Tower of God - Season 2

Tác giả: Slave In Utero
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 134 15-04-2018 21:41:51 Tải xuống
Chapter 135 15-04-2018 21:41:40 Tải xuống
Chapter 136 15-04-2018 21:41:56 Tải xuống
Chapter 137 15-04-2018 21:42:59 Tải xuống
Chapter 138 15-04-2018 21:42:39 Tải xuống
Chapter 139 15-04-2018 21:42:17 Tải xuống
Chapter 140 15-04-2018 21:42:35 Tải xuống
Chapter 141 15-04-2018 21:42:52 Tải xuống
Chapter 142 15-04-2018 21:43:21 Tải xuống
Chapter 143 15-04-2018 21:43:20 Tải xuống
Chapter 144 15-04-2018 21:43:34 Tải xuống
Chapter 145 15-04-2018 21:43:59 Tải xuống
Chapter 146 15-04-2018 21:43:43 Tải xuống
Chapter 147 15-04-2018 21:44:02 Tải xuống
Chapter 148 15-04-2018 21:44:20 Tải xuống
Chapter 149 15-04-2018 21:44:13 Tải xuống
Chapter 150 15-04-2018 21:45:55 Tải xuống
Chapter 151 15-04-2018 21:44:33 Tải xuống
Chapter 152 15-04-2018 21:45:31 Tải xuống
Chapter 153 15-04-2018 21:44:48 Tải xuống
Chapter 154 15-04-2018 21:44:55 Tải xuống
Chapter 155 17-04-2018 07:50:47 Tải xuống
Chapter 156 16-04-2018 04:24:10 Tải xuống
Chapter 157 16-04-2018 04:24:29 Tải xuống
Chapter 158 16-04-2018 04:24:19 Tải xuống
Chapter 159 16-04-2018 04:24:33 Tải xuống
Chapter 160 16-04-2018 04:24:39 Tải xuống
Chapter 161 16-04-2018 04:25:04 Tải xuống
Chapter 162 16-04-2018 04:24:49 Tải xuống
Chapter 163 16-04-2018 04:25:01 Tải xuống
Chapter 164 16-04-2018 04:25:05 Tải xuống
Chapter 165 16-04-2018 04:25:20 Tải xuống
Chapter 166 16-04-2018 04:25:29 Tải xuống
Chapter 167 16-04-2018 04:25:37 Tải xuống
Chapter 168 16-04-2018 04:25:41 Tải xuống
Chapter 169 16-04-2018 04:25:54 Tải xuống
Chapter 170 16-04-2018 09:05:12 Tải xuống
Chapter 171 16-04-2018 04:26:07 Tải xuống
Chapter 172 16-04-2018 04:26:41 Tải xuống
Chapter 173 16-04-2018 07:26:18 Tải xuống
Chapter 174 16-04-2018 04:26:10 Tải xuống
Chapter 175 16-04-2018 04:26:20 Tải xuống
Chapter 176 16-04-2018 04:26:16 Tải xuống
Chapter 177 16-04-2018 09:05:04 Tải xuống
Chapter 178 16-04-2018 04:26:24 Tải xuống
Chapter 179 16-04-2018 04:26:27 Tải xuống
Chapter 180 16-04-2018 04:26:31 Tải xuống
Chapter 181 16-04-2018 04:26:48 Tải xuống
Chapter 182 16-04-2018 04:26:39 Tải xuống
Chapter 183 16-04-2018 04:26:47 Tải xuống
Chapter 184 16-04-2018 04:26:41 Tải xuống
Chapter 185 16-04-2018 09:05:08 Tải xuống
Chapter 186 16-04-2018 04:27:00 Tải xuống
Chapter 187 16-04-2018 09:05:08 Tải xuống
Chapter 188 16-04-2018 04:27:06 Tải xuống
Chapter 189 16-04-2018 04:26:52 Tải xuống
Chapter 190 16-04-2018 04:26:54 Tải xuống
Chapter 191 16-04-2018 04:27:02 Tải xuống
Chapter 192 16-04-2018 04:27:11 Tải xuống
Chapter 193 16-04-2018 04:27:17 Tải xuống
Chapter 194 16-04-2018 04:27:23 Tải xuống
Chapter 195 16-04-2018 09:06:10 Tải xuống
Chapter 196 16-04-2018 09:07:12 Tải xuống
Chapter 197 16-04-2018 04:27:22 Tải xuống
Chapter 198 16-04-2018 04:27:17 Tải xuống
Chapter 199 16-04-2018 04:27:19 Tải xuống
Chapter 200 17-04-2018 09:21:30 Tải xuống
Chapter 201 17-04-2018 09:20:21 Tải xuống
Chapter 202 17-04-2018 09:20:27 Tải xuống
Chapter 203 17-04-2018 09:22:57 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 0 10-04-2018 11:17:08 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 1 10-04-2018 11:18:01 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 2 10-04-2018 11:16:56 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 3 10-04-2018 11:16:40 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 4 10-04-2018 11:18:16 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 5 10-04-2018 11:18:51 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 6 10-04-2018 11:18:41 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 7 10-04-2018 11:19:24 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 8 10-04-2018 11:19:12 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 9 10-04-2018 11:20:34 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 10 10-04-2018 11:20:22 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 11 10-04-2018 11:21:19 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 12 10-04-2018 11:21:34 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 13 10-04-2018 11:22:10 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 14 10-04-2018 11:22:05 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 15 10-04-2018 11:22:28 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 16 10-04-2018 11:22:33 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 17 10-04-2018 11:22:42 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 18 10-04-2018 11:23:30 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 19 10-04-2018 11:24:15 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 20 10-04-2018 11:24:22 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 21 10-04-2018 11:25:30 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 22 10-04-2018 11:25:45 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 23 10-04-2018 11:25:24 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 24 10-04-2018 11:26:08 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 25 10-04-2018 11:25:39 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 26 10-04-2018 11:27:30 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 27 10-04-2018 11:27:42 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 28 10-04-2018 11:27:06 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 29 10-04-2018 11:27:25 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 30 10-04-2018 11:27:39 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 31 10-04-2018 11:28:56 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 32 10-04-2018 11:29:07 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 33 10-04-2018 11:29:12 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 34 10-04-2018 11:30:23 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 35 10-04-2018 11:31:02 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 36 10-04-2018 11:30:24 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 37 10-04-2018 11:31:21 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 38 10-04-2018 11:30:57 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 39 10-04-2018 11:32:33 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 40 10-04-2018 11:32:49 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 41 10-04-2018 11:33:32 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 42 10-04-2018 11:35:19 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 43 10-04-2018 11:35:44 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 44 10-04-2018 11:35:50 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 45 10-04-2018 11:36:58 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 46 10-04-2018 11:36:38 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 47 13-04-2018 03:38:21 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 48 10-04-2018 11:37:41 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 49 10-04-2018 11:39:00 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 50 13-04-2018 03:38:46 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 51 10-04-2018 11:40:10 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 52 17-04-2018 07:32:08 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 53 15-04-2018 21:32:04 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 54 15-04-2018 21:32:08 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 55 16-04-2018 03:19:30 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 56 15-04-2018 21:32:42 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 57 15-04-2018 21:32:47 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 58 15-04-2018 21:32:56 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 59 16-04-2018 03:19:52 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 60 16-04-2018 03:19:39 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 61 15-04-2018 21:33:42 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 62 15-04-2018 21:33:35 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 63 16-04-2018 07:13:34 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 64 15-04-2018 21:33:49 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 65 16-04-2018 07:13:12 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 66 15-04-2018 21:33:57 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 67 16-04-2018 03:19:55 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 68 15-04-2018 21:34:31 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 69 15-04-2018 21:34:21 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 70 16-04-2018 06:33:34 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 71 16-04-2018 07:13:24 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 72 16-04-2018 07:13:15 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 73 15-04-2018 21:34:56 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 74 15-04-2018 21:35:06 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 75 15-04-2018 21:35:34 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 76 15-04-2018 21:35:03 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 77 16-04-2018 06:32:29 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 78 15-04-2018 21:35:21 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 79 15-04-2018 21:35:27 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 80 16-04-2018 06:33:27 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 81 15-04-2018 21:35:24 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 82 16-04-2018 08:46:51 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 83 16-04-2018 08:46:13 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 84 16-04-2018 06:32:43 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 85 16-04-2018 03:20:16 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 86 15-04-2018 21:36:04 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 87 16-04-2018 03:20:09 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 88 15-04-2018 21:36:19 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 89 15-04-2018 21:36:13 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 90 15-04-2018 21:36:07 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 91 15-04-2018 21:36:19 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 92 15-04-2018 21:36:19 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 93 15-04-2018 21:36:38 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 94 16-04-2018 03:20:10 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 95 15-04-2018 21:36:26 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 96 15-04-2018 21:36:39 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 97 15-04-2018 21:36:39 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 98 16-04-2018 03:20:14 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 99 15-04-2018 21:37:14 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 100 15-04-2018 21:36:59 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 101 15-04-2018 21:37:13 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 102 15-04-2018 21:37:17 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 103 15-04-2018 21:37:16 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 104 15-04-2018 21:37:24 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 105 15-04-2018 21:37:29 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 106 15-04-2018 21:37:38 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 107 15-04-2018 21:38:19 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 108 15-04-2018 21:37:46 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 109 15-04-2018 21:38:05 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 110 15-04-2018 21:38:03 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 111 15-04-2018 21:38:10 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 112 15-04-2018 21:38:15 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 113 15-04-2018 21:38:17 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 114 15-04-2018 21:38:27 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 115 15-04-2018 21:38:38 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 116 15-04-2018 21:38:39 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 117 15-04-2018 21:39:08 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 118 15-04-2018 21:39:20 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 119 15-04-2018 21:39:09 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 120 15-04-2018 21:39:17 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 121 15-04-2018 21:39:36 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 122 15-04-2018 21:39:40 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 123 15-04-2018 21:39:53 Tải xuống
Tower of god - season 2 chap 124 15-04-2018 21:40:01 Tải xuống
Tower of god 2 206 17-04-2018 09:21:20 Tải xuống
Tower of god 2 chap 205 26-04-2018 04:36:30 Tải xuống
Tower of god 2 chap 207 17-04-2018 09:21:39 Tải xuống
Tower of god 2 chap 208 17-04-2018 09:21:36 Tải xuống
Tower of god 2 chap 209 26-04-2018 04:37:51 Tải xuống
Tower of god 2 chap 210 17-04-2018 09:21:17 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 125 15-04-2018 21:40:13 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 126 15-04-2018 21:40:19 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 127 15-04-2018 21:40:39 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 128 15-04-2018 21:40:27 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 129 15-04-2018 21:42:01 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 130 15-04-2018 21:41:33 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 131 15-04-2018 21:41:02 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 132 15-04-2018 21:42:15 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 133 15-04-2018 21:41:27 Tải xuống
Tower of god 2 chapter 204 17-04-2018 09:20:51 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 211 17-04-2018 09:22:20 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 212 26-04-2018 04:39:28 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 213 26-04-2018 04:38:13 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 214 17-04-2018 09:24:20 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 215 26-04-2018 04:39:33 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 216 26-04-2018 04:39:31 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 217 26-04-2018 04:39:06 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 218 26-04-2018 04:38:51 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 219 26-04-2018 04:39:11 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 220 26-04-2018 04:41:18 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 221 26-04-2018 04:40:08 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 222 17-04-2018 09:24:11 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 223 17-04-2018 09:23:46 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 224 26-04-2018 04:39:56 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 225 26-04-2018 04:39:57 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 226 26-04-2018 04:41:52 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 227 26-04-2018 04:40:19 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 228 17-04-2018 09:25:16 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 229 26-04-2018 09:21:03 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 230 26-04-2018 04:42:25 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 231 26-04-2018 04:40:52 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 232 26-04-2018 04:41:27 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 233 26-04-2018 04:41:17 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 234 26-04-2018 04:41:25 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 235 26-04-2018 04:42:01 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 236 17-04-2018 09:25:44 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 237 17-04-2018 09:27:22 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 238 26-04-2018 04:42:49 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 239 26-04-2018 04:43:00 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 240 26-04-2018 04:43:38 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 241 26-04-2018 09:22:27 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 242 17-04-2018 09:26:57 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 243 17-04-2018 09:28:15 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 244 26-04-2018 04:45:51 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 245 26-04-2018 04:43:25 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 246 17-04-2018 09:26:57 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 247 17-04-2018 09:28:53 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 248 26-04-2018 04:43:57 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 249 17-04-2018 09:29:00 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 250 17-04-2018 09:30:26 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 251 17-04-2018 09:29:26 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 252 17-04-2018 09:26:23 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 253 17-04-2018 09:26:13 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 254 17-04-2018 09:26:12 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 255 17-04-2018 09:26:19 Tải xuống
Tower of god 2 – chap 256 17-04-2018 09:26:28 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh