The gamer

Tác giả: Sung San-Young, Sang-Ah
Dịch giả: truyentranhtuan
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 01-08-2018
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
The gamer – chap 217 17-04-2018 13:52:01 Tải xuống
The gamer – chap 216 17-04-2018 13:51:56 Tải xuống
The gamer – chap 215 17-04-2018 13:51:39 Tải xuống
The gamer – chap 214 17-04-2018 13:51:45 Tải xuống
The gamer – chap 213 17-04-2018 13:51:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
The gamer chap 1 02-04-2018 16:40:59 Tải xuống
The gamer chap 2 02-04-2018 16:41:39 Tải xuống
The gamer chap 3 02-04-2018 16:41:09 Tải xuống
The gamer chap 4 02-04-2018 16:43:06 Tải xuống
The gamer chap 5 02-04-2018 16:42:42 Tải xuống
The gamer chap 6 02-04-2018 16:41:40 Tải xuống
The gamer chap 7 02-04-2018 16:43:27 Tải xuống
The gamer chap 8 02-04-2018 16:43:51 Tải xuống
The gamer chap 9 02-04-2018 16:41:42 Tải xuống
The gamer chap 10 02-04-2018 16:44:22 Tải xuống
The gamer chap 11 02-04-2018 16:42:28 Tải xuống
The gamer chap 12 02-04-2018 16:42:19 Tải xuống
The gamer chap 13 02-04-2018 16:43:50 Tải xuống
The gamer chap 14 02-04-2018 16:42:29 Tải xuống
The gamer chap 15 02-04-2018 16:44:03 Tải xuống
The gamer chap 16 02-04-2018 16:42:54 Tải xuống
The gamer chap 17 02-04-2018 16:43:40 Tải xuống
The gamer chap 18 02-04-2018 16:45:56 Tải xuống
The gamer chap 19 02-04-2018 16:43:59 Tải xuống
The gamer chap 20 02-04-2018 16:45:08 Tải xuống
The gamer chap 21 02-04-2018 16:45:08 Tải xuống
The gamer chap 22 02-04-2018 16:44:58 Tải xuống
The gamer chap 23 02-04-2018 16:44:21 Tải xuống
The gamer chap 24 02-04-2018 16:46:30 Tải xuống
The gamer chap 25 02-04-2018 16:43:59 Tải xuống
The gamer chap 26 02-04-2018 16:44:30 Tải xuống
The gamer chap 27 02-04-2018 16:44:42 Tải xuống
The gamer chap 28 02-04-2018 16:44:23 Tải xuống
The gamer chap 29 02-04-2018 16:45:56 Tải xuống
The gamer chap 30 02-04-2018 16:44:40 Tải xuống
The gamer chap 31 02-04-2018 16:45:23 Tải xuống
The gamer chap 32 02-04-2018 16:46:28 Tải xuống
The gamer chap 33 02-04-2018 16:45:33 Tải xuống
The gamer chap 34 02-04-2018 16:45:25 Tải xuống
The gamer chap 35 02-04-2018 16:45:13 Tải xuống
The gamer chap 36 02-04-2018 16:46:02 Tải xuống
The gamer chap 37 02-04-2018 16:45:53 Tải xuống
The gamer chap 38 02-04-2018 16:46:14 Tải xuống
The gamer chap 39 02-04-2018 16:46:09 Tải xuống
The gamer chap 40 02-04-2018 16:47:57 Tải xuống
The gamer chap 41 02-04-2018 16:47:53 Tải xuống
The gamer chap 42 02-04-2018 16:46:44 Tải xuống
The gamer chap 43 02-04-2018 16:47:54 Tải xuống
The gamer chap 44 02-04-2018 16:46:44 Tải xuống
The gamer chap 45 02-04-2018 16:46:37 Tải xuống
The gamer chap 46 02-04-2018 16:47:28 Tải xuống
The gamer chap 47 02-04-2018 16:48:21 Tải xuống
The gamer chap 48 02-04-2018 16:47:11 Tải xuống
The gamer chap 49 03-04-2018 04:25:26 Tải xuống
The gamer chap 50 02-04-2018 16:48:36 Tải xuống
The gamer chap 51 02-04-2018 16:48:26 Tải xuống
The gamer chap 52 02-04-2018 16:47:17 Tải xuống
The gamer chap 53 02-04-2018 16:47:20 Tải xuống
The gamer chap 54 02-04-2018 16:48:29 Tải xuống
The gamer chap 55 02-04-2018 16:48:52 Tải xuống
The gamer chap 56 02-04-2018 16:48:03 Tải xuống
The gamer chap 57 02-04-2018 16:47:50 Tải xuống
The gamer chap 58 02-04-2018 16:49:22 Tải xuống
The gamer chap 59 02-04-2018 16:49:00 Tải xuống
The gamer chap 60 02-04-2018 16:49:24 Tải xuống
The gamer chap 61 02-04-2018 16:49:58 Tải xuống
The gamer chap 62 02-04-2018 16:48:14 Tải xuống
The gamer chap 63 02-04-2018 16:49:39 Tải xuống
The gamer chap 64 02-04-2018 16:50:10 Tải xuống
The gamer chap 65 02-04-2018 16:50:08 Tải xuống
The gamer chap 66 02-04-2018 16:49:24 Tải xuống
The gamer chap 67 02-04-2018 16:49:10 Tải xuống
The gamer chap 68 02-04-2018 16:50:26 Tải xuống
The gamer chap 69 02-04-2018 16:49:19 Tải xuống
The gamer chap 70 02-04-2018 16:49:15 Tải xuống
The gamer chap 71 02-04-2018 16:49:21 Tải xuống
The gamer chap 72 02-04-2018 16:51:51 Tải xuống
The gamer chap 73 02-04-2018 16:50:29 Tải xuống
The gamer chap 74 02-04-2018 16:50:53 Tải xuống
The gamer chap 75 02-04-2018 16:49:50 Tải xuống
The gamer chap 76 02-04-2018 16:49:44 Tải xuống
The gamer chap 77 02-04-2018 16:49:56 Tải xuống
The gamer chap 78 02-04-2018 16:49:59 Tải xuống
The gamer chap 79 02-04-2018 16:50:14 Tải xuống
The gamer chap 80 02-04-2018 16:50:08 Tải xuống
The gamer chap 81 02-04-2018 16:50:23 Tải xuống
The gamer chap 82 02-04-2018 16:51:19 Tải xuống
The gamer chap 83 02-04-2018 16:51:33 Tải xuống
The gamer chap 84 02-04-2018 16:52:00 Tải xuống
The gamer chap 85 02-04-2018 16:52:01 Tải xuống
The gamer chap 86 02-04-2018 16:50:39 Tải xuống
The gamer chap 86.5 02-04-2018 16:50:38 Tải xuống
The gamer chap 87 02-04-2018 16:52:11 Tải xuống
The gamer chap 88 02-04-2018 16:51:10 Tải xuống
The gamer chap 89 02-04-2018 16:52:15 Tải xuống
The gamer chap 90 02-04-2018 16:52:19 Tải xuống
The gamer chap 91 02-04-2018 16:51:45 Tải xuống
The gamer chap 92 02-04-2018 16:51:34 Tải xuống
The gamer chap 93 02-04-2018 16:51:52 Tải xuống
The gamer chap 94 02-04-2018 16:52:04 Tải xuống
The gamer chap 95 02-04-2018 16:53:11 Tải xuống
The gamer chap 96 02-04-2018 16:51:55 Tải xuống
The gamer chap 97 02-04-2018 16:53:21 Tải xuống
The gamer chap 98 02-04-2018 16:52:16 Tải xuống
The gamer chap 99 02-04-2018 16:53:39 Tải xuống
The gamer chap 100 02-04-2018 16:52:41 Tải xuống
The gamer chap 101 02-04-2018 16:52:59 Tải xuống
The gamer chap 102 02-04-2018 16:52:58 Tải xuống
The gamer chap 103 02-04-2018 16:53:06 Tải xuống
The gamer chap 104 02-04-2018 16:54:02 Tải xuống
The gamer chap 105 02-04-2018 16:52:55 Tải xuống
The gamer chap 106 02-04-2018 16:54:07 Tải xuống
The gamer chap 107 02-04-2018 16:53:34 Tải xuống
The gamer chap 108 02-04-2018 16:54:32 Tải xuống
The gamer chap 109 02-04-2018 16:53:27 Tải xuống
The gamer chap 118 02-04-2018 16:54:52 Tải xuống
The gamer chap 119: 02-04-2018 16:56:23 Tải xuống
The gamer chap 120: 02-04-2018 16:56:05 Tải xuống
The gamer chap 121 02-04-2018 16:55:00 Tải xuống
The gamer chap 122: 02-04-2018 16:56:50 Tải xuống
The gamer chap 125 02-04-2018 16:57:04 Tải xuống
The gamer chap 127 02-04-2018 16:55:58 Tải xuống
The gamer chap 128 02-04-2018 16:56:13 Tải xuống
The gamer chap 142 02-04-2018 16:58:05 Tải xuống
The gamer chap 143 02-04-2018 16:59:34 Tải xuống
The gamer chapter 141 02-04-2018 16:59:34 Tải xuống
The gamer chapter 153 02-04-2018 16:59:19 Tải xuống
The gamer chapter 158 02-04-2018 16:59:29 Tải xuống
The gamer – chap 110 02-04-2018 16:53:57 Tải xuống
The gamer – chap 111 02-04-2018 16:54:57 Tải xuống
The gamer – chap 112 02-04-2018 16:54:49 Tải xuống
The gamer – chap 113 02-04-2018 16:54:11 Tải xuống
The gamer – chap 114 02-04-2018 16:55:10 Tải xuống
The gamer – chap 115 02-04-2018 16:55:44 Tải xuống
The gamer – chap 116 02-04-2018 16:54:48 Tải xuống
The gamer – chap 117 02-04-2018 16:55:38 Tải xuống
The gamer – chap 123 02-04-2018 16:55:18 Tải xuống
The gamer – chap 124 02-04-2018 16:57:16 Tải xuống
The gamer – chap 126 02-04-2018 16:56:41 Tải xuống
The gamer – chap 129 02-04-2018 16:57:02 Tải xuống
The gamer – chap 130 02-04-2018 16:55:53 Tải xuống
The gamer – chap 131 02-04-2018 16:57:25 Tải xuống
The gamer – chap 132 02-04-2018 16:56:36 Tải xuống
The gamer – chap 133 02-04-2018 16:57:45 Tải xuống
The gamer – chap 134 02-04-2018 16:56:48 Tải xuống
The gamer – chap 135 02-04-2018 16:56:55 Tải xuống
The gamer – chap 136 02-04-2018 16:58:01 Tải xuống
The gamer – chap 137 02-04-2018 16:57:27 Tải xuống
The gamer – chap 138 02-04-2018 16:59:04 Tải xuống
The gamer – chap 139 02-04-2018 16:57:35 Tải xuống
The gamer – chap 140 02-04-2018 16:59:13 Tải xuống
The gamer – chap 144 02-04-2018 17:00:10 Tải xuống
The gamer – chap 145 02-04-2018 16:58:39 Tải xuống
The gamer – chap 146 02-04-2018 16:58:24 Tải xuống
The gamer – chap 147 02-04-2018 17:00:20 Tải xuống
The gamer – chap 148 02-04-2018 16:59:44 Tải xuống
The gamer – chap 149 02-04-2018 16:59:50 Tải xuống
The gamer – chap 150 02-04-2018 16:58:14 Tải xuống
The gamer – chap 151 02-04-2018 17:00:15 Tải xuống
The gamer – chap 152 02-04-2018 17:00:20 Tải xuống
The gamer – chap 154 02-04-2018 17:00:32 Tải xuống
The gamer – chap 155 02-04-2018 16:58:54 Tải xuống
The gamer – chap 156 02-04-2018 16:59:21 Tải xuống
The gamer – chap 157 02-04-2018 16:59:21 Tải xuống
The gamer – chap 159 02-04-2018 17:01:08 Tải xuống
The gamer – chap 160 03-04-2018 04:25:15 Tải xuống
The gamer – chap 161 02-04-2018 17:01:37 Tải xuống
The gamer – chap 162 02-04-2018 17:01:46 Tải xuống
The gamer – chap 163 02-04-2018 17:00:08 Tải xuống
The gamer – chap 164 02-04-2018 17:00:18 Tải xuống
The gamer – chap 165 02-04-2018 17:01:50 Tải xuống
The gamer – chap 166 02-04-2018 17:02:10 Tải xuống
The gamer – chap 167 02-04-2018 17:00:15 Tải xuống
The gamer – chap 168 02-04-2018 17:00:18 Tải xuống
The gamer – chap 169 02-04-2018 17:02:01 Tải xuống
The gamer – chap 170 02-04-2018 17:00:37 Tải xuống
The gamer – chap 171 02-04-2018 17:01:26 Tải xuống
The gamer – chap 172 02-04-2018 17:02:04 Tải xuống
The gamer – chap 173 02-04-2018 17:02:10 Tải xuống
The gamer – chap 174 02-04-2018 17:02:24 Tải xuống
The gamer – chap 175 02-04-2018 17:01:15 Tải xuống
The gamer – chap 176 02-04-2018 17:01:17 Tải xuống
The gamer – chap 177 02-04-2018 17:03:30 Tải xuống
The gamer – chap 178 02-04-2018 17:03:33 Tải xuống
The gamer – chap 179 02-04-2018 17:03:06 Tải xuống
The gamer – chap 180 02-04-2018 17:03:27 Tải xuống
The gamer – chap 181 02-04-2018 17:02:48 Tải xuống
The gamer – chap 182 02-04-2018 17:05:06 Tải xuống
The gamer – chap 183 02-04-2018 17:05:54 Tải xuống
The gamer – chap 184 02-04-2018 17:04:28 Tải xuống
The gamer – chap 185 02-04-2018 17:03:43 Tải xuống
The gamer – chap 186 02-04-2018 17:04:54 Tải xuống
The gamer – chap 187 02-04-2018 17:06:22 Tải xuống
The gamer – chap 188 02-04-2018 17:05:14 Tải xuống
The gamer – chap 189 02-04-2018 17:07:09 Tải xuống
The gamer – chap 190 02-04-2018 17:06:02 Tải xuống
The gamer – chap 191 02-04-2018 17:05:52 Tải xuống
The gamer – chap 192 02-04-2018 17:06:22 Tải xuống
The gamer – chap 193 02-04-2018 17:05:53 Tải xuống
The gamer – chap 194 02-04-2018 17:05:19 Tải xuống
The gamer – chap 195 02-04-2018 17:05:03 Tải xuống
The gamer – chap 196 02-04-2018 17:05:13 Tải xuống
The gamer – chap 197 02-04-2018 17:07:02 Tải xuống
The gamer – chap 198 02-04-2018 17:06:21 Tải xuống
The gamer – chap 199 02-04-2018 17:05:50 Tải xuống
The gamer – chap 200 17-04-2018 13:47:42 Tải xuống
The gamer – chap 201 17-04-2018 13:47:51 Tải xuống
The gamer – chap 202 17-04-2018 13:48:29 Tải xuống
The gamer – chap 203 17-04-2018 13:47:56 Tải xuống
The gamer – chap 204 17-04-2018 13:48:22 Tải xuống
The gamer – chap 205 17-04-2018 13:48:52 Tải xuống
The gamer – chap 206 17-04-2018 13:48:48 Tải xuống
The gamer – chap 207 17-04-2018 13:49:06 Tải xuống
The gamer – chap 208 17-04-2018 13:49:30 Tải xuống
The gamer – chap 209 17-04-2018 13:49:54 Tải xuống
The gamer – chap 210 17-04-2018 13:50:42 Tải xuống
The gamer – chap 211 17-04-2018 13:50:50 Tải xuống
The gamer – chap 212 17-04-2018 13:51:15 Tải xuống
The gamer – chap 213 17-04-2018 13:51:05 Tải xuống
The gamer – chap 214 17-04-2018 13:51:45 Tải xuống
The gamer – chap 215 17-04-2018 13:51:39 Tải xuống
The gamer – chap 216 17-04-2018 13:51:56 Tải xuống
The gamer – chap 217 17-04-2018 13:52:01 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh