Loading...

Võ Động Càn Khôn

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 13-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Phân Biệt Đẳng Cấp Thối Thể - Địa Nguyên Cảnh - Thiên Nguyên Cảnh - Nguyên Đan Cảnh - Tạo Khí Cảnh - Tạo Hình Cảnh - Tạo Hóa Cảnh - Niết Bàn Cảnh - Sinh Huyền Cảnh - Tử Huyền Cảnh - Chuyển Luân Cảnh - Luân Hồi Cảnh - Tổ Cảnh
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 103 13-05-2020 19:43:41 Tải xuống
Chapter 102 11-05-2020 19:36:07 Tải xuống
Chapter 101 21-02-2020 10:36:10 Tải xuống
Chapter 100 19-02-2020 17:34:39 Tải xuống
Chapter 99 17-02-2020 11:48:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 18-01-2019 21:40:10 Tải xuống
Chapter 1 18-01-2019 21:40:13 Tải xuống
Chapter 2 18-01-2019 21:40:16 Tải xuống
Chapter 3 18-01-2019 21:40:19 Tải xuống
Chapter 4 09-06-2019 23:45:52 Tải xuống
Chapter 5 09-06-2019 23:48:16 Tải xuống
Chapter 6 09-06-2019 23:51:18 Tải xuống
Chapter 7 09-06-2019 23:53:58 Tải xuống
Chapter 8 26-09-2019 16:25:54 Tải xuống
Chapter 9 18-01-2019 21:40:37 Tải xuống
Chapter 10 26-09-2019 16:31:07 Tải xuống
Chapter 11 26-09-2019 16:33:33 Tải xuống
Chapter 12 26-09-2019 16:36:10 Tải xuống
Chapter 13 26-09-2019 16:39:16 Tải xuống
Chapter 14 26-09-2019 16:43:06 Tải xuống
Chapter 15 26-09-2019 16:45:55 Tải xuống
Chapter 16 26-09-2019 16:48:30 Tải xuống
Chapter 17 26-09-2019 16:50:15 Tải xuống
Chapter 18 26-09-2019 16:53:06 Tải xuống
Chapter 19 26-09-2019 16:54:38 Tải xuống
Chapter 20 26-09-2019 16:55:52 Tải xuống
Chapter 21 26-09-2019 16:59:09 Tải xuống
Chapter 22 26-09-2019 17:02:23 Tải xuống
Chapter 23 26-09-2019 17:05:38 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2019 17:10:28 Tải xuống
Chapter 25 26-09-2019 17:14:06 Tải xuống
Chapter 26 26-09-2019 17:17:34 Tải xuống
Chapter 27 26-09-2019 17:19:31 Tải xuống
Chapter 28 06-09-2019 10:20:58 Tải xuống
Chapter 29 18-01-2019 21:41:36 Tải xuống
Chapter 30 18-01-2019 21:41:39 Tải xuống
Chapter 31 26-09-2019 18:10:42 Tải xuống
Chapter 32 30-06-2019 12:09:31 Tải xuống
Chapter 33 20-04-2019 22:23:34 Tải xuống
Chapter 34 18-01-2019 21:41:51 Tải xuống
Chapter 35 18-01-2019 21:41:54 Tải xuống
Chapter 36 18-01-2019 21:41:57 Tải xuống
Chapter 37 26-09-2019 18:28:18 Tải xuống
Chapter 38 18-01-2019 21:42:03 Tải xuống
Chapter 39 01-04-2019 20:05:17 Tải xuống
Chapter 40 26-09-2019 18:42:06 Tải xuống
Chapter 41 26-09-2019 18:45:44 Tải xuống
Chapter 42 21-04-2019 00:02:32 Tải xuống
Chapter 43 03-09-2019 09:02:36 Tải xuống
Chapter 44 21-04-2019 00:09:13 Tải xuống
Chapter 45 21-04-2019 00:12:15 Tải xuống
Chapter 46 21-04-2019 00:15:37 Tải xuống
Chapter 47 08-07-2019 07:06:05 Tải xuống
Chapter 48 15-04-2019 18:26:40 Tải xuống
Chapter 49 26-09-2019 19:12:36 Tải xuống
Chapter 50 18-01-2019 21:42:39 Tải xuống
Chapter 51 08-07-2019 08:17:56 Tải xuống
Chapter 52 08-07-2019 08:18:40 Tải xuống
Chapter 53 08-07-2019 14:22:10 Tải xuống
Chapter 54 23-10-2019 10:51:19 Tải xuống
Chapter 55 26-09-2019 22:17:36 Tải xuống
Chapter 56 26-09-2019 22:21:04 Tải xuống
Chapter 57 26-09-2019 22:26:24 Tải xuống
Chapter 58 26-09-2019 22:30:18 Tải xuống
Chapter 59 21-04-2019 00:50:27 Tải xuống
Chapter 60 26-09-2019 22:36:18 Tải xuống
Chapter 61 08-07-2019 16:06:32 Tải xuống
Chapter 62 08-07-2019 16:06:50 Tải xuống
Chapter 63 26-09-2019 22:42:15 Tải xuống
Chapter 64 21-04-2019 01:00:52 Tải xuống
Chapter 65 26-09-2019 22:45:59 Tải xuống
Chapter 66 08-07-2019 16:19:48 Tải xuống
Chapter 67 08-07-2019 16:20:06 Tải xuống
Chapter 68 18-01-2019 21:43:33 Tải xuống
Chapter 69 01-10-2019 15:39:26 Tải xuống
Chapter 70 26-09-2019 22:54:45 Tải xuống
Chapter 71 09-07-2019 13:34:08 Tải xuống
Chapter 72 26-09-2019 22:58:33 Tải xuống
Chapter 73 18-01-2019 21:43:48 Tải xuống
Chapter 74 26-09-2019 23:12:36 Tải xuống
Chapter 75 21-04-2019 01:19:16 Tải xuống
Chapter 76 01-10-2019 16:03:49 Tải xuống
Chapter 77 18-01-2019 21:44:00 Tải xuống
Chapter 78 18-01-2019 21:44:03 Tải xuống
Chapter 79 18-01-2019 21:44:06 Tải xuống
Chapter 80 18-01-2019 21:44:09 Tải xuống
Chapter 81 31-03-2019 03:58:31 Tải xuống
Chapter 82 18-03-2019 19:24:41 Tải xuống
Chapter 83 22-04-2019 20:31:59 Tải xuống
Chapter 84 11-05-2019 12:38:17 Tải xuống
Chapter 85 17-06-2019 21:18:14 Tải xuống
Chapter 86 27-09-2019 11:35:39 Tải xuống
Chapter 87 13-07-2019 20:00:39 Tải xuống
Chapter 88 27-09-2019 11:41:45 Tải xuống
Chapter 89 24-08-2019 17:40:16 Tải xuống
Chapter 90 19-09-2019 22:52:34 Tải xuống
Chapter 91 31-08-2019 12:12:29 Tải xuống
Chapter 92 02-10-2019 15:18:01 Tải xuống
Chapter 93 05-10-2019 12:19:03 Tải xuống
Chapter 94 09-10-2019 10:37:26 Tải xuống
Chapter 95 12-10-2019 11:50:50 Tải xuống
Chapter 96 23-11-2019 10:30:44 Tải xuống
Chapter 97 11-12-2019 12:01:21 Tải xuống
Chapter 98 13-12-2019 12:00:57 Tải xuống
Chapter 99 17-02-2020 11:48:41 Tải xuống
Chapter 100 19-02-2020 17:34:39 Tải xuống
Chapter 101 21-02-2020 10:36:10 Tải xuống
Chapter 102 11-05-2020 19:36:07 Tải xuống
Chapter 103 13-05-2020 19:43:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh