Mỹ Hình Yêu Tinh Đại Hỗn Chiến

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Linh hoang thế giới, yêu tiên tung hoành. dưới bầu trời trong xanh của hòa bình thịnh vượng đang ẩn tàng sự thật hỗn loạn như thế nào? Các loại tiên thuật yêu pháp đấu với nhau...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 135 30-11-2018 14:53:28 Tải xuống
Chapter 134 30-11-2018 14:53:27 Tải xuống
Chapter 133 30-11-2018 14:53:26 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 14:53:25 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 14:53:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 14:51:01 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 14:51:03 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 14:51:03 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 14:51:04 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 14:51:05 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 14:51:06 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 14:51:07 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 14:51:09 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 14:51:09 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 14:51:10 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 14:51:11 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 14:51:12 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 14:51:13 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 14:51:14 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 14:51:15 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 14:51:16 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 14:51:17 Tải xuống
Chapter 18.1 30-11-2018 14:51:18 Tải xuống
Chapter 18.2 30-11-2018 14:51:19 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 14:51:20 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 14:51:21 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 14:51:22 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 14:51:23 Tải xuống
Chapter 23.1 30-11-2018 14:51:24 Tải xuống
Chapter 23.2 30-11-2018 14:51:25 Tải xuống
Chapter 24.1 30-11-2018 14:51:26 Tải xuống
Chapter 24.2 30-11-2018 14:51:26 Tải xuống
Chapter 25.1 30-11-2018 14:51:27 Tải xuống
Chapter 25.2 30-11-2018 14:51:28 Tải xuống
Chapter 26.1 30-11-2018 14:51:29 Tải xuống
Chapter 26.2 30-11-2018 14:51:30 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 14:51:31 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 14:51:32 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 14:51:33 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 14:51:34 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 14:51:36 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 14:51:37 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 14:51:38 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 14:51:39 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 14:51:40 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 14:51:41 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 14:51:42 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 14:51:43 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 14:51:44 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 14:51:45 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 14:51:46 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 14:51:47 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 14:51:48 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 14:51:49 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 14:51:50 Tải xuống
Chapter 46.1 30-11-2018 14:51:51 Tải xuống
Chapter 46.2 30-11-2018 14:51:52 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 14:51:53 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 14:51:54 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 14:51:55 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 14:51:56 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 14:51:57 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 14:51:58 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 14:51:59 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 14:52:00 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 14:52:01 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 14:52:03 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 14:52:05 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 14:52:06 Tải xuống
Chapter 59.1 30-11-2018 14:52:06 Tải xuống
Chapter 59.2 30-11-2018 14:52:07 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 14:52:08 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 14:52:10 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 14:52:11 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 14:52:12 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 14:52:13 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 14:52:14 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 14:52:14 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 14:52:16 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 14:52:16 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 14:52:18 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 14:52:19 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 14:52:20 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 14:52:21 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 14:52:22 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 14:52:23 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 14:52:25 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 14:52:26 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 14:52:27 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 14:52:28 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 14:52:29 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 14:52:30 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 14:52:31 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 14:52:32 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 14:52:33 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 14:52:34 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 14:52:35 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 14:52:36 Tải xuống
Chapter 87.1 30-11-2018 14:52:37 Tải xuống
Chapter 87.2 30-11-2018 14:52:38 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 14:52:39 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 14:52:40 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 14:52:41 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 14:52:42 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 14:52:43 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 14:52:44 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 14:52:45 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 14:52:46 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 14:52:47 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 14:52:47 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 14:52:49 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 14:52:50 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 14:52:51 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 14:52:52 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 14:52:53 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 14:52:54 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 14:52:55 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 14:52:56 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 14:52:57 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 14:52:58 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 14:52:59 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 14:53:00 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 14:53:01 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2018 14:53:01 Tải xuống
Chapter 112 30-11-2018 14:53:04 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 14:53:05 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2018 14:53:06 Tải xuống
Chapter 115 30-11-2018 14:53:08 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2018 14:53:08 Tải xuống
Chapter 117 30-11-2018 14:53:09 Tải xuống
Chapter 118 30-11-2018 14:53:10 Tải xuống
Chapter 119 30-11-2018 14:53:11 Tải xuống
Chapter 120 30-11-2018 14:53:12 Tải xuống
Chapter 121 30-11-2018 14:53:13 Tải xuống
Chapter 122 30-11-2018 14:53:14 Tải xuống
Chapter 123 30-11-2018 14:53:15 Tải xuống
Chapter 124 30-11-2018 14:53:16 Tải xuống
Chapter 125 30-11-2018 14:53:17 Tải xuống
Chapter 126 30-11-2018 14:53:18 Tải xuống
Chapter 127 30-11-2018 14:53:19 Tải xuống
Chapter 128 30-11-2018 14:53:20 Tải xuống
Chapter 129 30-11-2018 14:53:21 Tải xuống
Chapter 130 30-11-2018 14:53:22 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 14:53:24 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 14:53:25 Tải xuống
Chapter 133 30-11-2018 14:53:26 Tải xuống
Chapter 134 30-11-2018 14:53:27 Tải xuống
Chapter 135 30-11-2018 14:53:28 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh