Loading...

Linh Kiếm Tôn

Tác giả: Lưu Hạ
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 25-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đắp. Linh Kiếm trường khiếu, thiên địa tam giới, ngã vi chí tôn!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 249 25-05-2020 09:13:07 Tải xuống
Chapter 248 23-05-2020 09:18:37 Tải xuống
Chapter 247 16-05-2020 20:40:06 Tải xuống
Chapter 246 25-04-2020 09:18:09 Tải xuống
Chapter 245 11-04-2020 18:34:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 15-01-2019 18:30:09 Tải xuống
Chapter 1 11-09-2019 11:54:59 Tải xuống
Chapter 2 11-09-2019 11:55:11 Tải xuống
Chapter 3 21-03-2019 01:42:41 Tải xuống
Chapter 4 31-03-2019 07:54:38 Tải xuống
Chapter 5 21-03-2019 01:42:47 Tải xuống
Chapter 6 21-03-2019 01:42:50 Tải xuống
Chapter 7 21-03-2019 01:42:53 Tải xuống
Chapter 8 21-03-2019 01:42:56 Tải xuống
Chapter 9 24-09-2019 13:44:10 Tải xuống
Chapter 10 21-03-2019 01:43:02 Tải xuống
Chapter 11 21-03-2019 01:43:05 Tải xuống
Chapter 12 21-03-2019 01:43:08 Tải xuống
Chapter 13 21-03-2019 01:43:11 Tải xuống
Chapter 14 21-03-2019 01:43:14 Tải xuống
Chapter 15 21-03-2019 01:43:17 Tải xuống
Chapter 16 21-03-2019 01:43:20 Tải xuống
Chapter 17 21-03-2019 01:43:23 Tải xuống
Chapter 18 21-03-2019 01:43:26 Tải xuống
Chapter 19 21-03-2019 01:43:29 Tải xuống
Chapter 20 21-03-2019 01:43:32 Tải xuống
Chapter 21 21-03-2019 01:43:35 Tải xuống
Chapter 22 21-03-2019 01:43:38 Tải xuống
Chapter 23 21-03-2019 01:43:41 Tải xuống
Chapter 24 21-03-2019 01:43:47 Tải xuống
Chapter 25 21-03-2019 01:43:50 Tải xuống
Chapter 26 21-03-2019 01:43:53 Tải xuống
Chapter 27 21-03-2019 01:43:56 Tải xuống
Chapter 28 21-03-2019 01:43:59 Tải xuống
Chapter 29 21-03-2019 01:44:02 Tải xuống
Chapter 30 21-03-2019 01:44:05 Tải xuống
Chapter 31 21-03-2019 01:44:05 Tải xuống
Chapter 32 21-03-2019 01:44:08 Tải xuống
Chapter 33 21-03-2019 01:44:11 Tải xuống
Chapter 34 21-03-2019 01:44:14 Tải xuống
Chapter 35 25-05-2019 19:00:20 Tải xuống
Chapter 36 21-03-2019 01:44:20 Tải xuống
Chapter 37 21-03-2019 01:44:23 Tải xuống
Chapter 38 21-03-2019 01:44:26 Tải xuống
Chapter 39 21-03-2019 01:44:29 Tải xuống
Chapter 40 21-03-2019 01:44:32 Tải xuống
Chapter 41 21-03-2019 01:44:35 Tải xuống
Chapter 42 21-03-2019 01:44:38 Tải xuống
Chapter 43 21-03-2019 01:44:41 Tải xuống
Chapter 44 21-03-2019 01:44:44 Tải xuống
Chapter 45 21-03-2019 01:44:47 Tải xuống
Chapter 46 21-03-2019 01:44:50 Tải xuống
Chapter 47 21-03-2019 01:44:53 Tải xuống
Chapter 48 21-03-2019 01:44:56 Tải xuống
Chapter 49 21-03-2019 01:44:59 Tải xuống
Chapter 50 04-05-2019 16:30:33 Tải xuống
Chapter 51 22-05-2019 06:27:56 Tải xuống
Chapter 52 21-03-2019 01:45:08 Tải xuống
Chapter 53 21-03-2019 01:45:10 Tải xuống
Chapter 54 21-03-2019 01:45:14 Tải xuống
Chapter 55 22-05-2019 06:30:35 Tải xuống
Chapter 56 21-03-2019 01:45:20 Tải xuống
Chapter 57 22-05-2019 06:33:41 Tải xuống
Chapter 58 21-03-2019 01:45:25 Tải xuống
Chapter 59 21-03-2019 01:45:28 Tải xuống
Chapter 60 18-08-2019 11:46:09 Tải xuống
Chapter 61 22-05-2019 06:38:26 Tải xuống
Chapter 62 21-03-2019 01:45:38 Tải xuống
Chapter 63 31-05-2019 09:26:06 Tải xuống
Chapter 64 31-05-2019 09:31:22 Tải xuống
Chapter 65 31-05-2019 09:33:34 Tải xuống
Chapter 66 04-05-2019 16:30:50 Tải xuống
Chapter 67 31-05-2019 09:54:03 Tải xuống
Chapter 68 31-05-2019 09:55:27 Tải xuống
Chapter 69 21-03-2019 01:45:58 Tải xuống
Chapter 70 21-03-2019 01:46:01 Tải xuống
Chapter 71 18-06-2019 06:35:14 Tải xuống
Chapter 72 21-03-2019 01:46:08 Tải xuống
Chapter 73 31-05-2019 12:06:21 Tải xuống
Chapter 74 18-08-2019 11:45:22 Tải xuống
Chapter 75 21-03-2019 01:46:20 Tải xuống
Chapter 76 21-03-2019 01:46:23 Tải xuống
Chapter 77 21-03-2019 01:46:26 Tải xuống
Chapter 78 31-05-2019 12:15:42 Tải xuống
Chapter 79 11-09-2019 18:18:38 Tải xuống
Chapter 80 11-09-2019 18:18:47 Tải xuống
Chapter 81 11-09-2019 18:18:56 Tải xuống
Chapter 82 21-03-2019 01:46:38 Tải xuống
Chapter 83 31-05-2019 12:29:09 Tải xuống
Chapter 84 21-03-2019 01:46:44 Tải xuống
Chapter 85 21-03-2019 01:46:47 Tải xuống
Chapter 86 12-06-2019 21:15:19 Tải xuống
Chapter 87 31-05-2019 12:34:37 Tải xuống
Chapter 88 31-05-2019 12:39:30 Tải xuống
Chapter 89 21-03-2019 01:46:59 Tải xuống
Chapter 90 21-03-2019 01:47:02 Tải xuống
Chapter 91 31-05-2019 12:43:33 Tải xuống
Chapter 92 21-03-2019 01:47:08 Tải xuống
Chapter 93 21-03-2019 01:47:11 Tải xuống
Chapter 94 31-05-2019 14:47:31 Tải xuống
Chapter 95 31-05-2019 14:47:51 Tải xuống
Chapter 96 21-03-2019 01:47:20 Tải xuống
Chapter 97 31-05-2019 15:34:21 Tải xuống
Chapter 98 31-05-2019 15:34:39 Tải xuống
Chapter 99 31-05-2019 15:39:48 Tải xuống
Chapter 100 18-08-2019 11:43:58 Tải xuống
Chapter 101 31-05-2019 15:40:03 Tải xuống
Chapter 102 31-05-2019 15:46:18 Tải xuống
Chapter 103 31-05-2019 16:20:57 Tải xuống
Chapter 104 21-03-2019 01:47:47 Tải xuống
Chapter 105 31-05-2019 16:25:31 Tải xuống
Chapter 106 31-05-2019 16:24:54 Tải xuống
Chapter 107 21-03-2019 01:47:56 Tải xuống
Chapter 108 21-03-2019 01:47:59 Tải xuống
Chapter 109 21-03-2019 01:48:02 Tải xuống
Chapter 110 15-01-2019 18:35:39 Tải xuống
Chapter 111 31-05-2019 17:19:34 Tải xuống
Chapter 112 31-05-2019 17:19:52 Tải xuống
Chapter 113 21-03-2019 01:48:08 Tải xuống
Chapter 114 21-03-2019 01:48:11 Tải xuống
Chapter 115 31-05-2019 17:48:18 Tải xuống
Chapter 116 15-01-2019 18:35:57 Tải xuống
Chapter 117 31-05-2019 17:50:57 Tải xuống
Chapter 118 21-03-2019 01:48:17 Tải xuống
Chapter 119 21-03-2019 01:48:20 Tải xuống
Chapter 120 15-01-2019 18:36:08 Tải xuống
Chapter 121 15-01-2019 18:36:11 Tải xuống
Chapter 122 15-01-2019 18:36:14 Tải xuống
Chapter 123 15-01-2019 18:36:17 Tải xuống
Chapter 124 31-05-2019 18:01:28 Tải xuống
Chapter 125 15-01-2019 18:36:24 Tải xuống
Chapter 126 15-01-2019 18:36:26 Tải xuống
Chapter 127 15-01-2019 18:36:29 Tải xuống
Chapter 128 15-01-2019 18:36:32 Tải xuống
Chapter 129 15-01-2019 18:36:35 Tải xuống
Chapter 130 15-01-2019 18:36:38 Tải xuống
Chapter 131 04-05-2019 16:33:12 Tải xuống
Chapter 132 15-01-2019 18:36:44 Tải xuống
Chapter 133 15-01-2019 18:36:47 Tải xuống
Chapter 134 15-01-2019 18:36:50 Tải xuống
Chapter 135 15-01-2019 18:36:53 Tải xuống
Chapter 136 21-03-2019 01:48:23 Tải xuống
Chapter 137 15-01-2019 18:36:59 Tải xuống
Chapter 138 21-03-2019 01:48:26 Tải xuống
Chapter 139 15-01-2019 18:37:06 Tải xuống
Chapter 140 15-01-2019 18:37:09 Tải xuống
Chapter 141 15-01-2019 18:37:12 Tải xuống
Chapter 142 15-01-2019 18:37:15 Tải xuống
Chapter 143 15-01-2019 18:37:18 Tải xuống
Chapter 144 15-01-2019 18:37:21 Tải xuống
Chapter 145 15-01-2019 18:37:24 Tải xuống
Chapter 146 15-01-2019 18:37:27 Tải xuống
Chapter 147 15-01-2019 18:37:30 Tải xuống
Chapter 148 15-01-2019 18:37:33 Tải xuống
Chapter 149 16-01-2019 18:50:06 Tải xuống
Chapter 150 19-01-2019 16:32:09 Tải xuống
Chapter 151 23-01-2019 13:06:19 Tải xuống
Chapter 152 23-01-2019 13:06:23 Tải xuống
Chapter 153 24-02-2019 15:02:20 Tải xuống
Chapter 154 24-02-2019 16:02:45 Tải xuống
Chapter 154: -155 30-10-2019 19:07:21 Tải xuống
Chapter 155 24-02-2019 16:03:17 Tải xuống
Chapter 156 23-02-2019 22:01:08 Tải xuống
Chapter 157 24-02-2019 16:03:20 Tải xuống
Chapter 158 21-03-2019 01:48:29 Tải xuống
Chapter 159 21-03-2019 01:48:32 Tải xuống
Chapter 160 21-03-2019 01:48:35 Tải xuống
Chapter 161 21-03-2019 01:48:38 Tải xuống
Chapter 162 21-03-2019 01:48:42 Tải xuống
Chapter 163 21-03-2019 01:48:44 Tải xuống
Chapter 164 21-03-2019 01:48:47 Tải xuống
Chapter 165 21-03-2019 01:48:50 Tải xuống
Chapter 166 21-03-2019 21:00:12 Tải xuống
Chapter 167 31-03-2019 07:54:45 Tải xuống
Chapter 168 31-03-2019 07:54:48 Tải xuống
Chapter 169 31-03-2019 07:54:53 Tải xuống
Chapter 170 08-04-2019 23:15:31 Tải xuống
Chapter 171 04-05-2019 16:32:11 Tải xuống
Chapter 172 04-05-2019 16:32:11 Tải xuống
Chapter 173 04-05-2019 16:32:14 Tải xuống
Chapter 174 04-05-2019 16:32:42 Tải xuống
Chapter 175 04-05-2019 16:32:22 Tải xuống
Chapter 176 04-05-2019 22:04:21 Tải xuống
Chapter 177 04-05-2019 16:32:28 Tải xuống
Chapter 178 04-05-2019 16:32:29 Tải xuống
Chapter 179 04-05-2019 16:32:32 Tải xuống
Chapter 180 09-05-2019 00:01:20 Tải xuống
Chapter 181 11-05-2019 01:36:29 Tải xuống
Chapter 182 13-05-2019 01:00:17 Tải xuống
Chapter 183 16-05-2019 21:36:11 Tải xuống
Chapter 184 18-05-2019 21:30:08 Tải xuống
Chapter 185 20-05-2019 21:54:09 Tải xuống
Chapter 186 28-05-2019 09:12:39 Tải xuống
Chapter 187 02-07-2019 12:00:30 Tải xuống
Chapter 188 04-07-2019 12:00:37 Tải xuống
Chapter 189 06-07-2019 13:00:16 Tải xuống
Chapter 190 23-09-2019 18:07:55 Tải xuống
Chapter 191 12-07-2019 21:06:20 Tải xuống
Chapter 192 30-07-2019 06:05:36 Tải xuống
Chapter 193 30-07-2019 01:00:19 Tải xuống
Chapter 194 25-08-2019 17:15:22 Tải xuống
Chapter 195 25-08-2019 17:15:24 Tải xuống
Chapter 196 25-08-2019 17:15:27 Tải xuống
Chapter 197 25-08-2019 17:15:31 Tải xuống
Chapter 198 25-08-2019 17:15:34 Tải xuống
Chapter 199 25-08-2019 17:15:37 Tải xuống
Chapter 200 25-08-2019 17:15:40 Tải xuống
Chapter 201 25-08-2019 17:15:43 Tải xuống
Chapter 202 25-08-2019 17:15:45 Tải xuống
Chapter 203 25-08-2019 17:15:48 Tải xuống
Chapter 204 25-08-2019 17:15:52 Tải xuống
Chapter 205 25-08-2019 17:15:56 Tải xuống
Chapter 206 25-08-2019 17:15:57 Tải xuống
Chapter 207 25-08-2019 17:16:02 Tải xuống
Chapter 208 25-08-2019 17:16:04 Tải xuống
Chapter 209 25-08-2019 17:16:06 Tải xuống
Chapter 210 25-08-2019 17:16:09 Tải xuống
Chapter 211 25-08-2019 17:16:12 Tải xuống
Chapter 212 25-08-2019 17:16:16 Tải xuống
Chapter 213 25-08-2019 17:16:17 Tải xuống
Chapter 214 25-08-2019 17:16:22 Tải xuống
Chapter 215 25-08-2019 17:16:25 Tải xuống
Chapter 216 25-08-2019 17:16:26 Tải xuống
Chapter 217 25-08-2019 17:16:31 Tải xuống
Chapter 218 25-08-2019 17:16:34 Tải xuống
Chapter 219 25-08-2019 17:16:36 Tải xuống
Chapter 220 25-08-2019 17:16:38 Tải xuống
Chapter 221 25-08-2019 17:16:42 Tải xuống
Chapter 222 25-08-2019 17:16:45 Tải xuống
Chapter 223 26-08-2019 10:06:13 Tải xuống
Chapter 224 03-09-2019 12:12:34 Tải xuống
Chapter 225 03-09-2019 12:12:37 Tải xuống
Chapter 226 21-09-2019 12:06:12 Tải xuống
Chapter 227 23-09-2019 12:00:06 Tải xuống
Chapter 228 07-10-2019 01:09:12 Tải xuống
Chapter 229 23-10-2019 21:36:47 Tải xuống
Chapter 230 18-03-2020 01:02:18 Tải xuống
Chapter 231 30-10-2019 19:07:00 Tải xuống
Chapter 232 02-11-2019 20:51:04 Tải xuống
Chapter 233 07-11-2019 21:35:20 Tải xuống
Chapter 234 15-11-2019 21:06:42 Tải xuống
Chapter 235 29-11-2019 21:53:20 Tải xuống
Chapter 236 01-12-2019 21:12:57 Tải xuống
Chapter 237 09-01-2020 00:18:43 Tải xuống
Chapter 238 10-01-2020 21:19:13 Tải xuống
Chapter 239 12-01-2020 23:27:52 Tải xuống
Chapter 240 14-01-2020 21:18:38 Tải xuống
Chapter 241 30-01-2020 20:19:41 Tải xuống
Chapter 242 08-03-2020 00:22:14 Tải xuống
Chapter 243 04-04-2020 09:07:43 Tải xuống
Chapter 244 08-04-2020 09:20:09 Tải xuống
Chapter 245 11-04-2020 18:34:12 Tải xuống
Chapter 246 25-04-2020 09:18:09 Tải xuống
Chapter 247 16-05-2020 20:40:06 Tải xuống
Chapter 248 23-05-2020 09:18:37 Tải xuống
Chapter 249 25-05-2020 09:13:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM