Loading...

Hiệp Sĩ Giấy G

Tác giả: Chu Hiển Tông
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Martial Arts , Sci-fi , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện về thế hệ sau của các Hiệp Sĩ Giấy tiếp tục công cuộc phò thiện diệt ác của mình.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 103.2 16-10-2019 22:34:48 Tải xuống
Chapter 103.1 16-09-2019 20:12:09 Tải xuống
Chapter 102.2 12-09-2019 20:42:12 Tải xuống
Chapter 102.1 11-09-2019 20:48:10 Tải xuống
Chapter 101.2 09-09-2019 20:06:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-08-2019 00:12:17 Tải xuống
Chapter 2 06-02-2019 10:34:12 Tải xuống
Chapter 3 29-06-2019 22:24:51 Tải xuống
Chapter 4 06-02-2019 10:34:24 Tải xuống
Chapter 5 06-02-2019 10:34:31 Tải xuống
Chapter 6 06-02-2019 10:34:37 Tải xuống
Chapter 7 25-05-2019 17:56:51 Tải xuống
Chapter 8 06-02-2019 10:34:49 Tải xuống
Chapter 9 06-02-2019 10:34:54 Tải xuống
Chapter 10 06-02-2019 10:35:00 Tải xuống
Chapter 11 06-02-2019 10:35:06 Tải xuống
Chapter 12 06-02-2019 10:35:13 Tải xuống
Chapter 13 06-02-2019 10:35:18 Tải xuống
Chapter 14 06-02-2019 10:35:24 Tải xuống
Chapter 15 06-02-2019 10:35:29 Tải xuống
Chapter 16 06-02-2019 10:35:36 Tải xuống
Chapter 17 06-02-2019 10:35:41 Tải xuống
Chapter 18 06-02-2019 10:35:48 Tải xuống
Chapter 19 06-02-2019 10:35:53 Tải xuống
Chapter 20 06-02-2019 10:36:00 Tải xuống
Chapter 21 06-02-2019 10:36:06 Tải xuống
Chapter 22 06-02-2019 10:36:13 Tải xuống
Chapter 23 06-02-2019 10:36:18 Tải xuống
Chapter 24 06-02-2019 10:36:25 Tải xuống
Chapter 25 06-02-2019 10:36:31 Tải xuống
Chapter 26 06-02-2019 10:36:37 Tải xuống
Chapter 27 06-02-2019 10:36:43 Tải xuống
Chapter 28 06-02-2019 10:36:49 Tải xuống
Chapter 29 06-02-2019 10:36:54 Tải xuống
Chapter 30 06-02-2019 10:37:01 Tải xuống
Chapter 31 06-02-2019 10:37:06 Tải xuống
Chapter 32 06-02-2019 10:37:12 Tải xuống
Chapter 33 06-02-2019 10:37:18 Tải xuống
Chapter 34 06-02-2019 10:37:24 Tải xuống
Chapter 35 06-02-2019 10:37:30 Tải xuống
Chapter 36 06-02-2019 10:37:36 Tải xuống
Chapter 37 06-02-2019 10:37:42 Tải xuống
Chapter 38 06-02-2019 10:37:48 Tải xuống
Chapter 38.1: Tiền Truyện 1 06-02-2019 10:37:55 Tải xuống
Chapter 38.2: Tiền Truyện 2 06-02-2019 10:38:00 Tải xuống
Chapter 38.3: Tiền Truyện 3 06-02-2019 10:38:07 Tải xuống
Chapter 38.4: Tiền Truyện 4 06-02-2019 10:38:13 Tải xuống
Chapter 39 06-02-2019 10:38:19 Tải xuống
Chapter 40 06-02-2019 10:38:25 Tải xuống
Chapter 41 06-02-2019 10:38:31 Tải xuống
Chapter 42 06-02-2019 10:38:37 Tải xuống
Chapter 43 06-02-2019 10:38:43 Tải xuống
Chapter 44 06-02-2019 10:38:49 Tải xuống
Chapter 45 06-02-2019 10:38:55 Tải xuống
Chapter 46 06-02-2019 10:39:01 Tải xuống
Chapter 47 06-02-2019 10:39:06 Tải xuống
Chapter 48 06-02-2019 10:39:12 Tải xuống
Chapter 49 06-02-2019 10:39:18 Tải xuống
Chapter 50 06-02-2019 10:39:24 Tải xuống
Chapter 51 06-02-2019 10:39:30 Tải xuống
Chapter 52 06-02-2019 10:39:36 Tải xuống
Chapter 53 06-02-2019 10:39:43 Tải xuống
Chapter 54 06-02-2019 10:39:48 Tải xuống
Chapter 55 06-02-2019 10:39:54 Tải xuống
Chapter 56 06-02-2019 10:40:00 Tải xuống
Chapter 57 06-02-2019 10:40:06 Tải xuống
Chapter 58 06-02-2019 10:40:12 Tải xuống
Chapter 59 06-02-2019 10:40:18 Tải xuống
Chapter 60 06-02-2019 10:40:24 Tải xuống
Chapter 61 06-02-2019 10:40:30 Tải xuống
Chapter 62 06-02-2019 10:40:36 Tải xuống
Chapter 63 06-02-2019 10:40:42 Tải xuống
Chapter 64 06-02-2019 10:40:48 Tải xuống
Chapter 65 05-05-2019 19:49:16 Tải xuống
Chapter 66 05-05-2019 19:49:18 Tải xuống
Chapter 67 05-05-2019 19:49:22 Tải xuống
Chapter 68 15-05-2019 04:18:20 Tải xuống
Chapter 69 07-06-2019 20:48:11 Tải xuống
Chapter 70 12-06-2019 06:07:27 Tải xuống
Chapter 71 16-06-2019 03:11:37 Tải xuống
Chapter 72.1 16-06-2019 01:04:12 Tải xuống
Chapter 72.2 15-06-2019 23:02:27 Tải xuống
Chapter 73 08-02-2019 00:02:36 Tải xuống
Chapter 73.1 16-06-2019 20:24:07 Tải xuống
Chapter 73.2 17-06-2019 20:30:13 Tải xuống
Chapter 74 08-02-2019 00:02:37 Tải xuống
Chapter 74.1 19-06-2019 21:00:19 Tải xuống
Chapter 74.2 20-06-2019 21:00:17 Tải xuống
Chapter 75 08-02-2019 00:02:43 Tải xuống
Chapter 75.1 21-06-2019 21:24:10 Tải xuống
Chapter 75.2 22-06-2019 22:00:14 Tải xuống
Chapter 76 08-02-2019 00:02:44 Tải xuống
Chapter 76.1 23-06-2019 20:48:10 Tải xuống
Chapter 76.2 24-06-2019 19:48:25 Tải xuống
Chapter 77 08-02-2019 00:02:44 Tải xuống
Chapter 77.1 25-06-2019 21:24:15 Tải xuống
Chapter 77.2 26-06-2019 20:48:23 Tải xuống
Chapter 78 08-02-2019 00:02:44 Tải xuống
Chapter 78.1 27-06-2019 20:42:28 Tải xuống
Chapter 78.2 29-06-2019 09:01:59 Tải xuống
Chapter 79 08-02-2019 00:02:45 Tải xuống
Chapter 79.1 29-06-2019 21:42:12 Tải xuống
Chapter 79.2 30-06-2019 20:24:14 Tải xuống
Chapter 80 08-02-2019 00:02:45 Tải xuống
Chapter 80.1 01-07-2019 21:01:08 Tải xuống
Chapter 80.2 02-07-2019 20:24:12 Tải xuống
Chapter 81 08-02-2019 00:02:46 Tải xuống
Chapter 81.1 03-07-2019 21:18:12 Tải xuống
Chapter 81.2 04-07-2019 21:24:05 Tải xuống
Chapter 82 08-02-2019 00:02:47 Tải xuống
Chapter 82.1 06-07-2019 21:06:08 Tải xuống
Chapter 82.2 06-07-2019 21:12:11 Tải xuống
Chapter 83 08-02-2019 00:02:53 Tải xuống
Chapter 83.1 07-07-2019 21:00:33 Tải xuống
Chapter 83.2 08-07-2019 21:06:33 Tải xuống
Chapter 84 09-07-2019 21:42:12 Tải xuống
Chapter 85 08-02-2019 00:03:05 Tải xuống
Chapter 85.1 11-07-2019 22:00:18 Tải xuống
Chapter 85.2 12-07-2019 22:18:08 Tải xuống
Chapter 86 08-02-2019 00:03:11 Tải xuống
Chapter 86.1 15-07-2019 21:06:15 Tải xuống
Chapter 86.2 18-07-2019 23:41:52 Tải xuống
Chapter 87.1 24-07-2019 23:39:15 Tải xuống
Chapter 87.2 26-07-2019 12:04:26 Tải xuống
Chapter 88 08-02-2019 00:03:23 Tải xuống
Chapter 88.1 30-07-2019 06:04:03 Tải xuống
Chapter 88.2 29-07-2019 22:02:01 Tải xuống
Chapter 89 08-02-2019 00:03:29 Tải xuống
Chapter 89.1 30-07-2019 06:08:21 Tải xuống
Chapter 89.2 29-07-2019 21:18:09 Tải xuống
Chapter 90.1 31-07-2019 14:06:08 Tải xuống
Chapter 90.2 01-08-2019 21:06:14 Tải xuống
Chapter 91 13-08-2019 21:50:34 Tải xuống
Chapter 91.1 02-08-2019 20:36:16 Tải xuống
Chapter 91.2 04-08-2019 20:48:15 Tải xuống
Chapter 92 08-02-2019 00:03:41 Tải xuống
Chapter 92.1 06-08-2019 22:22:24 Tải xuống
Chapter 92.2 07-08-2019 21:48:13 Tải xuống
Chapter 93 08-02-2019 00:03:47 Tải xuống
Chapter 93.1 09-08-2019 21:30:23 Tải xuống
Chapter 93.2 10-08-2019 21:14:07 Tải xuống
Chapter 94 08-02-2019 00:03:53 Tải xuống
Chapter 94.1 11-08-2019 20:36:22 Tải xuống
Chapter 94.2 12-08-2019 20:00:23 Tải xuống
Chapter 95 08-02-2019 00:03:59 Tải xuống
Chapter 95.1 13-08-2019 20:00:14 Tải xuống
Chapter 95.2 14-08-2019 20:00:22 Tải xuống
Chapter 96 08-02-2019 00:04:05 Tải xuống
Chapter 96.1 15-08-2019 19:06:17 Tải xuống
Chapter 96.2 17-08-2019 20:55:12 Tải xuống
Chapter 97.1 19-08-2019 21:18:39 Tải xuống
Chapter 97.2 20-08-2019 19:30:14 Tải xuống
Chapter 98 30-08-2019 20:42:56 Tải xuống
Chapter 98.1 21-08-2019 21:36:16 Tải xuống
Chapter 98.2 22-08-2019 21:36:32 Tải xuống
Chapter 99 30-08-2019 20:48:10 Tải xuống
Chapter 99.1 23-08-2019 21:00:20 Tải xuống
Chapter 99.2 25-08-2019 20:54:12 Tải xuống
Chapter 100.1 03-09-2019 19:54:08 Tải xuống
Chapter 100.2 05-09-2019 21:00:13 Tải xuống
Chapter 101 08-09-2019 20:24:09 Tải xuống
Chapter 101.2 09-09-2019 20:06:31 Tải xuống
Chapter 102.1 11-09-2019 20:48:10 Tải xuống
Chapter 102.2 12-09-2019 20:42:12 Tải xuống
Chapter 103.1 16-09-2019 20:12:09 Tải xuống
Chapter 103.2 16-10-2019 22:34:48 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM