Tiểu hòa thượng

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện kể về nhóc Tiểu Hoà Thượng tên Nhất Viên đi tìm 12 linh thú và dùng sức mạnh của linh thú kết hợp với sức mạnh 12 sao tà, 12 đệ tử của Tiên Đạo Môn để chống lại Kasa đang dần trở lại sau 500 năm....Liệu Nhất Viên có thành công??? Xem truyện sẽ rõ.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 319 30-11-2018 12:47:27 Tải xuống
Chapter 318 30-11-2018 12:47:26 Tải xuống
Chapter 317 30-11-2018 12:47:25 Tải xuống
Chapter 316 30-11-2018 12:47:24 Tải xuống
Chapter 315 30-11-2018 12:47:23 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 12:42:04 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 12:42:04 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 12:42:05 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 12:42:06 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 12:42:07 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 12:42:08 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 12:42:09 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 12:42:10 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 12:42:11 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 12:42:12 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 12:42:13 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 12:42:14 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 12:42:15 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 12:42:16 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 12:42:17 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 12:42:18 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 12:42:19 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 12:42:20 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 12:42:20 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 12:42:22 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 12:42:23 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 12:42:24 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 12:42:25 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 12:42:26 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 12:42:27 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 12:42:28 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 12:42:29 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 12:42:30 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 12:42:31 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 12:42:32 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 12:42:33 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 12:42:34 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 12:42:35 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 12:42:36 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 12:42:37 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 12:42:38 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 12:42:39 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 12:42:40 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 12:42:41 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 12:42:42 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 12:42:43 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 12:42:44 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 12:42:45 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 12:42:46 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 12:42:47 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 12:42:48 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 12:42:49 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 12:42:50 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 12:42:51 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 12:42:52 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 12:42:53 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 12:42:54 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 12:42:54 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 12:42:56 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 12:42:57 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 12:42:58 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 12:42:59 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 12:43:00 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 12:43:01 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 12:43:03 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 12:43:04 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 12:43:06 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 12:43:06 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 12:43:07 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 12:43:08 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 12:43:09 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 12:43:10 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 12:43:11 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 12:43:12 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 12:43:13 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 12:43:14 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 12:43:15 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 12:43:16 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 12:43:17 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 12:43:18 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 12:43:19 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 12:43:20 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 12:43:21 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 12:43:22 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 12:43:23 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 12:43:24 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 12:43:25 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 12:43:27 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 12:43:27 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 12:43:28 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 12:43:29 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 12:43:30 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 12:43:31 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 12:43:32 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 12:43:33 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 12:43:35 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 12:43:36 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 12:43:36 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 12:43:37 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 12:43:38 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 12:43:39 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 12:43:40 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 12:43:41 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 12:43:42 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 12:43:43 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 12:43:44 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 12:43:44 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 12:43:46 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 12:43:47 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 12:43:48 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 12:43:49 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 12:43:50 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 12:43:51 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 12:43:52 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 12:43:53 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2018 12:43:54 Tải xuống
Chapter 112 30-11-2018 12:43:55 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 12:43:56 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2018 12:43:57 Tải xuống
Chapter 115 30-11-2018 12:43:58 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2018 12:43:59 Tải xuống
Chapter 117 30-11-2018 12:44:01 Tải xuống
Chapter 118 30-11-2018 12:44:01 Tải xuống
Chapter 119 30-11-2018 12:44:04 Tải xuống
Chapter 120 30-11-2018 12:44:04 Tải xuống
Chapter 121 30-11-2018 12:44:05 Tải xuống
Chapter 122 30-11-2018 12:44:06 Tải xuống
Chapter 123 30-11-2018 12:44:07 Tải xuống
Chapter 124 30-11-2018 12:44:08 Tải xuống
Chapter 125 30-11-2018 12:44:09 Tải xuống
Chapter 126 30-11-2018 12:44:10 Tải xuống
Chapter 127 30-11-2018 12:44:11 Tải xuống
Chapter 128 30-11-2018 12:44:12 Tải xuống
Chapter 129 30-11-2018 12:44:13 Tải xuống
Chapter 130 30-11-2018 12:44:14 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 12:44:15 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 12:44:16 Tải xuống
Chapter 133 30-11-2018 12:44:17 Tải xuống
Chapter 134 30-11-2018 12:44:19 Tải xuống
Chapter 135 30-11-2018 12:44:19 Tải xuống
Chapter 136 30-11-2018 12:44:20 Tải xuống
Chapter 137 30-11-2018 12:44:21 Tải xuống
Chapter 138 30-11-2018 12:44:22 Tải xuống
Chapter 139 30-11-2018 12:44:23 Tải xuống
Chapter 140 30-11-2018 12:44:24 Tải xuống
Chapter 141 30-11-2018 12:44:25 Tải xuống
Chapter 142 30-11-2018 12:44:26 Tải xuống
Chapter 143 30-11-2018 12:44:27 Tải xuống
Chapter 144 30-11-2018 12:44:28 Tải xuống
Chapter 145 30-11-2018 12:44:29 Tải xuống
Chapter 146 30-11-2018 12:44:30 Tải xuống
Chapter 147 30-11-2018 12:44:32 Tải xuống
Chapter 148 30-11-2018 12:44:32 Tải xuống
Chapter 149 30-11-2018 12:44:33 Tải xuống
Chapter 150 30-11-2018 12:44:34 Tải xuống
Chapter 151 30-11-2018 12:44:35 Tải xuống
Chapter 152 30-11-2018 12:44:36 Tải xuống
Chapter 153 30-11-2018 12:44:37 Tải xuống
Chapter 154 30-11-2018 12:44:38 Tải xuống
Chapter 155 30-11-2018 12:44:39 Tải xuống
Chapter 156 30-11-2018 12:44:40 Tải xuống
Chapter 157 30-11-2018 12:44:41 Tải xuống
Chapter 158 30-11-2018 12:44:42 Tải xuống
Chapter 159 30-11-2018 12:44:43 Tải xuống
Chapter 160 30-11-2018 12:44:44 Tải xuống
Chapter 161 30-11-2018 12:44:45 Tải xuống
Chapter 162 30-11-2018 12:44:46 Tải xuống
Chapter 163 30-11-2018 12:44:47 Tải xuống
Chapter 164 30-11-2018 12:44:48 Tải xuống
Chapter 165 30-11-2018 12:44:49 Tải xuống
Chapter 166 30-11-2018 12:44:50 Tải xuống
Chapter 167 30-11-2018 12:44:51 Tải xuống
Chapter 168 30-11-2018 12:44:52 Tải xuống
Chapter 169 30-11-2018 12:44:53 Tải xuống
Chapter 170 30-11-2018 12:44:55 Tải xuống
Chapter 171 30-11-2018 12:44:55 Tải xuống
Chapter 172 30-11-2018 12:44:57 Tải xuống
Chapter 173 30-11-2018 12:44:57 Tải xuống
Chapter 174 30-11-2018 12:44:58 Tải xuống
Chapter 175 30-11-2018 12:44:59 Tải xuống
Chapter 176 30-11-2018 12:45:00 Tải xuống
Chapter 177 30-11-2018 12:45:01 Tải xuống
Chapter 178 30-11-2018 12:45:03 Tải xuống
Chapter 179 30-11-2018 12:45:05 Tải xuống
Chapter 180 30-11-2018 12:45:06 Tải xuống
Chapter 181 30-11-2018 12:45:07 Tải xuống
Chapter 182 30-11-2018 12:45:08 Tải xuống
Chapter 183 30-11-2018 12:45:09 Tải xuống
Chapter 184 30-11-2018 12:45:10 Tải xuống
Chapter 185 30-11-2018 12:45:11 Tải xuống
Chapter 186 30-11-2018 12:45:12 Tải xuống
Chapter 187 30-11-2018 12:45:13 Tải xuống
Chapter 188 30-11-2018 12:45:14 Tải xuống
Chapter 189 30-11-2018 12:45:15 Tải xuống
Chapter 190 30-11-2018 12:45:16 Tải xuống
Chapter 191 30-11-2018 12:45:17 Tải xuống
Chapter 192 30-11-2018 12:45:18 Tải xuống
Chapter 193 30-11-2018 12:45:19 Tải xuống
Chapter 194 30-11-2018 12:45:20 Tải xuống
Chapter 195 30-11-2018 12:45:21 Tải xuống
Chapter 196 30-11-2018 12:45:22 Tải xuống
Chapter 197 30-11-2018 12:45:23 Tải xuống
Chapter 198 30-11-2018 12:45:24 Tải xuống
Chapter 199 30-11-2018 12:45:25 Tải xuống
Chapter 200 30-11-2018 12:45:26 Tải xuống
Chapter 201 30-11-2018 12:45:27 Tải xuống
Chapter 202 30-11-2018 12:45:28 Tải xuống
Chapter 203 30-11-2018 12:45:29 Tải xuống
Chapter 204 30-11-2018 12:45:30 Tải xuống
Chapter 205 30-11-2018 12:45:31 Tải xuống
Chapter 206 30-11-2018 12:45:32 Tải xuống
Chapter 207 30-11-2018 12:45:33 Tải xuống
Chapter 208 30-11-2018 12:45:34 Tải xuống
Chapter 209 30-11-2018 12:45:35 Tải xuống
Chapter 210 30-11-2018 12:45:36 Tải xuống
Chapter 211 30-11-2018 12:45:37 Tải xuống
Chapter 212 30-11-2018 12:45:38 Tải xuống
Chapter 213 30-11-2018 12:45:39 Tải xuống
Chapter 214 30-11-2018 12:45:40 Tải xuống
Chapter 215 30-11-2018 12:45:41 Tải xuống
Chapter 216 30-11-2018 12:45:42 Tải xuống
Chapter 217 30-11-2018 12:45:43 Tải xuống
Chapter 218 30-11-2018 12:45:44 Tải xuống
Chapter 219 30-11-2018 12:45:45 Tải xuống
Chapter 220 30-11-2018 12:45:46 Tải xuống
Chapter 221 30-11-2018 12:45:47 Tải xuống
Chapter 222 30-11-2018 12:45:48 Tải xuống
Chapter 223 30-11-2018 12:45:49 Tải xuống
Chapter 224 30-11-2018 12:45:50 Tải xuống
Chapter 225 30-11-2018 12:45:51 Tải xuống
Chapter 226 30-11-2018 12:45:52 Tải xuống
Chapter 227 30-11-2018 12:45:53 Tải xuống
Chapter 228 30-11-2018 12:45:53 Tải xuống
Chapter 229 30-11-2018 12:45:55 Tải xuống
Chapter 230 30-11-2018 12:45:56 Tải xuống
Chapter 231 30-11-2018 12:45:57 Tải xuống
Chapter 232 30-11-2018 12:45:58 Tải xuống
Chapter 233 30-11-2018 12:45:59 Tải xuống
Chapter 234 30-11-2018 12:46:00 Tải xuống
Chapter 235 30-11-2018 12:46:01 Tải xuống
Chapter 236 30-11-2018 12:46:03 Tải xuống
Chapter 237 30-11-2018 12:46:04 Tải xuống
Chapter 238 30-11-2018 12:46:05 Tải xuống
Chapter 239 30-11-2018 12:46:05 Tải xuống
Chapter 240 30-11-2018 12:46:06 Tải xuống
Chapter 241 30-11-2018 12:46:08 Tải xuống
Chapter 242 30-11-2018 12:46:08 Tải xuống
Chapter 243 30-11-2018 12:46:10 Tải xuống
Chapter 244 30-11-2018 12:46:10 Tải xuống
Chapter 245 30-11-2018 12:46:12 Tải xuống
Chapter 246 30-11-2018 12:46:13 Tải xuống
Chapter 247 30-11-2018 12:46:13 Tải xuống
Chapter 248 30-11-2018 12:46:15 Tải xuống
Chapter 249 30-11-2018 12:46:16 Tải xuống
Chapter 250 30-11-2018 12:46:16 Tải xuống
Chapter 251 30-11-2018 12:46:18 Tải xuống
Chapter 252 30-11-2018 12:46:19 Tải xuống
Chapter 253 30-11-2018 12:46:20 Tải xuống
Chapter 254 30-11-2018 12:46:21 Tải xuống
Chapter 255 30-11-2018 12:46:22 Tải xuống
Chapter 256 30-11-2018 12:46:23 Tải xuống
Chapter 257 30-11-2018 12:46:24 Tải xuống
Chapter 258 30-11-2018 12:46:24 Tải xuống
Chapter 259 30-11-2018 12:46:25 Tải xuống
Chapter 260 30-11-2018 12:46:26 Tải xuống
Chapter 261 30-11-2018 12:46:27 Tải xuống
Chapter 262 30-11-2018 12:46:28 Tải xuống
Chapter 263 30-11-2018 12:46:29 Tải xuống
Chapter 264: 313553 30-11-2018 12:46:31 Tải xuống
Chapter 265 30-11-2018 12:46:31 Tải xuống
Chapter 266 30-11-2018 12:46:32 Tải xuống
Chapter 267 30-11-2018 12:46:34 Tải xuống
Chapter 268 30-11-2018 12:46:35 Tải xuống
Chapter 269 30-11-2018 12:46:35 Tải xuống
Chapter 270 30-11-2018 12:46:37 Tải xuống
Chapter 271 30-11-2018 12:46:38 Tải xuống
Chapter 272 30-11-2018 12:46:38 Tải xuống
Chapter 273 30-11-2018 12:46:39 Tải xuống
Chapter 274 30-11-2018 12:46:41 Tải xuống
Chapter 275 30-11-2018 12:46:42 Tải xuống
Chapter 276 30-11-2018 12:46:44 Tải xuống
Chapter 277 30-11-2018 12:46:45 Tải xuống
Chapter 278 30-11-2018 12:46:45 Tải xuống
Chapter 279 30-11-2018 12:46:46 Tải xuống
Chapter 280 30-11-2018 12:46:47 Tải xuống
Chapter 281 30-11-2018 12:46:49 Tải xuống
Chapter 282 30-11-2018 12:46:50 Tải xuống
Chapter 283 30-11-2018 12:46:50 Tải xuống
Chapter 284 30-11-2018 12:46:51 Tải xuống
Chapter 285 30-11-2018 12:46:53 Tải xuống
Chapter 286 30-11-2018 12:46:53 Tải xuống
Chapter 287 30-11-2018 12:46:55 Tải xuống
Chapter 288 30-11-2018 12:46:55 Tải xuống
Chapter 289 30-11-2018 12:46:57 Tải xuống
Chapter 290 30-11-2018 12:46:57 Tải xuống
Chapter 291 30-11-2018 12:46:58 Tải xuống
Chapter 292 30-11-2018 12:47:00 Tải xuống
Chapter 293 30-11-2018 12:47:01 Tải xuống
Chapter 294 30-11-2018 12:47:02 Tải xuống
Chapter 295 30-11-2018 12:47:03 Tải xuống
Chapter 296 30-11-2018 12:47:04 Tải xuống
Chapter 297 30-11-2018 12:47:05 Tải xuống
Chapter 298 30-11-2018 12:47:06 Tải xuống
Chapter 299 30-11-2018 12:47:07 Tải xuống
Chapter 300 30-11-2018 12:47:08 Tải xuống
Chapter 301 30-11-2018 12:47:09 Tải xuống
Chapter 302 30-11-2018 12:47:10 Tải xuống
Chapter 303 30-11-2018 12:47:11 Tải xuống
Chapter 304 30-11-2018 12:47:12 Tải xuống
Chapter 305 30-11-2018 12:47:13 Tải xuống
Chapter 306 30-11-2018 12:47:14 Tải xuống
Chapter 307 30-11-2018 12:47:15 Tải xuống
Chapter 308 30-11-2018 12:47:16 Tải xuống
Chapter 309 30-11-2018 12:47:17 Tải xuống
Chapter 310 30-11-2018 12:47:18 Tải xuống
Chapter 311 30-11-2018 12:47:19 Tải xuống
Chapter 312 30-11-2018 12:47:20 Tải xuống
Chapter 313 30-11-2018 12:47:21 Tải xuống
Chapter 314 30-11-2018 12:47:22 Tải xuống
Chapter 315 30-11-2018 12:47:23 Tải xuống
Chapter 316 30-11-2018 12:47:24 Tải xuống
Chapter 317 30-11-2018 12:47:25 Tải xuống
Chapter 318 30-11-2018 12:47:26 Tải xuống
Chapter 319 30-11-2018 12:47:27 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh