06-2019 16:51:03 Tải xuống
Chapter 88 21-06-2019 16:30:17 Tải xuống
Chapter 89 24-06-2019 10:48:10 Tải xuống
Chapter 90 25-06-2019 12:36:11 Tải xuống
Chapter 91 27-06-2019 11:12:19 Tải xuống
Chapter 92 30-06-2019 20:06:44 Tải xuống
Chapter 93 03-07-2019 20:01:00 Tải xuống
Chapter 94 06-07-2019 13:36:08 Tải xuống
Chapter 95 08-07-2019 16:06:27 Tải xuống
Chapter 96 11-07-2019 21:48:10 Tải xuống
Chapter 97 12-07-2019 15:00:08 Tải xuống
Chapter 98 16-07-2019 20:12:08 Tải xuống
Chapter 99 22-07-2019 09:30:53 Tải xuống
Chapter 100 24-07-2019 23:39:27 Tải xuống
Chapter 101 07-08-2019 12:00:25 Tải xuống
Chapter 102 14-08-2019 08:00:38 Tải xuống
Chapter 103 18-08-2019 17:11:51 Tải xuống
Chapter 104 18-08-2019 21:36:22 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh