Loading...

Nguyệt Trầm Ngâm

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 22-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế , trời Sinh thông minh , tư chất hơn người , nhưng do Sinh trong thời Loạn , nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát . Mười năm mài 1 kiếm , cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công 。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù , nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu , trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù , mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc ,.......
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 116 22-05-2020 21:19:37 Tải xuống
Chapter 115 21-04-2020 21:43:43 Tải xuống
Chapter 114 08-04-2020 21:22:11 Tải xuống
Chapter 113 08-04-2020 21:22:40 Tải xuống
Chapter 112 14-03-2020 18:37:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 19-01-2019 17:07:12 Tải xuống
Chapter 2 19-01-2019 17:07:17 Tải xuống
Chapter 3 19-01-2019 17:07:21 Tải xuống
Chapter 4 19-01-2019 17:07:23 Tải xuống
Chapter 5 19-01-2019 17:07:25 Tải xuống
Chapter 6 19-01-2019 17:07:27 Tải xuống
Chapter 7 19-01-2019 17:07:30 Tải xuống
Chapter 8 19-01-2019 17:07:33 Tải xuống
Chapter 9 19-01-2019 17:07:35 Tải xuống
Chapter 10 19-01-2019 17:07:39 Tải xuống
Chapter 11 19-01-2019 17:07:43 Tải xuống
Chapter 12 19-01-2019 17:07:49 Tải xuống
Chapter 13 19-01-2019 17:07:49 Tải xuống
Chapter 14 19-01-2019 17:07:51 Tải xuống
Chapter 15 19-01-2019 17:07:54 Tải xuống
Chapter 16 19-01-2019 17:07:57 Tải xuống
Chapter 17 19-01-2019 17:08:00 Tải xuống
Chapter 18 19-01-2019 17:08:03 Tải xuống
Chapter 19 19-01-2019 17:08:06 Tải xuống
Chapter 20 19-01-2019 17:08:09 Tải xuống
Chapter 21 19-01-2019 17:08:12 Tải xuống
Chapter 22 19-01-2019 17:08:15 Tải xuống
Chapter 23 19-01-2019 17:08:18 Tải xuống
Chapter 24 19-01-2019 17:08:22 Tải xuống
Chapter 25 19-01-2019 17:08:24 Tải xuống
Chapter 26 19-01-2019 17:08:27 Tải xuống
Chapter 27 19-01-2019 17:08:30 Tải xuống
Chapter 28 19-01-2019 17:08:33 Tải xuống
Chapter 29 19-01-2019 17:08:36 Tải xuống
Chapter 30 19-01-2019 17:08:42 Tải xuống
Chapter 31 19-01-2019 17:08:42 Tải xuống
Chapter 32 19-01-2019 17:08:45 Tải xuống
Chapter 33 19-01-2019 17:08:49 Tải xuống
Chapter 34 19-01-2019 17:08:51 Tải xuống
Chapter 35 19-01-2019 17:08:55 Tải xuống
Chapter 36 19-01-2019 17:08:57 Tải xuống
Chapter 37 19-01-2019 17:09:03 Tải xuống
Chapter 38 19-01-2019 17:09:03 Tải xuống
Chapter 39 19-01-2019 17:09:06 Tải xuống
Chapter 40 19-01-2019 17:09:08 Tải xuống
Chapter 41 19-01-2019 17:09:11 Tải xuống
Chapter 42 19-01-2019 17:09:14 Tải xuống
Chapter 43 19-01-2019 17:09:17 Tải xuống
Chapter 44 19-01-2019 17:09:21 Tải xuống
Chapter 45 19-01-2019 17:09:23 Tải xuống
Chapter 46 19-01-2019 17:09:26 Tải xuống
Chapter 47 19-01-2019 17:09:29 Tải xuống
Chapter 48 19-01-2019 17:09:33 Tải xuống
Chapter 49 19-01-2019 17:09:35 Tải xuống
Chapter 50 19-01-2019 17:09:38 Tải xuống
Chapter 51 19-01-2019 17:09:42 Tải xuống
Chapter 52 19-01-2019 17:09:45 Tải xuống
Chapter 53 19-01-2019 17:09:48 Tải xuống
Chapter 54 19-01-2019 17:09:51 Tải xuống
Chapter 55 19-01-2019 17:09:54 Tải xuống
Chapter 56 19-01-2019 17:09:57 Tải xuống
Chapter 57 19-01-2019 17:10:00 Tải xuống
Chapter 58 19-01-2019 17:10:03 Tải xuống
Chapter 59 19-01-2019 17:10:06 Tải xuống
Chapter 60 19-01-2019 17:10:09 Tải xuống
Chapter 61 19-01-2019 17:10:12 Tải xuống
Chapter 62 19-01-2019 17:10:15 Tải xuống
Chapter 63 19-01-2019 17:10:18 Tải xuống
Chapter 64 19-01-2019 17:10:21 Tải xuống
Chapter 65 19-01-2019 17:10:24 Tải xuống
Chapter 66 19-01-2019 17:10:27 Tải xuống
Chapter 67 19-01-2019 17:10:30 Tải xuống
Chapter 68 19-01-2019 17:10:33 Tải xuống
Chapter 69 19-01-2019 17:10:39 Tải xuống
Chapter 70 19-01-2019 17:10:42 Tải xuống
Chapter 71 19-01-2019 17:10:43 Tải xuống
Chapter 72 19-01-2019 17:10:45 Tải xuống
Chapter 73 19-01-2019 17:10:48 Tải xuống
Chapter 74 29-01-2019 21:16:48 Tải xuống
Chapter 75 29-01-2019 21:16:54 Tải xuống
Chapter 76 16-03-2019 09:10:11 Tải xuống
Chapter 77 16-03-2019 03:04:20 Tải xuống
Chapter 78 16-03-2019 07:07:35 Tải xuống
Chapter 79 26-03-2019 05:48:26 Tải xuống
Chapter 80 31-05-2019 04:26:05 Tải xuống
Chapter 81 31-05-2019 04:25:15 Tải xuống
Chapter 82 31-05-2019 09:30:11 Tải xuống
Chapter 83 31-05-2019 09:30:13 Tải xuống
Chapter 84 31-05-2019 05:14:23 Tải xuống
Chapter 85 31-05-2019 04:25:13 Tải xuống
Chapter 86 04-06-2019 12:12:05 Tải xuống
Chapter 87 21-06-2019 23:12:13 Tải xuống
Chapter 88 02-07-2019 21:18:33 Tải xuống
Chapter 89 29-07-2019 20:12:46 Tải xuống
Chapter 90 01-08-2019 20:06:18 Tải xuống
Chapter 91 06-08-2019 19:42:05 Tải xuống
Chapter 92 18-08-2019 12:36:16 Tải xuống
Chapter 93 08-09-2019 15:24:13 Tải xuống
Chapter 94 16-09-2019 14:12:08 Tải xuống
Chapter 95 20-10-2019 20:24:50 Tải xuống
Chapter 96 20-10-2019 21:01:47 Tải xuống
Chapter 97 06-11-2019 20:33:13 Tải xuống
Chapter 98 06-11-2019 20:32:44 Tải xuống
Chapter 99 22-11-2019 20:25:43 Tải xuống
Chapter 100 22-11-2019 20:24:44 Tải xuống
Chapter 101 28-12-2019 23:39:15 Tải xuống
Chapter 102 28-12-2019 23:35:44 Tải xuống
Chapter 103 28-12-2019 23:12:40 Tải xuống
Chapter 104 13-01-2020 21:04:43 Tải xuống
Chapter 105 13-01-2020 21:14:12 Tải xuống
Chapter 106 31-01-2020 19:42:48 Tải xuống
Chapter 107 08-02-2020 20:11:44 Tải xuống
Chapter 108 15-02-2020 21:12:13 Tải xuống
Chapter 109 15-02-2020 21:44:12 Tải xuống
Chapter 110 04-03-2020 20:43:12 Tải xuống
Chapter 111 14-03-2020 18:37:43 Tải xuống
Chapter 112 14-03-2020 18:37:11 Tải xuống
Chapter 113 08-04-2020 21:22:40 Tải xuống
Chapter 114 08-04-2020 21:22:11 Tải xuống
Chapter 115 21-04-2020 21:43:43 Tải xuống
Chapter 116 22-05-2020 21:19:37 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh