Loading...

Linh Kiếm Tôn

Tác giả: Lưu Hạ
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Sci-fi , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đắp. Linh Kiếm trường khiếu, thiên địa tam giới, ngã vi chí tôn!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 333 15-09-2020 08:42:02 Tải xuống
Chapter 332 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 331 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 330 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 329 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 15-01-2019 18:30:09 Tải xuống
Chapter 1 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 2 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 3 21-03-2019 01:42:41 Tải xuống
Chapter 4 31-03-2019 07:54:38 Tải xuống
Chapter 5 21-03-2019 01:42:47 Tải xuống
Chapter 6 21-03-2019 01:42:50 Tải xuống
Chapter 7 21-03-2019 01:42:53 Tải xuống
Chapter 8 21-03-2019 01:42:56 Tải xuống
Chapter 9 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 10 21-03-2019 01:43:02 Tải xuống
Chapter 11 21-03-2019 01:43:05 Tải xuống
Chapter 12 21-03-2019 01:43:08 Tải xuống
Chapter 13 21-03-2019 01:43:11 Tải xuống
Chapter 14 21-03-2019 01:43:14 Tải xuống
Chapter 15 21-03-2019 01:43:17 Tải xuống
Chapter 16 21-03-2019 01:43:20 Tải xuống
Chapter 17 21-03-2019 01:43:23 Tải xuống
Chapter 18 21-03-2019 01:43:26 Tải xuống
Chapter 19 21-03-2019 01:43:29 Tải xuống
Chapter 20 21-03-2019 01:43:32 Tải xuống
Chapter 21 21-03-2019 01:43:35 Tải xuống
Chapter 22 21-03-2019 01:43:38 Tải xuống
Chapter 23 21-03-2019 01:43:41 Tải xuống
Chapter 24 21-03-2019 01:43:47 Tải xuống
Chapter 25 21-03-2019 01:43:50 Tải xuống
Chapter 26 21-03-2019 01:43:53 Tải xuống
Chapter 27 21-03-2019 01:43:56 Tải xuống
Chapter 28 21-03-2019 01:43:59 Tải xuống
Chapter 29 21-03-2019 01:44:02 Tải xuống
Chapter 30 21-03-2019 01:44:05 Tải xuống
Chapter 31 21-03-2019 01:44:05 Tải xuống
Chapter 32 21-03-2019 01:44:08 Tải xuống
Chapter 33 21-03-2019 01:44:11 Tải xuống
Chapter 34 21-03-2019 01:44:14 Tải xuống
Chapter 35 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 36 21-03-2019 01:44:20 Tải xuống
Chapter 37 21-03-2019 01:44:23 Tải xuống
Chapter 38 21-03-2019 01:44:26 Tải xuống
Chapter 39 21-03-2019 01:44:29 Tải xuống
Chapter 40 21-03-2019 01:44:32 Tải xuống
Chapter 41 21-03-2019 01:44:35 Tải xuống
Chapter 42 21-03-2019 01:44:38 Tải xuống
Chapter 43 21-03-2019 01:44:41 Tải xuống
Chapter 44 21-03-2019 01:44:44 Tải xuống
Chapter 45 21-03-2019 01:44:47 Tải xuống
Chapter 46 21-03-2019 01:44:50 Tải xuống
Chapter 47 21-03-2019 01:44:53 Tải xuống
Chapter 48 21-03-2019 01:44:56 Tải xuống
Chapter 49 21-03-2019 01:44:59 Tải xuống
Chapter 50 04-05-2019 16:30:33 Tải xuống
Chapter 51 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 52 21-03-2019 01:45:08 Tải xuống
Chapter 53 21-03-2019 01:45:10 Tải xuống
Chapter 54 21-03-2019 01:45:14 Tải xuống
Chapter 55 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 56 21-03-2019 01:45:20 Tải xuống
Chapter 57 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 58 21-03-2019 01:45:25 Tải xuống
Chapter 59 21-03-2019 01:45:28 Tải xuống
Chapter 60 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 61 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 62 21-03-2019 01:45:38 Tải xuống
Chapter 63 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 64 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 65 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 66 04-05-2019 16:30:50 Tải xuống
Chapter 67 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 68 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 69 21-03-2019 01:45:58 Tải xuống
Chapter 70 21-03-2019 01:46:01 Tải xuống
Chapter 71 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 72 21-03-2019 01:46:08 Tải xuống
Chapter 73 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 74 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 75 21-03-2019 01:46:20 Tải xuống
Chapter 76 21-03-2019 01:46:23 Tải xuống
Chapter 77 21-03-2019 01:46:26 Tải xuống
Chapter 78 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 79 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 80 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 81 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 82 21-03-2019 01:46:38 Tải xuống
Chapter 83 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 84 21-03-2019 01:46:44 Tải xuống
Chapter 85 21-03-2019 01:46:47 Tải xuống
Chapter 86 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 87 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 88 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 89 21-03-2019 01:46:59 Tải xuống
Chapter 90 21-03-2019 01:47:02 Tải xuống
Chapter 91 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 92 21-03-2019 01:47:08 Tải xuống
Chapter 93 21-03-2019 01:47:11 Tải xuống
Chapter 94 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 95 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 96 21-03-2019 01:47:20 Tải xuống
Chapter 97 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 98 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 99 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 100 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 101 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 102 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 103 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 104 21-03-2019 01:47:47 Tải xuống
Chapter 105 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 106 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 107 21-03-2019 01:47:56 Tải xuống
Chapter 108 21-03-2019 01:47:59 Tải xuống
Chapter 109 21-03-2019 01:48:02 Tải xuống
Chapter 110 15-01-2019 18:35:39 Tải xuống
Chapter 111 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 112 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 113 21-03-2019 01:48:08 Tải xuống
Chapter 114 21-03-2019 01:48:11 Tải xuống
Chapter 115 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 116 15-01-2019 18:35:57 Tải xuống
Chapter 117 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 118 21-03-2019 01:48:17 Tải xuống
Chapter 119 21-03-2019 01:48:20 Tải xuống
Chapter 120 15-01-2019 18:36:08 Tải xuống
Chapter 121 15-01-2019 18:36:11 Tải xuống
Chapter 122 15-01-2019 18:36:14 Tải xuống
Chapter 123 15-01-2019 18:36:17 Tải xuống
Chapter 124 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 125 15-01-2019 18:36:24 Tải xuống
Chapter 126 15-01-2019 18:36:26 Tải xuống
Chapter 127 15-01-2019 18:36:29 Tải xuống
Chapter 128 15-01-2019 18:36:32 Tải xuống
Chapter 129 15-01-2019 18:36:35 Tải xuống
Chapter 130 15-01-2019 18:36:38 Tải xuống
Chapter 131 04-05-2019 16:33:12 Tải xuống
Chapter 132 15-01-2019 18:36:44 Tải xuống
Chapter 133 15-01-2019 18:36:47 Tải xuống
Chapter 134 15-01-2019 18:36:50 Tải xuống
Chapter 135 15-01-2019 18:36:53 Tải xuống
Chapter 136 21-03-2019 01:48:23 Tải xuống
Chapter 137 15-01-2019 18:36:59 Tải xuống
Chapter 138 21-03-2019 01:48:26 Tải xuống
Chapter 139 15-01-2019 18:37:06 Tải xuống
Chapter 140 15-01-2019 18:37:09 Tải xuống
Chapter 141 15-01-2019 18:37:12 Tải xuống
Chapter 142 15-01-2019 18:37:15 Tải xuống
Chapter 143 15-01-2019 18:37:18 Tải xuống
Chapter 144 15-01-2019 18:37:21 Tải xuống
Chapter 145 15-01-2019 18:37:24 Tải xuống
Chapter 146 15-01-2019 18:37:27 Tải xuống
Chapter 147 15-01-2019 18:37:30 Tải xuống
Chapter 148 15-01-2019 18:37:33 Tải xuống
Chapter 149 16-01-2019 18:50:06 Tải xuống
Chapter 150 19-01-2019 16:32:09 Tải xuống
Chapter 151 23-01-2019 13:06:19 Tải xuống
Chapter 152 23-01-2019 13:06:23 Tải xuống
Chapter 153 24-02-2019 15:02:20 Tải xuống
Chapter 154 24-02-2019 16:02:45 Tải xuống
Chapter 154: -155 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 155 24-02-2019 16:03:17 Tải xuống
Chapter 156 23-02-2019 22:01:08 Tải xuống
Chapter 157 24-02-2019 16:03:20 Tải xuống
Chapter 158 21-03-2019 01:48:29 Tải xuống
Chapter 159 21-03-2019 01:48:32 Tải xuống
Chapter 160 21-03-2019 01:48:35 Tải xuống
Chapter 161 21-03-2019 01:48:38 Tải xuống
Chapter 162 21-03-2019 01:48:42 Tải xuống
Chapter 163 21-03-2019 01:48:44 Tải xuống
Chapter 164 21-03-2019 01:48:47 Tải xuống
Chapter 165 21-03-2019 01:48:50 Tải xuống
Chapter 166 21-03-2019 21:00:12 Tải xuống
Chapter 167 31-03-2019 07:54:45 Tải xuống
Chapter 168 31-03-2019 07:54:48 Tải xuống
Chapter 169 31-03-2019 07:54:53 Tải xuống
Chapter 170 08-04-2019 23:15:31 Tải xuống
Chapter 171 04-05-2019 16:32:11 Tải xuống
Chapter 172 04-05-2019 16:32:11 Tải xuống
Chapter 173 04-05-2019 16:32:14 Tải xuống
Chapter 174 04-05-2019 16:32:42 Tải xuống
Chapter 175 04-05-2019 16:32:22 Tải xuống
Chapter 176 04-05-2019 22:04:21 Tải xuống
Chapter 177 04-05-2019 16:32:28 Tải xuống
Chapter 178 04-05-2019 16:32:29 Tải xuống
Chapter 179 04-05-2019 16:32:32 Tải xuống
Chapter 180 09-05-2019 00:01:20 Tải xuống
Chapter 181 11-05-2019 01:36:29 Tải xuống
Chapter 182 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 183 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 184 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 185 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 186 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 187 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 188 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 189 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 190 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 191 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 192 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 193 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 194 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 195 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 196 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 197 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 198 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 199 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 200 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 201 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 202 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 203 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 204 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 205 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 206 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 207 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 208 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 209 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 210 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 211 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 212 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 213 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 214 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 215 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 216 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 217 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 218 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 219 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 220 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 221 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 222 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 223 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 224 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 225 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 226 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 227 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 228 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 229 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 230 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 231 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 232 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 233 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 234 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 235 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 236 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 237 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 238 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 239 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 240 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 241 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 242 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 243 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 244 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 245 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 246 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 247 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 248 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 249 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 250 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 251 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 252 13-09-2020 09:54:06 Tải xuống
Chapter 253 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 254 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 255 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 256 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 257 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 258 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 259 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 260 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 261 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 262 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 263 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 264 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 265 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 266 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 267 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 268 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 269 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 270 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 271 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 272 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 273 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 274 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 275 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 276 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 277 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 278 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 279 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 280 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 281 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 282 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 283 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 284 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 285 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 286 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 287 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 288 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 289 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 290 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 291 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 292 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 293 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 294 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 295 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 296 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 297 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 298 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 299 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 300 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 301 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 302 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 303 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 304 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 305 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 306 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 307 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 308 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 309 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 310 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 311 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 312 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 313 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 314 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 315 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 316 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 317 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 318 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 319 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 320 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 321 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 322 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 323 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 324 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 325 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 326 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 327 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 328 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 329 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 330 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 331 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 332 13-09-2020 09:54:07 Tải xuống
Chapter 333 15-09-2020 08:42:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh